Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= D11-01-03h
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class D:XI-1.3h (D11-01-03h)
(26 records)

Display songs in class at higher level (D11-01-03)
Display complete classification scheme (3615 classes)

D:XI-1.3h (D11-01-03h) - Son expert in farming / Keeping cows / Male calf

[1] id = 22472
हुंडारे हिरा - Hundare Hira
Village देवघर - Deoghar
गायीचा गोर्हा दूध पिवून मस्त झाला
बाळायांनी माझ्या वेसनी घालुनी शेती नेला
gāyīcā gōrhā dūdha pivūna masta jhālā
bāḷāyānnī mājhyā vēsanī ghālunī śētī nēlā
Cow’s male-calf drank milk and became intoxicated
My son put a nose-bridle and took him to the field
▷ (गायीचा)(गोर्हा) milk (पिवून)(मस्त)(झाला)
▷ (बाळायांनी) my (वेसनी)(घालुनी) furrow (नेला)
pas de traduction en français
[2] id = 22473
हुंडारे हिरा - Hundare Hira
Village देवघर - Deoghar
गायीचा गोर्हा आहे तोंडावरी मोरा
आता माझी बाळ माझ्या कळपामाग हिरा
gāyīcā gōrhā āhē tōṇḍāvarī mōrā
ātā mājhī bāḷa mājhyā kaḷapāmāga hirā
Cow’s male calf has white spots on his face
Now, my son, my diamond, is behind the herd
▷ (गायीचा)(गोर्हा)(आहे)(तोंडावरी)(मोरा)
▷ (आता) my son my (कळपामाग)(हिरा)
pas de traduction en français
[3] id = 68810
चामे पारु - Chame Paru
Village होळी - Holi
सकाळी उठुनी हात चवकट्या गाईला
सोडा वासरं गाईला रामदास बाळ
sakāḷī uṭhunī hāta cavakaṭyā gāīlā
sōḍā vāsaraṁ gāīlā rāmadāsa bāḷa
Getting up in the morning, my hand touches the door frame of the cowshed
Ramdas, dear son, take he calves to the cow
▷  Morning (उठुनी) hand (चवकट्या)(गाईला)
▷ (सोडा)(वासरं)(गाईला)(रामदास) son
pas de traduction en français
[4] id = 71823
केकान राधाबाई - Kekan Radha
Village शेळगाव - Shelgaon
तिफणी बाईच चाड दोर जाईच
नंदी घरच्या गाईच
tiphaṇī bāīca cāḍa dōra jāīca
nandī gharacyā gāīca
The cord attached to the grain-box of the three-tube drill-plough is of Jasmine
The bullock is our own
▷ (तिफणी)(बाईच)(चाड)(दोर)(जाईच)
▷ (नंदी) of_house (गाईच)
pas de traduction en français
[5] id = 72753
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
गाईला झाला खोंड ग यका हसात आला घरी
नदी हुरला झाला बरा
gāīlā jhālā khōṇḍa ga yakā hasāta ālā gharī
nadī huralā jhālā barā
Cow gave birth to a male-calf, she came home smiling
It’s a good thing, there will now be a bullock for the farm work
▷ (गाईला)(झाला)(खोंड) * (यका)(हसात) here_comes (घरी)
▷ (नदी)(हुरला)(झाला)(बरा)
pas de traduction en français
[6] id = 75112
उबाळे मथुरा - Ubale Mathura
Village दारफळ - Darphal
तिफणीच चाडदोर सैल
घरच्या गाईच बैल
tiphaṇīca cāḍadōra saila
gharacyā gāīca baila
The cord attached to the grain-box of the three-tube drill-plough is loose
The bullock is our own
▷ (तिफणीच)(चाडदोर)(सैल)
▷  Of_house (गाईच)(बैल)
pas de traduction en français
[7] id = 77019
