Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= F17-01-14
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class F:XVII-1.14 (F17-01-14)
(12 records)

Display songs in class at higher level (F17-01)
Display complete classification scheme (3615 classes)

F:XVII-1.14 (F17-01-14) - Brother as father-in-law of one’s son, vyāhī / Vyāhī a tradition maintained

[1] id = 29269
सावंत सुलोचना - Sawant Sulochana
Village माण - Man
आता माझी माझी भंडारीची किल्ली
आता माझी बाई जुन्या सोयर्याला दिली
ātā mājhī mājhī bhaṇḍārīcī killī
ātā mājhī bāī junyā sōyaryālā dilī
Now, my daughter is like a key to the treasure-chest
The old tradition of brother as Vyahi* is maintained
▷ (आता) my my (भंडारीची)(किल्ली)
▷ (आता) my daughter (जुन्या)(सोयर्याला)(दिली)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[2] id = 29270
हळंदे हिरा - Halande Hira
Village पळसे - Palase
लेकीइची जात कंबरेची किल्ली
गवळण माझी बाई जुन्या सोइर्याला दिली
lēkīicī jāta kambarēcī killī
gavaḷaṇa mājhī bāī junyā sōiryālā dilī
She is a girl, she is like a key tucked at the waist
I gave my daughter to my sister’s son, my traditional Vihin*
▷ (लेकीइची) class (कंबरेची)(किल्ली)
▷ (गवळण) my daughter (जुन्या)(सोइर्याला)(दिली)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[3] id = 29271
भरेकर कासाबाई - Bharekar Kasabai
Village वरघड - Vargad
खावूशी वाटली पाण्यातली पाणशेंगू
सांगते बाळा तुला जुन्या सोयर्याला सांगू
khāvūśī vāṭalī pāṇyātalī pāṇaśēṅgū
sāṅgatē bāḷā tulā junyā sōyaryālā sāṅgū
I felt like eating a fish
I tell you, son, let’s tell brother, my Vyahi* as per old tradition
▷ (खावूशी)(वाटली)(पाण्यातली)(पाणशेंगू)
▷  I_tell child to_you (जुन्या)(सोयर्याला)(सांगू)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[4] id = 29272
जगताप हिरा - Jagtap Hira
Village मारुंजी - Marunji
लेक मईना माझ्या भंडारीची किल्ली
आता माझी बाई जुन्या सोईर्याला दिली
lēka maīnā mājhyā bhaṇḍārīcī killī
ātā mājhī bāī junyā sōīryālā dilī
My dear daughter is like a key to the treasure-chest
The old tradition of brother as Vyahi* is maintained
▷ (लेक) Mina my (भंडारीची)(किल्ली)
▷ (आता) my daughter (जुन्या)(सोईर्याला)(दिली)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[5] id = 68947
साबळे ठका - Sable Thaka
Village दुधावरे - Dudhavre
लाडकी लेक ही ग गुलालाच पोत
सांगते बाई तुला जुना सोईरा नव नात
lāḍakī lēka hī ga gulālāca pōta
sāṅgatē bāī tulā junā sōīrā nava nāta
Darling daughter is like a sack of gulal*
I tell you, woman, brother is the traditional Vyahi*, now a new relation
▷ (लाडकी)(लेक)(ही) * (गुलालाच)(पोत)
▷  I_tell woman to_you (जुना)(सोईरा)(नव)(नात)
pas de traduction en français
gulalRed powder
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[6] id = 68948
साबळे ठका - Sable Thaka
Village दुधावरे - Dudhavre
लाडकी लेक माझी पेटार्याची किल्ली
गवळण मैना माझी जुन्या सोईर्याला दिली
lāḍakī lēka mājhī pēṭāryācī killī
gavaḷaṇa mainā mājhī junyā sōīryālā dilī
Darling daughter is like a key to the treasure-chest
I gave my daughter to my brother’s son, my traditional Vyahi*
