Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= B05-96
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class B:V-96 (B05-96)
(72 records)

Display songs in class at higher level (B05)
Display complete classification scheme (3615 classes)

B:V-96 (B05-96) - Village deities / Lakśmiāī / Lakśmiāī

[1] id = 45324
आव्हाड चंद्रभागा - Awhad
Chandrabhagha

Village उंदीरगाव - Undirgaon
गाव वरखेडात कशीयाची हाणामारी
असा जातीचा गारुडी देल्याची मान धरी
gāva varakhēḍāta kaśīyācī hāṇāmārī
asā jātīcā gāruḍī dēlyācī māna dharī
no translation in English
▷ (गाव)(वरखेडात)(कशीयाची)(हाणामारी)
▷ (असा)(जातीचा)(गारुडी)(देल्याची)(मान)(धरी)
pas de traduction en français
[1] id = 57317
त्रिभुवन शंकर - Tribhuwan Shankar
Village हिंगोली - Hingoli
आई लक्ष्मीबाई दुरला आहे माझा देश
यमायी माझे नाव परबत जातील उडून बैस
āī lakṣmībāī duralā āhē mājhā dēśa
yamāyī mājhē nāva parabata jātīla uḍūna baisa
no translation in English
▷ (आई) goddess_Lakshmi (दुरला)(आहे) my (देश)
▷ (यमायी)(माझे)(नाव)(परबत)(जातील)(उडून)(बैस)
pas de traduction en français
[2] id = 45326
आव्हाड चंद्रभागा - Awhad
Chandrabhagha

Village उंदीरगाव - Undirgaon
असा गाव वरखेड्यात बकराचा बळी दाट
आसा रक्ताचा पुर गंगा माई लाल झाली
asā gāva varakhēḍyāta bakarācā baḷī dāṭa
āsā raktācā pura gaṅgā māī lāla jhālī
no translation in English
▷ (असा)(गाव)(वरखेड्यात)(बकराचा)(बळी)(दाट)
▷ (आसा)(रक्ताचा)(पुर) the_Ganges (माई)(लाल) has_come
pas de traduction en français
[2] id = 59751
पठारे साळू धर्माजी - Pathare Salu
Village चित्तरखेड - Chittarkhed
मंगळवार दिस नाता धुता गेला
आई लक्ष्मीबाई आरतीचा वेळ झाला
maṅgaḷavāra disa nātā dhutā gēlā
āī lakṣmībāī āratīcā vēḷa jhālā
no translation in English
▷ (मंगळवार)(दिस)(नाता)(धुता) has_gone
▷ (आई) goddess_Lakshmi (आरतीचा)(वेळ)(झाला)
pas de traduction en français
[3] id = 45327
आव्हाड चंद्रभागा - Awhad
Chandrabhagha

Village उंदीरगाव - Undirgaon
असा गाव वरखेड्यात कोणी सारविल्या वाटा
आस त्या ग वाटावरी पोत-यात सोडी जटा
asā gāva varakhēḍyāta kōṇī sāravilyā vāṭā
āsa tyā ga vāṭāvarī pōta-yāta sōḍī jaṭā
no translation in English
▷ (असा)(गाव)(वरखेड्यात)(कोणी)(सारविल्या)(वाटा)
▷ (आस)(त्या) * (वाटावरी)(पोत-यात)(सोडी) class
pas de traduction en français
[3] id = 59752
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
गाव वरखेड्याची गल्ली मध्ये गल्ली रुंद
आई लक्ष्मीबाई झाली पानफुलामधी धुंद
gāva varakhēḍyācī gallī madhyē gallī runda
āī lakṣmībāī jhālī pānaphulāmadhī dhunda
no translation in English
▷ (गाव)(वरखेड्याची)(गल्ली)(मध्ये)(गल्ली)(रुंद)
▷ (आई) goddess_Lakshmi has_come (पानफुलामधी)(धुंद)
pas de traduction en français
[4] id = 45328
आव्हाड चंद्रभागा - Awhad
Chandrabhagha

Village उंदीरगाव - Undirgaon
असा गाव वरखेड्याचा रथ येशीत खुटला
ज्ञानता पोतराज जटा सोडायला गुंतला
asā gāva varakhēḍyācā ratha yēśīta khuṭalā
jñānatā pōtarāja jaṭā sōḍāyalā guntalā
no translation in English
▷ (असा)(गाव)(वरखेड्याचा)(रथ)(येशीत)(खुटला)
▷ (ज्ञानता)(पोतराज) class (सोडायला)(गुंतला)
pas de traduction en français
[4] id = 59753
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
गिरीच्या पायर्या चढताना चुकले
चंद्रहाराला दिपले आई लक्ष्मीच्या माझ्या
girīcyā pāyaryā caḍhatānā cukalē
candrahārālā dipalē āī lakṣmīcyā mājhyā
