Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= B07-05-01j
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class B:VII-5.1j (B07-05-01j)
(44 records)

Display songs in class at higher level (B07-05-01)
Display complete classification scheme (3615 classes)

B:VII-5.1j (B07-05-01j) - Surrounding Nature / Rivers / Bhima

[1] id = 35171
डफळ कमल - Daphal Kamal
Village धामारी - Dhamari
UVS-02-11 start 05:45 ➡ listen to section
जलमली भीमाबाई भीमा शंकरा पासूनी
शिदोबा हाका मारी ढवळ्या नंदीवर बसून
jalamalī bhīmābāī bhīmā śaṅkarā pāsūnī
śidōbā hākā mārī ḍhavaḷyā nandīvara basūna
Bhima* river is born at Bhimashankar*
Shidoba calls her, sitting on his dhavalya* Nandi* (Shiva’s bullock)
▷ (जलमली)(भीमाबाई) Bhim (शंकरा)(पासूनी)
▷ (शिदोबा)(हाका)(मारी)(ढवळ्या)(नंदीवर)(बसून)
pas de traduction en français
Bhima(missing definition)
Bhimashankar(missing definition)
dhavalya
NandiGod Shiva's bullock
[2] id = 35172
डफळ कमल - Daphal Kamal
Village धामारी - Dhamari
UVS-02-11 start 06:00 ➡ listen to section
निघाली भीमाबाई भोर गिरीच्या रानात
आडव काई गेल हिला मांडूळ पाण्यात
nighālī bhīmābāī bhōra girīcyā rānāta
āḍava kāī gēla hilā māṇḍūḷa pāṇyāta
Bhimabai had her source Bhorgiri forest
A Mandul snake crossed her water
▷ (निघाली)(भीमाबाई)(भोर)(गिरीच्या)(रानात)
▷ (आडव)(काई) gone (हिला)(मांडूळ)(पाण्यात)
pas de traduction en français
[3] id = 35173
डफळ कमल - Daphal Kamal
Village धामारी - Dhamari
UVS-02-11 start 06:17 ➡ listen to section
भीमा माय भामा दोघी मावस बहिणी
संगम काय झाला शेल गावाच्या लवणी
bhīmā māya bhāmā dōghī māvasa bahiṇī
saṅgama kāya jhālā śēla gāvācyā lavaṇī
Bhima* and Bhima* are two maternal cousins
Their confluence takes place near the bend at Shelgaon
▷  Bhim (माय)(भामा)(दोघी)(मावस)(बहिणी)
▷ (संगम) why (झाला)(शेल)(गावाच्या)(लवणी)
pas de traduction en français
Bhima(missing definition)
[4] id = 35699
केदारी हौसा - Kedari Hausa
Village पाळु - Palu
UVS-24-03 start 00:08 ➡ listen to section
भीमा नीघाली भीमाशंकरापासूनी
ममता टाकी बहीणी आल्या वाचूनी
bhīmā nīghālī bhīmāśaṅkarāpāsūnī
mamatā ṭākī bahīṇī ālyā vācūnī
Bhima starts from Bhimashankar
Even if sisters are not there, she shows her affection
▷  Bhim (नीघाली)(भीमाशंकरापासूनी)
▷ (ममता)(टाकी)(बहीणी)(आल्या)(वाचूनी)
pas de traduction en français
Bhima(missing definition)
Bhimashankar(missing definition)
[5] id = 35700
केदारी हौसा - Kedari Hausa
Village पाळु - Palu
UVS-24-03 start 01:46 ➡ listen to section
आस बाई शंकरा तू भोळेपणा कसा केला
निघाली भीमाबाई घाई घाई
āsa bāī śaṅkarā tū bhōḷēpaṇā kasā kēlā
nighālī bhīmābāī ghāī ghāī
Now, Shankara how can you be so guileless
Bhimabai starts off hurriedly
▷ (आस) woman (शंकरा) you (भोळेपणा) how did
▷ (निघाली)(भीमाबाई)(घाई)(घाई)
pas de traduction en français
[6] id = 35702
केदारी हौसा - Kedari Hausa
Village पाळु - Palu
UVS-24-03 start 03:41 ➡ listen to section
निजली भीमाबाई पवनगीरीच्या रानात
आडव गेल सर्प मांडूळ पाण्यात
