Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= A02-01-03a02
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class A:II-1.3aii (A02-01-03a02)
(10 records)

Display songs in class at higher level (A02-01-03a)
Display complete classification scheme (3615 classes)

A:II-1.3aii (A02-01-03a02) - Woman’s doubtful entity / Worthlessness / No value whatsoever anywhere

[1] id = 2182
सोनावणे कुसुम - Sonawane Kusum
Village नांदगाव - Nandgaon
लेकाच्या जातीला कशाची चाल रुढ
पुढच मांडील तुझ्या संसाराच कोड
lēkācyā jātīlā kaśācī cāla ruḍha
puḍhaca māṇḍīla tujhyā sansārāca kōḍa
Born a son, why does he have to worry about customs and traditions
He will place all the problems of the family before you
▷ (लेकाच्या)(जातीला) of_how let_us_go (रुढ)
▷ (पुढच)(मांडील) your (संसाराच)(कोड)
pas de traduction en français
[2] id = 2183
सोनावणे कुसुम - Sonawane Kusum
Village नांदगाव - Nandgaon
राजामंदी राज बाळपणी राज ग्वोड
माहेरात नाही चाड सासरी नाही धड
rājāmandī rāja bāḷapaṇī rāja gvōḍa
māhērāta nāhī cāḍa sāsarī nāhī dhaḍa
In all the lifespan, childhood is sweet
No love in maher*, nothing is well at in-laws ’
▷ (राजामंदी) king (बाळपणी) king (ग्वोड)
▷ (माहेरात) not (चाड)(सासरी) not (धड)
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home
[3] id = 2184
सोनावणे कुसुम - Sonawane Kusum
Village नांदगाव - Nandgaon
बाईचा जलम नको देऊ देवराया
रस्त्यानी चालता निंदा करीती आईबाया
bāīcā jalama nakō dēū dēvarāyā
rastyānī cālatā nindā karītī āībāyā
Oh God, don’t give me a woman’s birth
While going on the road, other women keep abusing
▷ (बाईचा)(जलम) not (देऊ)(देवराया)
▷  On_the_road (चालता)(निंदा) asks_for (आईबाया)
pas de traduction en français
[4] id = 18288
दिघे सखु - Dighe Sakhu
Village भांबर्डे - Bhambarde
मोळीच्या मोळक्या काय मोळीच मॉल केल
चाफा चंदनाच झाड वळखू नाही आल
mōḷīcyā mōḷakyā kāya mōḷīca mŏla kēla
cāphā candanāca jhāḍa vaḷakhū nāhī āla
Seller of faggot, how did you value the bundle
Could not recognise sandalwood and Champak* trees
▷ (मोळीच्या)(मोळक्या) why (मोळीच)(मॉल) did
▷ (चाफा)(चंदनाच)(झाड)(वळखू) not here_comes
pas de traduction en français
ChampakName of a flowering tree
Cross references for this song:A:II-1.2av (A02-01-02a05) - Woman’s doubtful entity / Negative of man / Unequal to man / Various trees carry unequal value
[5] id = 36758
बागाडे मंगल - Bagade Mangal
Village सावरगाव - Savargaon
UVS-18-34 start 01:29 ➡ listen to section
लेकीचा ग जलाईम लाल मंदील देवाला
माय बापाची ग सेवा नाही घडली कधी मला
lēkīcā ga jalāīma lāla mandīla dēvālā
māya bāpācī ga sēvā nāhī ghaḍalī kadhī malā
I am born a daughter, red turban is tied to God
I did not get a chance to take care of mother and father
▷ (लेकीचा) * (जलाईम)(लाल)(मंदील)(देवाला)
▷ (माय) of_father * (सेवा) not (घडली)(कधी)(मला)
pas de traduction en français
[6] id = 37304
लांडगे रावू - Landge Ravu
Village बाचोटी - Bachoti
UVS-22-46 start 00:52 ➡ listen to section
बाई लेकीचा जलम घालू नको देवराया
केले कष्ट गेले वाया
bāī lēkīcā jalama ghālū nakō dēvarāyā
kēlē kaṣṭa gēlē vāyā
Oh God, don’t give me a girl’s birth
I toil and toil, all in vain
▷  Woman (लेकीचा)(जलम)(घालू) not (देवराया)
▷ (केले)(कष्ट) has_gone (वाया)
pas de traduction en français
[7] id = 39653
तांबे सुशिला दगडु - Tambe Sushila dagdu
Village शिरसगाव - Shirasgaon
माझीया सारखी तू आहे एक नारी
आलीया संकटी तूला कोण वारी
mājhīyā sārakhī tū āhē ēka nārī
ālīyā saṅkaṭī tūlā kōṇa vārī
You are a woman like me
In case of a calamity, who will stand behind you
▷ (माझीया)(सारखी) you (आहे)(एक)(नारी)
▷ (आलीया)(संकटी) to_you who (वारी)
pas de traduction en français
[8] id = 44199
सोमवंशी शांता - Somavamshi Shanta
Village वानवडा - Vanvada
लेकीचा जलम नको घालू देवराया
मायबाईच माझ्या कष्ट केलेले गेले वाया
lēkīcā jalama nakō ghālū dēvarāyā
māyabāīca mājhyā kaṣṭa kēlēlē gēlē vāyā
Oh God, don’t give me a girl’s birth
All the endless work that my mother did, all has been in vain
▷ (लेकीचा)(जलम) not (घालू)(देवराया)
▷ (मायबाईच) my (कष्ट)(केलेले) has_gone (वाया)
pas de traduction en français
[9] id = 44366
नांदुरे गंगु - Nandure Gangu
Village मानवत - Manvat
लेकीमातीचा जन्म नको घालू देवदत्ता
भरला परवरा झाला रिता
lēkīmātīcā janma nakō ghālū dēvadattā
bharalā paravarā jhālā ritā
Oh God, don’t give me a girl’s birth
The vessel which is full, becomes empty
▷ (लेकीमातीचा)(जन्म) not (घालू)(देवदत्ता)
▷ (भरला)(परवरा)(झाला)(रिता)
pas de traduction en français
[10] id = 111139
सोनावणे कुसुम - Sonawane Kusum
Village नांदगाव - Nandgaon
नवतीच्या नारी तुझी नवती काढीन
तुझ्या वाडयाला माझ्या बाळाला धाडीन
navatīcyā nārī tujhī navatī kāḍhīna
tujhyā vāḍayālā mājhyā bāḷālā dhāḍīna
You, young woman, I will teach you a lesson
I shall send my son to your house
▷ (नवतीच्या)(नारी)(तुझी)(नवती)(काढीन)
▷  Your (वाडयाला) my (बाळाला)(धाडीन)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. No value whatsoever anywhere
⇑ Top of page ⇑