Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= C08-02-02d
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class C:VIII-2.2d (C08-02-02d)
(28 records)

Display songs in class at higher level (C08-02-02)
Display complete classification scheme (3615 classes)

C:VIII-2.2d (C08-02-02d) - Mother / Wish for children / They earn honour and happiness for mother

[1] id = 17810
दळवी बबा - Dalvi Baba
Village जवण वसाहत - Javan Vasahat
पोटीच्या बाळानी नार भरताराला प्यारी
तान्या बाळासाठी वर धरतो अबदागीरी
pōṭīcyā bāḷānī nāra bharatārālā pyārī
tānyā bāḷāsāṭhī vara dharatō abadāgīrī
no translation in English
▷ (पोटीच्या)(बाळानी)(नार)(भरताराला)(प्यारी)
▷ (तान्या)(बाळासाठी)(वर)(धरतो)(अबदागीरी)
pas de traduction en français
[2] id = 17811
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
लेकाच्या माई तुला कशाचा तोटा
तपल्या मळ्याला पाणी मोटनी लोटा
lēkācyā māī tulā kaśācā tōṭā
tapalyā maḷyālā pāṇī mōṭanī lōṭā
no translation in English
▷ (लेकाच्या)(माई) to_you (कशाचा)(तोटा)
▷ (तपल्या)(मळ्याला) water, (मोटनी)(लोटा)
pas de traduction en français
[3] id = 17812
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
रस्त्यानी चालत माझ चौबंदी चिर
वळूनी कोणी बोल कुण्या माऊलीच हिर
rastyānī cālata mājha caubandī cira
vaḷūnī kōṇī bōla kuṇyā māūlīca hira
no translation in English
▷  On_the_road (चालत) my (चौबंदी)(चिर)
▷ (वळूनी)(कोणी) says (कुण्या)(माऊलीच)(हिर)
pas de traduction en français
[4] id = 17813
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
रस्त्यान चालल एका माग एक मोर्ह
सया पुसत्यात कोण्या मालणीच हिर
rastyāna cālala ēkā māga ēka mōrha
sayā pusatyāta kōṇyā mālaṇīca hira
no translation in English
▷ (रस्त्यान)(चालल)(एका)(माग)(एक)(मोर्ह)
▷ (सया)(पुसत्यात)(कोण्या)(मालणीच)(हिर)
pas de traduction en français
[5] id = 17814
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
काम मी करते नका मनाला आणू जड
हवशा भरतार बोल दिवस आल थोड
kāma mī karatē nakā manālā āṇū jaḍa
havaśā bharatāra bōla divasa āla thōḍa
no translation in English
▷ (काम) I (करते)(नका)(मनाला)(आणू)(जड)
▷ (हवशा)(भरतार) says (दिवस) here_comes (थोड)
pas de traduction en français
[6] id = 17815
शेडगे ठका - Shedge Thaka
Village आडमाळ - Admal
टिपूर चांदण हे ग पुनव बाईच
काय ना शोभा देत घर लेकाच्या आईच
ṭipūra cāndaṇa hē ga punava bāīca
kāya nā śōbhā dēta ghara lēkācyā āīca
no translation in English
▷ (टिपूर)(चांदण)(हे) * (पुनव)(बाईच)
▷  Why * (शोभा)(देत) house (लेकाच्या)(आईच)
pas de traduction en français
[7] id = 17816
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
टिपूर चांदण तुझ ग पुनव बाईच
सोभिवंत घर दिस लेकाच्या आईच
ṭipūra cāndaṇa tujha ga punava bāīca
sōbhivanta ghara disa lēkācyā āīca
