Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= D10-03-02e05
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class D:X-3.2ev (D10-03-02e05)
(22 records)

Display songs in class at higher level (D10-03-02e)
Display complete classification scheme (3615 classes)

D:X-3.2ev (D10-03-02e05) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son goes to school / His teacher

[1] id = 20753
मोरे लक्ष्मी - More Lakshmi
Village शिंदगाव - Shindgaon
शाळेच्या पंतोजीला देऊ केला पागचा घोडा
आता माझ बाळ वाची कागद खडोखडा
śāḷēcyā pantōjīlā dēū kēlā pāgacā ghōḍā
ātā mājha bāḷa vācī kāgada khaḍōkhaḍā
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतोजीला)(देऊ) did (पागचा)(घोडा)
▷ (आता) my son (वाची)(कागद)(खडोखडा)
pas de traduction en français
[2] id = 20754
मोरे लक्ष्मी - More Lakshmi
Village शिंदगाव - Shindgaon
शाळेच्या पंतोजीला देऊ केली मी खारीक
माझ्या बाळाला शिकव मोडी अक्षर बारीक
śāḷēcyā pantōjīlā dēū kēlī mī khārīka
mājhyā bāḷālā śikava mōḍī akṣara bārīka
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतोजीला)(देऊ) shouted I (खारीक)
▷  My (बाळाला)(शिकव)(मोडी)(अक्षर)(बारीक)
pas de traduction en français
Cross references for this song:D:X-3.2eiv (D10-03-02e04) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son goes to school / He learns English
[3] id = 20755
शिंदे सखू - Shinde Sakhu
Village शिंदगाव - Shindgaon
शाळेच्या पंतोजीला देऊ केली तान्ही गई
बाळायाला माझ्या लेण शिकव घाई घाई
śāḷēcyā pantōjīlā dēū kēlī tānhī gaī
bāḷāyālā mājhyā lēṇa śikava ghāī ghāī
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतोजीला)(देऊ) shouted (तान्ही)(गई)
▷ (बाळायाला) my (लेण)(शिकव)(घाई)(घाई)
pas de traduction en français
[4] id = 20756
शिंदे सखू - Shinde Sakhu
Village शिंदगाव - Shindgaon
शाळेच्या पंतोजीला देऊ केली पेन्सील पाटी
माझ शाळेला येईन बाळ नको मारु छडी काटी
śāḷēcyā pantōjīlā dēū kēlī pēnsīla pāṭī
mājha śāḷēlā yēīna bāḷa nakō māru chaḍī kāṭī
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतोजीला)(देऊ) shouted (पेन्सील)(पाटी)
▷  My (शाळेला)(येईन) son not (मारु)(छडी)(काटी)
pas de traduction en français
[5] id = 20757
शिंदे सखू - Shinde Sakhu
Village शिंदगाव - Shindgaon
शाळेच्या पंतोजीला का ग बाळा तो तापला
आता माझ बाळ एक अक्षर चुकला
śāḷēcyā pantōjīlā kā ga bāḷā tō tāpalā
ātā mājha bāḷa ēka akṣara cukalā
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतोजीला)(का) * child (तो)(तापला)
▷ (आता) my son (एक)(अक्षर)(चुकला)
pas de traduction en français
[6] id = 20758
आमले विमल - Amle Vimal
Village शिळेश्वर - Shileshwar
शाळेच्या पंतोजीला देऊ केली मी बांडी गाई
बाळाला माझ्या लिवण इगं्रजी येईल काई
śāḷēcyā pantōjīlā dēū kēlī mī bāṇḍī gāī
bāḷālā mājhyā livaṇa igaṇrajī yēīla kāī
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतोजीला)(देऊ) shouted I (बांडी)(गाई)
▷ (बाळाला) my (लिवण)(इगं्रजी)(येईल)(काई)
pas de traduction en français
