Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= B06-04-07b
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class B:VI-4.7b (B06-04-07b)
(21 records)

Display songs in class at higher level (B06-04-07)
Display complete classification scheme (3615 classes)

B:VI-4.7b (B06-04-07b) - Jejuri cycle / Material for rituals / A lamp, divāḷī

Cross-references:D:X-3.2bv (D10-03-02b05) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son worships / Going in pilgrimage, yātrā
[1] id = 15051
कोशिरे शेवंता - Koshire Shewanta
Village दुधावरे - Dudhavre
तेलणीच तेल तेल इकव शेरावर
जेजुरी ग गडावरी दिवट्याचा भडिमार
tēlaṇīca tēla tēla ikava śērāvara
jējurī ga gaḍāvarī divaṭyācā bhaḍimāra
The oil-seller woman sells oil by kilo
On the hill-fort of Jejuri, plenty of divati* are lighted
▷ (तेलणीच)(तेल)(तेल)(इकव)(शेरावर)
▷ (जेजुरी) * (गडावरी)(दिवट्याचा)(भडिमार)
pas de traduction en français
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[2] id = 15052
पळसकर पारु - Palaskar Paru
Village पळसे - Palase
जेजुरी गडावरी येळकोट कोणी बोलना
माझ्या बंधुची दिवटी बुधली तोलना
jējurī gaḍāvarī yēḷakōṭa kōṇī bōlanā
mājhyā bandhucī divaṭī budhalī tōlanā
Nobody is saying Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
My brother is finding the oil vessel too heavy to carry
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(येळकोट)(कोणी) say
▷  My (बंधुची)(दिवटी)(बुधली)(तोलना)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
[3] id = 38490
साळुंखे सिंधु - Salunkhe Sindhu
Village धामारी - Dhamari
जेजुरीचा गड यंगते (चढतो) वजवज
आता माझ बाळ दिवटया घेते डाव्या भुज
jējurīcā gaḍa yaṅgatē (caḍhatō) vajavaja
ātā mājha bāḷa divaṭayā ghētē ḍāvyā bhuja
I climb the hill-fort of Jejuri with quick steps
Now, my son, I am carrying divati* in my left hand
▷ (जेजुरीचा)(गड)(यंगते) ( (चढतो) ) (वजवज)
▷ (आता) my son (दिवटया)(घेते)(डाव्या)(भुज)
pas de traduction en français
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[4] id = 41084
भणगे भागीरथा - Bhange Bhagiratha
Village खोकर - Khokar
जेजुरी गडावरी कुणी यळकुट बोलना
राघुला माझ्या बाई दिवटी तोलना
jējurī gaḍāvarī kuṇī yaḷakuṭa bōlanā
rāghulā mājhyā bāī divaṭī tōlanā
Nobody is saying Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
Woman, my son is finding the oil lamp too heavy to carry
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(कुणी)(यळकुट) say
▷ (राघुला) my woman (दिवटी)(तोलना)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
[5] id = 41085
भणगे भागीरथा - Bhange Bhagiratha
Village खोकर - Khokar
तेलनीच तेल तेल गेल उडाउडी
जेजुरी गडावरी दिवटया गेल्या चढावढी
tēlanīca tēla tēla gēla uḍāuḍī
jējurī gaḍāvarī divaṭayā gēlyā caḍhāvaḍhī
Oil-seller woman, your oil is finished
There is a competition among devotees to climb the hill-fort of Jejuri with divati* (in hand)
▷ (तेलनीच)(तेल)(तेल) gone (उडाउडी)
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(दिवटया)(गेल्या)(चढावढी)
pas de traduction en français
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[6] id = 45195
जेजुरकर धोडा मारुतराव - Jejurkar Dhonda Marutrao
Village पुणतांबा - Puntamba
हाती दिवटी बुधली गळा जेठा पिंजर्याचा
जातो रे दादा माझा गड येंग जेजुरीचा
hātī divaṭī budhalī gaḷā jēṭhā piñjaryācā
jātō rē dādā mājhā gaḍa yēṅga jējurīcā
An oil vessel in hand, a cage around the neck
My elder brother goes and climbs the hill-fort of Jejuri
▷ (हाती)(दिवटी)(बुधली)(गळा)(जेठा)(पिंजर्याचा)
▷  Goes (रे)(दादा) my (गड)(येंग)(जेजुरीचा)
pas de traduction en français
[7] id = 45196
आदमाने जना - Admane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
जेजुरी गडावरी कोन्ही येळकोट बोलना
भाऊला ग माझ्या याला दिवटी तोलाना
jējurī gaḍāvarī kōnhī yēḷakōṭa bōlanā
bhāūlā ga mājhyā yālā divaṭī tōlānā
Nobody is saying Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
Woman, my son is finding the oil lamp too heavy to carry
