Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= A02-05-03k09
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class A:II-5.3kix (A02-05-03k09)
(38 records)

Display songs in class at higher level (A02-05-03k)
Display complete classification scheme (3615 classes)

A:II-5.3kix (A02-05-03k09) - Labour / Grinding / Singing while grinding / Daughter remembers mother

[1] id = 6680
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
सकाळी उठूनी दळण दळीते पायली
माझ्या मातच्या वयाची याद मला राहीली
sakāḷī uṭhūnī daḷaṇa daḷītē pāyalī
mājhyā mātacyā vayācī yāda malā rāhīlī
no translation in English
▷  Morning (उठूनी)(दळण)(दळीते)(पायली)
▷  My (मातच्या)(वयाची)(याद)(मला)(राहीली)
pas de traduction en français
[2] id = 6681
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
सकाळी उठूनी दळण दळीते एकशेर
वयाच्या ओव्याच्या मना लागून गेला घोर
sakāḷī uṭhūnī daḷaṇa daḷītē ēkaśēra
vayācyā ōvyācyā manā lāgūna gēlā ghōra
no translation in English
▷  Morning (उठूनी)(दळण)(दळीते)(एकशेर)
▷ (वयाच्या)(ओव्याच्या)(मना)(लागून) has_gone (घोर)
pas de traduction en français
[3] id = 6682
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सकाळच्या पारी रथ चालला पाण्यावाणी
मावली माझी बया शब्द सांगती सोन्यावाणी
sakāḷacyā pārī ratha cālalā pāṇyāvāṇī
māvalī mājhī bayā śabda sāṅgatī sōnyāvāṇī
no translation in English
▷ (सकाळच्या)(पारी)(रथ)(चालला)(पाण्यावाणी)
▷ (मावली) my (बया)(शब्द)(सांगती)(सोन्यावाणी)
pas de traduction en français
[4] id = 109970
गहूकर जना - Gahukar Jana
Village मोहमा - Mohma
दळण दळीत राहील रेती माती
जल्म देणार भागीरथी
daḷaṇa daḷīta rāhīla rētī mātī
jalma dēṇāra bhāgīrathī
no translation in English
▷ (दळण)(दळीत)(राहील)(रेती)(माती)
▷ (जल्म)(देणार)(भागीरथी)
pas de traduction en français
[5] id = 109969
बारंगुळे सोना ज्ञानदेव - Barangule Sona D.
Village शेलगाव - Shelgaon
किती आठवुनी गावु माऊली तुझ गुण
कसे मोजता येतील वाळवंटातील कण
kitī āṭhavunī gāvu māūlī tujha guṇa
kasē mōjatā yētīla vāḷavaṇṭātīla kaṇa
no translation in English
▷ (किती)(आठवुनी)(गावु)(माऊली) your (गुण)
▷ (कसे)(मोजता)(येतील)(वाळवंटातील)(कण)
pas de traduction en français
[6] id = 6685
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
पहाटेच्या पार्याराती सीता मावली बया माझी
सीता मावली बया माझी लेकी सुना साद देती
pahāṭēcyā pāryārātī sītā māvalī bayā mājhī
sītā māvalī bayā mājhī lēkī sunā sāda dētī
no translation in English
▷ (पहाटेच्या)(पार्याराती) Sita (मावली)(बया) my
▷  Sita (मावली)(बया) my (लेकी)(सुना)(साद)(देती)
pas de traduction en français
[7] id = 6686
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
उगवला सुखदेव असा चांदच्या मागूनी
बयाची आठवण जाते जगाला सांगुनी
ugavalā sukhadēva asā cāndacyā māgūnī
bayācī āṭhavaṇa jātē jagālā sāṅgunī
no translation in English
▷ (उगवला)(सुखदेव)(असा)(चांदच्या)(मागूनी)
▷ (बयाची)(आठवण) am_going (जगाला)(सांगुनी)
pas de traduction en français
[8] id = 6687
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जात्या इसवरा तुला वढूनी पाहिला
सीता माझ्या मावलीनी हिनी इतिहास गाईला
jātyā isavarā tulā vaḍhūnī pāhilā
sītā mājhyā māvalīnī hinī itihāsa gāīlā
no translation in English
▷ (जात्या)(इसवरा) to_you (वढूनी)(पाहिला)
▷  Sita my (मावलीनी)(हिनी)(इतिहास)(गाईला)
pas de traduction en français