nijalī bhīmābāī pavanagīrīcyā rānāta
āḍava gēla sarpa māṇḍūḷa pāṇyāta
Bhimabai is sleeping in Pavangiri forest
A Mandul snake crossed her water
▷ (निजली)(भीमाबाई)(पवनगीरीच्या)(रानात)
▷ (आडव) gone (सर्प)(मांडूळ)(पाण्यात)
pas de traduction en français
[7] id = 35703
केदारी हौसा - Kedari Hausa
Village पाळु - Palu
UVS-24-03 start 04:14 ➡ listen to section
निघाली भीमाबाई घाईघाई
सर्प मांडूळाच केल तुकड राईराई
nighālī bhīmābāī ghāīghāī
sarpa māṇḍūḷāca kēla tukaḍa rāīrāī
Bhimabai starts off hurriedly
She cuts the Mandul snake into small pieces
▷ (निघाली)(भीमाबाई)(घाईघाई)
▷ (सर्प)(मांडूळाच) did (तुकड)(राईराई)
pas de traduction en français
[8] id = 35708
केदारी हौसा - Kedari Hausa
Village पाळु - Palu
UVS-24-07 start 00:56 ➡ listen to section
भीमाशंकरा तुझ्या शेजाराला कळंबजाई
निघाली भीमा उंबराच्या खोडजाई
bhīmāśaṅkarā tujhyā śējārālā kaḷambajāī
nighālī bhīmā umbarācyā khōḍajāī
Bhimashankar*, your neighbour is Kalambjai
Bhima* starts near the trunk of ficus tree
▷ (भीमाशंकरा) your (शेजाराला)(कळंबजाई)
▷ (निघाली) Bhim (उंबराच्या)(खोडजाई)
pas de traduction en français
Bhimashankar(missing definition)
Bhima(missing definition)
[9] id = 35709
केदारी हौसा - Kedari Hausa
Village पाळु - Palu
UVS-24-07 start 01:22 ➡ listen to section
निघाली भीमाबाई ललकार्यानी डोंगराला गेली घाई घाई
आडव झालय मांडूळ त्याच केल तुकड राईराई
nighālī bhīmābāī lalakāryānī ḍōṅgarālā gēlī ghāī ghāī
āḍava jhālaya māṇḍūḷa tyāca kēla tukaḍa rāīrāī
Bhimabai starts off making a noise, goes to the mountain in a hurry
A Mandul snake crosses her water, it gets cut into small pieces
▷ (निघाली)(भीमाबाई)(ललकार्यानी)(डोंगराला) went (घाई)(घाई)
▷ (आडव)(झालय)(मांडूळ)(त्याच) did (तुकड)(राईराई)
pas de traduction en français
[10] id = 35712
केदारी हौसा - Kedari Hausa
Village पाळु - Palu
UVS-24-07 start 04:48 ➡ listen to section
भरली भीमाबाई पडल्या मुक्या गायी
भरली चंद्रभागा मधे लागल्या बुडाया
bharalī bhīmābāī paḍalyā mukyā gāyī
bharalī candrabhāgā madhē lāgalyā buḍāyā
Bhimabai is overflowing, dumb cows fell in the water
Chandrabhaga* is overflowing, they started drowning in the river
▷ (भरली)(भीमाबाई)(पडल्या)(मुक्या) cows
▷ (भरली)(चंद्रभागा)(मधे)(लागल्या)(बुडाया)
pas de traduction en français
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[11] id = 35753
पवार कोंडा - Pawar Konda
Village पाळु - Palu
UVS-24-19 start 00:11 ➡ listen to section
निघाली भीमाबाई भीमाशंकरा पासूनी
शिंदोबाला हाका मारी नंदीवर बसूनी
nighālī bhīmābāī bhīmāśaṅkarā pāsūnī
śindōbālā hākā mārī nandīvara basūnī
Bhima river starts at Bhimashankar
She calls Shidoba sitting on Nandi (Shiva’s bullock)
▷ (निघाली)(भीमाबाई)(भीमाशंकरा)(पासूनी)
▷ (शिंदोबाला)(हाका)(मारी)(नंदीवर)(बसूनी)
pas de traduction en français
Bhima(missing definition)
Bhimashankar(missing definition)
NandiGod Shiva's bullock
[12] id = 35761
पवार कोंडा - Pawar Konda
Village पाळु - Palu
UVS-24-21 start 00:13 ➡ listen to section
