Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= H21-05-10d
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class H:XXI-5.10d (H21-05-10d)
(11 records)

Display songs in class at higher level (H21-05-10)
Display complete classification scheme (3615 classes)

H:XXI-5.10d (H21-05-10d) - Ambedkar / Entry into Buddhism / Bhīm, Dhamma’s spokesman & leader

[1] id = 33638
मोरे मथा - More Matha
Village आंबेगाव - Ambegaon
आले आंबेडकर कुण्या माऊलीचा हिरा
बौध्द धर्मामदी भीम लावील तर गीरा
ālē āmbēḍakara kuṇyā māūlīcā hirā
baudhda dharmāmadī bhīma lāvīla tara gīrā
Ambedkar came, which mother’s diamond is he?
Bhim* has ensured the repetition of the principles of Buddha dharma
▷  Here_comes Ambedkar (कुण्या)(माऊलीचा)(हिरा)
▷  Buddha (धर्मामदी) Bhim (लावील) wires (गीरा)
Ambedkar vint, de quelle mère le diamant
Bhīm a assuré la répétition des principes du bouddhisme.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[2] id = 37551
बोर्हाडे राधा - Borhade Radha
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-05 start 07:04 ➡ listen to section

ऐका ऐका संदेश बाबा भीमरायाचा
बुध्दाच्या धम्मान उध्दार जगाचा
aikā aikā sandēśa bābā bhīmarāyācā
budhdācyā dhammāna udhdāra jagācā
Listen! Listen to the message of Baba Bhimraya*!
Thanks to Buddha Dhamma, the upliftment of the world
▷ (ऐका)(ऐका)(संदेश) Baba (भीमरायाचा)
▷ (बुध्दाच्या)(धम्मान)(उध्दार)(जगाचा)
Ecoutez! Ecoutez le message de Bābā Bhīmrāyā
Le Dhamma de Bouddha, c'est le relèvement du monde.
BhimrayaBhimrao was the first name of Dr. Ambedkar
[3] id = 37400
लांडगे रावू - Landge Ravu
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-22-42 start 01:34 ➡ listen to section

भीम भीम म्हणती कशाचा तो बडा
आधी त्याची नेत करा मग बुध्द धर्म धरा
bhīma bhīma mhaṇatī kaśācā tō baḍā
ādhī tyācī nēta karā maga budhda dharma dharā
Saying Bhim*, Bhim*, how can you become big
First, follow in his foot-steps, then adhere to Buddhism
▷  Bhim Bhim (म्हणती)(कशाचा)(तो)(बडा)
▷  Before (त्याची)(नेत) doing (मग)(बुध्द)(धर्म)(धरा)
“Bhīm! Bhīm!” dites-vous, pourquoi ce tapage?
Prenez-le d'abord pour leader, puis adhérez au bouddhisme.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[4] id = 37547
बोर्हाडे राधा - Borhade Radha
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-05 start 04:51 ➡ listen to section