no translation in English
▷ (गिरीच्या)(पायर्या)(चढताना)(चुकले)
▷ (चंद्रहाराला)(दिपले)(आई)(लक्ष्मीच्या) my
pas de traduction en français
[5] id = 46232
आदमाने जना - Admane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
लक्ष्मीबाई बोल काळबहिरी माझा बाबा
जतराच्या दिशी पहिला मान मला देवा
lakṣmībāī bōla kāḷabahirī mājhā bābā
jatarācyā diśī pahilā māna malā dēvā
no translation in English
▷  Goddess_Lakshmi says (काळबहिरी) my Baba
▷ (जतराच्या)(दिशी)(पहिला)(मान)(मला)(देवा)
pas de traduction en français
[5] id = 59754
देवकर गोदा - Deokar Godha
Village सराटी - Sarati
पहिल्यादा हाळद आदी लक्ष्मी आईला
मग नवरी बाईला
pahilyādā hāḷada ādī lakṣmī āīlā
maga navarī bāīlā
no translation in English
▷ (पहिल्यादा)(हाळद)(आदी) Lakshmi (आईला)
▷ (मग)(नवरी)(बाईला)
pas de traduction en français
[6] id = 46231
जोशी शकुंतला - Joshi Shakuntala
Village पुणतांबा - Puntamba
लक्ष्मीबाई आली तांब्याने दुध प्यायली
दुध प्यायाला बाळी माझ्या रागवली
lakṣmībāī ālī tāmbyānē dudha pyāyalī
dudha pyāyālā bāḷī mājhyā rāgavalī
no translation in English
▷  Goddess_Lakshmi has_come (तांब्याने) milk (प्यायली)
▷  Milk (प्यायाला)(बाळी) my (रागवली)
pas de traduction en français
[6] id = 59792
त्रिभुवन शंकर - Tribhuwan Shankar
Village हिंगोली - Hingoli
गाव वरखेड्याच्या वाटा खडे रुतते पायाला
आई लक्ष्मीबाईच जाते सत्व पाह्याला
gāva varakhēḍyācyā vāṭā khaḍē rutatē pāyālā
āī lakṣmībāīca jātē satva pāhyālā
no translation in English
▷ (गाव)(वरखेड्याच्या)(वाटा)(खडे)(रुतते)(पायाला)
▷ (आई) of_goddess_Lakshmi am_going (सत्व)(पाह्याला)
pas de traduction en français
[7] id = 46234
झुराळे सुगंधा चांगदेव - Zurale Sugandha Changdeo
Village खैरी - Khiri
आई लक्ष्मीची मी उपजीते न्हानी
मला सापडले जोडीचे लाल दोन्ही
āī lakṣmīcī mī upajītē nhānī
malā sāpaḍalē jōḍīcē lāla dōnhī
no translation in English
▷ (आई)(लक्ष्मीची) I (उपजीते)(न्हानी)
▷ (मला)(सापडले)(जोडीचे)(लाल) both
pas de traduction en français
[7] id = 59793
त्रिभुवन शंकर - Tribhuwan Shankar
Village हिंगोली - Hingoli
गाव वरखेड्यात तांब्याला तांबा दाट
आई लक्ष्मीबाईचा गेला गंगेला लोट
gāva varakhēḍyāta tāmbyālā tāmbā dāṭa
āī lakṣmībāīcā gēlā gaṅgēlā lōṭa
no translation in English
▷ (गाव)(वरखेड्यात)(तांब्याला)(तांबा)(दाट)
▷ (आई) of_goddess_Lakshmi has_gone (गंगेला)(लोट)
pas de traduction en français
[8] id = 46235
कोकाटे गिताबाई - Kokate Gitabai
Village पुणतांबा - Puntamba
आई लक्ष्मीआई तु तर न्हाली गंगाच्या पानी
केस वाळवत गेली नाराळाच्या बनात
āī lakṣmīāī tu tara nhālī gaṅgācyā pānī
kēsa vāḷavata gēlī nārāḷācyā banāta
no translation in English
▷ (आई)(लक्ष्मीआई) you wires (न्हाली)(गंगाच्या) water,
▷ (केस)(वाळवत) went (नाराळाच्या)(बनात)
pas de traduction en français
[8] id = 59799
शिंदे गोजरा - Shinde Gojara
Village घरणी - Gharani
दिवस मावळला अंब्याच्या कळवटी हीची
भरा मोत्यानं वटी आई माझ्या लक्ष्मीची
divasa māvaḷalā ambyācyā kaḷavaṭī hīcī
bharā mōtyānaṁ vaṭī āī mājhyā lakṣmīcī
no translation in English
▷ (दिवस)(मावळला)(अंब्याच्या)(कळवटी)(हीची)
▷ (भरा)(मोत्यानं)(वटी)(आई) my (लक्ष्मीची)
pas de traduction en français
[9] id = 46236
आदमाने जना - Admane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
आई लक्ष्मीआई कवण्या राजाला पावली
