Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= C08-08-13
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class C:VIII-8.13 (C08-08-13)
(116 records)

Display songs in class at higher level (C08-08)
Display complete classification scheme (3615 classes)

C:VIII-8.13 (C08-08-13) - Mother / Feelings and representations / Love, tenderness

Cross-references:B:VII-5.5 (B07-05-05) - Surrounding Nature / Drought
[1] id = 17945
मराठे जना - Marathe Jana
Village चाचीवली - Chachiwali
बया म्हण बया मावच्या बया बारा
दुरुनी बघते कशा आस्मनी तुट तारा
bayā mhaṇa bayā māvacyā bayā bārā
durunī baghatē kaśā āsmanī tuṭa tārā
no translation in English
▷ (बया)(म्हण)(बया)(मावच्या)(बया)(बारा)
▷ (दुरुनी)(बघते) how (आस्मनी)(तुट) wires
pas de traduction en français
[2] id = 17956
मोरे मथा - More Matha
Village आंबेगाव - Ambegaon
बया बया म्हणू बया तांदळाची लाही
पिरती मी धुंडल्यानी बया सारखी माया नाही
bayā bayā mhaṇū bayā tāndaḷācī lāhī
piratī mī dhuṇḍalyānī bayā sārakhī māyā nāhī
no translation in English
▷ (बया)(बया) say (बया)(तांदळाची)(लाही)
▷ (पिरती) I (धुंडल्यानी)(बया)(सारखी)(माया) not
pas de traduction en français
[3] id = 96370
पाटील यशोदा - Patil Yashoda
Village गिधाडे - Gidhade
माय माय करु आई सोनानी परात
मायना बिगर चित लागेना घरात
māya māya karu āī sōnānī parāta
māyanā bigara cita lāgēnā gharāta
no translation in English
▷ (माय)(माय)(करु)(आई)(सोनानी)(परात)
▷ (मायना)(बिगर)(चित)(लागेना)(घरात)
pas de traduction en français
[4] id = 17959
पाटणकर सुलोचना - Patankar Sulochana
Village कुळे - Kule
आई इतकी माया नाही कोणत्या गोताला
उतरुनी गेल तुप साईच्या भाताला
āī itakī māyā nāhī kōṇatyā gōtālā
utarunī gēla tupa sāīcyā bhātālā
no translation in English
▷ (आई)(इतकी)(माया) not (कोणत्या)(गोताला)
▷ (उतरुनी) gone (तुप)(साईच्या)(भाताला)
pas de traduction en français
[5] id = 17963
दहिभाते नर्मदा - Dahibhate Narmada
Village चाले - Chale
पावसा वाचूनी रान हिरव दिसना
मावली वाचूनी माया कुणाला सुचना
pāvasā vācūnī rāna hirava disanā
māvalī vācūnī māyā kuṇālā sucanā
no translation in English
▷ (पावसा)(वाचूनी)(रान)(हिरव)(दिसना)
▷ (मावली)(वाचूनी)(माया)(कुणाला)(सुचना)
pas de traduction en français
[6] id = 39459
रंधे प्रयागा - Randhe Prayaga
Village खंडाळा - Khandala
आई आई म्हणूनी माया कोणाला सुचेना
पावसावाचून रान हिरवं दिसेना
āī āī mhaṇūnī māyā kōṇālā sucēnā
pāvasāvācūna rāna hiravaṁ disēnā
no translation in English
▷ (आई)(आई)(म्हणूनी)(माया)(कोणाला)(सुचेना)
▷ (पावसावाचून)(रान)(हिरवं)(दिसेना)
pas de traduction en français
[7] id = 39471
पंडीत अनूसया - Pandit Anusaya
Village उंदीरगाव - Undirgaon
आईसारखी माया तूला नाही भाऊराया
पेटयीला डोंगर पाणी नाही विझवाया
āīsārakhī māyā tūlā nāhī bhāūrāyā
pēṭayīlā ḍōṅgara pāṇī nāhī vijhavāyā
no translation in English
▷ (आईसारखी)(माया) to_you not (भाऊराया)
▷ (पेटयीला)(डोंगर) water, not (विझवाया)
pas de traduction en français
[8] id = 42785
बरनेट पार्वती - Barnet Parvati
Village आरा - Ara
वळवाच्या पावसाच पाणी वत्ताडी साठिवलं
बयाच्या मायायाची मला येती आठवण
vaḷavācyā pāvasāca pāṇī vattāḍī sāṭhivalaṁ
bayācyā māyāyācī malā yētī āṭhavaṇa
no translation in English
▷ (वळवाच्या)(पावसाच) water, (वत्ताडी)(साठिवलं)
▷ (बयाच्या)(मायायाची)(मला)(येती)(आठवण)
pas de traduction en français
[9] id = 17962
दहिभाते नर्मदा - Dahibhate Narmada
Village चाले - Chale
माया मधी माया मावलीला माया फार
चोचीमधी चारा ही तर फिरवीती घार
māyā madhī māyā māvalīlā māyā phāra
cōcīmadhī cārā hī tara phiravītī ghāra
no translation in English
▷ (माया)(मधी)(माया)(मावलीला)(माया)(फार)
▷ (चोचीमधी)(चारा)(ही) wires (फिरवीती) house
pas de traduction en français
[10] id = 17968
दिघे अना - Dighe Ana
Village भांबर्डे - Bhambarde
UVS-01-14 start 02:51 ➡ listen to section
अग पावसावाचूनी रान हिरव दिसना
इग मावूलीवाचूनी माया कुनाला सुसना
aga pāvasāvācūnī rāna hirava disanā
iga māvūlīvācūnī māyā kunālā susanā
The field does not look green without rain
Nobody can think of affection besides a mother
▷  O (पावसावाचूनी)(रान)(हिरव)(दिसना)
▷ (इग)(मावूलीवाचूनी)(माया)(कुनाला)(सुसना)
pas de traduction en français
[11] id = 37413
लांडगे रावू - Landge Ravu
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-22-44 start 04:13 ➡ listen to section
माय माय म्हणील्यान माझी जीभली रंगली
माझी जीभली रंगली बहु संगत चांगली
māya māya mhaṇīlyāna mājhī jībhalī raṅgalī
mājhī jībhalī raṅgalī bahu saṅgata cāṅgalī
Saying mother, mother, my tongue was overjoyed
My tongue was overjoyed, brother is good company
▷ (माय)(माय)(म्हणील्यान) my (जीभली)(रंगली)
▷  My (जीभली)(रंगली)(बहु) tells (चांगली)
pas de traduction en français
[12] id = 39466
कबाडे चंद्रभागा - Kabade Chandrabhaga
Village पुणतांबा - Puntamba
आईवाचून मया मया कोणाला सुचना
राजा पाऊसावाचूनी रान हिरवं दिसना
āīvācūna mayā mayā kōṇālā sucanā
rājā pāūsāvācūnī rāna hiravaṁ disanā
no translation in English
▷ (आईवाचून)(मया)(मया)(कोणाला)(सुचना)
▷  King (पाऊसावाचूनी)(रान)(हिरवं)(दिसना)
pas de traduction en français
[13] id = 43084
चव्हाण शेवडी - Chavan Shevadi
Village इटकळ - Itkal
आईला म्हणू आई माझ्या तोंडाला ईती लई
काटा मोडला होती सई
āīlā mhaṇū āī mājhyā tōṇḍālā ītī laī
kāṭā mōḍalā hōtī saī
no translation in English
▷ (आईला) say (आई) my (तोंडाला)(ईती)(लई)
▷ (काटा)(मोडला)(होती)(सई)
pas de traduction en français