निघाली भीमाबाई डाव्या उंबराच्या खोडी
निघूनी ग सोन्या आली सांगणी ग चोर झाली
nighālī bhīmābāī ḍāvyā umbarācyā khōḍī
nighūnī ga sōnyā ālī sāṅgaṇī ga cōra jhālī
Bhimabai starts from the left side of the ficus trunk
She flowed ahead, she went underground
▷ (निघाली)(भीमाबाई)(डाव्या)(उंबराच्या)(खोडी)
▷ (निघूनी) * gold has_come (सांगणी) * (चोर) has_come
pas de traduction en français
[13] id = 35762
पवार कोंडा - Pawar Konda
Village पाळु - Palu
UVS-24-21 start 01:53 ➡ listen to section
भीमाबाई काय बोल आरला ग आली नाही
आपला बंधू तो ग कोठे त्याच्या बागला ग नाही पाणी
bhīmābāī kāya bōla āralā ga ālī nāhī
āpalā bandhū tō ga kōṭhē tyācyā bāgalā ga nāhī pāṇī
Bhimabai says, her sister river did not come
Our brother Pote’s garden has no water
▷ (भीमाबाई) why says (आरला) * has_come not
▷ (आपला) brother (तो) * (कोठे)(त्याच्या)(बागला) * not water,
pas de traduction en français
[14] id = 35763
पवार कोंडा - Pawar Konda
Village पाळु - Palu
UVS-24-21 start 03:13 ➡ listen to section
भरली भीमाबाई सर्प मांडूळ आडव गेल पाण्यात
तीन ग याच्या राई राई तुकड
bharalī bhīmābāī sarpa māṇḍūḷa āḍava gēla pāṇyāta
tīna ga yācyā rāī rāī tukaḍa
Bhimabai is overflowing, a Mandul snake crossed the water
She cuts it into small small pieces
▷ (भरली)(भीमाबाई)(सर्प)(मांडूळ)(आडव) gone (पाण्यात)
▷ (तीन) * of_his_place (राई)(राई)(तुकड)
pas de traduction en français
[15] id = 43817
पवार आशा - Pawar Asha
Village शिरसगाव - Shirasgaon
भिमा भिमा करते भिमा नदिचं पाणी
भिमाच्या नावाची गावोगावी गेली वाणी
bhimā bhimā karatē bhimā nadicaṁ pāṇī
bhimācyā nāvācī gāvōgāvī gēlī vāṇī
no translation in English
▷  Bhim Bhim (करते) Bhim (नदिचं) water,
▷ (भिमाच्या)(नावाची)(गावोगावी) went (वाणी)
pas de traduction en français
[16] id = 44115
जाधव सीता - Jadhav Sita
Village टाकळी भीमा - Takali Bhima
UVS-48-54 start 02:54 ➡ listen to section
सकाळ उठूनी पाय भिमामधी पड
सावळ्या बंधवला तीर्थ देणाराला घड
sakāḷa uṭhūnī pāya bhimāmadhī paḍa
sāvaḷyā bandhavalā tīrtha dēṇārālā ghaḍa
Getting up in the morning, feet are in Bhima* river
My dark-complexioned brother, gets the merit of having accomplished a pilgrimage
▷ (सकाळ)(उठूनी)(पाय)(भिमामधी)(पड)
▷ (सावळ्या)(बंधवला)(तीर्थ)(देणाराला)(घड)
pas de traduction en français
Bhima(missing definition)
[17] id = 44116
पाटोळे सावित्रा - Patole Savitra
Village टाकळी भीमा - Takali Bhima
UVS-48-54 start 03:17 ➡ listen to section
आधी होती भीमा मग झाली चंद्रभागा
अस आवडीन नाव दोन ठेवील पांडुरंगा
ādhī hōtī bhīmā maga jhālī candrabhāgā
asa āvaḍīna nāva dōna ṭhēvīla pāṇḍuraṅgā
First she was Bhima*, later she became Chandrabhaga*
Panduranga, you have fondly given her two names
▷  Before (होती) Bhim (मग) has_come (चंद्रभागा)
▷ (अस)(आवडीन)(नाव) two (ठेवील)(पांडुरंगा)
pas de traduction en français
Bhima(missing definition)
ChandrabhagaOne of the major rivers in Amravati district of Maharashtra. Pandharpur is situated on the banks of Chandrabhaga.