सवर्णाचा वेत धज मोत्याची लागली
āī lakṣmīāī kavaṇyā rājālā pāvalī
savarṇācā vēta dhaja mōtyācī lāgalī
no translation in English
▷ (आई)(लक्ष्मीआई)(कवण्या)(राजाला)(पावली)
▷ (सवर्णाचा)(वेत)(धज)(मोत्याची)(लागली)
pas de traduction en français
[9] id = 66926
फुले सुलोचना - Phule Sulochana
Village बार्शी - Barshi
भगवंताची मुरयती कुण्या गवंड्यान घडविली
त्याच्या पाठीशी जोडीईली लक्ष्मी माझी बाई
bhagavantācī murayatī kuṇyā gavaṇḍyāna ghaḍavilī
tyācyā pāṭhīśī jōḍīīlī lakṣmī mājhī bāī
no translation in English
▷ (भगवंताची)(मुरयती)(कुण्या)(गवंड्यान)(घडविली)
▷ (त्याच्या)(पाठीशी)(जोडीईली) Lakshmi my daughter
pas de traduction en français
[10] id = 46237
आदमाने जना - Admane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
आई लक्ष्मीबाई तुझ येशीमधी ठाण
पाया पडायाला माझ्या खांद्यावरी धुण
āī lakṣmībāī tujha yēśīmadhī ṭhāṇa
pāyā paḍāyālā mājhyā khāndyāvarī dhuṇa
no translation in English
▷ (आई) goddess_Lakshmi your (येशीमधी)(ठाण)
▷ (पाया)(पडायाला) my (खांद्यावरी)(धुण)
pas de traduction en français
[10] id = 68483
गायकवाड सावित्री किशन - Gaykwad Savitri Kisan
Village टाकळी - Takali
आई लक्ष्मीचा हिचा पोतराज येडा
घरी भांडारा टाकुन हाकारीला घोडा
āī lakṣmīcā hicā pōtarāja yēḍā
gharī bhāṇḍārā ṭākuna hākārīlā ghōḍā
no translation in English
▷ (आई) of_Lakshmi (हिचा)(पोतराज)(येडा)
▷ (घरी)(भांडारा)(टाकुन)(हाकारीला)(घोडा)
pas de traduction en français
[11] id = 45329
आव्हाड चंद्रभागा - Awhad
Chandrabhagha

Village उंदीरगाव - Undirgaon
गाव वरखेडात हेल्याला पडली दाटी
गाव पैठणची पालखी आली नाही
gāva varakhēḍāta hēlyālā paḍalī dāṭī
gāva paiṭhaṇacī pālakhī ālī nāhī
no translation in English
▷ (गाव)(वरखेडात)(हेल्याला)(पडली)(दाटी)
▷ (गाव)(पैठणची)(पालखी) has_come not
pas de traduction en français
[11] id = 68538
वाघ गौतमा - Wagh Gautama
Village औराळा - Aurala
धोबी धुण धुतो पाणी पाहुनी नितळ
आई लक्ष्मीच पतीव्रताच पातळ
dhōbī dhuṇa dhutō pāṇī pāhunī nitaḷa
āī lakṣmīca patīvratāca pātaḷa
no translation in English
▷ (धोबी)(धुण)(धुतो) water, (पाहुनी)(नितळ)
▷ (आई) of_Lakshmi (पतीव्रताच)(पातळ)
pas de traduction en français
[12] id = 46233
बनसोडे केशरबाई फकीरा - Bansode Keshar Phakira
Village गोंधवणी - Gondhawani
गुरुवार गेला ह्यो त शुकुरवार आला
देव लक्ष्मीच्या वट भरण्याला चला
guruvāra gēlā hyō ta śukuravāra ālā
dēva lakṣmīcyā vaṭa bharaṇyālā calā
no translation in English
▷ (गुरुवार) has_gone (ह्यो)(त)(शुकुरवार) here_comes
▷ (देव)(लक्ष्मीच्या)(वट)(भरण्याला) let_us_go
pas de traduction en français
[12] id = 68598
पठारे साळू धर्माजी - Pathare Salu
Village चित्तरखेड - Chittarkhed
काय करतो बाई चांदी सोन्याच्या देवाला
मोठे मोठे लोक लक्ष्मी बाईच्या सेवेला
kāya karatō bāī cāndī sōnyācyā dēvālā
mōṭhē mōṭhē lōka lakṣmī bāīcyā sēvēlā
no translation in English
▷  Why (करतो) woman (चांदी) of_gold (देवाला)
▷ (मोठे)(मोठे)(लोक) Lakshmi (बाईच्या)(सेवेला)
pas de traduction en français
[13] id = 77398
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
बाई लक्ष्मीबाई कोण्या राजाला पावली
हिच्या राउळाला धन मोत्याची लावली
bāī lakṣmībāī kōṇyā rājālā pāvalī
hicyā rāauḷālā dhana mōtyācī lāvalī
no translation in English
▷  Woman goddess_Lakshmi (कोण्या)(राजाला)(पावली)
▷ (हिच्या)(राउळाला)(धन)(मोत्याची)(लावली)