[14] id = 43116
गायकवाड अंजना - Gaykwad Anjana
Village गळनींब - Galnimb
आईवाचून माया भयनी वाचून सूनसुख
पोळ्याचे जेवण तुपावाचून लाग फीक
āīvācūna māyā bhayanī vācūna sūnasukha
pōḷyācē jēvaṇa tupāvācūna lāga phīka
no translation in English
▷ (आईवाचून)(माया)(भयनी)(वाचून)(सूनसुख)
▷ (पोळ्याचे)(जेवण)(तुपावाचून)(लाग)(फीक)
pas de traduction en français
[15] id = 43117
गायकवाड जना - Gaykwad Jana
Village तडखेल - Tadkhel
माये म्हणूनी ग माये अशा माया घरोघरी
येई ना तुझी बराबरी
māyē mhaṇūnī ga māyē aśā māyā gharōgharī
yēī nā tujhī barābarī
no translation in English
▷ (माये)(म्हणूनी) * (माये)(अशा)(माया)(घरोघरी)
▷ (येई) * (तुझी)(बराबरी)
pas de traduction en français
[16] id = 43118
काकडे शालन - Kakade Shalan
Village भेडापूर - Bhedapur
आई मनू आई सार्या संसाराची आई
जीथं मोडल काटा तीथ होईल तुझी सई
āī manū āī sāryā sansārācī āī
jīthaṁ mōḍala kāṭā tītha hōīla tujhī saī
no translation in English
▷ (आई)(मनू)(आई)(सार्या)(संसाराची)(आई)
▷ (जीथं)(मोडल)(काटा)(तीथ)(होईल)(तुझी)(सई)
pas de traduction en français
Cross references for this song:C:VIII-8.11 (C08-08-11) - Mother / Feelings and representations / No affection parallel to mothers love
[17] id = 43119
काकडे शालन - Kakade Shalan
Village भेडापूर - Bhedapur
आई इतकी माया नाही कोणत्या गोताला
जिरुन गेलं तूप साळीच्या ग भाताला
āī itakī māyā nāhī kōṇatyā gōtālā
jiruna gēlaṁ tūpa sāḷīcyā ga bhātālā
no translation in English
▷ (आई)(इतकी)(माया) not (कोणत्या)(गोताला)
▷ (जिरुन)(गेलं)(तूप)(साळीच्या) * (भाताला)
pas de traduction en français
[18] id = 43120
बडाक सरू - Badak Saru
Village पुणतांबा - Puntamba
आईवाचून माया बहिणीवाचून कोणसख
पोळ्याच जेवण तुपावाचून लागन फिक
āīvācūna māyā bahiṇīvācūna kōṇasakha
pōḷyāca jēvaṇa tupāvācūna lāgana phika
no translation in English
▷ (आईवाचून)(माया)(बहिणीवाचून)(कोणसख)
▷ (पोळ्याच)(जेवण)(तुपावाचून)(लागन)(फिक)
pas de traduction en français
[19] id = 42890
काळे रुक्मीणी - Kale Rukhamini
Village नळीगर - Naligar
आई इतकी माया नाही कोणत्या गोताला
जिरुन गेले तुप साळीच्या भाताला
āī itakī māyā nāhī kōṇatyā gōtālā
jiruna gēlē tupa sāḷīcyā bhātālā
no translation in English
▷ (आई)(इतकी)(माया) not (कोणत्या)(गोताला)
▷ (जिरुन) has_gone (तुप)(साळीच्या)(भाताला)
pas de traduction en français
[20] id = 43122
वहाडणे तारा शिवाजीराव - Wahadne Tara Shivajirao
Village पुणतांबा - Puntamba
आईवाचून माहेर कंतावाचून सासर
पाऊसावाचूनी रान दिसते भेसूर
āīvācūna māhēra kantāvācūna sāsara
pāūsāvācūnī rāna disatē bhēsūra
no translation in English
▷ (आईवाचून)(माहेर)(कंतावाचून)(सासर)
▷ (पाऊसावाचूनी)(रान)(दिसते)(भेसूर)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VII-5.5 (B07-05-05) - Surrounding Nature / Drought
[21] id = 43123
बडाक सरू - Badak Saru
Village पुणतांबा - Puntamba
आईवाचून माया कंथावाचून सासर
पावसावाचून रान दिसत भेसूर
āīvācūna māyā kanthāvācūna sāsara
pāvasāvācūna rāna disata bhēsūra
no translation in English
▷ (आईवाचून)(माया)(कंथावाचून)(सासर)
▷ (पावसावाचून)(रान)(दिसत)(भेसूर)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VII-5.5 (B07-05-05) - Surrounding Nature / Drought
[22] id = 44564
वाबळे कृष्णा - Vabale Krishna
Village केसनंद - Kesnand
मावली मया जाळ भोईच केल आळ
पकडा खाली जाळ
māvalī mayā jāḷa bhōīca kēla āḷa
pakaḍā khālī jāḷa
no translation in English
▷ (मावली)(मया)(जाळ)(भोईच) did here_comes
▷ (पकडा)(खाली)(जाळ)
pas de traduction en français
Notes =>पकड म्हणजे पखड कोंबड्यांचे असते ते. आई संरक्षण करत लहानाच मोठ करते
[23] id = 45625
थोरात रूथ - Thorat Rathu
Village पुणतांबा - Puntamba
आई इतकी माया नाही कोणात्या गोताला
जिरुनी गेल तुप साळीच्या ग भाताला
āī itakī māyā nāhī kōṇātyā gōtālā
jirunī gēla tupa sāḷīcyā ga bhātālā
no translation in English
▷ (आई)(इतकी)(माया) not (कोणात्या)(गोताला)
▷ (जिरुनी) gone (तुप)(साळीच्या) * (भाताला)
pas de traduction en français
[24] id = 45628
शेडगे यमुना - Shedge Yamuna
Village सोलापूर - Solapur
बया का म्हणू बया, बया पिवळी झाली काया
बया माझ्या मावले का ग कठिण केली माया
bayā kā mhaṇū bayā, bayā pivaḷī jhālī kāyā
bayā mājhyā māvalē kā ga kaṭhiṇa kēlī māyā
no translation in English
▷ (बया)(का) say (बया)(,)(बया)(पिवळी) has_come why
▷ (बया) my (मावले)(का) * (कठिण) shouted (माया)
pas de traduction en français
[25] id = 45629
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
आईवाचून मया कोणाला सुचना
पावसािबगर रान हिरवं दिसना
āīvācūna mayā kōṇālā sucanā
pāvasāibagara rāna hiravaṁ disanā
no translation in English
▷ (आईवाचून)(मया)(कोणाला)(सुचना)
▷ (पावसािबगर)(रान)(हिरवं)(दिसना)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VII-5.5 (B07-05-05) - Surrounding Nature / Drought
[26] id = 45630
जाधव गया - Jadhav Gaya Parvati
Village पुणतांबा - Puntamba
आईवाचून माया माया कोणाला
मुरगाच्या पावसावाचून रान हिरवे दिसना
āīvācūna māyā māyā kōṇālā
muragācyā pāvasāvācūna rāna hiravē disanā
no translation in English
▷ (आईवाचून)(माया)(माया)(कोणाला)
▷ (मुरगाच्या)(पावसावाचून)(रान)(हिरवे)(दिसना)
pas de traduction en français
[27] id = 45631
हराळ अलका - Haral Alka
Village आचलगाव - Achalgaon
आई इतकी माया नाही कोणाला
जिरुनी गेल तूप साळीच्या ग भाताला
āī itakī māyā nāhī kōṇālā
jirunī gēla tūpa sāḷīcyā ga bhātālā
no translation in English
▷ (आई)(इतकी)(माया) not (कोणाला)
▷ (जिरुनी) gone (तूप)(साळीच्या) * (भाताला)
pas de traduction en français
