Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 934
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Khaire Lakshmi
(5 records)

Village: मुळापूर - Mulapur

3 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:I-1.6hii (A01-01-06h02) - Sītā / Rāvaṇ / Mandodarī / Mandodarī’s communication with Sītā

[71] id = 54531
सिताबाई काय बोल मंडोदरी माझ्या बाई
रामाच्या राजामंदी तुझ्यासारख्या आहेत दासी
sitābāī kāya bōla maṇḍōdarī mājhyā bāī
rāmācyā rājāmandī tujhyāsārakhyā āhēta dāsī
Sitabai says, Mandodari, my friend
In Ram’s kingdom, I have maids like you
▷  Goddess_Sita why says (मंडोदरी) my woman
▷  Of_Ram (राजामंदी)(तुझ्यासारख्या)(आहेत)(दासी)
pas de traduction en français


A:II-5.3niii (A02-05-03n03) - Labour / Grinding / Daughter remembers mother’s affection / Mother’s milk proves source of energy

Cross-references:A:II-5.3d (A02-05-03d) - Labour / Grinding / Millstone made of corundum
[66] id = 26196
वड वडना जात तुला वडुनी पाहील
बयाच पेले दुध तुझ्या कारणी बाई लावीईल
vaḍa vaḍanā jāta tulā vaḍunī pāhīla
bayāca pēlē dudha tujhyā kāraṇī bāī lāvīīla
no translation in English
▷ (वड)(वडना) class to_you (वडुनी)(पाहील)
▷ (बयाच)(पेले) milk your doing woman (लावीईल)
pas de traduction en français


B:VI-2.1a (B06-02-01a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Halts on the way

Cross-references:B:VI-2.1c (B06-02-01c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Dindi
B:VI-2.7a (B06-02-07a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Ceremonies / Palanquin, chariot
B:VI-2.12n (B06-02-12n) - Paṅḍharpur pilgrimage / Vīṭṭhal and Jani / Vīṭṭhal - Jani darśan
[5] id = 13067
पंढरी जाया आडव लागल पुण गावू
सांगते रे बंधू तुला पालखी संग जावू
paṇḍharī jāyā āḍava lāgala puṇa gāvū
sāṅgatē rē bandhū tulā pālakhī saṅga jāvū
On way to Pandhari, we have to cross Pune
My dear brother, I tell you, let’s go with the palanquin
▷ (पंढरी)(जाया)(आडव)(लागल)(पुण)(गावू)
▷  I_tell (रे) brother to_you (पालखी) with (जावू)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-2.7a (B06-02-07a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Ceremonies / Palanquin, chariot
[6] id = 13068
पंढरी जाया आडव लागल लोहगावू
सांगते बंधू तुला सायकलीला दिवा लावू
paṇḍharī jāyā āḍava lāgala lōhagāvū
sāṅgatē bandhū tulā sāyakalīlā divā lāvū
Lohegaon will come on way to Pandhari
I tell you brother, let’s light the lamp of your bicycle
▷ (पंढरी)(जाया)(आडव)(लागल)(लोहगावू)
▷  I_tell brother to_you bicycle lamp apply
pas de traduction en français
[7] id = 13069
पंढरी जाया आडवी लागली भोसरी
झाडा ना झुडपाची नाही सावली दिसयली
paṇḍharī jāyā āḍavī lāgalī bhōsarī
jhāḍā nā jhuḍapācī nāhī sāvalī disayalī
On way to Pandhari, we crossed through Bhosari
We did not find any shade of either a tree or a shrub
▷ (पंढरी)(जाया)(आडवी)(लागली)(भोसरी)
▷ (झाडा) * (झुडपाची) not wheat-complexioned (दिसयली)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Mandodarī’s communication with Sītā
  2. Mother’s milk proves source of energy
  3. Halts on the way