Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 49366
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #49366 by Jadhav Sakhu Ramchandra

Village: सोलापूर - Solapur
Hamlet: नवी बुधवारपेठ - Navi Budhavarpeth


H:XXI-5.10d (H21-05-10d) - Ambedkar / Entry into Buddhism / Bhīm, Dhamma’s spokesman & leader

[8] id = 49366
जाधव सखूबाई रामचंद्र - Jadhav Sakhu Ramchandra
माणीक मोत्याची गाडी छान छान भीम माझा गाडीवान
बुध्दाचे गाणे गाईन आनंदाने थेट घरला जाईन
māṇīka mōtyācī gāḍī chāna chāna bhīma mājhā gāḍīvāna
budhdācē gāṇē gāīna ānandānē thēṭa gharalā jāīna
A carriage with pearls and rubies, how splendid!, Bhim* is my coachman
I shall sing Buddha’s song, I shall get back home, full of happiness
▷ (माणीक)(मोत्याची)(गाडी)(छान)(छान) Bhim my (गाडीवान)
▷ (बुध्दाचे)(गाणे)(गाईन)(आनंदाने)(थेट)(घरला)(जाईन)
Voiture de bijoux, de rubis, splendide! Bhim mon conducteur
Je chanterai Bouddha avec bonheur et rentrerai à la maison.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Bhīm, Dhamma’s spokesman & leader