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(कोन्ही)(येळकोट) say
▷ (भाऊला) * my (याला)(दिवटी)(तोलाना)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
[8] id = 45197
जेजुरकर धोडा मारुतराव - Jejurkar Dhonda Marutrao
Village पुणतांबा - Puntamba
जेजुरी गडावरी कोन्ही येळकोट बोलना
बंधवाला माझ्या दिवटी बुधली तोलाना
jējurī gaḍāvarī kōnhī yēḷakōṭa bōlanā
bandhavālā mājhyā divaṭī budhalī tōlānā
Nobody is saying Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
Woman, my son is finding the oil lamp too heavy to carry
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(कोन्ही)(येळकोट) say
▷ (बंधवाला) my (दिवटी)(बुधली)(तोलाना)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
[9] id = 92450
ताके इंद्रायणी - Take Indrayani
Village चितळी - Chitali
तेलनीच तेल गेल उडाउडी
जेजुरी गडावरी दिवटया जळ चढा ओढीन
tēlanīca tēla gēla uḍāuḍī
jējurī gaḍāvarī divaṭayā jaḷa caḍhā ōḍhīna
Oil-seller woman, your oil is finished
There is a competition among devotees to climb the hill-fort of Jejuri with divati* (in hand)
▷ (तेलनीच)(तेल) gone (उडाउडी)
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(दिवटया)(जळ)(चढा)(ओढीन)
pas de traduction en français
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[10] id = 57653
सानप सुमन - Sanap Suman
Village नांदूर शिंगोटे - Nandur Shingote
जेजुरी गडावर कोणी येळकोट बोलना
पोटीच्या पुत्राला दिवटी बुदली तोलना
jējurī gaḍāvara kōṇī yēḷakōṭa bōlanā
pōṭīcyā putrālā divaṭī budalī tōlanā
Nobody is saying Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
My own son is finding the oil vessel too heavy to carry
▷ (जेजुरी)(गडावर)(कोणी)(येळकोट) say
▷ (पोटीच्या)(पुत्राला)(दिवटी)(बुदली)(तोलना)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
[11] id = 57654
साळुंखे सिंधु - Salunkhe Sindhu
Village धामारी - Dhamari
जेजुरी गडावरी कोणी येळकोट बोलना
बाळाला माझ्या दिवटी बुधली तोलना
jējurī gaḍāvarī kōṇī yēḷakōṭa bōlanā
bāḷālā mājhyā divaṭī budhalī tōlanā
Nobody is saying Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
My son is finding the divati* too heavy to carry
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(कोणी)(येळकोट) say
▷ (बाळाला) my (दिवटी)(बुधली)(तोलना)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[12] id = 57655
बडाक सकूबाई - Badaka Sakubai
Village पढेगाव - Padhegaon
जेजुरी गडावरी कोणी येळकोट बोलना
नेनता माझा भाऊ याला दिवटी बुधली तोलना
jējurī gaḍāvarī kōṇī yēḷakōṭa bōlanā
nēnatā mājhā bhāū yālā divaṭī budhalī tōlanā
Nobody is saying Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
My brother is finding the divati* too heavy to carry
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(कोणी)(येळकोट) say
▷ (नेनता) my brother (याला)(दिवटी)(बुधली)(तोलना)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[13] id = 57656
वहाडणे शांताबाई गिरीधर - Wahadne Shanta Giridhar
Village पुणतांबा - Puntamba
तेलीन आई तुझ तेल गढूळ
जेजुरी गडावरी दिवट्या जळती वाढूळ
tēlīna āī tujha tēla gaḍhūḷa
jējurī gaḍāvarī divaṭyā jaḷatī vāḍhūḷa
Oil seller woman, your oil is muddy
Divati* are burning on the hill- fort of Jejuri for a long time
▷ (तेलीन)(आई) your (तेल)(गढूळ)
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(दिवट्या)(जळती)(वाढूळ)
pas de traduction en français
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[14] id = 59007
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
जेजुरी गडावरी कोणी येळकोट बोलाना
भाऊला माझ्या दिवट्या बुधल्या तोलाना
jējurī gaḍāvarī kōṇī yēḷakōṭa bōlānā
bhāūlā mājhyā divaṭyā budhalyā tōlānā
Nobody is saying Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
My brother is finding the oil lamp too heavy to carry
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(कोणी)(येळकोट) say
▷ (भाऊला) my (दिवट्या)(बुधल्या)(तोलाना)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
[15] id = 59008
वाईकर नंदा - Waikar Nanda
Village वडगाव - Vadgaon
तेलणीन तुझ तेल उडाल उडा उडी
बाळायीन माझ्या दिवट्या नेल्या चढाओढी