[28] id = 47711
गोरे हौसा - Gore Hausa
Village कारेगाव - Karegaon
शितल साऊलीला पाखरं ग झाली गोळा
माझ्या माऊलीची माया विश्रांतीचा ग पानमळा
śitala sāūlīlā pākharaṁ ga jhālī gōḷā
mājhyā māūlīcī māyā viśrāntīcā ga pānamaḷā
no translation in English
▷  Sita (साऊलीला)(पाखरं) * has_come (गोळा)
▷  My (माऊलीची)(माया)(विश्रांतीचा) * (पानमळा)
pas de traduction en français
[29] id = 50235
नाकरे हिरा - Nakre Hira
Village दखणे - Dakhane
मायीची मया सरण्या बाळावरी
चिमणी करी खोपा उभ्या झाडावरी
māyīcī mayā saraṇyā bāḷāvarī
cimaṇī karī khōpā ubhyā jhāḍāvarī
no translation in English
▷ (मायीची)(मया)(सरण्या)(बाळावरी)
▷ (चिमणी)(करी)(खोपा)(उभ्या)(झाडावरी)
pas de traduction en français
[30] id = 39474
बडाख प्रयागा - Badakha Prayaga
Village महांकाळवडगाव - Mahakalwadgaon
आई ग वाचुनी माया कुणाला सुचाना
पाऊसावाचूनी रान हिरवं दिसाना
āī ga vācunī māyā kuṇālā sucānā
pāūsāvācūnī rāna hiravaṁ disānā
no translation in English
▷ (आई) * (वाचुनी)(माया)(कुणाला)(सुचाना)
▷ (पाऊसावाचूनी)(रान)(हिरवं)(दिसाना)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VII-5.5 (B07-05-05) - Surrounding Nature / Drought
[31] id = 39475
बडाख प्रयागा - Badakha Prayaga
Village महांकाळवडगाव - Mahakalwadgaon
आईवाचूनी माया, बहिणीवाचूनी कणवळा
शोभा देतो बाई विहीरीकाली पानमळा
āīvācūnī māyā, bahiṇīvācūnī kaṇavaḷā
śōbhā dētō bāī vihīrīkālī pānamaḷā
no translation in English
▷ (आईवाचूनी)(माया)(,)(बहिणीवाचूनी)(कणवळा)
▷ (शोभा)(देतो) woman (विहीरीकाली)(पानमळा)
pas de traduction en français
[32] id = 69716
इंगुले मंदा - Ingule Manda
Village मंजीरत - Manjirat
आई सारकी ग मया एक नाही अंतरला
केळीच्या ग आळ्यातुनी पाणी जात संतरला
āī sārakī ga mayā ēka nāhī antaralā
kēḷīcyā ga āḷyātunī pāṇī jāta santaralā
no translation in English
▷ (आई)(सारकी) * (मया)(एक) not (अंतरला)
▷ (केळीच्या) * (आळ्यातुनी) water, class (संतरला)
pas de traduction en français
[33] id = 52389
औरादकर लतीका - Auradkar Latika
Village औराद शहाजानी - Aurat Shahajani
प्रेमाच अमृत ह्रद्याचे साक्ष पोटी
याची साक्ष मोठी माय माऊली माझी
prēmāca amṛta hradyācē sākṣa pōṭī
yācī sākṣa mōṭhī māya māūlī mājhī
no translation in English
▷ (प्रेमाच)(अमृत)(ह्रद्याचे)(साक्ष)(पोटी)
▷ (याची)(साक्ष)(मोठी)(माय)(माऊली) my
pas de traduction en français
[34] id = 52390
औरादकर लतीका - Auradkar Latika
Village औराद शहाजानी - Aurat Shahajani
पिकल सीताफळ कशी हिरवी त्याची काया
मायबाईच्या पोटात सार्या दुनीयेची माया
pikala sītāphaḷa kaśī hiravī tyācī kāyā
māyabāīcyā pōṭāta sāryā dunīyēcī māyā
no translation in English
▷ (पिकल)(सीताफळ) how green (त्याची) why
▷ (मायबाईच्या)(पोटात)(सार्या)(दुनीयेची)(माया)
pas de traduction en français
[35] id = 53721
माने यशोदा - Mane Yashoda
Village सांगली - Sangli
आईची येवढी माया सरव्या बाळावरी
भोवर्याची सावली पड बत्तीस केळावरी
āīcī yēvaḍhī māyā saravyā bāḷāvarī
bhōvaryācī sāvalī paḍa battīsa kēḷāvarī
no translation in English
▷ (आईची)(येवढी)(माया)(सरव्या)(बाळावरी)
▷ (भोवर्याची) wheat-complexioned (पड)(बत्तीस)(केळावरी)
pas de traduction en français
[36] id = 62452
गांधले शांता - Gandhale Shanta
Village टाकळी - Takali
माय माऊलीची माया सर्व बाळावरी
चिमणी खोपा करी आवघड झाडावरी
māya māūlīcī māyā sarva bāḷāvarī
cimaṇī khōpā karī āvaghaḍa jhāḍāvarī
no translation in English
▷ (माय)(माऊलीची)(माया)(सर्व)(बाळावरी)
▷ (चिमणी)(खोपा)(करी)(आवघड)(झाडावरी)
pas de traduction en français
[37] id = 60636
शिंदे प्रभावती - Shinde Prabhavati
Village घरणी - Gharani
आईची माया मोठी जशी वडाची सावली
बयेच्या पंखाखाली विसावली रोपवेली
āīcī māyā mōṭhī jaśī vaḍācī sāvalī
bayēcyā paṅkhākhālī visāvalī rōpavēlī
no translation in English
▷ (आईची)(माया)(मोठी)(जशी)(वडाची) wheat-complexioned
▷ (बयेच्या)(पंखाखाली)(विसावली)(रोपवेली)
pas de traduction en français
[38] id = 62459
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
आईवाचुन मया मया कुणाला सुचना
पावसावाचुन रान हिरव दिसना
āīvācuna mayā mayā kuṇālā sucanā
pāvasāvācuna rāna hirava disanā
no translation in English
▷ (आईवाचुन)(मया)(मया)(कुणाला)(सुचना)
▷ (पावसावाचुन)(रान)(हिरव)(दिसना)
pas de traduction en français
[39] id = 67684
तरडे द्वारका - Tarade Dwarka
Village ढोणेवाडी - Dhonewadi
चिमणीन कोट केल जाईच्या कळ्यावरी
माऊलीची माया सगळ्या बाळावरी
cimaṇīna kōṭa kēla jāīcyā kaḷyāvarī
māūlīcī māyā sagaḷyā bāḷāvarī
no translation in English
▷ (चिमणीन)(कोट) did (जाईच्या)(कळ्यावरी)
▷ (माऊलीची)(माया)(सगळ्या)(बाळावरी)
pas de traduction en français
[40] id = 67685
तरडे द्वारका - Tarade Dwarka
Village ढोणेवाडी - Dhonewadi
शितल साऊलीला पाखरं ग झाली गोळा
माया माऊलीची माया विश्रांतीचा ग पानमळा
śitala sāūlīlā pākharaṁ ga jhālī gōḷā
māyā māūlīcī māyā viśrāntīcā ga pānamaḷā
no translation in English
▷  Sita (साऊलीला)(पाखरं) * has_come (गोळा)
▷ (माया)(माऊलीची)(माया)(विश्रांतीचा) * (पानमळा)
pas de traduction en français
[41] id = 67686
काकडे शालन - Kakade Shalan
Village भेडापूर - Bhedapur
जीरुनी गेल तुप साळीच्या ग भाताला
आईइतकी माया नाही कोणत्या गोताला
jīrunī gēla tupa sāḷīcyā ga bhātālā
āīitakī māyā nāhī kōṇatyā gōtālā
no translation in English
▷ (जीरुनी) gone (तुप)(साळीच्या) * (भाताला)
▷ (आईइतकी)(माया) not (कोणत्या)(गोताला)
pas de traduction en français
[42] id = 67833
बाठे कलावती - Bathe Kalavati Tarachand
Village देवडी - Devadi
मावलीची माया सख्या बाळावरी