▷ (लाडकी)(लेक) my (पेटार्याची)(किल्ली)
▷ (गवळण) Mina my (जुन्या)(सोईर्याला)(दिली)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[7] id = 68967
साबळे सुलाबाई - Sable Sula
Village दुधावरे - Dudhavre
दुरुन वळखिते हिरवा डोंगर पालीचा
आता माझा बंधु जुना सोईरा चालीचा
duruna vaḷakhitē hiravā ḍōṅgara pālīcā
ātā mājhā bandhu junā sōīrā cālīcā
I can recognise the green mountain at Pali from a distance
Now my brother is my Vyahi*, the old tradition is maintained
▷ (दुरुन)(वळखिते)(हिरवा)(डोंगर)(पालीचा)
▷ (आता) my brother (जुना)(सोईरा)(चालीचा)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[8] id = 69325
जाधव अगनीस - Jadhav Agnis
Village लाडेगाव - Ladegaon
हांड्या घंगाळाची बाई मी बोली नाही केली
इची बहिणी माझ्या जुन्या सोयर्याला दिली
hāṇḍyā ghaṅgāḷācī bāī mī bōlī nāhī kēlī
icī bahiṇī mājhyā junyā sōyaryālā dilī
I did not ask for metal vessels for bath water
Her sister is given to my old Vyahi*
▷ (हांड्या)(घंगाळाची) woman I say not shouted
▷ (इची)(बहिणी) my (जुन्या)(सोयर्याला)(दिली)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[9] id = 104756
वाघ सुमन - Wagh Suman
Village रांजणी - Ranjani
बापानी बोलविली चुलत्यानी उभी केली
बाई रजु माझी जुन्या सोईर्याला दिली
bāpānī bōlavilī culatyānī ubhī kēlī
bāī raju mājhī junyā sōīryālā dilī
Father called her, uncle asked her to stand
Woman, Raju, my daughter is given to my old Vyahi*
▷ (बापानी)(बोलविली)(चुलत्यानी) standing is
▷  Woman (रजु) my (जुन्या)(सोईर्याला)(दिली)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[10] id = 104843
बारबोले लिंबाबाई - Barbole Limbabai
Village अकरवाई - Akarvai
आल्या गेल्याली पुसते माझे सोयीरे खुशाल
गादीवरली शाल नेनंती बाई माझी
ālyā gēlyālī pusatē mājhē sōyīrē khuśāla
gādīvaralī śāla nēnantī bāī mājhī
I ask for the news of my Vyahi* to whoever comes and goes
My young daughter is like a shawl on a mattress
▷ (आल्या)(गेल्याली)(पुसते)(माझे)(सोयीरे)(खुशाल)
▷ (गादीवरली)(शाल)(नेनंती) woman my
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[11] id = 105819
बोदाडे बना - Bodhade Bana
Village पिंप्री गवळी - Pimpri Gavali
माहेरी जाईन उभी राहीन एका कड
बसायला घेतो पीड भावजयी पाया पडे
māhērī jāīna ubhī rāhīna ēkā kaḍa
basāyalā ghētō pīḍa bhāvajayī pāyā paḍē
I go to maher*, I stand on one side
I take a stool to sit, sister-in-law touches my feet
▷ (माहेरी)(जाईन) standing (राहीन)(एका)(कड)
▷ (बसायला)(घेतो)(पीड)(भावजयी)(पाया)(पडे)
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home
[12] id = 105028
कासार इंदुबाई अभिमानपाटील - Kasar Indubai Abhimanpatil
Village शिंदी - Shindi
पाया पडु पडु रुळली इची येणी
सांगते बाई तुला हात लाव तु दोन्ही
pāyā paḍu paḍu ruḷalī icī yēṇī
sāṅgatē bāī tulā hāta lāva tu dōnhī
She came to touch my feet, her plait was rolling on the ground
I tell you, woman, touch with both your hands
▷ (पाया)(पडु)(पडु)(रुळली)(इची)(येणी)
▷  I_tell woman to_you hand put you both
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Vyāhī a tradition maintained
⇑ Top of page ⇑