[18] id = 90654
डफळ कमल - Daphal Kamal
Village धामारी - Dhamari
भीमा काही भामा दोन्ही मावस बहिनी
संगम काही झाला शेलगावच्या लवनी
bhīmā kāhī bhāmā dōnhī māvasa bahinī
saṅgama kāhī jhālā śēlagāvacyā lavanī
no translation in English
▷  Bhim (काही)(भामा) both (मावस)(बहिनी)
▷ (संगम)(काही)(झाला)(शेलगावच्या)(लवनी)
pas de traduction en français
[19] id = 90655
डफळ कमल - Daphal Kamal
Village धामारी - Dhamari
निघाली भिमाबाई भिमा शंकरापासुन
सिध्देश्वर हाक मारी ढवळ्या नंदीला हाक मारी
nighālī bhimābāī bhimā śaṅkarāpāsuna
sidhdēśvara hāka mārī ḍhavaḷyā nandīlā hāka mārī
no translation in English
▷ (निघाली)(भिमाबाई) Bhim (शंकरापासुन)
▷ (सिध्देश्वर)(हाक)(मारी)(ढवळ्या)(नंदीला)(हाक)(मारी)
pas de traduction en français
[20] id = 98077
शेळके पार्वती - Shelke Parvati
Village धामारी - Dhamari
निघाली भिमाबाई भवरागीरीच्या रानामंदी
आडव काय गेल ग हिला मांडुळ पाण्यामंदी
nighālī bhimābāī bhavarāgīrīcyā rānāmandī
āḍava kāya gēla ga hilā māṇḍuḷa pāṇyāmandī
no translation in English
▷ (निघाली)(भिमाबाई)(भवरागीरीच्या)(रानामंदी)
▷ (आडव) why gone * (हिला)(मांडुळ)(पाण्यामंदी)
pas de traduction en français
[21] id = 98078
डफळ कमल - Daphal Kamal
Village धामारी - Dhamari
निघाली भीमाबाई भौरा गीरीच्या रानात
आडव काही गेल ईला मांडुळ पाण्यात
nighālī bhīmābāī bhaurā gīrīcyā rānāta
āḍava kāhī gēla īlā māṇḍuḷa pāṇyāta
no translation in English
▷ (निघाली)(भीमाबाई)(भौरा)(गीरीच्या)(रानात)
▷ (आडव)(काही) gone (ईला)(मांडुळ)(पाण्यात)
pas de traduction en français
[22] id = 98079
शेळके पार्वती - Shelke Parvati
Village धामारी - Dhamari
भामा ते काय भीमा दोघी मावसबहिणी
संगम काय झाला शेलगावाच्या लवणी
bhāmā tē kāya bhīmā dōghī māvasabahiṇī
saṅgama kāya jhālā śēlagāvācyā lavaṇī
no translation in English
▷ (भामा)(ते) why Bhim (दोघी)(मावसबहिणी)
▷ (संगम) why (झाला)(शेलगावाच्या)(लवणी)
pas de traduction en français
[23] id = 98523
पवार भोरा नामदेव - Pawar Bhora Namdeo
Village हिद्रुस - Hidrus
तुझ्या शेजाराला कोण एक कळंब जाई
सखये बाई काग भीमाबाई निघाली उंबराच्या खोडी
tujhyā śējārālā kōṇa ēka kaḷamba jāī
sakhayē bāī kāga bhīmābāī nighālī umbarācyā khōḍī
no translation in English
▷  Your (शेजाराला) who (एक)(कळंब)(जाई)
▷ (सखये) woman (काग)(भीमाबाई)(निघाली)(उंबराच्या)(खोडी)
pas de traduction en français
[24] id = 90653
पर्हाड पार्वती सोनबा - Parhad Parvati Sonaba
Village धामारी - Dhamari
निघाली भिमबाई निघाली जाई जाई
आडव झाल ते मांडुळ तुकडं केलं राई राई
nighālī bhimabāī nighālī jāī jāī
āḍava jhāla tē māṇḍuḷa tukaḍaṁ kēlaṁ rāī rāī
no translation in English
▷ (निघाली)(भिमबाई)(निघाली)(जाई)(जाई)
