Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 49876
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #49876 by Saidani Ikerani Sayyad

Village: नळदुर्ग - Naldurg
Hamlet: वसंतनगर इंदीरा स्लम - Vasantnagar, Indira slum


H:XXI-5.10d (H21-05-10d) - Ambedkar / Entry into Buddhism / Bhīm, Dhamma’s spokesman & leader

[10] id = 49876
सईदानी इकरानी सैय्यद - Saidani Ikerani Sayyad
वंदन बुध्द देवा करू तुमची सेवा
आमच्या भीमाला निरोप सांगून द्यावा
vandana budhda dēvā karū tumacī sēvā
āmacyā bhīmālā nirōpa sāṅgūna dyāvā
We pay homage to you, oh Buddha, we shall serve you
Please give our message to Bhim*
▷ (वंदन)(बुध्द)(देवा)(करू)(तुमची)(सेवा)
▷ (आमच्या)(भीमाला)(निरोप)(सांगून)(द्यावा)
Dieu Bouddha, chantons ta louange, célébrons ton culte
Il faut que tu en donnes la nouvelle à notre Bhīm.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Bhīm, Dhamma’s spokesman & leader