बुध्दधम्म देवूनी बाबा गेले निघूनी
बुध्दधम्म तत्वाची खरोखर करा पालन
budhdadhamma dēvūnī bābā gēlē nighūnī
budhdadhamma tatvācī kharōkhara karā pālana
Baba departed giving us the Buddha Dhamma
Let us truly follow the principles of the Buddha Dhamma
▷ (बुध्दधम्म)(देवूनी) Baba has_gone (निघूनी)
▷ (बुध्दधम्म)(तत्वाची)(खरोखर) doing cradle
Bābā nous donna le Dhamma de Bouddha et nous quitta
Observez fidèlement les principes du Dhamma de Bouddha.
[5] id = 48680
काळे जनाबाई खंडू - Kale Jana Khandu
Village नाशिक - Nashik
बाबासाहेब अंगचे हुषार
बुध्दधर्माचे यांनी लावीले निशाण
bābāsāhēba aṅgacē huṣāra
budhdadharmācē yānnī lāvīlē niśāṇa
Babasaheb* is born intelligent
He has hoisted the flag of Buddha dharma
▷  Babasaheb (अंगचे)(हुषार)
▷ (बुध्दधर्माचे)(यांनी)(लावीले)(निशाण)
Bābāsāheb est très intelligent
Il a hissé le drapeau du dharma de Bouddha
Babasaheb
[6] id = 49187
साळवे सुबा - Salve Suba
Village घायगाव - Ghaygaon
आले आंबेडकर यांना बसायाला फटफटी
बौध्द धर्मासाठी त्यांनी केल्या कटकटी
ālē āmbēḍakara yānnā basāyālā phaṭaphaṭī
baudhda dharmāsāṭhī tyānnī kēlyā kaṭakaṭī
Here comes Ambedkar, he has a motorbike to ride on
He has taken a lot of pains for Buddha dharma
▷  Here_comes Ambedkar (यांना)(बसायाला)(फटफटी)
▷  Buddha (धर्मासाठी)(त्यांनी)(केल्या)(कटकटी)
Ambedkar est venu, il a une moto pour s'asseoir
Que de peine il s'est donné pour le dharma de Bouddha.
[7] id = 49188
वाघ उषा - Wagh Usha
Village चिखली - Chikhali
माझ्या दाराहून कोण गेले चंद्रमणी
माहीते नाही मले माझ्या भीमान गुरु केले
mājhyā dārāhūna kōṇa gēlē candramaṇī
māhītē nāhī malē mājhyā bhīmāna guru kēlē
Who is this Chandramani who went in front of my door
I did not know that Bhim* has made him his Guru
▷  My (दाराहून) who has_gone (चंद्रमणी)
▷ (माहीते) not (मले) my (भीमान)(गुरु)(केले)
Qui est ce Chandramani qui passe devant ma porte?
Je ne savais pas que mon Bhīm en avait fait son guru.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[8] id = 49366
जाधव सखूबाई रामचंद्र - Jadhav Sakhu Ramchandra
Village सोलापूर - Solapur
माणीक मोत्याची गाडी छान छान भीम माझा गाडीवान
बुध्दाचे गाणे गाईन आनंदाने थेट घरला जाईन
māṇīka mōtyācī gāḍī chāna chāna bhīma mājhā gāḍīvāna
budhdācē gāṇē gāīna ānandānē thēṭa gharalā jāīna
A carriage with pearls and rubies, how splendid!, Bhim* is my coachman
I shall sing Buddha’s song, I shall get back home, full of happiness
▷ (माणीक)(मोत्याची)(गाडी)(छान)(छान) Bhim my (गाडीवान)
▷ (बुध्दाचे)(गाणे)(गाईन)(आनंदाने)(थेट)(घरला)(जाईन)
Voiture de bijoux, de rubis, splendide! Bhim mon conducteur
Je chanterai Bouddha avec bonheur et rentrerai à la maison.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[9] id = 50897
मेश्राम अनुसुया - Meshram Anusuya
Village धावुद - Dhuvud
भीम माझ्या बाळाचा नवीन आता छक्का
त्यात संगतीला बुध्द भगवान होता
bhīma mājhyā bāḷācā navīna ātā chakkā
tyāta saṅgatīlā budhda bhagavāna hōtā
A new bullock cart for my child, my Bhim*
Lord Buddha was there to accompany him
▷  Bhim my (बाळाचा)(नवीन)(आता)(छक्का)
▷ (त्यात)(संगतीला)(बुध्द)(भगवान)(होता)
Une nouvelle charrette à bœuf pour mon enfant Bhīm
Pour l'accompagner, il y avait dedans le seigneur Bouddha.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[10] id = 49876
सईदानी इकरानी सैय्यद - Saidani Ikerani Sayyad
Village नळदुर्ग - Naldurg
वंदन बुध्द देवा करू तुमची सेवा
आमच्या भीमाला निरोप सांगून द्यावा
vandana budhda dēvā karū tumacī sēvā
āmacyā bhīmālā nirōpa sāṅgūna dyāvā
We pay homage to you, oh Buddha, we shall serve you
Please give our message to Bhim*
▷ (वंदन)(बुध्द)(देवा)(करू)(तुमची)(सेवा)
▷ (आमच्या)(भीमाला)(निरोप)(सांगून)(द्यावा)
Dieu Bouddha, chantons ta louange, célébrons ton culte
Il faut que tu en donnes la nouvelle à notre Bhīm.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
[11] id = 82016
जिरगे नंदा पुंडलीक - Jirage Nanda Pundalic
Village माणकापूर - Mankapur
सातवी माझी ओवी ग गौतम बुध्दाला
भीम माझा गौतमाच्या जागला तत्वाला
sātavī mājhī ōvī ga gautama budhdālā
bhīma mājhā gautamācyā jāgalā tatvālā
My seventh verse for Gautam Buddha
My Bhim* respected the principles of Buddha
▷ (सातवी) my verse * (गौतम)(बुध्दाला)
▷  Bhim my (गौतमाच्या)(जागला)(तत्वाला)
Mon septième distique en l'honneur de Gautam Bouddha
Mon Bhīm nous a éveillés aux principes de Bouddha.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Bhīm, Dhamma’s spokesman & leader
⇑ Top of page ⇑