no translation in English
▷ (टिपूर)(चांदण) your * (पुनव)(बाईच)
▷ (सोभिवंत) house (दिस)(लेकाच्या)(आईच)
pas de traduction en français
[8] id = 17817
कुर्पे बबा - Kurpe Baba
Village आकवले - Akole
उन्हाळ्याच उन उन शिमग्या माहिच
शोभीवंत घर हे ग लेकाच्या माईच
unhāḷyāca una una śimagyā māhica
śōbhīvanta ghara hē ga lēkācyā māīca
no translation in English
▷ (उन्हाळ्याच)(उन)(उन)(शिमग्या)(माहिच)
▷ (शोभीवंत) house (हे) * (लेकाच्या)(माईच)
pas de traduction en français
[9] id = 17818
शिंदे इंदू - Shinde Indu
Village पिंपळोली - Pimpaloli
पोटी हीच्या बाळ जन म्हणीतो पाठीचा
राजेंद्र माझा राघू राघू पहिल्या वटीचा
pōṭī hīcyā bāḷa jana mhaṇītō pāṭhīcā
rājēndra mājhā rāghū rāghū pahilyā vaṭīcā
no translation in English
▷ (पोटी)(हीच्या) son (जन)(म्हणीतो)(पाठीचा)
▷ (राजेंद्र) my (राघू)(राघू)(पहिल्या)(वटीचा)
pas de traduction en français
[10] id = 17819
पडळघरे झुंगळा - Padalghare Zungala
Village रिहे - Rihe
धाकयला दीर भावजयीचा मेव्हणा
आता माझा बाळ शेल्या पदरी दवणा
dhākayalā dīra bhāvajayīcā mēvhaṇā
ātā mājhā bāḷa śēlyā padarī davaṇā
no translation in English
▷ (धाकयला)(दीर)(भावजयीचा) brother-in-law
▷ (आता) my son (शेल्या)(पदरी)(दवणा)
pas de traduction en français
[11] id = 17820
मारणे सिंधू - Marane Sindhu
Village आंदगाव - Andgaon
पोटीच्या पुत्रासाठी नार झाली येडी पिशी
लागना चित्त तिच धन संपत्ती पाशी
pōṭīcyā putrāsāṭhī nāra jhālī yēḍī piśī
lāganā citta tica dhana sampattī pāśī
no translation in English
▷ (पोटीच्या)(पुत्रासाठी)(नार) has_come (येडी)(पिशी)
▷ (लागना)(चित्त)(तिच)(धन)(संपत्ती)(पाशी)
pas de traduction en français
[12] id = 17821
मारणे सिंधू - Marane Sindhu
Village आंदगाव - Andgaon
पोटी झाला पुत्र कोणी खाल्ली त्याची जोड
गवळणीच्या माझ्या कुशी पडला उजेड
pōṭī jhālā putra kōṇī khāllī tyācī jōḍa
gavaḷaṇīcyā mājhyā kuśī paḍalā ujēḍa
no translation in English
▷ (पोटी)(झाला)(पुत्र)(कोणी)(खाल्ली)(त्याची)(जोड)
▷ (गवळणीच्या) my (कुशी)(पडला)(उजेड)
pas de traduction en français
[13] id = 17822
बिडकर जना - Bidkar Jana
Village शिळींब - Shilimb
तान्ह्या या बाळाची करीती चक्रसाया
त्याच्या आशीर्वादानी पावला देवराया
tānhyā yā bāḷācī karītī cakrasāyā
tyācyā āśīrvādānī pāvalā dēvarāyā
no translation in English
▷ (तान्ह्या)(या)(बाळाची) asks_for (चक्रसाया)
▷ (त्याच्या)(आशीर्वादानी)(पावला)(देवराया)
pas de traduction en français
[14] id = 17823
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
लेकाच्या आईचा नाही करु अपमान
तिच्या ग पोटी आल जन्माला बामण
lēkācyā āīcā nāhī karu apamāna
ticyā ga pōṭī āla janmālā bāmaṇa
no translation in English
▷ (लेकाच्या)(आईचा) not (करु)(अपमान)
▷ (तिच्या) * (पोटी) here_comes (जन्माला) Brahmin
pas de traduction en français
[15] id = 35508
