Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 396
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Tapkir Savitra
(4 records)

Village: मुलखेड - Mulkhed

4 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

B:V-19 (B05-19) - Village deities / Karañjubāī / Karañjubāī

[6] id = 12002
आई करंजुबाई तुझी रानात वसती
पुतळ्याची माळ पदरा आडूनी दिसती
āī karañjubāī tujhī rānāta vasatī
putaḷyācī māḷa padarā āḍūnī disatī
no translation in English
▷ (आई)(करंजुबाई)(तुझी)(रानात)(वसती)
▷ (पुतळ्याची)(माळ)(पदरा)(आडूनी)(दिसती)
pas de traduction en français


B:VI-3.3 (B06-03-03) - Āḷaṅdī and Dehu / After Alandi let us go to Dehu

Cross-references:B:VI-3.1b (B06-03-01b) - Āḷaṅdī and Dehu / Along the way to Alandi / The river Indrayani
B:VI-3.5 (B06-03-05) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar
[17] id = 14726
अड्याल देहूगाव पल्याड येलवाडी
देवा तुकोबाची सख्या साधूची पुस माडी
aḍyāla dēhūgāva palyāḍa yēlavāḍī
dēvā tukōbācī sakhyā sādhūcī pusa māḍī
Dehu village on this side, Yelwadi on the other
He asks, where is God Tukoba’s storeyed house
▷ (अड्याल)(देहूगाव)(पल्याड)(येलवाडी)
▷ (देवा)(तुकोबाची)(सख्या)(साधूची) enquire (माडी)
pas de traduction en français


D:XII-3.5 (D12-03-05) - Son, a man in society / Male precedence / Son begets a son

Cross-references:D:X-4.1bii (D10-04-01b02) - Mother’s expectations from son / Sari / Chandrakala, black sari
D:X-4.40 ???
[1] id = 23323
केळीच्या पानावरी मोठी जेवणाची हवा
बाळायाला माझ्या लेकीवरी लेक व्हावा
kēḷīcyā pānāvarī mōṭhī jēvaṇācī havā
bāḷāyālā mājhyā lēkīvarī lēka vhāvā
These days, it is the current practice to serve a meal on a banana leaf
My son has a daughter, let him now have a son (mother is expressing her wish)
▷ (केळीच्या)(पानावरी)(मोठी)(जेवणाची)(हवा)
▷ (बाळायाला) my (लेकीवरी)(लेक)(व्हावा)
pas de traduction en français


E:XIV-2.7 (E14-02-07) - Daughter’s marriage / Daughters-in-law

[1] id = 26051
घाटावरला सोयरा घाट येंगुनी आला वर
मैना माझी साळू मैना बघून झाला गार
ghāṭāvaralā sōyarā ghāṭa yēṅgunī ālā vara
mainā mājhī sāḷū mainā baghūna jhālā gāra
Vyahi* from beyond the mountain, climbed the mountain and came up
Mina. my daughter, he saw her and was awestruck
▷ (घाटावरला)(सोयरा)(घाट)(येंगुनी) here_comes (वर)
▷  Mina my (साळू) Mina (बघून)(झाला)(गार)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Karañjubāī
  2. After Alandi let us go to Dehu
  3. Son begets a son
  4. Daughters-in-law