▷ (आडव)(झाल)(ते)(मांडुळ)(तुकडं)(केलं)(राई)(राई)
pas de traduction en français
[25] id = 70902
मैड विजया कांतीलाल - Maid Vijaya Kantilal
Village शिरुर - Shirur
बोलती भीमाबाई थीर चालावा कामीणी
घोड नदीच्या पाण्याला कडु भोपळा इमाणी
bōlatī bhīmābāī thīra cālāvā kāmīṇī
ghōḍa nadīcyā pāṇyālā kaḍu bhōpaḷā imāṇī
no translation in English
▷ (बोलती)(भीमाबाई)(थीर)(चालावा)(कामीणी)
▷ (घोड)(नदीच्या)(पाण्याला)(कडु)(भोपळा)(इमाणी)
pas de traduction en français
[26] id = 70903
मैड विजया कांतीलाल - Maid Vijaya Kantilal
Village शिरुर - Shirur
बोलती भीमाबाई कामीणी काळी पाठ
घोड नदीच्या पाण्याची हुसाळी मारी लाट
bōlatī bhīmābāī kāmīṇī kāḷī pāṭha
ghōḍa nadīcyā pāṇyācī husāḷī mārī lāṭa
no translation in English
▷ (बोलती)(भीमाबाई)(कामीणी) Kali (पाठ)
▷ (घोड)(नदीच्या)(पाण्याची)(हुसाळी)(मारी)(लाट)
pas de traduction en français
[27] id = 73928
गायकवाड राजा - Gaykwad Raja
Village चितळी - Chitali
पाऊस पडतो पंढरी नाथाच्या वरुन
गढुळ पाण्याची भीमा आली भरुन
pāūsa paḍatō paṇḍharī nāthācyā varuna
gaḍhuḷa pāṇyācī bhīmā ālī bharuna
no translation in English
▷  Rain falls (पंढरी)(नाथाच्या)(वरुन)
▷ (गढुळ)(पाण्याची) Bhim has_come (भरुन)
pas de traduction en français
[28] id = 73929
सावंत - Sawant
Village पाळु - Palu
निघाली भिमाबाई निघाली घाई घाई
जड मांडुळाच यीन केलत टुकड राई राई
nighālī bhimābāī nighālī ghāī ghāī
jaḍa māṇḍuḷāca yīna kēlata ṭukaḍa rāī rāī
no translation in English
▷ (निघाली)(भिमाबाई)(निघाली)(घाई)(घाई)
▷ (जड)(मांडुळाच)(यीन)(केलत)(टुकड)(राई)(राई)
pas de traduction en français
[29] id = 73930
डांगे रूखमीण - Dange Rukhamin
Village वरखेड - Varkhed
निघाली भीमाबाई भवरगीरीच्या रानात
आडव काय गेल जड मांडुळ पाण्यात
nighālī bhīmābāī bhavaragīrīcyā rānāta
āḍava kāya gēla jaḍa māṇḍuḷa pāṇyāta
no translation in English
▷ (निघाली)(भीमाबाई)(भवरगीरीच्या)(रानात)
▷ (आडव) why gone (जड)(मांडुळ)(पाण्यात)
pas de traduction en français
[30] id = 79138
पवार कोंडाबाई - Pawar Konda
Village हिद्रुस - Hidrus
भरली ग भीमाबाई भीमाबाईला आडवा सरप मांडुळ पाण्यात
तीन ग याचे केले राई राई टुकडे
bharalī ga bhīmābāī bhīmābāīlā āḍavā sarapa māṇḍuḷa pāṇyāta
tīna ga yācē kēlē rāī rāī ṭukaḍē
no translation in English
▷ (भरली) * (भीमाबाई)(भीमाबाईला)(आडवा)(सरप)(मांडुळ)(पाण्यात)
▷ (तीन) * (याचे)(केले)(राई)(राई)(टुकडे)
pas de traduction en français
[31] id = 79139
पवार कोंडाबाई - Pawar Konda
Village हिद्रुस - Hidrus
निघाली ग भीमाबाई ढवळ्या उंबराच्या खोडी
निघुन ग त्यानी आली सगमी ग थीर झाली
nighālī ga bhīmābāī ḍhavaḷyā umbarācyā khōḍī
nighuna ga tyānī ālī sagamī ga thīra jhālī
