Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= B06-01-05a
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class B:VI-1.5a (B06-01-05a)
(14 records)

Display songs in class at higher level (B06-01-05)
Display complete classification scheme (3615 classes)

B:VI-1.5a (B06-01-05a) - Dasarā, Diwāḷī / Married daughter goes to māher / Daughter waits the murāḷī

[1] id = 12512
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
दसर्याच्या दिशी बंधू मुरळी कशाईला
मावली माझ्या बया धाड माझ्या भाच्याईला
dasaryācyā diśī bandhū muraḷī kaśāīlā
māvalī mājhyā bayā dhāḍa mājhyā bhācyāīlā
On Dassera* day, why only brother as murali*
My dear mother, send my nephew to fetch me
▷ (दसर्याच्या)(दिशी) brother (मुरळी)(कशाईला)
▷ (मावली) my (बया)(धाड) my (भाच्याईला)
pas de traduction en français
Dassera
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[2] id = 12513
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
दसर्याचा मुराळी बंधू माझ लहान लहान
मावली माझी बया घोड शिंगरील कोण
dasaryācā murāḷī bandhū mājha lahāna lahāna
māvalī mājhī bayā ghōḍa śiṅgarīla kōṇa
My brother who comes as murali* for Dassera* is small
My dear mother, who will saddle the horse
▷  Of_Dassera (मुराळी) brother my (लहान)(लहान)
▷ (मावली) my (बया)(घोड)(शिंगरील) who
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
Dassera
[3] id = 12514
मरगळे गंगू - Margale Gangu
Village दासवे - Dasve
दसर्याचा मुरळी बंधू माझ लहान लहान
सांगते बाई माझ्या आईच झाल येण
dasaryācā muraḷī bandhū mājha lahāna lahāna
sāṅgatē bāī mājhyā āīca jhāla yēṇa
My brother who comes as murali* for Dassera* is small
I tell you, woman, thus my mother could also come
▷  Of_Dassera (मुरळी) brother my (लहान)(लहान)
▷  I_tell woman my (आईच)(झाल)(येण)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
Dassera
[4] id = 12515
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
दसर्याचा सण आल्या आळीच्या पोरी पोरी
मावली माझी बया धाड मुरळी खरोखरी
dasaryācā saṇa ālyā āḷīcyā pōrī pōrī
māvalī mājhī bayā dhāḍa muraḷī kharōkharī
For the festival of Dassera*, girls in the lane have come
My dear mother, send a murali* indeed (to fetch me)
▷  Of_Dassera (सण)(आल्या)(आळीच्या)(पोरी)(पोरी)
▷ (मावली) my (बया)(धाड)(मुरळी)(खरोखरी)
pas de traduction en français
Dassera
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[5] id = 12516
मरगळे गंगू - Margale Gangu
Village दासवे - Dasve
दसर्या सणाईला माझा मुरळी कोण कोण
भावा संगती बहिणीच बाळ तान्ह
dasaryā saṇāīlā mājhā muraḷī kōṇa kōṇa
bhāvā saṅgatī bahiṇīca bāḷa tānha
For the festival of Dassera*, who will come as a murali* for me
My sister’s little baby along with my brother
▷ (दसर्या)(सणाईला) my (मुरळी) who who
▷  Brother (संगती) of_sister son (तान्ह)
pas de traduction en français
Dassera
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[6] id = 12517
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
दसरा दसरा आला माझ्या या आळी
मावली माझ्या बया मला धाडावा मुरायळी
dasarā dasarā ālā mājhyā yā āḷī
māvalī mājhyā bayā malā dhāḍāvā murāyaḷī
Dassera*, Dassera*, it is there in my lane
My dear mother, send murali* to fetch me
▷ (दसरा)(दसरा) here_comes my (या) has_come
▷ (मावली) my (बया)(मला)(धाडावा)(मुरायळी)
pas de traduction en français
Dassera
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[7] id = 12518
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
दसरा दसरा नाही यायाचा येळो यळी
मावले माझी माता धाड मला मुरयाळी
dasarā dasarā nāhī yāyācā yēḷō yaḷī
māvalē mājhī mātā dhāḍa malā murayāḷī
Dassera*, Dassera*, it does not come often
My dear mother, send a murali* to fetch me
▷ (दसरा)(दसरा) not (यायाचा)(येळो)(यळी)