चिमणी खोपा करी अवघड झाडावरी
māvalīcī māyā sakhyā bāḷāvarī
cimaṇī khōpā karī avaghaḍa jhāḍāvarī
no translation in English
▷ (मावलीची)(माया)(सख्या)(बाळावरी)
▷ (चिमणी)(खोपा)(करी)(अवघड)(झाडावरी)
pas de traduction en français
[43] id = 69715
विधाटे गंगुबाई रखमाजी - Vidhate Gangu Rakhmaji
Village भोकर - Bhokar
आई ग वाचुनी माया नाही गोताला
जिरुन गेला तुप साळीच्या भाताला
āī ga vācunī māyā nāhī gōtālā
jiruna gēlā tupa sāḷīcyā bhātālā
no translation in English
▷ (आई) * (वाचुनी)(माया) not (गोताला)
▷ (जिरुन) has_gone (तुप)(साळीच्या)(भाताला)
pas de traduction en français
[44] id = 67936
भिसे विमल - Bhise Vimal
Village रुई - Rui
माईसारखी मया नाही तिरभवनात
गवळण बाई माझी साखर वाढी जेवणात
māīsārakhī mayā nāhī tirabhavanāta
gavaḷaṇa bāī mājhī sākhara vāḍhī jēvaṇāta
no translation in English
▷ (माईसारखी)(मया) not (तिरभवनात)
▷ (गवळण) woman my (साखर)(वाढी)(जेवणात)
pas de traduction en français
[45] id = 69727
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
केळीचा खांब ग बाई बत्तीस केळावरी
बयाची माया माझ्या सर्व्या लेकरावरी
kēḷīcā khāmba ga bāī battīsa kēḷāvarī
bayācī māyā mājhyā sarvyā lēkarāvarī
no translation in English
▷ (केळीचा)(खांब) * woman (बत्तीस)(केळावरी)
▷ (बयाची)(माया) my (सर्व्या)(लेकरावरी)
pas de traduction en français
[46] id = 69729
पाटणकर सुलोचना - Patankar Sulochana
Village दारफळ - Darphal
आई इतकी माया नाही कोणत्या गोताला
जिरुन गेल तुप साळीच्या ग भाताला
āī itakī māyā nāhī kōṇatyā gōtālā
jiruna gēla tupa sāḷīcyā ga bhātālā
no translation in English
▷ (आई)(इतकी)(माया) not (कोणत्या)(गोताला)
▷ (जिरुन) gone (तुप)(साळीच्या) * (भाताला)
pas de traduction en français
[47] id = 69730
पोटभरे रंगू - Potbhare Rangu
Village माजलगाव - Majalgaon
अशी मावलीची ग मया सर्व्या ग बाळावरी
चिमणी ग खोपाय करी आवघड्या झाडावरी
aśī māvalīcī ga mayā sarvyā ga bāḷāvarī
cimaṇī ga khōpāya karī āvaghaḍyā jhāḍāvarī
no translation in English
▷ (अशी)(मावलीची) * (मया)(सर्व्या) * (बाळावरी)
▷ (चिमणी) * (खोपाय)(करी)(आवघड्या)(झाडावरी)
pas de traduction en français
[48] id = 67688
माने आनंदी गोवींद - Mane Anandi Govind
Village कासाळ - Kasal
मावलीची माया सख्याची बाळावरी
चिमणी खोपा करी अवघड्या झाडावरी
māvalīcī māyā sakhyācī bāḷāvarī
cimaṇī khōpā karī avaghaḍyā jhāḍāvarī
no translation in English
▷ (मावलीची)(माया)(सख्याची)(बाळावरी)
▷ (चिमणी)(खोपा)(करी)(अवघड्या)(झाडावरी)
pas de traduction en français
[49] id = 71177
बिरादार व्दारका गणपत - Biradar Dwarka Ganpat
Village बेलसिकरग - Belsikarg
मावलीची मया सख्या बाळावरी
चिमणी खोपा करी अवघड झाडावरी
māvalīcī mayā sakhyā bāḷāvarī
cimaṇī khōpā karī avaghaḍa jhāḍāvarī
no translation in English
▷ (मावलीची)(मया)(सख्या)(बाळावरी)
▷ (चिमणी)(खोपा)(करी)(अवघड)(झाडावरी)
pas de traduction en français
[50] id = 71253
बोधक यमुना - Bodhak Yamuna
Village उंदीरगाव - Undirgaon
आई इतकी माया नाही कोणत्या गोताला
जिरुनी गेल तुप साळीच्या ग भाताला
āī itakī māyā nāhī kōṇatyā gōtālā
jirunī gēla tupa sāḷīcyā ga bhātālā
no translation in English
▷ (आई)(इतकी)(माया) not (कोणत्या)(गोताला)
▷ (जिरुनी) gone (तुप)(साळीच्या) * (भाताला)
pas de traduction en français
[51] id = 71254
बोधक यमुना - Bodhak Yamuna
Village उंदीरगाव - Undirgaon
शीतल सावलीला पाखर ग झाली गोळा
माझ्या माऊलीची माया विश्रांतीचा पानमळा
śītala sāvalīlā pākhara ga jhālī gōḷā
mājhyā māūlīcī māyā viśrāntīcā pānamaḷā
no translation in English
▷  Sita (सावलीला)(पाखर) * has_come (गोळा)
▷  My (माऊलीची)(माया)(विश्रांतीचा)(पानमळा)
pas de traduction en français
[52] id = 71268
मोरे श्यामल - More Shamal
Village पोहरेगाव - Poharegaon
माईची मया सर्व बाळावरी
चिमणी खोपा घाली अवघड झाडावरी
māīcī mayā sarva bāḷāvarī
cimaṇī khōpā ghālī avaghaḍa jhāḍāvarī
no translation in English
▷ (माईची)(मया)(सर्व)(बाळावरी)
▷ (चिमणी)(खोपा)(घाली)(अवघड)(झाडावरी)
pas de traduction en français
[53] id = 78781
कांबळे मंगल कडुबा - Kamble Mangal Kaduba
Village हंडितिमगाव - Handitimgaon
माऊलीची माया सर्व बाळावर
चिमणी खोपा करी अवघड फाट्यावर
māūlīcī māyā sarva bāḷāvara
cimaṇī khōpā karī avaghaḍa phāṭyāvara
no translation in English
▷ (माऊलीची)(माया)(सर्व)(बाळावर)
▷ (चिमणी)(खोपा)(करी)(अवघड)(फाट्यावर)
pas de traduction en français
[54] id = 72264
काळवाघे पार्वती - Kalwaghe Parvati
Village शिंगवे - Shingawe
विश्रांतीची ग पानमळा आईची
माय मोठी जशी वडाची सावली
viśrāntīcī ga pānamaḷā āīcī
māya mōṭhī jaśī vaḍācī sāvalī
no translation in English
▷ (विश्रांतीची) * (पानमळा)(आईची)
▷ (माय)(मोठी)(जशी)(वडाची) wheat-complexioned
pas de traduction en français
[55] id = 75404
पवार इंदिरा - Pawar Indira
Village पानगाव - Pangaon
मपला गे माई तिळ तांदळाचे लाई
तुझ्या सारखी गोतात माया नाही
mapalā gē māī tiḷa tāndaḷācē lāī
tujhyā sārakhī gōtāta māyā nāhī
no translation in English
▷ (मपला)(गे)(माई)(तिळ)(तांदळाचे)(लाई)
▷  Your (सारखी)(गोतात)(माया) not
pas de traduction en français
[56] id = 75409
काळवाघे पार्वती - Kalwaghe Parvati
Village शिंगवे - Shingawe
सिता व सावित्रीला पाखरं झाली गोळा
माझ्या मावलीची माया
sitā va sāvitrīlā pākharaṁ jhālī gōḷā
mājhyā māvalīcī māyā
no translation in English
▷  Sita (व)(सावित्रीला)(पाखरं) has_come (गोळा)
▷  My (मावलीची)(माया)
pas de traduction en français
[57] id = 106077
लवण महुनी - Lawan Mahuni
Village पळसमंडळ - Palasmandal
मावती माय बुहीच केले आळ
जतान केल तिन पकाडा खाली बाळ