Cross references for this song:D:X-3.2eiv (D10-03-02e04) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son goes to school / He learns English
[7] id = 20759
साठे सुमन - Sathe Suman
Village वोवळे - Wowale
शाळेच्या पंतोजीला देऊ केली मी ढवळी गाई
आता माझ बाळ अजंन शाळे जाई
śāḷēcyā pantōjīlā dēū kēlī mī ḍhavaḷī gāī
ātā mājha bāḷa ajanna śāḷē jāī
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतोजीला)(देऊ) shouted I (ढवळी)(गाई)
▷ (आता) my son (अजंन)(शाळे)(जाई)
pas de traduction en français
[8] id = 68927
कोशिरे हौसा - Koshire Hausa
Village दुधावरे - Dudhavre
शाळेतला पंतोजी का ग बायानो तापला
आता माझा बाळ चेंडु खेळाया गुतला
śāḷētalā pantōjī kā ga bāyānō tāpalā
ātā mājhā bāḷa cēṇḍu khēḷāyā gutalā
no translation in English
▷ (शाळेतला)(पंतोजी)(का) * (बायानो)(तापला)
▷ (आता) my son (चेंडु)(खेळाया)(गुतला)
pas de traduction en français
[9] id = 68928
कोशिरे हौसा - Koshire Hausa
Village दुधावरे - Dudhavre
शाळेचा पंतोजी का ग बायानो रागात
आता माझ बाळ चेंडु खेळतो बागत
śāḷēcā pantōjī kā ga bāyānō rāgāta
ātā mājha bāḷa cēṇḍu khēḷatō bāgata
no translation in English
▷ (शाळेचा)(पंतोजी)(का) * (बायानो)(रागात)
▷ (आता) my son (चेंडु)(खेळतो)(बागत)
pas de traduction en français
[10] id = 72899
बांडे भामा - Bande Bhama
Village आंबेसावळी - Ambesawali
बाई सरकारी शाळेत मास्तर कशानी तापल
राघु अक्षर चुकल
bāī sarakārī śāḷēta māstara kaśānī tāpala
rāghu akṣara cukala
no translation in English
▷  Woman (सरकारी)(शाळेत)(मास्तर)(कशानी)(तापल)
▷ (राघु)(अक्षर)(चुकल)
pas de traduction en français
[11] id = 73112
करडे गुंडोजीराव - Karde Gundojirao
Village लातूर - Latur
शाळेतल्या पंतुजीला देवु केले मी बैल
बालाजी माझा शहाणा पंडीत होईल
śāḷētalyā pantujīlā dēvu kēlē mī baila
bālājī mājhā śahāṇā paṇḍīta hōīla
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतुजीला)(देवु)(केले) I (बैल)
▷ (बालाजी) my (शहाणा)(पंडीत)(होईल)
pas de traduction en français
[12] id = 99440
ढावणे भिवरा - Dhawne Bhivara
Village चांदई-यक्को - Chandie-Ekoo
शाळेत जारे बाळा शाळेच रडु येत
बाळा माझ्या ओझ दप्तराच होत
śāḷēta jārē bāḷā śāḷēca raḍu yēta
bāḷā mājhyā ōjha daptarāca hōta
no translation in English
▷ (शाळेत)(जारे) child (शाळेच)(रडु)(येत)
▷  Child my (ओझ)(दप्तराच)(होत)
pas de traduction en français
[13] id = 79069
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
शाळेतल्या गुरुजीला दिऊ केले मी खोबरवाटी
नका मारु लेहण्यासाठी बाळ हरीला माझ्या
śāḷētalyā gurujīlā diū kēlē mī khōbaravāṭī
nakā māru lēhaṇyāsāṭhī bāḷa harīlā mājhyā
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(गुरुजीला)(दिऊ)(केले) I (खोबरवाटी)
▷ (नका)(मारु)(लेहण्यासाठी) son (हरीला) my
pas de traduction en français
[14] id = 96714
धिवर सािवत्री - Dhivar Savitri
Village मनमाड - Manmad
माझ्या अंगणात लय सायकलीची दाटी
पोटीच्या बाळ मिल आले तुझ्यासाठी
mājhyā aṅgaṇāta laya sāyakalīcī dāṭī
pōṭīcyā bāḷa mila ālē tujhyāsāṭhī
no translation in English
▷  My (अंगणात)(लय)(सायकलीची)(दाटी)
▷ (पोटीच्या) son (मिल) here_comes (तुझ्यासाठी)