pas de traduction en français
[14] id = 77399
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
नवस होलले लक्ष्मीबाई सोयरीला
तान्हे माझे बाळ हिरे तुझ्या पायरीला
navasa hōlalē lakṣmībāī sōyarīlā
tānhē mājhē bāḷa hirē tujhyā pāyarīlā
no translation in English
▷ (नवस)(होलले) goddess_Lakshmi (सोयरीला)
▷ (तान्हे)(माझे) son (हिरे) your (पायरीला)
pas de traduction en français
[15] id = 77402
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
बाई लक्ष्मीबाई तुझ येशीमधी ठाण
रसाळ्या लिंबासान आडविले बागवान
bāī lakṣmībāī tujha yēśīmadhī ṭhāṇa
rasāḷyā limbāsāna āḍavilē bāgavāna
no translation in English
▷  Woman goddess_Lakshmi your (येशीमधी)(ठाण)
▷ (रसाळ्या)(लिंबासान)(आडविले)(बागवान)
pas de traduction en français
[16] id = 78463
कांबळे नकुलाबाई गुरूबा - Kamble Nakula Guruba
Village नळदुर्ग - Naldurga
सकाळच्या पारी सहज आले मी बाहेरी
माझ्या लक्ष्मीबाईची नदर पडली पायरी
sakāḷacyā pārī sahaja ālē mī bāhērī
mājhyā lakṣmībāīcī nadara paḍalī pāyarī
no translation in English
▷ (सकाळच्या)(पारी)(सहज) here_comes I (बाहेरी)
▷  My of_goddess_Lakshmi (नदर)(पडली)(पायरी)
pas de traduction en français
[17] id = 78465
पताळे सविंद्रा वामन - Patale Savindra Vaman
Village दावणगाव - Davangaon
सणामधी सणा लक्ष्मीबाईच्या बुगड्या
कणी मालाच्या उघड्या बाळा माझ्या गोंविदाच्या
saṇāmadhī saṇā lakṣmībāīcyā bugaḍyā
kaṇī mālācyā ughaḍyā bāḷā mājhyā gōmvidācyā
no translation in English
▷ (सणामधी)(सणा)(लक्ष्मीबाईच्या)(बुगड्या)
▷ (कणी)(मालाच्या)(उघड्या) child my (गोंविदाच्या)
pas de traduction en français
[18] id = 78466
पताळे सविंद्रा वामन - Patale Savindra Vaman
Village दावणगाव - Davangaon
सवासांजचा दिवा मी लाविते तुपाचा
लक्ष्मीच्या रुपाचा आई माझ्या लक्ष्मीचा
savāsāñjacā divā mī lāvitē tupācā
lakṣmīcyā rupācā āī mājhyā lakṣmīcā
no translation in English
▷ (सवासांजचा) lamp I (लाविते)(तुपाचा)
▷ (लक्ष्मीच्या)(रुपाचा)(आई) my of_Lakshmi
pas de traduction en français
[19] id = 78468
जाधव आनसाबाई - Jadhav Ansa
Village नळदुर्ग - Naldurg
शुक्रवार दिशी काय वाजत रुणझुण
माझी लक्ष्मी आली पाया वजुन
śukravāra diśī kāya vājata ruṇajhuṇa
mājhī lakṣmī ālī pāyā vajuna
no translation in English
▷ (शुक्रवार)(दिशी) why (वाजत)(रुणझुण)
▷  My Lakshmi has_come (पाया)(वजुन)
pas de traduction en français
[20] id = 78469
जाधव आनसाबाई - Jadhav Ansa
Village नळदुर्ग - Naldurg
शुक्रवार दिशी काय वाजत चाहुल
बाई माझी लक्ष्मीच पाऊल
śukravāra diśī kāya vājata cāhula
bāī mājhī lakṣmīca pāūla
no translation in English
▷ (शुक्रवार)(दिशी) why (वाजत)(चाहुल)
▷  Woman my of_Lakshmi (पाऊल)
pas de traduction en français
[21] id = 78470
जाधव आनसाबाई - Jadhav Ansa
Village नळदुर्ग - Naldurg
शुक्रवार दिशी आरतीच करते ताट
आली लक्ष्मंी सोडा वाट
śukravāra diśī āratīca karatē tāṭa
ālī lakṣmaṁī sōḍā vāṭa
no translation in English
▷ (शुक्रवार)(दिशी)(आरतीच)(करते)(ताट)
▷  Has_come (लक्ष्मंी)(सोडा)(वाट)
pas de traduction en français
[22] id = 78471
जाधव आनसाबाई - Jadhav Ansa
Village नळदुर्ग - Naldurg
शुक्रवार दिशी ताटात माझ्या केळ
सुखी ठेव माझ्याची बाळ
śukravāra diśī tāṭāta mājhyā kēḷa
sukhī ṭhēva mājhyācī bāḷa
no translation in English
▷ (शुक्रवार)(दिशी)(ताटात) my did
▷ (सुखी)(ठेव)(माझ्याची) son
pas de traduction en français
[23] id = 78472