māvatī māya buhīca kēlē āḷa
jatāna kēla tina pakāḍā khālī bāḷa
no translation in English
▷ (मावती)(माय)(बुहीच)(केले) here_comes
▷ (जतान) did (तिन)(पकाडा)(खाली) son
pas de traduction en français
[58] id = 75726
चव्हाण विमल - Chavan Vimal
Village होळी - Holi
माईची माया सख्या बाळावरी
चिमणी खोपा करी अवघड्या झाडावरी
māīcī māyā sakhyā bāḷāvarī
cimaṇī khōpā karī avaghaḍyā jhāḍāvarī
no translation in English
▷ (माईची)(माया)(सख्या)(बाळावरी)
▷ (चिमणी)(खोपा)(करी)(अवघड्या)(झाडावरी)
pas de traduction en français
[59] id = 75749
गायकवाड अंजना - Gaykwad Anjana
Village गळनींब - Galnimb
आईवाचुन माया कोणाला सुचना
राजा पावसा वाचुन रान हीरव दिसना
āīvācuna māyā kōṇālā sucanā
rājā pāvasā vācuna rāna hīrava disanā
no translation in English
▷ (आईवाचुन)(माया)(कोणाला)(सुचना)
▷  King (पावसा)(वाचुन)(रान)(हीरव)(दिसना)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VII-5.5 (B07-05-05) - Surrounding Nature / Drought
[60] id = 108222
कदम सोजर - Kadam Sojar
Village दारफळ - Darphal
माता मावलीची मया लेकीला कळना
केला हाताचा पाळणा गवळणबाईन
mātā māvalīcī mayā lēkīlā kaḷanā
kēlā hātācā pāḷaṇā gavaḷaṇabāīna
no translation in English
▷ (माता)(मावलीची)(मया)(लेकीला)(कळना)
▷  Did (हाताचा) cradle (गवळणबाईन)
pas de traduction en français
[61] id = 78744
विधाटे गंगुबाई रखमाजी - Vidhate Gangu Rakhmaji
Village भोकर - Bhokar
शीतल सावलीला पाखर ग झाली गोळा
माझ्या माऊलीची माया विश्रांतीचा ग पानमळा
śītala sāvalīlā pākhara ga jhālī gōḷā
mājhyā māūlīcī māyā viśrāntīcā ga pānamaḷā
no translation in English
▷  Sita (सावलीला)(पाखर) * has_come (गोळा)
▷  My (माऊलीची)(माया)(विश्रांतीचा) * (पानमळा)
pas de traduction en français
[62] id = 78790
वांजळे ममता - Vanjale Mamata
Village मोरवे - Morve
पावसा वाचुनी रान हिरव दिसना
मावली वाचुनी माया कुणाला सुचना
pāvasā vācunī rāna hirava disanā
māvalī vācunī māyā kuṇālā sucanā
no translation in English
▷ (पावसा)(वाचुनी)(रान)(हिरव)(दिसना)
▷ (मावली)(वाचुनी)(माया)(कुणाला)(सुचना)
pas de traduction en français
[63] id = 80776
सांगळे सुमन - Sangle Suman
Village येळी - Yeli
बयाना बया म्हणु बया अंतरीची लई
सांगते बाई बया सारखी माया नाही
bayānā bayā mhaṇu bayā antarīcī laī
sāṅgatē bāī bayā sārakhī māyā nāhī
no translation in English
▷ (बयाना)(बया) say (बया)(अंतरीची)(लई)
▷  I_tell woman (बया)(सारखी)(माया) not
pas de traduction en français
[64] id = 82257
मुरकुटे अंजना - Murkute Anjana
Village पांढरगाव - Pandhargaon
माईची माया सख्या बाळावरी
चिमणी खोपा करी अवघड्या झाडावरी
māīcī māyā sakhyā bāḷāvarī
cimaṇī khōpā karī avaghaḍyā jhāḍāvarī
no translation in English
▷ (माईची)(माया)(सख्या)(बाळावरी)
▷ (चिमणी)(खोपा)(करी)(अवघड्या)(झाडावरी)
pas de traduction en français
[65] id = 96335
कांबळे मंगल कडुबा - Kamble Mangal Kaduba
Village हंडितिमगाव - Handitimgaon
आई इतकी माया नाही कोणत्या गोताला
जिरुनी गेल तुप साळीच्या भाताला
āī itakī māyā nāhī kōṇatyā gōtālā
jirunī gēla tupa sāḷīcyā bhātālā
no translation in English
▷ (आई)(इतकी)(माया) not (कोणत्या)(गोताला)
▷ (जिरुनी) gone (तुप)(साळीच्या)(भाताला)
pas de traduction en français
[66] id = 86646
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
काय करती बाई अशा मावाच्या गोताला
आटत नई दुध बाई साळीच्या भाताला
kāya karatī bāī aśā māvācyā gōtālā
āṭata naī dudha bāī sāḷīcyā bhātālā
no translation in English
▷  Why asks_for woman (अशा)(मावाच्या)(गोताला)
▷ (आटत)(नई) milk woman (साळीच्या)(भाताला)
pas de traduction en français
[67] id = 86647
पवार जिजा - Pawar Jija
Village कारेगाव - Karegaon
आई इतकी माया नही कोणत्या गोताला
जिरुन गेला तुप साळीच्या भाताला
āī itakī māyā nahī kōṇatyā gōtālā
jiruna gēlā tupa sāḷīcyā bhātālā
no translation in English
▷ (आई)(इतकी)(माया) not (कोणत्या)(गोताला)
▷ (जिरुन) has_gone (तुप)(साळीच्या)(भाताला)
pas de traduction en français
[68] id = 86648
बार्से अलकाबाई दानीयल - Barse Alkabai Daniyal
Village कारेगाव - Karegaon
आईची ग माया सख्या बाळावरी
चिमणी करी खोपा जाई तुझ्या कळीपरी
āīcī ga māyā sakhyā bāḷāvarī
cimaṇī karī khōpā jāī tujhyā kaḷīparī
no translation in English
▷ (आईची) * (माया)(सख्या)(बाळावरी)
▷ (चिमणी)(करी)(खोपा)(जाई) your (कळीपरी)
pas de traduction en français
[69] id = 38465
शेळके सिता - Shelke Sita
Village धामारी - Dhamari
मयामंदी मया रानीच्या पाखराला
चोचीमंदी चारा चिमणी घाली लेकराला
mayāmandī mayā rānīcyā pākharālā
cōcīmandī cārā cimaṇī ghālī lēkarālā
no translation in English
▷ (मयामंदी)(मया)(रानीच्या)(पाखराला)
▷ (चोचीमंदी)(चारा)(चिमणी)(घाली)(लेकराला)
pas de traduction en français
[70] id = 86661
ताटे छाया - Tate Chaya
Village पानगाव - Pangaon
आईची मोठी माया जसी वडाची सावली
बयाच्या पंखाखाली विसवली रुपवेली
āīcī mōṭhī māyā jasī vaḍācī sāvalī
bayācyā paṅkhākhālī visavalī rupavēlī
no translation in English
▷ (आईची)(मोठी)(माया)(जसी)(वडाची) wheat-complexioned
▷ (बयाच्या)(पंखाखाली)(विसवली)(रुपवेली)
pas de traduction en français
[71] id = 86682
सय्यद बायमानी - Sayyad Baymani
Village डावला - Dawla
असी आईवाचुन माया बहिणी वाचुन कनवळा
अशा हात नही घालु येड्या परयाच्या गळा
asī āīvācuna māyā bahiṇī vācuna kanavaḷā
aśā hāta nahī ghālu yēḍyā parayācyā gaḷā
no translation in English
▷ (असी)(आईवाचुन)(माया)(बहिणी)(वाचुन)(कनवळा)
▷ (अशा) hand not (घालु)(येड्या)(परयाच्या)(गळा)
pas de traduction en français
[72] id = 86683
धुमाळ लक्ष्मी - Dhumal Lakshmi N.