[9] id = 6688
कुर्पे बबा - Kurpe Baba
Village आकवले - Akole
जात वढायाला सवंगड बघते मोलाची
मावली माझ्या बये वव्या गाते तोलाची
jāta vaḍhāyālā savaṅgaḍa baghatē mōlācī
māvalī mājhyā bayē vavyā gātē tōlācī
no translation in English
▷  Class (वढायाला)(सवंगड)(बघते)(मोलाची)
▷ (मावली) my (बये)(वव्या)(गाते)(तोलाची)
pas de traduction en français
[10] id = 6758
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
दुबळपण मला लागल बाई काढाया
माझ्या बयाईच्या वव्या मला येत्यात जोडाया
dubaḷapaṇa malā lāgala bāī kāḍhāyā
mājhyā bayāīcyā vavyā malā yētyāta jōḍāyā
no translation in English
▷ (दुबळपण)(मला)(लागल) woman (काढाया)
▷  My (बयाईच्या)(वव्या)(मला)(येत्यात)(जोडाया)
pas de traduction en français
[11] id = 6690
केळदकर धुरपदा - Keladkar Dhurpada
Village दापसर - Dapsar
दळाण दळते गाण्याच याच माझ्या जीवाला आठवण
सांगते बाई तुला कर मनात साठवण
daḷāṇa daḷatē gāṇyāca yāca mājhyā jīvālā āṭhavaṇa
sāṅgatē bāī tulā kara manāta sāṭhavaṇa
no translation in English
▷ (दळाण)(दळते)(गाण्याच)(याच) my (जीवाला)(आठवण)
▷  I_tell woman to_you doing (मनात)(साठवण)
pas de traduction en français
[12] id = 6691
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जात्यावर बसते नीट घेते पदर
बया माझीची साळा वव्या गाते सुंदर
jātyāvara basatē nīṭa ghētē padara
bayā mājhīcī sāḷā vavyā gātē sundara
no translation in English
▷ (जात्यावर)(बसते)(नीट)(घेते)(पदर)
▷ (बया)(माझीची)(साळा)(वव्या)(गाते)(सुंदर)
pas de traduction en français
[13] id = 6692
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
जात्यावर बसल्यावर माझ्या बंधूचा लळा
जात्यावर गाते मपल्या बयाईचा गळा
jātyāvara basalyāvara mājhyā bandhūcā laḷā
jātyāvara gātē mapalyā bayāīcā gaḷā
no translation in English
▷ (जात्यावर)(बसल्यावर) my (बंधूचा)(लळा)
▷ (जात्यावर)(गाते)(मपल्या)(बयाईचा)(गळा)
pas de traduction en français
[14] id = 6693
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
वव्या म्हणाताना आस टाकीते पाण्याची
आठवण होती मला आईच्या पुण्य तयाची
vavyā mhaṇātānā āsa ṭākītē pāṇyācī
āṭhavaṇa hōtī malā āīcyā puṇya tayācī
no translation in English
▷ (वव्या)(म्हणाताना)(आस)(टाकीते)(पाण्याची)
▷ (आठवण)(होती)(मला)(आईच्या)(पुण्य)(तयाची)
pas de traduction en français
[15] id = 6694
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जात्यावर बसती गाण म्हणती वजनाची
आठवण मना येती माझ्या बयाच्या भोजनाची
jātyāvara basatī gāṇa mhaṇatī vajanācī
āṭhavaṇa manā yētī mājhyā bayācyā bhōjanācī
no translation in English
▷ (जात्यावर)(बसती)(गाण)(म्हणती)(वजनाची)
▷ (आठवण)(मना)(येती) my (बयाच्या)(भोजनाची)
pas de traduction en français
[16] id = 6695
दिघे हौसा - Dighe Hausa
Village भांबर्डे - Bhambarde
पहिली माझी ववी रथ तुझ्यावर गाईली
मावली माझी बया दारी तुळस लावीली
pahilī mājhī vavī ratha tujhyāvara gāīlī
māvalī mājhī bayā dārī tuḷasa lāvīlī
no translation in English
▷ (पहिली) my (ववी)(रथ)(तुझ्यावर)(गाईली)
▷ (मावली) my (बया)(दारी)(तुळस)(लावीली)
pas de traduction en français
[17] id = 6696
केळदकर धुरपदा - Keladkar Dhurpada
Village दापसर - Dapsar
दळाण दळीते गुण मातेच गाऊनी
जीवाला वाटत याव माहेरी जाउनी
daḷāṇa daḷītē guṇa mātēca gāūnī
jīvālā vāṭata yāva māhērī jāunī
no translation in English
▷ (दळाण)(दळीते)(गुण)(मातेच)(गाऊनी)
▷ (जीवाला)(वाटत)(याव)(माहेरी)(जाउनी)
pas de traduction en français
[18] id = 6697