pas de traduction en français
[15] id = 79220
कोकणे लक्ष्मी - Kokne Lakshmi
Village नळदुर्ग - Naldurg
शाळेतील पंतुजीला देवु केली काही बाई
नका मारु लिहीण्यापायी राघुला माझ्या
śāḷētīla pantujīlā dēvu kēlī kāhī bāī
nakā māru lihīṇyāpāyī rāghulā mājhyā
no translation in English
▷ (शाळेतील)(पंतुजीला)(देवु) shouted (काही) woman
▷ (नका)(मारु)(लिहीण्यापायी)(राघुला) my
pas de traduction en français
[16] id = 80114
कुलकर्णी वनमाला - Kulkarni Vanmala
Village मंठाळेनगर - Manthalenagar
शाळेतल्या ग पंतुजीला देऊ केली खोबरवाटी
नका मारु लिहिण्यासाठी
śāḷētalyā ga pantujīlā dēū kēlī khōbaravāṭī
nakā māru lihiṇyāsāṭhī
no translation in English
▷ (शाळेतल्या) * (पंतुजीला)(देऊ) shouted (खोबरवाटी)
▷ (नका)(मारु)(लिहिण्यासाठी)
pas de traduction en français
[17] id = 80117
शिंदे सरूबाई - Shinde Sarubai
Village घरणी - Gharani
शाळेच्या पंतुजीला देवु केली खोबरवाटी
नका मारु लिहीण्यासाठी नेनंत्या बाळाजीला
śāḷēcyā pantujīlā dēvu kēlī khōbaravāṭī
nakā māru lihīṇyāsāṭhī nēnantyā bāḷājīlā
no translation in English
▷ (शाळेच्या)(पंतुजीला)(देवु) shouted (खोबरवाटी)
▷ (नका)(मारु)(लिहीण्यासाठी)(नेनंत्या)(बाळाजीला)
pas de traduction en français
[18] id = 86985
शेळके रेणुका - Shelke Renuka
Village गुणवडी - Gunawadi
शाळेतली पंतुजी कारे मुलानो तापले
नैनता माझा राघु अक्षर हुकले
śāḷētalī pantujī kārē mulānō tāpalē
nainatā mājhā rāghu akṣara hukalē
no translation in English
▷ (शाळेतली)(पंतुजी)(कारे)(मुलानो)(तापले)
▷ (नैनता) my (राघु)(अक्षर)(हुकले)
pas de traduction en français
[19] id = 96710
चुंचलवाड गंगुबाई - Chunchalwad Gangubai
Village होनवडज - Honvadaj
शाळेतल्या पंतोजीला देवु केले गाय
शाळेमधी बिगी जाय
śāḷētalyā pantōjīlā dēvu kēlē gāya
śāḷēmadhī bigī jāya
no translation in English
▷ (शाळेतल्या)(पंतोजीला)(देवु)(केले)(गाय)
▷ (शाळेमधी)(बिगी)(जाय)
pas de traduction en français
[20] id = 96711
फंड लक्ष्मी - Phund Lakshmi
Village वडाळ महादेव - Wadal Mahadeo
साळेतला पंतुजी इतका काहुन तापला
श्रीरंग माझा एक अक्षर चूकला
sāḷētalā pantujī itakā kāhuna tāpalā
śrīraṅga mājhā ēka akṣara cūkalā
no translation in English
▷ (साळेतला)(पंतुजी)(इतका)(काहुन)(तापला)
▷ (श्रीरंग) my (एक)(अक्षर)(चूकला)
pas de traduction en français
[21] id = 96712
पंडित गऊबाई - Pandit Gaubai
Village उंदीरगाव - Undirgaon
शाळतल्या मुला तुला रडु कशाच येत
माझ्या ग बाळाला ओझ दप्तराच होत
śāḷatalyā mulā tulā raḍu kaśāca yēta
mājhyā ga bāḷālā ōjha daptarāca hōta
no translation in English
▷ (शाळतल्या) children to_you (रडु)(कशाच)(येत)
▷  My * (बाळाला)(ओझ)(दप्तराच)(होत)
pas de traduction en français
[22] id = 96713
मिसाळ लिलाबाई - Misal Lilabai
Village लिमगाव - Limgaon
शाळेतला पते मनी काग बायानों तापला
आता बाळ माझा एक अक्षर चुकला
śāḷētalā patē manī kāga bāyānōṁ tāpalā
ātā bāḷa mājhā ēka akṣara cukalā
no translation in English
▷ (शाळेतला)(पते)(मनी)(काग)(बायानों)(तापला)
▷ (आता) son my (एक)(अक्षर)(चुकला)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. His teacher
⇑ Top of page ⇑