जाधव आनसाबाई - Jadhav Ansa
Village नळदुर्ग - Naldurg
शुक्रवार दिशी माझ्या ताटात गहू
सुखी ठेव माझ भाऊ
śukravāra diśī mājhyā tāṭāta gahū
sukhī ṭhēva mājha bhāū
no translation in English
▷ (शुक्रवार)(दिशी) my (ताटात)(गहू)
▷ (सुखी)(ठेव) my brother
pas de traduction en français
[24] id = 78473
जाधव आनसाबाई - Jadhav Ansa
Village नळदुर्ग - Naldurg
शुक्रवार दिशी सांगते लक्ष्या तुला
आवुक राहु दे कुंकवाला
śukravāra diśī sāṅgatē lakṣyā tulā
āvuka rāhu dē kuṅkavālā
no translation in English
▷ (शुक्रवार)(दिशी) I_tell (लक्ष्या) to_you
▷ (आवुक)(राहु)(दे)(कुंकवाला)
pas de traduction en français
[25] id = 79372
केकान वैशा - Kekan vaisha
Village शेळगाव - Shelgaon
आई लकशी मी तुझी गावु गावु फीरी
भाऊ या भाष्याची तुही पालखीची दोरी
āī lakaśī mī tujhī gāvu gāvu phīrī
bhāū yā bhāṣyācī tuhī pālakhīcī dōrī
no translation in English
▷ (आई)(लकशी) I (तुझी)(गावु)(गावु)(फीरी)
▷  Brother (या)(भाष्याची)(तुही)(पालखीची)(दोरी)
pas de traduction en français
[26] id = 81046
कुलकर्णी वनमाला - Kulkarni Vanmala
Village टाकळी - Takali
लक्ष्मी मातेच्या मातेच्या चारी वेळा
तु दुकानी बैस बाळा
lakṣmī mātēcyā mātēcyā cārī vēḷā
tu dukānī baisa bāḷā
no translation in English
▷  Lakshmi (मातेच्या)(मातेच्या)(चारी)(वेळा)
▷  You shop (बैस) child
pas de traduction en français
[27] id = 81510
आव्हाड चंद्रभागा - Awhad
Chandrabhagha

Village उंदीरगाव - Undirgaon
पैठण पैठण लक्ष्मीआईचे माहेर
जरीच पातळ केला नाथान आहेर
paiṭhaṇa paiṭhaṇa lakṣmīāīcē māhēra
jarīca pātaḷa kēlā nāthāna āhēra
no translation in English
▷  Paithan Paithan (लक्ष्मीआईचे)(माहेर)
▷ (जरीच)(पातळ) did (नाथान)(आहेर)
pas de traduction en français
[28] id = 90464
बारबोले लिंबाबाई - Barbole Limbabai
Village अकरवाई - Akarvai
लक्ष्मीबाई आली हाती माहेराला पेला
बाळ राजसा माझ्या कुठ प्रसन्न झाली तुला
lakṣmībāī ālī hātī māhērālā pēlā
bāḷa rājasā mājhyā kuṭha prasanna jhālī tulā
no translation in English
▷  Goddess_Lakshmi has_come (हाती)(माहेराला)(पेला)
▷  Son (राजसा) my (कुठ)(प्रसन्न) has_come to_you
pas de traduction en français
[29] id = 90470
गागरे लहान - Gagare Lahan
Village सावरखेड गंगा पेठ वाजरगाव - Savkhedganga P. vanjargaon
मारवती राजा लक्ष्मीबाईचा गुमास्ता
दोहीच्या मधुन माझा पाणीयाचा रस्ता
māravatī rājā lakṣmībāīcā gumāstā
dōhīcyā madhuna mājhā pāṇīyācā rastā
no translation in English
▷  Maruti king of_goddess_Lakshmi (गुमास्ता)
▷ (दोहीच्या)(मधुन) my (पाणीयाचा)(रस्ता)
pas de traduction en français
[30] id = 90473
गांधले वशांताबाई - Gandhale Vashanta
Village टाकळी - Takli
आई माझ्या लक्ष्मीच मी झाडीते लोटीते मी ओटा
पोतराज सोडी जटा
āī mājhyā lakṣmīca mī jhāḍītē lōṭītē mī ōṭā
pōtarāja sōḍī jaṭā
no translation in English
▷ (आई) my of_Lakshmi I (झाडीते)(लोटीते) I (ओटा)
▷ (पोतराज)(सोडी) class
pas de traduction en français
[31] id = 90474
म्हस्के केशर - Mhaske Keshar
Village थेरगाव - Thergaon
जोंधळ्याचा गाडा येवु द्या ठाकाखीळी
फिटल पांग नेस आई आता चोळी
jōndhaḷyācā gāḍā yēvu dyā ṭhākākhīḷī
phiṭala pāṅga nēsa āī ātā cōḷī
no translation in English
▷ (जोंधळ्याचा)(गाडा)(येवु)(द्या)(ठाकाखीळी)
▷ (फिटल)(पांग)(नेस)(आई)(आता) blouse
pas de traduction en français
[32] id = 90584
गायकवाड राजा - Gaykwad Raja
Village चितळी - Chitali
देवाची माझ्या पायरी शेंदराची