Village पिंपळे - Pimple
मयामदी माया राणीच्या पाखराला
चोचीमंदी चारा चिमणी घाली लेकराला
mayāmadī māyā rāṇīcyā pākharālā
cōcīmandī cārā cimaṇī ghālī lēkarālā
no translation in English
▷ (मयामदी)(माया)(राणीच्या)(पाखराला)
▷ (चोचीमंदी)(चारा)(चिमणी)(घाली)(लेकराला)
pas de traduction en français
[73] id = 86684
काशीद मंगल सीताराम - Kashid Mangal Sitaram
Village पानगाव - Pangaon
शितल सावलीला पाखर झाली गोळा
माझ्या मायमाऊलीची माया विश्रांतीचा ग पानमळा
śitala sāvalīlā pākhara jhālī gōḷā
mājhyā māyamāūlīcī māyā viśrāntīcā ga pānamaḷā
no translation in English
▷  Sita (सावलीला)(पाखर) has_come (गोळा)
▷  My (मायमाऊलीची)(माया)(विश्रांतीचा) * (पानमळा)
pas de traduction en français
[74] id = 86685
शेटे मालती - Shete Malti
Village पानगाव - Pangaon
माझ्या ग अंगणी चिंचबाईची सावली
सयाना सांगु किती माते समान माऊली
mājhyā ga aṅgaṇī ciñcabāīcī sāvalī
sayānā sāṅgu kitī mātē samāna māūlī
no translation in English
▷  My * (अंगणी)(चिंचबाईची) wheat-complexioned
▷ (सयाना)(सांगु)(किती)(माते)(समान)(माऊली)
pas de traduction en français
[75] id = 86686
कुलकर्णी वनमाला - Kulkarni Vanmala
Village टाकळी - Takali
शितल सावलीला वज टेकविते माझ
विसाव्याच ग झाड माझ
śitala sāvalīlā vaja ṭēkavitē mājha
visāvyāca ga jhāḍa mājha
no translation in English
▷  Sita (सावलीला)(वज)(टेकविते) my
▷ (विसाव्याच) * (झाड) my
pas de traduction en français
[76] id = 86687
शिरढोणे चंद्रकांत - Shirdhone
Chandrakant

Village महातपूर - Mahatpur
मावलीची माया पोटीच्या बाळावरी
पानाची सावली बत्तीस केळावरी
māvalīcī māyā pōṭīcyā bāḷāvarī
pānācī sāvalī battīsa kēḷāvarī
no translation in English
▷ (मावलीची)(माया)(पोटीच्या)(बाळावरी)
▷ (पानाची) wheat-complexioned (बत्तीस)(केळावरी)
pas de traduction en français
[77] id = 86688
शिरढोणे चंद्रकांत - Shirdhone
Chandrakant

Village महातपूर - Mahatpur
मावलीची माया येड्या बापाला कळना
केला मांडीचा चवरंग तळ्या हाताचा पाळणा
māvalīcī māyā yēḍyā bāpālā kaḷanā
kēlā māṇḍīcā cavaraṅga taḷyā hātācā pāḷaṇā
no translation in English
▷ (मावलीची)(माया)(येड्या)(बापाला)(कळना)
▷  Did (मांडीचा)(चवरंग)(तळ्या)(हाताचा) cradle
pas de traduction en français
[78] id = 86689
मोहीते द्रौपदीबाई वामनराव - Mohite Dropadi bai Vamanrao
Village महातपूर - Mahatpur
मावलीची माया पोटीच्या बाळावरी
चिमणी खोपा करी अवघड झाडावरी
māvalīcī māyā pōṭīcyā bāḷāvarī
cimaṇī khōpā karī avaghaḍa jhāḍāvarī
no translation in English
▷ (मावलीची)(माया)(पोटीच्या)(बाळावरी)
▷ (चिमणी)(खोपा)(करी)(अवघड)(झाडावरी)
pas de traduction en français
[79] id = 86693
शिंदे प्रभावती - Shinde Prabhavati
Village घरणी - Gharani
आई इतकी माया नाही कोणत्या गोताला
जिरुनी गेले तूप साळीच्या ग भाताला
āī itakī māyā nāhī kōṇatyā gōtālā
jirunī gēlē tūpa sāḷīcyā ga bhātālā
no translation in English
▷ (आई)(इतकी)(माया) not (कोणत्या)(गोताला)
▷ (जिरुनी) has_gone (तूप)(साळीच्या) * (भाताला)
pas de traduction en français
[80] id = 86694
उबाळे मैना - Ubale Maina
Village दारफळ - Darphal
आईची माया मोठी जशी वडाची सावली
बयेच्या पंखाखाली विसावाली रोपवेली
āīcī māyā mōṭhī jaśī vaḍācī sāvalī
bayēcyā paṅkhākhālī visāvālī rōpavēlī
no translation in English
▷ (आईची)(माया)(मोठी)(जशी)(वडाची) wheat-complexioned
▷ (बयेच्या)(पंखाखाली)(विसावाली)(रोपवेली)
pas de traduction en français
[81] id = 86695
उबाळे मैना - Ubale Maina
Village दारफळ - Darphal
शीतल सावलीला पाखर ग झाली गोळा
माझ्या मावलीची माया विश्रांतीचा ग पानमळा
śītala sāvalīlā pākhara ga jhālī gōḷā
mājhyā māvalīcī māyā viśrāntīcā ga pānamaḷā
no translation in English
▷  Sita (सावलीला)(पाखर) * has_come (गोळा)
▷  My (मावलीची)(माया)(विश्रांतीचा) * (पानमळा)
pas de traduction en français
[82] id = 86696
उबाळे मैना - Ubale Maina
Village दारफळ - Darphal
आई इतकी माया नाही कोणत्या गोताला
जिरुनी गेले तूप साळीच्या ग भाताला
āī itakī māyā nāhī kōṇatyā gōtālā
jirunī gēlē tūpa sāḷīcyā ga bhātālā
no translation in English
▷ (आई)(इतकी)(माया) not (कोणत्या)(गोताला)
▷ (जिरुनी) has_gone (तूप)(साळीच्या) * (भाताला)
pas de traduction en français
[83] id = 86697
मोरे कमल - More Kamal Chintamani
Village गुंधा - Gundha
माईची ग माया सर्व्या बाळावरी
चिमणीन केला खोपा अवघड्या झाडावरी
māīcī ga māyā sarvyā bāḷāvarī
cimaṇīna kēlā khōpā avaghaḍyā jhāḍāvarī
no translation in English
▷ (माईची) * (माया)(सर्व्या)(बाळावरी)
▷ (चिमणीन) did (खोपा)(अवघड्या)(झाडावरी)
pas de traduction en français
[84] id = 86698
भणगे भागीरथा - Bhange Bhagiratha
Village खोकर - Khokar
आई वाचुन मया ग बहिणी वाचुन कणवळा
सांगते बंधु तुला विहीरी खाली पानमळा
āī vācuna mayā ga bahiṇī vācuna kaṇavaḷā
sāṅgatē bandhu tulā vihīrī khālī pānamaḷā
no translation in English
▷ (आई)(वाचुन)(मया) * (बहिणी)(वाचुन)(कणवळा)
▷  I_tell brother to_you (विहीरी)(खाली)(पानमळा)
pas de traduction en français
[85] id = 86699
कांबळे जनाबाई - Kamble Janabai
Village टाकळी - Takali
माय माऊलीची माया सर्वव्या बाळावरी
चिमणी खोपा करी आवगड झाडावरी
māya māūlīcī māyā sarvavyā bāḷāvarī
cimaṇī khōpā karī āvagaḍa jhāḍāvarī
no translation in English
▷ (माय)(माऊलीची)(माया)(सर्वव्या)(बाळावरी)
▷ (चिमणी)(खोपा)(करी)(आवगड)(झाडावरी)
pas de traduction en français
[86] id = 86700
नगरे फुला - Nagare Phula
Village शिराळा - Shirala
पावसावाचुनी रान हिरव होईना
जनम दिलेल्या आई वाणी मया कुणाला यीना
pāvasāvācunī rāna hirava hōīnā
janama dilēlyā āī vāṇī mayā kuṇālā yīnā
no translation in English
▷ (पावसावाचुनी)(रान)(हिरव)(होईना)
▷ (जनम)(दिलेल्या)(आई)(वाणी)(मया)(कुणाला)(यीना)
