Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= F17-01-23
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class F:XVII-1.23 (F17-01-23)
(7 records)

Display songs in class at higher level (F17-01)
Display complete classification scheme (3615 classes)

F:XVII-1.23 (F17-01-23) - Brother as father-in-law of one’s son, vyāhī / Brother and sister - vyāhī/vihin quarrel

[1] id = 29302
घारे कांता - Ghare Kanta
Village जअूळ - Jawal
बहिण व्याहाचा तंटा कोणी तोडेना
पोटीची दिली मैना चिखुल पाण्याला सोडेना
bahiṇa vyāhācā taṇṭā kōṇī tōḍēnā
pōṭīcī dilī mainā cikhula pāṇyālā sōḍēnā
Quarrel between sister and brother (Vyahi*/Vihin*), nobody interferes
One’s own daughter is given in marriage, they are inseparable like mud and water
▷  Sister (व्याहाचा)(तंटा)(कोणी)(तोडेना)
▷ (पोटीची)(दिली) Mina (चिखुल)(पाण्याला)(सोडेना)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[2] id = 37331
वाघमारे राधा - Waghmare Radha
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-22-20
बंधु ईवाई मी केले पडना ग माझ्या पाया
घरला चला बंधुराया लेकीची चालीरीत पाहया
bandhu īvāī mī kēlē paḍanā ga mājhyā pāyā
gharalā calā bandhurāyā lēkīcī cālīrīta pāhayā
I made my brother my Vyahi*, his daughter doesn’t touch my feet
Dear brother, come home to see your daughter’s manners
▷  Brother (ईवाई) I (केले)(पडना) * my (पाया)
▷ (घरला) let_us_go younger_brother (लेकीची)(चालीरीत)(पाहया)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[3] id = 75573
धनवटे गोदावरी - Dhanwate Godhavari
Village पुणतांबा - Puntamba
सोयरा हलकट आला आर्या तुर्यावरी
खाली बईस बाई माझी त्याच्या घरी
sōyarā halakaṭa ālā āryā turyāvarī
khālī baīsa bāī mājhī tyācyā gharī
Vyahi* is mean-minded, he started slighting
Sit down, my daughter is given in his family
▷ (सोयरा)(हलकट) here_comes (आर्या)(तुर्यावरी)
▷ (खाली)(बईस) woman my (त्याच्या)(घरी)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[4] id = 104489
मोरे रखमा - More Rakhama
Village सावर्डे - Savarde
गरभीशाचा येल येल जुंधळ्या ववसाला
बंधु इवाई करु गेलो तिथ कळीचा पाया झाला
garabhīśācā yēla yēla jundhaḷyā vavasālā
bandhu ivāī karu gēlō titha kaḷīcā pāyā jhālā
We are born from the same creeper
When I wanted to make my brother my Vyahi*, someone played mischief
▷ (गरभीशाचा)(येल)(येल)(जुंधळ्या)(ववसाला)
▷  Brother (इवाई)(करु)(गेलो)(तिथ)(कळीचा)(पाया)(झाला)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[5] id = 104564
डोंगरे सुमन - Dongare Suman
Village निमज - Nimaj
भाऊ करते याही तुझ येंगना जोत
तरी भाऊ माझा सजण काकुळती येतो
bhāū karatē yāhī tujha yēṅganā jōta
tarī bhāū mājhā sajaṇa kākuḷatī yētō
I make my brother my Vyahi*, I don’t climb his verandah
Even then, my brother keeps entreating me
▷  Brother (करते)(याही) your (येंगना)(जोत)
▷ (तरी) brother my (सजण)(काकुळती)(येतो)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[6] id = 104764
खुसे जनाबाई जगदेव - Khuse Jana
Village मोताळा - Motala
मांडवाच्या दारी विहीन भांडती व्याहाशी
परतीवाचुनी नाही शरण मी घ्यायाची
māṇḍavācyā dārī vihīna bhāṇḍatī vyāhāśī
paratīvācunī nāhī śaraṇa mī ghyāyācī
At the entrance of the open shed for marriage, Vyahi* and Vihin* are quarrelling
Unless he takes back his words, I will not yield
▷ (मांडवाच्या)(दारी)(विहीन)(भांडती)(व्याहाशी)
▷ (परतीवाचुनी) not (शरण) I (घ्यायाची)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[7] id = 106800
गायकवाड आसरा - Gaykwad Asrabai
Village महांकाळवडगाव - Mahakalwadgaon
आधी दिली लेक मग का रे बदलाशी
न्याव करायाला चल आई बापाशी
ādhī dilī lēka maga kā rē badalāśī
nyāva karāyālā cala āī bāpāśī
First, you promised your daughter, why have you changed your mind now
Come, we shall go to our parents and ask them to do justice
▷  Before (दिली)(लेक)(मग)(का)(रे)(बदलाशी)
▷ (न्याव)(करायाला) let_us_go (आई)(बापाशी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Brother and sister - vyāhī/vihin quarrel