no translation in English
▷ (निघाली) * (भीमाबाई)(ढवळ्या)(उंबराच्या)(खोडी)
▷ (निघुन) * (त्यानी) has_come (सगमी) * (थीर) has_come
pas de traduction en français
[32] id = 79140
पवार कोंडाबाई - Pawar Konda
Village हिद्रुस - Hidrus
भीमाबाई काय बोल आई राग आली नाही
आर राग बोल आपला बंधु तोग कुठे
त्याच्या जागेला ग नाही पाणी
bhīmābāī kāya bōla āī rāga ālī nāhī
āra rāga bōla āpalā bandhu tōga kuṭhē
tyācyā jāgēlā ga nāhī pāṇī
no translation in English
▷ (भीमाबाई) why says (आई)(राग) has_come not
▷ (आर)(राग) says (आपला) brother (तोग)(कुठे)
▷ (त्याच्या)(जागेला) * not water,
pas de traduction en français
[33] id = 88563
मांजरे भिमा - Manjare Bhima
Village मांजरेवाडी - Manjrewadi
निघाली भिमाआई चालली घाई घाई
पाण्यात मांडुळ तुकड केल राई राई
nighālī bhimāāī cālalī ghāī ghāī
pāṇyāta māṇḍuḷa tukaḍa kēla rāī rāī
no translation in English
▷ (निघाली)(भिमाआई)(चालली)(घाई)(घाई)
▷ (पाण्यात)(मांडुळ)(तुकड) did (राई)(राई)
pas de traduction en français
[34] id = 88564
साळुंखे सरु - Salunkhe Saru
Village धामारी - Dhamari
निघाली भीमाबाई भोरगीरीच्या रानात
आडव गेल मांडुळ तीला पाण्यात
nighālī bhīmābāī bhōragīrīcyā rānāta
āḍava gēla māṇḍuḷa tīlā pāṇyāta
no translation in English
▷ (निघाली)(भीमाबाई)(भोरगीरीच्या)(रानात)
▷ (आडव) gone (मांडुळ)(तीला)(पाण्यात)
pas de traduction en français
[35] id = 88565
पवार कोंडा - Pawar Konda
Village पाळु - Palu
भरली ग भीमाबाई पाणी लागल चिचला
सांगते रे बंधु तुला माझा कुंडलिक भिजला
bharalī ga bhīmābāī pāṇī lāgala cicalā
sāṅgatē rē bandhu tulā mājhā kuṇḍalika bhijalā
no translation in English
▷ (भरली) * (भीमाबाई) water, (लागल)(चिचला)
▷  I_tell (रे) brother to_you my (कुंडलिक)(भिजला)
pas de traduction en français
[36] id = 88566
पवार कोंडा - Pawar Konda
Village पाळु - Palu
भरली भीमाबाई पाणी लागल साळाला
सांगते रे बंधु तुला हाका मारितो बाळाला
bharalī bhīmābāī pāṇī lāgala sāḷālā
sāṅgatē rē bandhu tulā hākā māritō bāḷālā
no translation in English
▷ (भरली)(भीमाबाई) water, (लागल)(साळाला)
▷  I_tell (रे) brother to_you (हाका)(मारितो)(बाळाला)
pas de traduction en français
[37] id = 88567
बवले हौसा - Bawale Hausa
Village वडगाव - Wadgaon
निघाली भीमाबाई भवरगिरीच्या रानात
आडव काय गेल हिला मांडुळ पाण्यात
nighālī bhīmābāī bhavaragirīcyā rānāta
āḍava kāya gēla hilā māṇḍuḷa pāṇyāta
no translation in English
▷ (निघाली)(भीमाबाई)(भवरगिरीच्या)(रानात)
▷ (आडव) why gone (हिला)(मांडुळ)(पाण्यात)
pas de traduction en français
[38] id = 88568
पवार कोंडा - Pawar Konda
Village पाळु - Palu
भरली ग भीमाबाई पाणी लागल ग धक्याला
सांगते रे बंधु तुला हाका मारिते सख्याला