येशीमंदी उभी बाई मोकळ्या केसाची
dēvācī mājhyā pāyarī śēndarācī
yēśīmandī ubhī bāī mōkaḷyā kēsācī
no translation in English
▷  God my (पायरी)(शेंदराची)
▷ (येशीमंदी) standing woman (मोकळ्या)(केसाची)
pas de traduction en français
[33] id = 90586
उबाळे कलावती - Ubale Kalavati
Village दारफळ - Darphal
आली आली म्हणती लकशमी शिववरी
जरीच पाताळ आडवे गेले गावकरी
ālī ālī mhaṇatī lakaśamī śivavarī
jarīca pātāḷa āḍavē gēlē gāvakarī
no translation in English
▷  Has_come has_come (म्हणती)(लकशमी)(शिववरी)
▷ (जरीच)(पाताळ)(आडवे) has_gone (गावकरी)
pas de traduction en français
[34] id = 90587
उबाळे कलावती - Ubale Kalavati
Village दारफळ - Darphal
लक्ष्मी आई आली रातरा करुणी
उभा कंदील धरुनी
lakṣmī āī ālī rātarā karuṇī
ubhā kandīla dharunī
no translation in English
▷  Lakshmi (आई) has_come (रातरा)(करुणी)
▷  Standing (कंदील)(धरुनी)
pas de traduction en français
[35] id = 90588
पठारे साळू धर्माजी - Pathare Salu
Village चित्तरखेड - Chittarkhed
आई लक्ष्मीबाई तुझ तळघर खोल
ऐकू येईना तुझ्या पुंजार्याचा बोल
āī lakṣmībāī tujha taḷaghara khōla
aikū yēīnā tujhyā puñjāryācā bōla
no translation in English
▷ (आई) goddess_Lakshmi your (तळघर)(खोल)
▷ (ऐकू)(येईना) your (पुंजार्याचा) says
pas de traduction en français
[36] id = 92364
यालिसा नवजखान - Yalisa Navazkhan
Village पुणतांबा - Puntamba
काय सांगु बाई माझा प्रीतीचा रुसला
पिकलेल्या पानाचा विडा मंदीरी सुकला
kāya sāṅgu bāī mājhā prītīcā rusalā
pikalēlyā pānācā viḍā mandīrī sukalā
no translation in English
▷  Why (सांगु) woman my (प्रीतीचा)(रुसला)
▷ (पिकलेल्या)(पानाचा)(विडा)(मंदीरी)(सुकला)
pas de traduction en français
[37] id = 96855
त्रिभुवन शंकर - Tribhuwan Shankar
Village हिंगोली - Hingoli
कुटकार मेंडी खैरा कोंबडा आवड भारी
लक्ष्मी बाई गुरुशांताबाई याच्या बसुन मांडीवरी
kuṭakāra mēṇḍī khairā kōmbaḍā āvaḍa bhārī
lakṣmī bāī guruśāntābāī yācyā basuna māṇḍīvarī
no translation in English
▷ (कुटकार)(मेंडी)(खैरा)(कोंबडा)(आवड)(भारी)
▷  Lakshmi goddess (गुरुशांताबाई) of_his_place (बसुन)(मांडीवरी)
pas de traduction en français
[38] id = 96875
जाधव सत्यभामा - Jadhav Satyabhama
Village भोसे - लोहारे - Bhose- Lohare
सकाळ उठुन लक्ष्मीचे रुप भारी
संगतीच्या पांडुरंग उभा दारी
sakāḷa uṭhuna lakṣmīcē rupa bhārī
saṅgatīcyā pāṇḍuraṅga ubhā dārī
no translation in English
▷ (सकाळ)(उठुन)(लक्ष्मीचे) form (भारी)
▷ (संगतीच्या)(पांडुरंग) standing (दारी)
pas de traduction en français
[39] id = 96880
केकान वैशा - Kekan vaisha
Village शेळगाव - Shelgaon
आई लक्ष्मी मी देवा देवळ तोडीच
दर्शनाला जाती बाळ माझे गरुड जोडीचे
āī lakṣmī mī dēvā dēvaḷa tōḍīca
darśanālā jātī bāḷa mājhē garuḍa jōḍīcē
no translation in English
▷ (आई) Lakshmi I (देवा)(देवळ)(तोडीच)
▷ (दर्शनाला) caste son (माझे)(गरुड)(जोडीचे)
pas de traduction en français
[40] id = 97541
बरडे पुंजाबाई संपत - Barade Punja Sampat
Village पोफाळी साखर कारखाना - Pophali Sakhar Karkhana
सांजवरचा दिवा दिवा लाव तुपाचा
आई या लक्ष्मीचा उजेड गरतीच्या रुपाचा
sāñjavaracā divā divā lāva tupācā
āī yā lakṣmīcā ujēḍa garatīcyā rupācā
no translation in English
▷ (सांजवरचा) lamp lamp put (तुपाचा)
▷ (आई)(या) of_Lakshmi (उजेड)(गरतीच्या)(रुपाचा)
pas de traduction en français
[41] id = 98236
पाटील सुनिता सु. - Patil Sunita S.
