Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 442
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Dhebe Sagu
(8 records)

Village: पोळे - Pole

8 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:II-2.2a (A02-02-02a) - Woman’s social identity / Alien property / Destined to belong to a foreign house

[19] id = 2472
गवळण माझी बाई लेक लोकाची मानस
सांगते बाई तुला सून मक्याची कणस
gavaḷaṇa mājhī bāī lēka lōkācī mānasa
sāṅgatē bāī tulā sūna makyācī kaṇasa
My dear daughter belongs to her in-laws’ family
I tell you, woman, daughter-in-law is like an ear of corn
▷ (गवळण) my daughter (लेक)(लोकाची)(मानस)
▷  I_tell woman to_you (सून)(मक्याची)(कणस)
pas de traduction en français


D:XI-2.2g (D11-02-02g) - Son’s prosperous farm / Hefty bullocks / Khilari bullocks are ploughing

[7] id = 22683
बाळानी माझ्या सडका लावूनी शेती नेला
सांगते बाई तुला काळे वावरी जुपीला
bāḷānī mājhyā saḍakā lāvūnī śētī nēlā
sāṅgatē bāī tulā kāḷē vāvarī jupīlā
My son took the bullock to the field, putting a rope round his neck
I tell you, woman, he was tied to the plough in the field with black soil
▷ (बाळानी) my (सडका)(लावूनी) furrow (नेला)
▷  I_tell woman to_you (काळे)(वावरी)(जुपीला)
pas de traduction en français


E:XIII-1.3i (E13-01-03i) - Mother’s attachment to daughter / Praising daughter / Daughter, the dear one

Cross-references:E:XIII-1.2 (E13-01-02) - Mother’s attachment to daughter / Daughter’s eating
[36] id = 24089
गवळण माझी बाई लेक पुर्याची पासरी
मावळण माझी बाई दिरबाची (ह्रदयाची) सोयीरी
gavaḷaṇa mājhī bāī lēka puryācī pāsarī
māvaḷaṇa mājhī bāī dirabācī (hradayācī) sōyīrī
no translation in English
▷ (गवळण) my daughter (लेक)(पुर्याची)(पासरी)
▷ (मावळण) my daughter (दिरबाची) ( (ह्रदयाची) ) (सोयीरी)
pas de traduction en français


E:XIII-2.1ai (E13-02-01a01) - Mother worries for daughter / Daughter at in-laws’ / Daughter leaves home and goes to in-laws’ house / Mother weaps, sad, worried

[31] id = 24666
लेकीचा येडा बाप लेकी देऊनी झाला सुखी
बया बाईचा जीव गोखी
lēkīcā yēḍā bāpa lēkī dēūnī jhālā sukhī
bayā bāīcā jīva gōkhī
Daughter’s father, the fool, was happy giving his daughter away
Mother’s life was miserable
▷ (लेकीचा)(येडा) father (लेकी)(देऊनी)(झाला)(सुखी)
▷ (बया)(बाईचा) life (गोखी)
pas de traduction en français


E:XIII-2.2g (E13-02-02g) - Mother worries for daughter / Mother’s concerns for daughter / Mother eager to meet daughter

[4] id = 25021
आईबापानी दिल्या लेकी लेकी देवूनी झाला सुखी
मावलीबाईच्या माझ्या मनामधी जीव धोकी
āībāpānī dilyā lēkī lēkī dēvūnī jhālā sukhī
māvalībāīcyā mājhyā manāmadhī jīva dhōkī
Mother and father have got their daughtes married, (father) is happy having fulfilled his responsibility
My dear mother is worried (about me) all the time
▷ (आईबापानी)(दिल्या)(लेकी)(लेकी)(देवूनी)(झाला)(सुखी)
▷ (मावलीबाईच्या) my (मनामधी) life (धोकी)
pas de traduction en français


F:XVI-1.2i (F16-01-02i) - Sister expects brother’s presents / Blouse / “My blouse is torn”

Cross-references:F:XV-2.10 (F15-02-10) - Sister worries for brother / Sister takes vow for brother, prays for him, performing vrata
[18] id = 27710
फाटली माझी चोळी फाटल्या दंड भुजा
सरवण माझ्या माझ्या बंधवाला सांगा
phāṭalī mājhī cōḷī phāṭalyā daṇḍa bhujā
saravaṇa mājhyā mājhyā bandhavālā sāṅgā
My blouse is torn at the sleeves
Go and tell my brother Saravan
▷ (फाटली) my blouse (फाटल्या)(दंड)(भुजा)
▷ (सरवण) my my (बंधवाला) with
pas de traduction en français


F:XVI-1.3e (F16-01-03e) - Sister expects brother’s presents / Bangles / In the full market

[2] id = 27807
एवढ्या बाजारात बंधू बाजार भरला
सरवणानी माझ्या हाती चूडा चढवला
ēvaḍhyā bājārāta bandhū bājāra bharalā
saravaṇānī mājhyā hātī cūḍā caḍhavalā
Brother, it is market day in the bazaar
Saravan, my brother bought bangles for me
▷ (एवढ्या)(बाजारात) brother (बाजार)(भरला)
▷ (सरवणानी) my (हाती)(चूडा)(चढवला)
pas de traduction en français


F:XVI-4.8 (F16-04-08) - Sister expects brother coming as murālī / Sister is glad when brother arrives

Cross-references:F:XVII-1.4b (F17-01-04b) - Brother as father-in-law of one’s son, vyāhī / Paternal aunt and niece / Same mūrāli
[6] id = 28993
तांबड्या मंदीलाच उस्त पडल गावोगाव
ताईत माझा बंधु आला मुराळी बाजीराव
tāmbaḍyā mandīlāca usta paḍala gāvōgāva
tāīta mājhā bandhu ālā murāḷī bājīrāva
The glow of the sun at early dawn looks like a red turban in the villages
My smart younger brother has come as murali*
▷ (तांबड्या)(मंदीलाच)(उस्त)(पडल)(गावोगाव)
▷ (ताईत) my brother here_comes (मुराळी)(बाजीराव)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Destined to belong to a foreign house
  2. Khilari bullocks are ploughing
  3. Daughter, the dear one
  4. Mother weaps, sad, worried
  5. Mother eager to meet daughter
  6. “My blouse is torn”
  7. In the full market
  8. Sister is glad when brother arrives