केळदकर धुरपदा - Keladkar Dhurpada
Village दापसर - Dapsar
गवळण बाई बोल आई गळ्याची आठवण
आई गळ्याची आठवण ठेव हुरदया साठवण
gavaḷaṇa bāī bōla āī gaḷyācī āṭhavaṇa
āī gaḷyācī āṭhavaṇa ṭhēva huradayā sāṭhavaṇa
no translation in English
▷ (गवळण) woman says (आई)(गळ्याची)(आठवण)
▷ (आई)(गळ्याची)(आठवण)(ठेव)(हुरदया)(साठवण)
pas de traduction en français
[19] id = 30784
पोळेकर सरु - Polekar Saru
Village घोल - Ghol
थोरल माझ जात त्याला खूटा आवळीचा
दूरुनी आयकीला गळा माझ्या मावलीचा
thōrala mājha jāta tyālā khūṭā āvaḷīcā
dūrunī āyakīlā gaḷā mājhyā māvalīcā
no translation in English
▷ (थोरल) my class (त्याला)(खूटा)(आवळीचा)
▷ (दूरुनी)(आयकीला)(गळा) my (मावलीचा)
pas de traduction en français
[20] id = 35072
नरवडे बबा - Narawde Baba
Village सविंदणे - Savindane
UVS-13-03 start 00:11 ➡ listen to section
पयली माझी ववी नानाराया तुला गाते
मावले माझे बया तुळशे तुला बेल वाहते
payalī mājhī vavī nānārāyā tulā gātē
māvalē mājhē bayā tuḷaśē tulā bēla vāhatē
My first song, I sing for you, my father
My mother, you are like Tulasi, I offer you bel* leaves
▷ (पयली) my (ववी)(नानाराया) to_you (गाते)
▷ (मावले)(माझे)(बया)(तुळशे) to_you (बेल)(वाहते)
pas de traduction en français
BelName of a tree
[21] id = 35073
नरवडे बबा - Narawde Baba
Village सविंदणे - Savindane
UVS-13-03 start 00:11 ➡ listen to section
पयली माझी ववी नानाराया तुला गाते
मावले माझे बया तुळशेतुला बेल वाहते
payalī mājhī vavī nānārāyā tulā gātē
māvalē mājhē bayā tuḷaśētulā bēla vāhatē
My first ovi I sing to nanaraya my father
My dear mother basil, I offer bela to you
▷ (पयली) my (ववी)(नानाराया) to_you (गाते)
▷ (मावले)(माझे)(बया)(तुळशेतुला)(बेल)(वाहते)
pas de traduction en français
[22] id = 68565
जाधव हिरा - Jadhav Hira
Village निनाम - Ninam
बारीक पीठायाची याची भाकर चवुघडी
बया का मालनीची सय होतीया घडोघडी
bārīka pīṭhāyācī yācī bhākara cavughaḍī
bayā kā mālanīcī saya hōtīyā ghaḍōghaḍī
no translation in English
▷ (बारीक)(पीठायाची)(याची)(भाकर)(चवुघडी)
▷ (बया)(का)(मालनीची)(सय)(होतीया)(घडोघडी)
pas de traduction en français
[23] id = 109848
कोकाटे गिताबाई - Kokate Gitabai
Village पुणतांबा - Puntamba
जात्या इसवरा तुला वढुनी पाहिला
सीता माझ्या मावलीनी हिनी इतिहास गाईला
jātyā isavarā tulā vaḍhunī pāhilā
sītā mājhyā māvalīnī hinī itihāsa gāīlā
no translation in English
▷ (जात्या)(इसवरा) to_you (वढुनी)(पाहिला)
▷  Sita my (मावलीनी)(हिनी)(इतिहास)(गाईला)
pas de traduction en français
[24] id = 77017
सावंत लक्ष्मी - Sawant Lakshmi
Village वहीगाव - Vahigaon
पहिली माझी ववी पित्या नानाजीच काय नातं
हातामधी दोरी माता जागली सारी रात
pahilī mājhī vavī pityā nānājīca kāya nātaṁ
hātāmadhī dōrī mātā jāgalī sārī rāta
no translation in English
▷ (पहिली) my (ववी)(पित्या)(नानाजीच) why (नातं)
▷ (हातामधी)(दोरी)(माता)(जागली)(सारी)(रात)
pas de traduction en français
[25] id = 79870
सडके लता - Sadke Lata
Village बाभळगाव - Babhalgaon
पहिली माझी ओवी धरतारी मेघाला पिता
जलम दिलेल्या दोघाला पिता माता माझ्या मावलीला
pahilī mājhī ōvī dharatārī mēghālā pitā
jalama dilēlyā dōghālā pitā mātā mājhyā māvalīlā
no translation in English
▷ (पहिली) my verse (धरतारी)(मेघाला)(पिता)
▷ (जलम)(दिलेल्या)(दोघाला)(पिता)(माता) my (मावलीला)
pas de traduction en français
[26] id = 110927
कर्डिले वैशाली अाबासाहेब - Kardile Vaishali A.