pas de traduction en français
[87] id = 87468
राऊत कलावती - Raut Kalavati
Village माढा - Madha
आई ग म्हणु आई तोंडाला येती लयी
काटा मोडला की होती सयी
āī ga mhaṇu āī tōṇḍālā yētī layī
kāṭā mōḍalā kī hōtī sayī
no translation in English
▷ (आई) * say (आई)(तोंडाला)(येती)(लयी)
▷ (काटा)(मोडला)(की)(होती)(सयी)
pas de traduction en français
[88] id = 87500
पवार लक्ष्मी - Pawar Lakshmi
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
आई इतकी माया नाही कोणत्या गोताला
जिरुन गेले तुप साळीच्या भाताला
āī itakī māyā nāhī kōṇatyā gōtālā
jiruna gēlē tupa sāḷīcyā bhātālā
no translation in English
▷ (आई)(इतकी)(माया) not (कोणत्या)(गोताला)
▷ (जिरुन) has_gone (तुप)(साळीच्या)(भाताला)
pas de traduction en français
[89] id = 87669
रणसिंगारे लोचनाबाई बाजीरावपंत - Ranasingare Lochana Bajirao
Village सोलापूर - Solapur
मावलीची माया सख्या बाळावरी
चिमण्या कोट करी जाईच्या आळ्यावरी
māvalīcī māyā sakhyā bāḷāvarī
cimaṇyā kōṭa karī jāīcyā āḷyāvarī
no translation in English
▷ (मावलीची)(माया)(सख्या)(बाळावरी)
▷ (चिमण्या)(कोट)(करी)(जाईच्या)(आळ्यावरी)
pas de traduction en français
[90] id = 87681
गायकवाड अलका - Gaykwad Alka
Village मानवली - Manawali
शंभर गणगोत काय करु गोताला
बया माझ्या गवळणीला मया एकल्या माताला
śambhara gaṇagōta kāya karu gōtālā
bayā mājhyā gavaḷaṇīlā mayā ēkalyā mātālā
no translation in English
▷ (शंभर)(गणगोत) why (करु)(गोताला)
▷ (बया) my (गवळणीला)(मया)(एकल्या)(माताला)
pas de traduction en français
[91] id = 87918
चवरे मीरा असरूबा - Chavare meera Asruba
Village सोनेगाव - Sonegaon
उन्हाळ्या दिवसाला पाणी खडकाला वाही
माई सारखी माया तिरी भवनात नाही
unhāḷyā divasālā pāṇī khaḍakālā vāhī
māī sārakhī māyā tirī bhavanāta nāhī
no translation in English
▷ (उन्हाळ्या)(दिवसाला) water, (खडकाला)(वाही)
▷ (माई)(सारखी)(माया)(तिरी)(भवनात) not
pas de traduction en français
[92] id = 87921
कदम किवळाबाई - Kadam Kiwala
Village कंधार - Kandhar
मावलीची माया सख्या बाळावरी
चिमणी खोपा करी अवघड्या फाट्यावरी
māvalīcī māyā sakhyā bāḷāvarī
cimaṇī khōpā karī avaghaḍyā phāṭyāvarī
no translation in English
▷ (मावलीची)(माया)(सख्या)(बाळावरी)
▷ (चिमणी)(खोपा)(करी)(अवघड्या)(फाट्यावरी)
pas de traduction en français
[93] id = 87924
बरडे पुंजाबाई संपत - Barade Punja Sampat
Village पोफाळी साखर कारखाना - Pophali Sakhar Karkhana
मावलीची मया सख्या बाळावरी
चिमणी खोपा करी अवघड फाटीवरी
māvalīcī mayā sakhyā bāḷāvarī
cimaṇī khōpā karī avaghaḍa phāṭīvarī
no translation in English
▷ (मावलीची)(मया)(सख्या)(बाळावरी)
▷ (चिमणी)(खोपा)(करी)(अवघड)(फाटीवरी)
pas de traduction en français
[94] id = 87925
कदम सरस्वती विठ्ठल - Kadam Saraswati Vittal
Village येडशी बाळापूर - Yedshi Balapur
मावलीची माया सख्या बाळावरी
चिमणी खोप करी अवघड फाटीवरी
māvalīcī māyā sakhyā bāḷāvarī
cimaṇī khōpa karī avaghaḍa phāṭīvarī
no translation in English
▷ (मावलीची)(माया)(सख्या)(बाळावरी)
▷ (चिमणी)(खोप)(करी)(अवघड)(फाटीवरी)
pas de traduction en français
[95] id = 75593
कांबळे लक्ष्मी - Kamble Lakshmi
Village होनवडज - Honvadaj
मायेजीची माया सख्या बाळावरी
चिमणी खोपा करी अवघड फाट्यावरी
māyējīcī māyā sakhyā bāḷāvarī
cimaṇī khōpā karī avaghaḍa phāṭyāvarī
no translation in English
▷ (मायेजीची)(माया)(सख्या)(बाळावरी)
▷ (चिमणी)(खोपा)(करी)(अवघड)(फाट्यावरी)
pas de traduction en français
[96] id = 75698
शेळके सिता - Shelke Sita
Village धामारी - Dhamari
मयामंदी मया रानीच्या पाखराला
चोचीमंदी चारा चिमणी घाली लेकराला
mayāmandī mayā rānīcyā pākharālā
cōcīmandī cārā cimaṇī ghālī lēkarālā
no translation in English
▷ (मयामंदी)(मया)(रानीच्या)(पाखराला)
▷ (चोचीमंदी)(चारा)(चिमणी)(घाली)(लेकराला)
pas de traduction en français
[97] id = 87931
कांबळे मुक्ताबाई - Kamble Mukta
Village हांडरगुळी - Handarguli
बाई मावलीची माया सख्या बाळावरी
अवघड फाट्यावरी चिमणी खोपाकरी
bāī māvalīcī māyā sakhyā bāḷāvarī
avaghaḍa phāṭyāvarī cimaṇī khōpākarī
no translation in English
▷  Woman (मावलीची)(माया)(सख्या)(बाळावरी)
▷ (अवघड)(फाट्यावरी)(चिमणी)(खोपाकरी)
pas de traduction en français
[98] id = 108786
भोसले रखमा - Bhosale Rakhma
Village जेऊर - Jeur
मयामंदी मया वणीच्या ग पाखराला
चुचीमदी चारा माये घाली लेकराला
mayāmandī mayā vaṇīcyā ga pākharālā
cucīmadī cārā māyē ghālī lēkarālā
no translation in English
▷ (मयामंदी)(मया)(वणीच्या) * (पाखराला)
▷ (चुचीमदी)(चारा)(माये)(घाली)(लेकराला)
pas de traduction en français
[99] id = 96284
विजाबाई - Vijabai
Village जोजगाव - Jojgaon
माहीबाई नित तांदळाची लाही
दुनिया शोधुन पाही बाई इतकी मया नाही
māhībāī nita tāndaḷācī lāhī
duniyā śōdhuna pāhī bāī itakī mayā nāhī
no translation in English
▷ (माहीबाई)(नित)(तांदळाची)(लाही)
▷ (दुनिया)(शोधुन)(पाही) woman (इतकी)(मया) not
pas de traduction en français
[100] id = 96285
ताटे छाया - Tate Chaya
Village पानगाव - Pangaon
आई इतकी माया नाही कोणत्या गोताला
जिरुनी गेल तुप साळीच्या ग भाताला
āī itakī māyā nāhī kōṇatyā gōtālā
jirunī gēla tupa sāḷīcyā ga bhātālā
no translation in English
▷ (आई)(इतकी)(माया) not (कोणत्या)(गोताला)
▷ (जिरुनी) gone (तुप)(साळीच्या) * (भाताला)
pas de traduction en français
[101] id = 75703
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
आई इतकी माया नाही कोणत्या गोताला
जीरुन गेल साळीच्या ग भाताला
āī itakī māyā nāhī kōṇatyā gōtālā
jīruna gēla sāḷīcyā ga bhātālā
no translation in English
▷ (आई)(इतकी)(माया) not (कोणत्या)(गोताला)
▷ (जीरुन) gone (साळीच्या) * (भाताला)
pas de traduction en français
[102] id = 96287