Village पानगाव - Pangaon
येग लक्ष्मी आई आली अंधार करुनी
हाती कंदील धरुनी
yēga lakṣmī āī ālī andhāra karunī
hātī kandīla dharunī
no translation in English
▷ (येग) Lakshmi (आई) has_come (अंधार)(करुनी)
▷ (हाती)(कंदील)(धरुनी)
pas de traduction en français
[42] id = 98697
जाधव शशीकला - Jadhav Shashikala
Village बढूर - Badur
सात मजली चढता शीन आला
दर्शनाचा लाभ झाला आई लक्ष्मीचा माझ्या
sāta majalī caḍhatā śīna ālā
darśanācā lābha jhālā āī lakṣmīcā mājhyā
no translation in English
▷ (सात)(मजली)(चढता)(शीन) here_comes
▷ (दर्शनाचा)(लाभ)(झाला)(आई) of_Lakshmi my
pas de traduction en français
[43] id = 106687
त्रिंबके विजयमाला - Trimbake Vijaymala
Village सातारा - Satara
कर्हाड कोल्हापुर लक्ष्मी बाईच माहेयेर
चोळी नी पाताळाची हिला देतो आहेयीर
karhāḍa kōlhāpura lakṣmī bāīca māhēyēra
cōḷī nī pātāḷācī hilā dētō āhēyīra
no translation in English
▷ (कर्हाड)(कोल्हापुर) Lakshmi (बाईच)(माहेयेर)
▷  Blouse (नी)(पाताळाची)(हिला)(देतो)(आहेयीर)
pas de traduction en français
[44] id = 106688
लांडे गंगूबाई नारायण - Lande Gangubai Narayan
Village नायगाव - Naygaon
निघाली लक्ष्मीबाई कशी उंबाराच्या खोडी
पसार झाली कुशावरती थोडी थोडी
nighālī lakṣmībāī kaśī umbārācyā khōḍī
pasāra jhālī kuśāvaratī thōḍī thōḍī
no translation in English
▷ (निघाली) goddess_Lakshmi how (उंबाराच्या)(खोडी)
▷ (पसार) has_come (कुशावरती)(थोडी)(थोडी)
pas de traduction en français
[45] id = 106689
राहित लिलाबाई रघुनाथ - Rahit Lilabai Raghunath
Village गोंडेगाव - Gondegaon
सोन्याचा कराडा रुप्याची फनी
तुला पाणी घालता मला उदरसी माय बहिणी
sōnyācā karāḍā rupyācī phanī
tulā pāṇī ghālatā malā udarasī māya bahiṇī
no translation in English
▷  Of_gold (कराडा)(रुप्याची)(फनी)
▷  To_you water, (घालता)(मला)(उदरसी)(माय)(बहिणी)
pas de traduction en français
[45] id = 106760
रोळे गया - Role Gaya
Village शहाजनी - Shahajani
आटवारी शुक्रवारी सारवीते चारी कोण
लक्ष्मीबाई इच रमल मन
āṭavārī śukravārī sāravītē cārī kōṇa
lakṣmībāī ica ramalē mana
no translation in English
▷ (आटवारी)(शुक्रवारी)(सारवीते)(चारी) who
▷  Goddess_Lakshmi (इच)(रमल)(मन)
pas de traduction en français
[47] id = 106761
बागूल वच्छला सोमनाथ - Bagul Vachhala Somnath
Village लोणी (खुर्द) - Loni (Khurd)
लक्ष्मी आई तुझी पायरी शेवाळली
अशी एकनाथाची कावड हिंदळली
lakṣmī āī tujhī pāyarī śēvāḷalī
aśī ēkanāthācī kāvaḍa hindaḷalī
no translation in English
▷  Lakshmi (आई)(तुझी)(पायरी)(शेवाळली)
▷ (अशी)(एकनाथाची)(कावड)(हिंदळली)
pas de traduction en français
[48] id = 106762
बागूल वच्छला सोमनाथ - Bagul Vachhala Somnath
Village लोणी (खुर्द) - Loni (Khurd)
लक्ष्मी आई तुझा झाडते पार
अशी तुझ्या पारावरी मला सापडला हार
lakṣmī āī tujhā jhāḍatē pāra
aśī tujhyā pārāvarī malā sāpaḍalā hāra
no translation in English
▷  Lakshmi (आई) your (झाडते)(पार)
▷ (अशी) your (पारावरी)(मला)(सापडला)(हार)
pas de traduction en français
[49] id = 106763
खरात इंदु - Kharat Indu
Village पुणतांबा - Puntamba
देवाच्या देवळी मी गेले होते काल
मला सापडले दोन मोती तीन लाल
dēvācyā dēvaḷī mī gēlē hōtē kāla
malā sāpaḍalē dōna mōtī tīna lāla
no translation in English
▷ (देवाच्या)(देवळी) I has_gone (होते)(काल)
▷ (मला)(सापडले) two (मोती)(तीन)(लाल)
pas de traduction en français
[50] id = 106764
जोगदंड मालन - Jogdand Malan
Village पुणतांबा - Puntamba
नवस बोलते नवस सजु
लोखंडाचे गज घाला दुधामध्ये भिजु आई लक्ष्मी माझी
navasa bōlatē navasa saju
lōkhaṇḍācē gaja ghālā dudhāmadhyē bhiju āī lakṣmī mājhī
no translation in English
▷ (नवस)(बोलते)(नवस)(सजु)
▷ (लोखंडाचे)(गज)(घाला)(दुधामध्ये)(भिजु)(आई) Lakshmi my
pas de traduction en français
[51] id = 106765
गांधले शांता - Gandhale Shanta
Village टाकळी - Takali
आई लक्ष्मीचा शिवरी डेरा
चंद्रा हाल्या उभा केला
āī lakṣmīcā śivarī ḍērā