पवार सुषमा - Pawar Sushama
Village हासाळा - Hasala
गायीला झाल गोर्ह म्हशीला झाला रेडा
ज्योत्या लावा बोरकड्या बाळा माझ्या
gāyīlā jhāla gōrha mhaśīlā jhālā rēḍā
jyōtyā lāvā bōrakaḍyā bāḷā mājhyā
Cow had a male-calf, buffalo had a male-buffalo
My son, fix a ring in the open space in front of the house
▷ (गायीला)(झाल)(गोर्ह)(म्हशीला)(झाला)(रेडा)
▷ (ज्योत्या) put (बोरकड्या) child my
pas de traduction en français
[8] id = 79119
लठ्ठे वच्छला - Latthe Vachala
Village महातपूर - Mahatpur
तिफणीबाईच चाड दोर सैल
घरच्या गाईचा बैल
tiphaṇībāīca cāḍa dōra saila
gharacyā gāīcā baila
The cord attached to the grain-box of the three-tube drill-plough is loose
The bullock is our own
▷ (तिफणीबाईच)(चाड)(दोर)(सैल)
▷  Of_house (गाईचा)(बैल)
pas de traduction en français
[9] id = 81874
घोंगे पार्वती - Ghonge Parvati
Village येनवे - Yenve
गाडीच्या बैलाचा कासरा सोडता सैल
सांगती बाळा तुला गरच्या गाईचा बैल
gāḍīcyā bailācā kāsarā sōḍatā saila
sāṅgatī bāḷā tulā garacyā gāīcā baila
Hold the reins of the bullock of the cart loosely
I tell you, son, the bullock is our own
▷ (गाडीच्या)(बैलाचा)(कासरा)(सोडता)(सैल)
▷ (सांगती) child to_you (गरच्या)(गाईचा)(बैल)
pas de traduction en français
[10] id = 82188
गडाख रंभा - Gadakh Rambha
Village बेलापूर - Belapur
तिफणी मावलीच चाड दोर सैल
घरच्या गाईच बईल
tiphaṇī māvalīca cāḍa dōra saila
gharacyā gāīca bīla
The cord attached to the grain-box of the three-tube drill-plough is loose
The bullock is our own
▷ (तिफणी)(मावलीच)(चाड)(दोर)(सैल)
▷  Of_house (गाईच)(बईल)
pas de traduction en français
[11] id = 99331
पोटे सुनिता - Pote Sunita
Village गुरववाडी - Guravwadi
शेती खळ रे पडले बैल मधी रे बैल
माझा बैल जुवाचा पाऊल टाकील सोन्याचा
śētī khaḷa rē paḍalē baila madhī rē baila
mājhā baila juvācā pāūla ṭākīla sōnyācā
Thrashing floor in the field, the bullock is in the centre
My bullock with his yoke, will take a golden step (will bring prosperity)
▷  Furrow (खळ)(रे)(पडले)(बैल)(मधी)(रे)(बैल)
▷  My (बैल)(जुवाचा)(पाऊल)(टाकील) of_gold
pas de traduction en français
[12] id = 101917
बारबोले वच्छला - Barbole Vachalya
Village दारफळ - Darphal
तिफणीबाईईच चाढ्या दोर्या सैल
घरच्या गाईच बैल
tiphaṇībāīīca cāḍhyā dōryā saila
gharacyā gāīca baila
The cord attached to the grain-box of the three-tube drill-plough is loose
The bullock is our own
▷ (तिफणीबाईईच)(चाढ्या)(दोर्या)(सैल)
▷  Of_house (गाईच)(बैल)
pas de traduction en français
[13] id = 101918
काशीद रुक्मिणी - Kashid Rukhmini
Village घारवाडी - Gharwadi
गाईला झाला गोर्हा गाईला आला घाटा
धनी वाड्याचा धाकला
gāīlā jhālā gōrhā gāīlā ālā ghāṭā
dhanī vāḍyācā dhākalā
Cow had a male-calf, she was given gram to eat
Her master is the youngest in the house
▷ (गाईला)(झाला)(गोर्हा)(गाईला) here_comes (घाटा)
▷ (धनी)(वाड्याचा)(धाकला)
pas de traduction en français