bharalī ga bhīmābāī pāṇī lāgala ga dhakyālā
sāṅgatē rē bandhu tulā hākā māritē sakhyālā
no translation in English
▷ (भरली) * (भीमाबाई) water, (लागल) * (धक्याला)
▷  I_tell (रे) brother to_you (हाका)(मारिते)(सख्याला)
pas de traduction en français
[39] id = 88569
चौधरी लिलाबाई - Chaudhari Lila
Village हमालवाडी - Hamalwadi
भामा काय भीमा दोन्ही मावस बहिणी
संगम काय झाला तुळपुर्याच्या लवण
bhāmā kāya bhīmā dōnhī māvasa bahiṇī
saṅgama kāya jhālā tuḷapuryācyā lavaṇa
no translation in English
▷ (भामा) why Bhim both (मावस)(बहिणी)
▷ (संगम) why (झाला)(तुळपुर्याच्या)(लवण)
pas de traduction en français
[40] id = 111267
सेमाडे यशोदा - Semade Yashoda
Village कहु - Kahu
वाकड तिकड भीमाबाईच बळान
गेली कुणीकड हिचा सुगावा कळान
vākaḍa tikaḍa bhīmābāīca baḷāna
gēlī kuṇīkaḍa hicā sugāvā kaḷāna
no translation in English
▷ (वाकड)(तिकड)(भीमाबाईच)(बळान)
▷  Went (कुणीकड)(हिचा)(सुगावा)(कळान)
pas de traduction en français
[41] id = 111278
पवार हिरा दामु - Pawar Hira Damu
Village परीटवाडी - Paritwadi
भिमाया चंद्रभागा भरुन चालल्यात दोन्ही
बोलती चंद्रभागा फिर चाल माझ्यावाणी
bhimāyā candrabhāgā bharuna cālalyāta dōnhī
bōlatī candrabhāgā phira cāla mājhyāvāṇī
no translation in English
▷ (भिमाया)(चंद्रभागा)(भरुन)(चालल्यात) both
▷ (बोलती)(चंद्रभागा)(फिर) let_us_go (माझ्यावाणी)
pas de traduction en français
[42] id = 111313
तांबे सुशिला दगडु - Tambe Sushila dagdu
Village शिरसगाव - Shirasgaon
भिमा काई भामा दोघी मावस बहिणी
संगम झाला शेलगाच्या लवणी (शेलपिंपळगाव)
bhimā kāī bhāmā dōghī māvasa bahiṇī
saṅgama jhālā śēlagācyā lavaṇī (śēlapimpaḷagāva)
no translation in English
▷  Bhim (काई)(भामा)(दोघी)(मावस)(बहिणी)
▷ (संगम)(झाला)(शेलगाच्या)(लवणी) ( (शेलपिंपळगाव) )
pas de traduction en français
[43] id = 111314
मांजरे भिमा - Manjare Bhima
Village मांजरेवाडी - Manjrewadi
निघाली भिमाबाई भिमा शंकरापासुन
नाही थीर झाली गाव पंढरी वाचुन
nighālī bhimābāī bhimā śaṅkarāpāsuna
nāhī thīra jhālī gāva paṇḍharī vācuna
no translation in English
▷ (निघाली)(भिमाबाई) Bhim (शंकरापासुन)
▷  Not (थीर) has_come (गाव)(पंढरी)(वाचुन)
pas de traduction en français
[44] id = 111327
पवार भोरा नामदेव - Pawar Bhora Namdeo
Village हिद्रुस - Hidrus
भरली भीमाबाई वाहुन चालल्या काट्याकुट्या
अरे देवाया शंकरान जटा सोडल्या मोकळ्या
bharalī bhīmābāī vāhuna cālalyā kāṭyākuṭyā
arē dēvāyā śaṅkarāna jaṭā sōḍalyā mōkaḷyā
no translation in English
▷ (भरली)(भीमाबाई)(वाहुन)(चालल्या)(काट्याकुट्या)
▷ (अरे)(देवाया)(शंकरान) class (सोडल्या)(मोकळ्या)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Bhima
⇑ Top of page ⇑