candrā hālyā ubhā kēlā
no translation in English
▷ (आई) of_Lakshmi (शिवरी)(डेरा)
▷ (चंद्रा)(हाल्या) standing did
pas de traduction en français
[52] id = 106766
बनसोडे केशरबाई फकीरा - Bansode Keshar Phakira
Village गोंधवणी - Gondhawani
सोमवार गेला मंगळवार उगवला
देव लक्ष्मीच्या दर्शनाला चला
sōmavāra gēlā maṅgaḷavāra ugavalā
dēva lakṣmīcyā darśanālā calā
no translation in English
▷ (सोमवार) has_gone (मंगळवार)(उगवला)
▷ (देव)(लक्ष्मीच्या)(दर्शनाला) let_us_go
pas de traduction en français
[53] id = 108911
मसूरकर कोंडा - Masurkar Konda
Village हारंगुळ - Harangul
आई लक्ष्मी चला माझ्या माहेराला
आवड माझ्या सोयर्याला
āī lakṣmī calā mājhyā māhērālā
āvaḍa mājhyā sōyaryālā
no translation in English
▷ (आई) Lakshmi let_us_go my (माहेराला)
▷ (आवड) my (सोयर्याला)
pas de traduction en français
[54] id = 108921
वाघमारे सखू - Waghmare Sakhu
Village रोहीतळे - Rohitale
अलीकड लमन बाबा पलीकड लक्ष्मी आता
दुही चे ग मधी बाबा माझा उभा व्हता
alīkaḍa lamana bābā palīkaḍa lakṣmī ātā
duhī cē ga madhī bābā mājhā ubhā vhatā
no translation in English
▷ (अलीकड)(लमन) Baba (पलीकड) Lakshmi (आता)
▷ (दुही)(चे) * (मधी) Baba my standing (व्हता)
pas de traduction en français
[55] id = 108933
साठे आनंदी लहु - Sathe Anandi Lahu
Village बोहेर - Bohere
लक्ष्मीच दोर सुन सावित्री कर घाई
बेल फुलाला गेल नाही
lakṣmīca dōra suna sāvitrī kara ghāī
bēla phulālā gēla nāhī
no translation in English
▷  Of_Lakshmi (दोर)(सुन)(सावित्री) doing (घाई)
▷ (बेल)(फुलाला) gone not
pas de traduction en français
Cross references for this song:G:XX-2.3a (G20-02-03a) - Daughter-in-law with mother-in-law / Advises / To welcome Lakṣmī
[56] id = 108934
साठे आनंदी लहु - Sathe Anandi Lahu
Village बोहेर - Bohere
लक्ष्मी आईच जेवन सुन मालन भर ओटी
दोर घ्यायाला झाली दाटी
lakṣmī āīca jēvana suna mālana bhara ōṭī
dōra ghyāyālā jhālī dāṭī
no translation in English
▷  Lakshmi (आईच)(जेवन)(सुन)(मालन)(भर)(ओटी)
▷ (दोर)(घ्यायाला) has_come (दाटी)
pas de traduction en français
Cross references for this song:G:XX-2.3a (G20-02-03a) - Daughter-in-law with mother-in-law / Advises / To welcome Lakṣmī
[57] id = 108935
साठे आनंदी लहु - Sathe Anandi Lahu
Village बोहेर - Bohere
वाजंत्री वाजत्यात दोही दरवाज्या दारात
पुजा होतीय घरात लक्ष्मी आईची
vājantrī vājatyāta dōhī daravājyā dārāta
pujā hōtīya gharāta lakṣmī āīcī
no translation in English
▷ (वाजंत्री)(वाजत्यात)(दोही)(दरवाज्या)(दारात)
▷  Worship (होतीय)(घरात) Lakshmi (आईची)
pas de traduction en français
[58] id = 108948
बिडबाग पार्वती संभाजी - Bidbagh Parvati Sambhaji
Village सोलापूर - Solapur
सकाळीच्या पारी नदर माझी खलली
मरीमाता लक्ष्मीची धज वार्यानी हालली
sakāḷīcyā pārī nadara mājhī khalalī
marīmātā lakṣmīcī dhaja vāryānī hālalī
no translation in English
▷ (सकाळीच्या)(पारी)(नदर) my (खलली)
▷ (मरीमाता)(लक्ष्मीची)(धज)(वार्यानी)(हालली)
pas de traduction en français
[59] id = 108964
पाटील वच्छला विठ्ठल - Patil VachalaVittal
Village गिधाडे - Gidhade
एवढ्या सृष्टीत पतिवृता कोण नारी
विष्णुची लक्ष्मी रावणीची मंदोदरी
ēvaḍhyā sṛṣṭīta pativṛtā kōṇa nārī
viṣṇucī lakṣmī rāvaṇīcī mandōdarī
no translation in English
▷ (एवढ्या)(सृष्टीत)(पतिवृता) who (नारी)
▷ (विष्णुची) Lakshmi (रावणीची)(मंदोदरी)
pas de traduction en français
[60] id = 108967
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
काय करतीबाई सोन्या चांदीच्या देवाला
बाई मोठे मोठे लोग लक्ष्मीबाईच्या सेवेला
kāya karatībāī sōnyā cāndīcyā dēvālā
bāī mōṭhē mōṭhē lōga lakṣmībāīcyā sēvēlā
no translation in English
▷  Why (करतीबाई) gold (चांदीच्या)(देवाला)
▷  Woman (मोठे)(मोठे)(लोग)(लक्ष्मीबाईच्या)(सेवेला)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Lakśmiāī
⇑ Top of page ⇑