[14] id = 101919
चोरगे हिरा - Chorge Hira
Village निवे - Nive
गाईचा गोर्हा तोंडावरी मोरा
बाईयान माझ्या शेती नेला सडका लावुनी
gāīcā gōrhā tōṇḍāvarī mōrā
bāīyāna mājhyā śētī nēlā saḍakā lāvunī
Cow’s male calf has white spots on his face
My son tied a strong rope and took him to the field
▷ (गाईचा)(गोर्हा)(तोंडावरी)(मोरा)
▷ (बाईयान) my furrow (नेला)(सडका)(लावुनी)
pas de traduction en français
[15] id = 101920
काशीद रुक्मिणी - Kashid Rukhmini
Village घारवाडी - Gharwadi
गाईला झाला गोर्हा नाव ठिवाव संबरत
आला वाड्याला हांबरत
gāīlā jhālā gōrhā nāva ṭhivāva sambarata
ālā vāḍyālā hāmbarata
Cow had a male-calf, keep his name Sambarath
He came to the house lowing
▷ (गाईला)(झाला)(गोर्हा)(नाव)(ठिवाव)(संबरत)
▷  Here_comes (वाड्याला)(हांबरत)
pas de traduction en français
[16] id = 101921
घोरपडे अनुसूया - Ghorpade Anusaya
Village चिमणाराजाची पिप्री - Chimanarajachi Pipri
शेताच्या बांधाला गाय चरत भागीरथी
इच्या पोटी झाले नंदी चारी मेट नांगरती
śētācyā bāndhālā gāya carata bhāgīrathī
icyā pōṭī jhālē nandī cārī mēṭa nāṅgaratī
Bhagirathi cow is grazing on the field bund
She gave birth to bullocks, they pull the plough with force
▷ (शेताच्या)(बांधाला)(गाय)(चरत)(भागीरथी)
▷ (इच्या)(पोटी) become (नंदी)(चारी)(मेट)(नांगरती)
pas de traduction en français
[17] id = 101922
सावरे शांता - Saware Shanta
Village बोरगाव - Borgaon
गाईला झाले खोंड म्हशीला झाले रेड्या
जोत्याला लावील्या गोरकड्या
gāīlā jhālē khōṇḍa mhaśīlā jhālē rēḍyā
jōtyālā lāvīlyā gōrakaḍyā
Cow had a male-calf, buffalo had a male-buffalo
My son, fix a ring in the open space in front of the house
▷ (गाईला) become (खोंड)(म्हशीला) become (रेड्या)
▷ (जोत्याला)(लावील्या)(गोरकड्या)
pas de traduction en français
[18] id = 101923
दरडे मंगल - Darde Mangal
Village वडगाव - Vadgaon
गाईला झाला गोर्हा गाईका हासत आला घरा
पुढे घरला झाला बरा
gāīlā jhālā gōrhā gāīkā hāsata ālā gharā
puḍhē gharalā jhālā barā
Cow had a male-calf, cowherd came coughing
Later he got well after coming home
▷ (गाईला)(झाला)(गोर्हा)(गाईका)(हासत) here_comes house
▷ (पुढे)(घरला)(झाला)(बरा)
pas de traduction en français
[19] id = 101924
फडकुले सत्यभामा - Phadkule Satyabhama
Village कोरेगाव भीमा - Koregaon Bhima
पाभार्याबाईचा चाडदोर जाईचा
हावश्या नवश्या नंदी घरच्या गाईचा
pābhāryābāīcā cāḍadōra jāīcā
hāvaśyā navaśyā nandī gharacyā gāīcā
The cord attached to the grain-box of the drill-plough is of Jasmine
Hausha and Navasha bullocks are our own bullocks
▷ (पाभार्याबाईचा)(चाडदोर)(जाईचा)
▷ (हावश्या)(नवश्या)(नंदी) of_house (गाईचा)
pas de traduction en français
[20] id = 101925
ढावणे भिवरा - Dhawne Bhivara
Village चांदई-यक्को - Chandie-Ekoo
गाईला गोर्हा मपल्या म्हशीला बगारी
नादानाच्या माझ्या दैवा फुटली आगारी
gāīlā gōrhā mapalyā mhaśīlā bagārī
nādānācyā mājhyā daivā phuṭalī āgārī