भोंग फुला - Bhong Phula
Village निमगाव केतकी - Nimgaon Ketki
UVS-10-16 start 01:10 ➡ listen to section
कामया धंदायाचा शीण कशानी जाईल
नेनंती माझ्या राघू राघू आडवा येईल
kāmayā dhandāyācā śīṇa kaśānī jāīla
nēnantī mājhyā rāghū rāghū āḍavā yēīla
With what will my fatigue after working go
When I will meet my little Raghu*, my son
▷ (कामया)(धंदायाचा)(शीण)(कशानी) will_go
▷ (नेनंती) my (राघू)(राघू)(आडवा)(येईल)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[16] id = 17825
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जिला ना नाही मुल रुप तिच आगळ
पोटीच व्हईन बाळ तेव्हा मिळल सगळ
jilā nā nāhī mula rupa tica āgaḷa
pōṭīca vhīna bāḷa tēvhā miḷala sagaḷa
no translation in English
▷ (जिला) * not children form (तिच)(आगळ)
▷ (पोटीच)(व्हईन) son (तेव्हा)(मिळल)(सगळ)
pas de traduction en français
[17] id = 17826
ढमाले सरु - Dhamale Saru
Village भोरकस - Bhorkas
शेजारणी साळू येळा लेती चढूनी
वाणीची माझी बाळ बस सभा भरुनी
śējāraṇī sāḷū yēḷā lētī caḍhūnī
vāṇīcī mājhī bāḷa basa sabhā bharunī
no translation in English
▷ (शेजारणी)(साळू)(येळा)(लेती)(चढूनी)
▷ (वाणीची) my son (बस)(सभा)(भरुनी)
pas de traduction en français
[18] id = 17827
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
सांगते बाई तुला तान्ह्या बाळाला बोलू नको
त्यानच्या ना जिवावरी तुला आठवेल सुख
sāṅgatē bāī tulā tānhyā bāḷālā bōlū nakō
tyānacyā nā jivāvarī tulā āṭhavēla sukha
no translation in English
▷  I_tell woman to_you (तान्ह्या)(बाळाला)(बोलू) not
▷ (त्यानच्या) * (जिवावरी) to_you (आठवेल)(सुख)
pas de traduction en français
[19] id = 17828
मरगळे सगू - Margale Sagu
Village गोंडेखल - Gondekhal
घराचा घरधंदा मला इश्राम कशाचा
मपल्या बाळाला शेला टाकीन उशाचा
gharācā gharadhandā malā iśrāma kaśācā
mapalyā bāḷālā śēlā ṭākīna uśācā
no translation in English
▷ (घराचा)(घरधंदा)(मला)(इश्राम)(कशाचा)
▷ (मपल्या)(बाळाला)(शेला)(टाकीन)(उशाचा)
pas de traduction en français
[20] id = 17829
मरगळे सगू - Margale Sagu
Village गोंडेखल - Gondekhal
माझ्या जीवाला इश्राम बाळ मांडीवर घेईन
सांगते शेजे तुला आई बाळाची व्हईन
mājhyā jīvālā iśrāma bāḷa māṇḍīvara ghēīna
sāṅgatē śējē tulā āī bāḷācī vhīna
no translation in English
▷  My (जीवाला)(इश्राम) son (मांडीवर)(घेईन)
▷  I_tell (शेजे) to_you (आई)(बाळाची)(व्हईन)
pas de traduction en français
[21] id = 44895
घणगाव सुमन - Ghangaon Suman
Village मोगरा - Mogara
शेजीची संपदा मी तर लोटीते फड्यान
पांडव बसले जोड्यान
śējīcī sampadā mī tara lōṭītē phaḍyāna
pāṇḍava basalē jōḍyāna
no translation in English
▷ (शेजीची)(संपदा) I wires (लोटीते)(फड्यान)
▷ (पांडव)(बसले)(जोड्यान)
La richesse de ma voisine, je la balaie au loin
Mes deux enfants sont assis tous les deux (à mes côtés) .