Village शहर टाकळी - Sahar Takli
सकाळच्या प्रहारी तोंड पाहाव गाईच
जन्म दिलेल्या आईच
sakāḷacyā prahārī tōṇḍa pāhāva gāīca
janma dilēlyā āīca
no translation in English
▷ (सकाळच्या)(प्रहारी)(तोंड)(पाहाव)(गाईच)
▷ (जन्म)(दिलेल्या)(आईच)
pas de traduction en français
[27] id = 109963
बढे अंजनाबाई लहानु - Badhe Anjanabai Lahnu
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
जात्यावरी बसन वही गाईन नरजु नरजु
जन्म दिली माझी बया माध राहिली परणसखी
jātyāvarī basana vahī gāīna naraju naraju
janma dilī mājhī bayā mādha rāhilī paraṇasakhī
no translation in English
▷ (जात्यावरी)(बसन)(वही)(गाईन)(नरजु)(नरजु)
▷ (जन्म)(दिली) my (बया)(माध)(राहिली)(परणसखी)
pas de traduction en français
[28] id = 109964
बारंगुळे सोना ज्ञानदेव - Barangule Sona D.
Village शेलगाव - Shelgaon
पहिली माझी ववी गाते माऊली
झाला माझा जन्म तिच्या निर्याच्या सावलीला
pahilī mājhī vavī gātē māūlī
jhālā mājhā janma ticyā niryācyā sāvalīlā
no translation in English
▷ (पहिली) my (ववी)(गाते)(माऊली)
▷ (झाला) my (जन्म)(तिच्या)(निर्याच्या)(सावलीला)
pas de traduction en français
[29] id = 109965
तांबे सरस्वती गंगाराम - Tambe Sarasvati Gangaram
Village कुंभवे - Kumbhave
धन्य धन्य मावली त्याने दुनिया दावली
अती कष्ट सुटले मायेची सावली
dhanya dhanya māvalī tyānē duniyā dāvalī
atī kaṣṭa suṭalē māyēcī sāvalī
no translation in English
▷ (धन्य)(धन्य)(मावली)(त्याने)(दुनिया)(दावली)
▷ (अती)(कष्ट)(सुटले)(मायेची) wheat-complexioned
pas de traduction en français
[30] id = 109971
आंद्रे राधा - Andre Radha
Village वाजवणे - Vajvane
दळण दळीते नाचण्या पसुनी खंकणा
भरतारा पसुन माझा मैतर देखना
daḷaṇa daḷītē nācaṇyā pasunī khaṅkaṇā
bharatārā pasuna mājhā maitara dēkhanā
no translation in English
▷ (दळण)(दळीते)(नाचण्या)(पसुनी)(खंकणा)
▷ (भरतारा)(पसुन) my (मैतर)(देखना)
pas de traduction en français
[31] id = 109967
साळुंखे वेणू दामू - Salunkhe Venu Damu
Village शिरुर - Shirur
आदी गाईल बाबा बया मग गाईल देवा तुला
मोठ्या माऊलीन हुरद्यात जागा दिला
ādī gāīla bābā bayā maga gāīla dēvā tulā
mōṭhyā māūlīna huradyāta jāgā dilā
no translation in English
▷ (आदी)(गाईल) Baba (बया)(मग)(गाईल)(देवा) to_you
▷ (मोठ्या)(माऊलीन)(हुरद्यात)(जागा)(दिला)
pas de traduction en français
[32] id = 109968
शिंदे प्रभावती - Shinde Prabhavati
Village घरणी - Gharani
मोठे मोठे ग तुझे डोळे भवया किती न्याळु
आत्या सारखी माझी साळु
mōṭhē mōṭhē ga tujhē ḍōḷē bhavayā kitī nyāḷu
