Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 2796
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Dhumal Sima Prakash
(5 records)

Village: बोरखेड - Borkhed

4 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:I-1.20a (A01-01-20a) - Sītā / Rām brings Sītā, Lav, Aṅkuś home / Lav, Aṅkuś fight with Rām-Lakṣmaṇ

[96] id = 58411
राम पुसत्यात लक्ष्मणा बाळ कुणाची खेतरी
हाती सोन्याची छतरी लहु कंबळ उतरी
rāma pusatyāta lakṣmaṇā bāḷa kuṇācī khētarī
hātī sōnyācī chatarī lahu kambaḷa utarī
Ram asks Lakshman, whose brave children are they
Lahu removes the gold umbrella and the coarse blanket On the horse’s back (the horse going round for Ashwamedha Yadyna)
▷  Ram (पुसत्यात) Laksman son (कुणाची)(खेतरी)
▷ (हाती)(सोन्याची)(छतरी)(लहु)(कंबळ)(उतरी)
pas de traduction en français


G:XIX-6.8 (G19-06-08) - Wife’s contempt for husband / Disgusted wife

[46] id = 95816
वैतागली गोरी गेली वैतागवाडीला
काय करायच तुझ्या कातीव माडील
vaitāgalī gōrī gēlī vaitāgavāḍīlā
kāya karāyaca tujhyā kātīva māḍīla
The woman is fed up with life, she went to Vaitagwadi*
What do I have to do with your well-built house
▷ (वैतागली)(गोरी) went (वैतागवाडीला)
▷  Why (करायच) your (कातीव)(माडील)
pas de traduction en français
VaitagwadiThe term Vaitagwadi or Vaitag village, Vaitag forest, Vaitag land refers to a feeling exasperation. The woman is expressing her exasperation and irritation towards her husband.


H:XXI-5.4a (H21-05-04a) - Ambedkar / The opponents of Ambedkar / The Brahmins

[30] id = 51148
आग बामणाच्या पोरी पुजा कर माघ सर
येईल भिमाची मोटर देईल बुटाची ठोसर
āga bāmaṇācyā pōrī pujā kara māgha sara
yēīla bhimācī mōṭara dēīla buṭācī ṭhōsara
You, Brahman girl, do your puja* and get back
Bhim*’s car will come, he will kick you with his shoes
▷  O of_Brahmin (पोरी) worship doing (माघ)(सर)
▷ (येईल)(भिमाची)(मोटर)(देईल)(बुटाची)(ठोसर)
Eh! Fils de Bāmaṇ, arrête ta pujā, recule-toi!
La voiture de Bhīm viendra, il te frappera avec ses souliers.
puja ➡ pujasRitual worship or adoration of the idol of Gods
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar


H:XXI-5.10ai (H21-05-10a01) - Ambedkar / Entry into Buddhism / Dikṣābhumi & Caityabhūmī / The historical ceremony

Cross-references:H:XXI-5.2c (H21-05-02c) - Ambedkar / Ramabai, the first wife / Ramā’s dress
H:XXI-5.7b (H21-05-07b) - Ambedkar / Bhīm’s name spells happiness / Bhīm’s name in the heart
H:XXI-5.11a (H21-05-11a) - Ambedkar / Community & worship / Aratī, worship, other rituals - Ambedkar and Buddha
[20] id = 51171
सयांनो बायांनो बोध इवारी (विहीरी) जाऊ
नागपुराच्या दिक्षा भूमीवर आज दिक्षा घेऊ
sayānnō bāyānnō bōdha ivārī (vihīrī) jāū
nāgapurācyā dikṣā bhūmīvara āja dikṣā ghēū
Come, women, let’s go to Buddha vihar*
Let us take Diksha* today on the Diksha Bhumi* at Nagpur
▷ (सयांनो)(बायांनो)(बोध)(इवारी) ( (विहीरी) ) (जाऊ)
▷ (नागपुराच्या)(दिक्षा)(भूमीवर)(आज)(दिक्षा)(घेऊ)
Mères et femmes, allons au vihārā de Bouddha
Prenons aujourd'hui la dikśā sur la “Terre de la dikśā” à Nagpur.
viharA dwelling place of the Buddhist monks, a Buddhist monastery
DikshaInitiation (to Buddhism)
Diksha BhumiThe ground where religious conversion took place
[33] id = 51172
निळा झेंडा लावून गाडी भिमाची आली
आज दिक्षा घेण्यासाठी गरदी लाखाची झाली
niḷā jhēṇḍā lāvūna gāḍī bhimācī ālī
āja dikṣā ghēṇyāsāṭhī garadī lākhācī jhālī
Bhim*’s car comes with the blue flag flying
There are thousands and thousands of people today, to take the Diksha*
▷ (निळा)(झेंडा)(लावून)(गाडी)(भिमाची) has_come
▷ (आज)(दिक्षा)(घेण्यासाठी)(गरदी)(लाखाची) has_come
La voiture de Bhīm est arrivée arborant le drapeau bleu
Il y a des lakhs de gens aujourd'hui pour prendre la dikśā.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
DikshaInitiation (to Buddhism)

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Lav, Aṅkuś fight with Rām-Lakṣmaṇ
  2. Disgusted wife
  3. The Brahmins
  4. The historical ceremony