[22] id = 43047
पाटील गौराबाई सदाशीव - Patil Gaura Sadashive
Village सातारा - Satara
शेजी लेका लेणी पाच पुतुळ्या एक मोती
कडेला बाळ घेतो नारीला शोभा किती
śējī lēkā lēṇī pāca putuḷyā ēka mōtī
kaḍēlā bāḷa ghētō nārīlā śōbhā kitī
no translation in English
▷ (शेजी)(लेका)(लेणी)(पाच)(पुतुळ्या)(एक)(मोती)
▷ (कडेला) son (घेतो)(नारीला)(शोभा)(किती)
pas de traduction en français
[23] id = 33500
दिघे आशा - Dighe Asha
Village भांबर्डे - Bhambarde
दुबळ माझपण माझ दुबळ राहू दे
राघू मैनाची जोडी हीग जलमी जावू दे
dubaḷa mājhapaṇa mājha dubaḷa rāhū dē
rāghū mainācī jōḍī hīga jalamī jāvū dē
no translation in English
▷ (दुबळ)(माझपण) my (दुबळ)(राहू)(दे)
▷ (राघू)(मैनाची)(जोडी)(हीग)(जलमी)(जावू)(दे)
pas de traduction en français
[24] id = 33501
गरुड चंद्रभागा - Garud Chandrabhaga
Village कुंभेरी - Kumbheri
दुबळ माझपण माझ असच राहू दे
राघू मैनाची जोडी जलमाला जावू दे
dubaḷa mājhapaṇa mājha asaca rāhū dē
rāghū mainācī jōḍī jalamālā jāvū dē
no translation in English
▷ (दुबळ)(माझपण) my (असच)(राहू)(दे)
▷ (राघू)(मैनाची)(जोडी)(जलमाला)(जावू)(दे)
pas de traduction en français
[25] id = 75760
अहिरे हौसा - Ahire Hausa
Village पानेवाडी - Panewadi
वाटे मी लावते लेकी तुला लाडकोड
मामा ग धरी घोडा चुलते हिचे चालती मागे पुढे
vāṭē mī lāvatē lēkī tulā lāḍakōḍa
māmā ga dharī ghōḍā culatē hicē cālatī māgē puḍhē
no translation in English
▷ (वाटे) I (लावते)(लेकी) to_you (लाडकोड)
▷  Maternal_uncle * (धरी)(घोडा)(चुलते)(हिचे)(चालती)(मागे)(पुढे)
pas de traduction en français
[26] id = 88247
टोनपे राही - Tonpe Rahi
Village चांदई-यक्को - Chandie-Ekoo
येड बागड पोटी पुतर आसावा
चातुर जावई याचा समींद (संबध) नसावा
yēḍa bāgaḍa pōṭī putara āsāvā
cātura jāvaī yācā samīnda (sambadha) nasāvā
no translation in English
▷ (येड)(बागड)(पोटी)(पुतर)(आसावा)
▷ (चातुर)(जावई)(याचा)(समींद) ( (संबध) ) (नसावा)
pas de traduction en français
[27] id = 88248
सुर्यवंशीय सुमन - Suryavanshi Suman
Village शिरुर - Shirur
काय करायाची शेजी नार शिणगाराची
आता माझी बाई पेटी अशी घुंगराची
kāya karāyācī śējī nāra śiṇagārācī
ātā mājhī bāī pēṭī aśī ghuṅgarācī
no translation in English
▷  Why (करायाची)(शेजी)(नार)(शिणगाराची)
▷ (आता) my daughter (पेटी)(अशी)(घुंगराची)
pas de traduction en français
[28] id = 107566
कांबळे लक्ष्मी - Kamble Lakshmi
Village गारगोटी - Gargoti
UVS-40-01
थोरला माझा भाऊ माझ्या माडीचा कळस
तान्ही ती माझी बाळ दारी तुळशीची रोप
thōralā mājhā bhāū mājhyā māḍīcā kaḷasa
tānhī tī mājhī bāḷa dārī tuḷaśīcī rōpa
no translation in English
▷ (थोरला) my brother my (माडीचा)(कळस)
▷ (तान्ही)(ती) my son (दारी)(तुळशीची)(रोप)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. They earn honour and happiness for mother
⇑ Top of page ⇑