ātyā sārakhī mājhī sāḷu
no translation in English
▷ (मोठे)(मोठे) * (तुझे)(डोळे)(भवया)(किती)(न्याळु)
▷ (आत्या)(सारखी) my (साळु)
pas de traduction en français
[33] id = 110931
मुळे छाया तानाजी - Mule Chhaya Tanaji
Village नळदुर्ग - Naldurg
फुलामधी फुल उगवला जाईच
सुख पहाव आईच लहानपणाच
phulāmadhī phula ugavalā jāīca
sukha pahāva āīca lahānapaṇāca
no translation in English
▷ (फुलामधी) flowers (उगवला)(जाईच)
▷ (सुख)(पहाव)(आईच)(लहानपणाच)
pas de traduction en français
[34] id = 110934
मुळे छाया तानाजी - Mule Chhaya Tanaji
Village नळदुर्ग - Naldurg
गणभर गोत माळावरला झाडपाला
सुवास मला आला जाईच्या फुलाचा
gaṇabhara gōta māḷāvaralā jhāḍapālā
suvāsa malā ālā jāīcyā phulācā
no translation in English
▷ (गणभर)(गोत)(माळावरला)(झाडपाला)
▷ (सुवास)(मला) here_comes (जाईच्या)(फुलाचा)
pas de traduction en français
[35] id = 110938
काळे रुक्मीणी - Kale Rukhamini
Village नळीगर - Naligar
किती मी ओव्या गाऊ माऊलीच्या त्या प्रेमाला
कोण प्रदक्षिणा घाली आकाशीच्या त्या सिमेला
kitī mī ōvyā gāū māūlīcyā tyā prēmālā
kōṇa pradakṣiṇā ghālī ākāśīcyā tyā simēlā
no translation in English
▷ (किती) I (ओव्या)(गाऊ)(माऊलीच्या)(त्या)(प्रेमाला)
▷  Who (प्रदक्षिणा)(घाली)(आकाशीच्या)(त्या)(सिमेला)
pas de traduction en français
[36] id = 111787
चंदनशिवे सोनाबाई नारायण - Chandanshive Sona Narayan
Village सोलापूर - Solapur
दळण दळीते माझ्या सुपात पानपुडा
माझ माहेर राजवाडा
daḷaṇa daḷītē mājhyā supāta pānapuḍā
mājha māhēra rājavāḍā
no translation in English
▷ (दळण)(दळीते) my (सुपात)(पानपुडा)
▷  My (माहेर)(राजवाडा)
pas de traduction en français
[37] id = 111788
बरनेट पार्वती - Barnet Parvati
Village आरा - Ara
बारीक दळणाच भाकरी येती चुउ लई
बयाच्या जेवनाची याद येती घडोघडी
bārīka daḷaṇāca bhākarī yētī cuu laī
bayācyā jēvanācī yāda yētī ghaḍōghaḍī
no translation in English
▷ (बारीक)(दळणाच)(भाकरी)(येती)(चुउ)(लई)
▷ (बयाच्या)(जेवनाची)(याद)(येती)(घडोघडी)
pas de traduction en français
[38] id = 111789
धुमरे उर्मिला - Dhumre Urmila
Village धामणगाव - Dhamangaon
पहिली माझी ओवी देवा आधी मावलीला
जलम घेतला तुझ्या मिर्याच्या सावलीला
pahilī mājhī ōvī dēvā ādhī māvalīlā
jalama ghētalā tujhyā miryācyā sāvalīlā
no translation in English
▷ (पहिली) my verse (देवा) before (मावलीला)
▷ (जलम)(घेतला) your (मिर्याच्या)(सावलीला)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Daughter remembers mother
⇑ Top of page ⇑