▷ (मावले) my (माता)(धाड)(मला)(मुरयाळी)
pas de traduction en français
Dassera
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[8] id = 12519
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
दसर्याचा सण दसरा अटीना कुटीचा
मावली माझी बया मना मुरळी पाठीचा
dasaryācā saṇa dasarā aṭīnā kuṭīcā
māvalī mājhī bayā manā muraḷī pāṭhīcā
The festival of Dassera* has come so near
My dear mother, send my younger brother as murali* to fetch me
▷  Of_Dassera (सण)(दसरा)(अटीना)(कुटीचा)
▷ (मावली) my (बया)(मना)(मुरळी)(पाठीचा)
pas de traduction en français
Dassera
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[9] id = 12520
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
येवढा निरप सांगा माझ्या आईला
दसर्याचा सण मना याव न्यायाला
yēvaḍhā nirapa sāṅgā mājhyā āīlā
dasaryācā saṇa manā yāva nyāyālā
Please give this message to my mother
For the festival of Dassera*, send someone to fetch me
▷ (येवढा)(निरप) with my (आईला)
▷  Of_Dassera (सण)(मना)(याव)(न्यायाला)
pas de traduction en français
Dassera
[10] id = 12521
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
दसर्याच्या दिशी दिस दिवस छान छान
दसर्याच्या सणाला माझी गवळण बाई आण
dasaryācyā diśī disa divasa chāna chāna
dasaryācyā saṇālā mājhī gavaḷaṇa bāī āṇa
Dassera* day brings so much happiness and joy to all
For Dassera* festival, bring my daughter here
▷ (दसर्याच्या)(दिशी)(दिस)(दिवस)(छान)(छान)
▷ (दसर्याच्या)(सणाला) my (गवळण) woman (आण)
pas de traduction en français
Dassera
[11] id = 12522
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
दसर्याच्या दिशी बहिणी बाईला बोलवी
एकटा आपला बंधू तुला हातानी पालवी
dasaryācyā diśī bahiṇī bāīlā bōlavī
ēkaṭā āpalā bandhū tulā hātānī pālavī
On Dassera* day, call your sister
Our only brother is signalling you with his hand
▷ (दसर्याच्या)(दिशी)(बहिणी)(बाईला)(बोलवी)
▷ (एकटा)(आपला) brother to_you (हातानी)(पालवी)
pas de traduction en français
Dassera
[12] id = 12523
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
दसर्याच्या दिशी दसरा आलाय अटीला
आवत सांगते जा बाईच्या भेटीला
dasaryācyā diśī dasarā ālāya aṭīlā
āvata sāṅgatē jā bāīcyā bhēṭīlā
Dassera* day has come in great haste
Mother tells him (brother), go and meet your sister
▷ (दसर्याच्या)(दिशी)(दसरा)(आलाय)(अटीला)
▷ (आवत) I_tell (जा)(बाईच्या)(भेटीला)
pas de traduction en français
Dassera
[13] id = 12524
मरगळे शांता - Margale Shanta
Village दासवे - Dasve
दसर्याच्या दिशी जाते आईच्या सपनी
लाडकी माझी लेक तिला आणाया नाही कोणी
dasaryācyā diśī jātē āīcyā sapanī
lāḍakī mājhī lēka tilā āṇāyā nāhī kōṇī
On Dassera* day, I go in my mother’s dreams
My darling daughter, there is nobody to go and fetch her
▷ (दसर्याच्या)(दिशी) am_going (आईच्या)(सपनी)
▷ (लाडकी) my (लेक)(तिला)(आणाया) not (कोणी)
pas de traduction en français
Dassera
[14] id = 98836
बागूल ठकू - Bagul Thaku
Village शिरुर - Shirur
दिवाळी दसरा माझी सोंगणीची घाई
आखाडीला मुराळी मुळ बीगी धाड जीजीबाई
divāḷī dasarā mājhī sōṅgaṇīcī ghāī
ākhāḍīlā murāḷī muḷa bīgī dhāḍa jījībāī
Diwali* Dassera* has come, I am busy with the harvest
Mother, you send a murali* to fetch me in the month of Ashadh*
▷ (दिवाळी)(दसरा) my (सोंगणीची)(घाई)
▷ (आखाडीला)(मुराळी) children (बीगी)(धाड)(जीजीबाई)
pas de traduction en français
DiwaliThe festival of lights, which is celebrated by Hindus, Jains, Sikhs, Buddhists and some Muslims every autumn in the northern hemisphere. Diwali symbolises the spiritual “victory of light over darkness, good over evil and knowledge over ignorance.“
Dassera
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
Ashadh

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Daughter waits the murāḷī
⇑ Top of page ⇑