जाधव शशीकला - Jadhav Shashikala
Village बढूर - Badur
आईबापाच्या माया सगळं गबाळ आवरी
अवघड झाडावरी चिमणी खोपा करी
āībāpācyā māyā sagaḷaṁ gabāḷa āvarī
avaghaḍa jhāḍāvarī cimaṇī khōpā karī
no translation in English
▷ (आईबापाच्या)(माया)(सगळं)(गबाळ)(आवरी)
▷ (अवघड)(झाडावरी)(चिमणी)(खोपा)(करी)
pas de traduction en français
[103] id = 96303
पगारे रुक्मिणी - Pagare Rukhamini
Village पुणतांबा - Puntamba
चाल धगधडा सोबती नग्यात जाऊ दे
चाफ्याच्या झाडाखाली मला इसावा घेऊ दे
cāla dhagadhaḍā sōbatī nagyāta jāū dē
cāphayācyā jhāḍākhālī malā isāvā ghēū dē
no translation in English
▷  Let_us_go (धगधडा)(सोबती)(नग्यात)(जाऊ)(दे)
▷ (चाफ्याच्या)(झाडाखाली)(मला)(इसावा)(घेऊ)(दे)
pas de traduction en français
[104] id = 109869
कबाडे चंद्रभागा - Kabade Chandrabhaga
Village पुणतांबा - Puntamba
आईवाचुन मया मया कोण्हाला सुचना
राजा पाऊसावाचुनी रान हिरव दिसना
āīvācuna mayā mayā kōṇhālā sucanā
rājā pāūsāvācunī rāna hirava disanā
no translation in English
▷ (आईवाचुन)(मया)(मया)(कोण्हाला)(सुचना)
▷  King (पाऊसावाचुनी)(रान)(हिरव)(दिसना)
pas de traduction en français
[105] id = 96345
वांजळे ममता - Vanjale Mamata
Village मोरवे - Morve
बया म्हटल्यानी बया कोणीच व्हईना
मावली वाचुनी माया कुणाला येईना
bayā mhaṭalyānī bayā kōṇīca vhīnā
māvalī vācunī māyā kuṇālā yēīnā
no translation in English
▷ (बया)(म्हटल्यानी)(बया)(कोणीच)(व्हईना)
▷ (मावली)(वाचुनी)(माया)(कुणाला)(येईना)
pas de traduction en français
[106] id = 96352
गायकवाड आसरा - Gaykwad Asrabai
Village महांकाळवडगाव - Mahakalwadgaon
आईच्या वाचुन मया कोणाला सुचना
पावसा वाचुनी रान हिरव दिसना
āīcyā vācuna mayā kōṇālā sucanā
pāvasā vācunī rāna hirava disanā
no translation in English
▷ (आईच्या)(वाचुन)(मया)(कोणाला)(सुचना)
▷ (पावसा)(वाचुनी)(रान)(हिरव)(दिसना)
pas de traduction en français
[107] id = 82559
गोरे हौसा - Gore Hausa
Village कारेगाव - Karegaon
आईइतकी माया नाही कोणत्या गोतात
जिरुन गेल तुप साळीच्या ग भातात
āīitakī māyā nāhī kōṇatyā gōtāta
jiruna gēla tupa sāḷīcyā ga bhātāta
no translation in English
▷ (आईइतकी)(माया) not (कोणत्या)(गोतात)
▷ (जिरुन) gone (तुप)(साळीच्या) * (भातात)
pas de traduction en français
[108] id = 96388
साळुंखे प्रयागा - Salunkhe Prayaga
Village लातूर - Latur
माय म्हणुनी माय गोड उसाची लाही
तुझ्यासारखी मया पृथमी धुंडील्यान नाही
māya mhaṇunī māya gōḍa usācī lāhī
tujhyāsārakhī mayā pṛthamī dhuṇḍīlyāna nāhī
no translation in English
▷ (माय)(म्हणुनी)(माय)(गोड)(उसाची)(लाही)
▷ (तुझ्यासारखी)(मया)(पृथमी)(धुंडील्यान) not
pas de traduction en français
[109] id = 106078
बेळे कुशावती - Bele Kushavati
Village देवणी - Devani
तोंडामधी तोंड घाली एवढी ग सखी कोण
जिवाची ग माय बहिण लेक माझी ग बाई
tōṇḍāmadhī tōṇḍa ghālī ēvaḍhī ga sakhī kōṇa
jivācī ga māya bahiṇa lēka mājhī ga bāī
no translation in English
▷ (तोंडामधी)(तोंड)(घाली)(एवढी) * (सखी) who
▷ (जिवाची) * (माय) sister (लेक) my * woman
pas de traduction en français
[110] id = 106079
शिंदे हौसा - Shinde Hausa
Village सोलापूर - Solapur
मावलीची मया सख्या बाळावरी
अवघड झाडावरी चिमणी खोपा करी
māvalīcī mayā sakhyā bāḷāvarī
avaghaḍa jhāḍāvarī cimaṇī khōpā karī
no translation in English
▷ (मावलीची)(मया)(सख्या)(बाळावरी)
▷ (अवघड)(झाडावरी)(चिमणी)(खोपा)(करी)
pas de traduction en français
[111] id = 106080
थाटे यशोदा - Thate Yashoda
Village निपाणा - Nipana
आंब्याची आंबराई पिकुन झाला सडा
मायेची येडी माय मैनाले धाडा
āmbyācī āmbarāī pikuna jhālā saḍā
māyēcī yēḍī māya mainālē dhāḍā
no translation in English
▷ (आंब्याची)(आंबराई)(पिकुन)(झाला)(सडा)
▷ (मायेची)(येडी)(माय)(मैनाले)(धाडा)
pas de traduction en français
[112] id = 106081
शिंदे शालीन दत्ता - Shinde Shalini Datta
Village कानडी - Kanadi
आईची माया ही जीवाला ही जाळीते
तुमच्या प्रेमात हे सारे मी टाकीते
āīcī māyā hī jīvālā hī jāḷītē
tumacyā prēmāta hē sārē mī ṭākītē
no translation in English
▷ (आईची)(माया)(ही)(जीवाला)(ही)(जाळीते)
▷ (तुमच्या)(प्रेमात)(हे)(सारे) I (टाकीते)
pas de traduction en français
[113] id = 86716
पठारे इंदूबाई शंकरराव - Pathare Indubai
Village चित्तरखेड - Chittarkhed
आई इतकी माया नई कोणाच्या गोताला
इरजील तूप माझ्या साळीच्या भाताला
āī itakī māyā naī kōṇācyā gōtālā
irajīla tūpa mājhyā sāḷīcyā bhātālā
no translation in English
▷ (आई)(इतकी)(माया)(नई)(कोणाच्या)(गोताला)
▷ (इरजील)(तूप) my (साळीच्या)(भाताला)
pas de traduction en français
[114] id = 87942
वारंगुळे वत्सला भाऊसाहेब - Varangule Vatsala Bhau
Village अष्टी - Ashti
पावसावाचुन रान हिरव होईना
एका मावली वाचु माया कोणाला येईना
pāvasāvācuna rāna hirava hōīnā
ēkā māvalī vācu māyā kōṇālā yēīnā
no translation in English
▷ (पावसावाचुन)(रान)(हिरव)(होईना)
▷ (एका)(मावली)(वाचु)(माया)(कोणाला)(येईना)
pas de traduction en français
[115] id = 87949
बिडबाग पार्वती संभाजी - Bidbagh Parvati Sambhaji
Village सोलापूर - Solapur
मया मया म्हणुन मया कोणा सुचना
आईवाचुनी रान हिरव दिसना
mayā mayā mhaṇuna mayā kōṇā sucanā
āīvācunī rāna hirava disanā
no translation in English
▷ (मया)(मया)(म्हणुन)(मया) who (सुचना)
▷ (आईवाचुनी)(रान)(हिरव)(दिसना)
pas de traduction en français
[116] id = 113186
तरडे द्वारका - Tarade Dwarka
Village ढोणेवाडी - Dhonewadi
सीताल सावली बायकाबाईची अशा मला
नया मोठी दुबळ्या माईची
sītāla sāvalī bāyakābāīcī aśā malā
nayā mōṭhī dubaḷyā māīcī
no translation in English
▷  Sita wheat-complexioned (बायकाबाईची)(अशा)(मला)
▷ (नया)(मोठी)(दुबळ्या)(माईची)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Love, tenderness
⇑ Top of page ⇑