Cow had a male-calf and buffalo had a female
Fortune has smiled on a poor person like me
▷ (गाईला)(गोर्हा)(मपल्या)(म्हशीला)(बगारी)
▷ (नादानाच्या) my (दैवा)(फुटली)(आगारी)
pas de traduction en français
[21] id = 101926
धनवटे गोदावरी - Dhanwate Godhavari
Village पुणतांबा - Puntamba
गाईला झाला गोर्हा गईका दासत आला घरा
पुढे घरला झाला बरा
gāīlā jhālā gōrhā gīkā dāsata ālā gharā
puḍhē gharalā jhālā barā
Cow had a male-calf, cowherd came coughing
Later he got well after coming home
▷ (गाईला)(झाला)(गोर्हा)(गईका)(दासत) here_comes house
▷ (पुढे)(घरला)(झाला)(बरा)
pas de traduction en français
[22] id = 101927
धनवटे गोदावरी - Dhanwate Godhavari
Village पुणतांबा - Puntamba
गाईला झाला गोर्हा घरच्या धन्याला झाला ल्योक
दुन्ही संपत्तीचा झोका
gāīlā jhālā gōrhā gharacyā dhanyālā jhālā lyōka
dunhī sampattīcā jhōkā
Cow had a male-calf, the master of the house had a son
Both are a source of wealth
▷ (गाईला)(झाला)(गोर्हा) of_house (धन्याला)(झाला)(ल्योक)
▷ (दुन्ही)(संपत्तीचा)(झोका)
pas de traduction en français
[23] id = 101928
बारबोले लिंबाबाई - Barbole Limbabai
Village अकरवाई - Akarvai
राणीला झाली लेक गाईला झाल खोंड
बाळ हरीच माज्या बगा दईवाच तोंड
rāṇīlā jhālī lēka gāīlā jhāla khōṇḍa
bāḷa harīca mājyā bagā dīvāca tōṇḍa
His wife had a daughter, cow had a male-calf
Look at the fate of my son Hari*
▷ (राणीला) has_come (लेक)(गाईला)(झाल)(खोंड)
▷  Son (हरीच)(माज्या)(बगा)(दईवाच)(तोंड)
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu
[24] id = 102687
साठे आनंदी लहु - Sathe Anandi Lahu
Village बोहेर - Bohere
तिफनीबाईच चाडदोर सैल
घरच्या गाीच बैल
tiphanībāīca cāḍadōra saila
gharacyā gāica baila
The cord attached to the grain-box of the three-tube drill-plough is loose
The bullock is our own
▷ (तिफनीबाईच)(चाडदोर)(सैल)
▷  Of_house (गाीच)(बैल)
pas de traduction en français
[25] id = 107137
डोंगरे अलका - Dongare Alka
Village आडगाव - Adgaon
गायाला झाला खोंड म्हैशीला झाल्या रेड्या
लाव जोत्या बोरकडया
gāyālā jhālā khōṇḍa mhaiśīlā jhālyā rēḍyā
lāva jōtyā bōrakaḍayā
Cow had a male-calf, buffalo had a male-buffalo
My son, fix a ring in the open space in front of the house
▷ (गायाला)(झाला)(खोंड)(म्हैशीला)(झाल्या)(रेड्या)
▷  Put (जोत्या)(बोरकडया)
pas de traduction en français
[26] id = 107196
वाडेकर शाहुबाई भैरू - Vadekar Shahu
Bhairu

Village रासाई शिंडूर - Rasai Shendur
गाडीच्या गाडी वाना तुझ्या गाडीची चकार
बाळा माझ्यानी पाळली वनगाईची वासर
gāḍīcyā gāḍī vānā tujhyā gāḍīcī cakāra
bāḷā mājhyānī pāḷalī vanagāīcī vāsara
Cartman of the cart, I feel like going in your cart
My son has kept the young ones (bullocks) of a wild cow
▷ (गाडीच्या)(गाडी)(वाना) your (गाडीची)(चकार)
▷  Child (माझ्यानी)(पाळली)(वनगाईची)(वासर)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Male calf
⇑ Top of page ⇑