tēlaṇīna tujha tēla uḍāla uḍā uḍī
bāḷāyīna mājhyā divaṭyā nēlyā caḍhāōḍhī
Oil-seller woman, your oil is finished
My son is carrying divati* on the fort, there is a competetion among devotees
▷ (तेलणीन) your (तेल)(उडाल)(उडा)(उडी)
▷ (बाळायीन) my (दिवट्या)(नेल्या)(चढाओढी)
pas de traduction en français
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[16] id = 71477
उंडे पार्वती - Unde Parvati
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
जेजुरी गडावरी कोणी येळकोट बोलना
बाळाला माझ्या दिवटी बुधली तोलना
jējurī gaḍāvarī kōṇī yēḷakōṭa bōlanā
bāḷālā mājhyā divaṭī budhalī tōlanā
Nobody is saying Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
My son is finding the divati* too heavy to carry
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(कोणी)(येळकोट) say
▷ (बाळाला) my (दिवटी)(बुधली)(तोलना)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[17] id = 75281
जेजुरकर धोडा मारुतराव - Jejurkar Dhonda Marutrao
Village पुणतांबा - Puntamba
जेजुरी गडावरी काय दिस लखा लखा
चतुर दादा माझा दिवटी लावी झपाझपा
jējurī gaḍāvarī kāya disa lakhā lakhā
catura dādā mājhā divaṭī lāvī jhapājhapā
What is shining on the hill-fort of Jejuri
My clever brother is lighting divati* quickly
▷ (जेजुरी)(गडावरी) why (दिस)(लखा)(लखा)
▷ (चतुर)(दादा) my (दिवटी)(लावी)(झपाझपा)
pas de traduction en français
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[18] id = 79347
घोडे लक्ष्मीबाई - Ghode Lakshmi
Village कवठे - Kavthe
तेलीणीबाई तेल दिसत गढुळ
जेजुरी गडावरी दिवट्या गेल्यात वाढुळ
tēlīṇībāī tēla disata gaḍhuḷa
jējurī gaḍāvarī divaṭyā gēlyāta vāḍhuḷa
Oil seller woman, your oil is muddy
On the hill-fort of Jejuri, divati* are extinguished since long
▷ (तेलीणीबाई)(तेल)(दिसत)(गढुळ)
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(दिवट्या)(गेल्यात)(वाढुळ)
pas de traduction en français
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[19] id = 92449
ताके इंद्रायणी - Take Indrayani
Village चितळी - Chitali
तेलनीच तेल गढुळ मठुळ
जेजुर गडावर दिवट्या जळत्या वाढुळ
tēlanīca tēla gaḍhuḷa maṭhuḷa
jējura gaḍāvara divaṭyā jaḷatyā vāḍhuḷa
Oil seller woman, your oil is muddy
Divati* are burning on the hill- fort of Jejuri for a long time
▷ (तेलनीच)(तेल)(गढुळ)(मठुळ)
▷ (जेजुर)(गडावर)(दिवट्या)(जळत्या)(वाढुळ)
pas de traduction en français
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[20] id = 15062
उभे गंगा - Ubhe Ganga
Village कोळवडे - Kolavade
जेजुरी गडावरी कोणी येळकोट बोलना
बाळायाला माझ्या दिवटी बुधली तोलना
jējurī gaḍāvarī kōṇī yēḷakōṭa bōlanā
bāḷāyālā mājhyā divaṭī budhalī tōlanā
Nobody is saying Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
My son is finding the divati* and the oil container too heavy to carry
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(कोणी)(येळकोट) say
▷ (बाळायाला) my (दिवटी)(बुधली)(तोलना)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it
[21] id = 42419
आभाळे दगूबाई कचरूजी - Abhale Dagubai Kacharuji
Village मढी - Madhi
जेजुरी गडावरी कोणी येळकोट बोलना
बाळाला माझ्या दिवटी बुधली तोलना
jējurī gaḍāvarī kōṇī yēḷakōṭa bōlanā
bāḷālā mājhyā divaṭī budhalī tōlanā
Nobody is saying Yelkot* on the hill-fort of Jejuri
My son is finding the divati* and the oil container too heavy to carry
▷ (जेजुरी)(गडावरी)(कोणी)(येळकोट) say
▷ (बाळाला) my (दिवटी)(बुधली)(तोलना)
pas de traduction en français
YelkotWhen devotees throw turmeric and small dry coconut pieces in the air in the name of God Khandoba and shout Yelkot, Yelkot, the turmeric powder falls on the them. Turmeric powder is golden and is a symbol of prosperity. By shouting Yelkot, they pray God Khandoba to grant their wishes and give them prosperity.
divati ➡ divatisA sort of lamp used in the temple of Khandoba, also a torch composed of a stick with rolls of oiled cloth around it

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. A lamp, divāḷī
⇑ Top of page ⇑