Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= A02-05-03g05
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class A:II-5.3gv (A02-05-03g05)
(18 records)

Display songs in class at higher level (A02-05-03g)
Display complete classification scheme (3615 classes)

A:II-5.3gv (A02-05-03g05) - Labour / Grinding / “Milling is over…” / Śambhū-Gīrījā

[1] id = 37850
देशमुख प्रमिला - Deshmukh Pramila
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-69 start 00:37 ➡ listen to section
सरल दळण उरल आठवा
देव माझ्या शंकराला दुरडी बेलाची पाठवा
sarala daḷaṇa urala āṭhavā
dēva mājhyā śaṅkarālā duraḍī bēlācī pāṭhavā
Grinding is over, remember what is left
Send a basketful of Bel* leaves for my God Shankar
▷ (सरल)(दळण)(उरल)(आठवा)
▷ (देव) my (शंकराला)(दुरडी)(बेलाची)(पाठवा)
pas de traduction en français
BelName of a tree
[2] id = 6347
वेल्हेकर सावित्रा - Welhekar Savitra
Village सावरगाव - Savargaon
सरील दळण उभी करते चकरु
सांगते बाई तुला गिरजा हेंगती शिखायरु
sarīla daḷaṇa ubhī karatē cakaru
sāṅgatē bāī tulā girajā hēṅgatī śikhāyaru
no translation in English
▷  Grinding (दळण) standing (करते)(चकरु)
▷  I_tell woman to_you (गिरजा)(हेंगती)(शिखायरु)
pas de traduction en français
[3] id = 35071
गाढवे धोंडा - Gadhave Dhonda
Village सविंदणे - Savindane
UVS-13-01 start 01:31 ➡ listen to section
सरील दळण इथ कोण उभी होती
दळू लागून मला गेली शंकराची पारबती
sarīla daḷaṇa itha kōṇa ubhī hōtī
daḷū lāgūna malā gēlī śaṅkarācī pārabatī
Grinding is over, who is standing here
Shankar’s Parvati helped me in grinding and went away
▷  Grinding (दळण)(इथ) who standing (होती)
▷ (दळू)(लागून)(मला) went (शंकराची) Parvati
pas de traduction en français
[4] id = 54164
गोरे कांता - Gore Kanta
Village धामणगाव - Dhamangaon
सरल दळायण गेली शंभू देवाला तार
शंभूनी पाठविली पिट भरायाला गिरजा नार
sarala daḷāyaṇa gēlī śambhū dēvālā tāra
śambhūnī pāṭhavilī piṭa bharāyālā girajā nāra
no translation in English
▷ (सरल)(दळायण) went (शंभू)(देवाला) wire
▷ (शंभूनी)(पाठविली)(पिट)(भरायाला)(गिरजा)(नार)
pas de traduction en français
[5] id = 56358
जाधव शशीकला - Jadhav Shashikala
Village बढूर - Badur
दळण सरल उरला आठवा
दुरडी बेलाची पाठवा देवा माझ्या महादेवाला
daḷaṇa sarala uralā āṭhavā
duraḍī bēlācī pāṭhavā dēvā mājhyā mahādēvālā
no translation in English
▷ (दळण)(सरल)(उरला)(आठवा)
▷ (दुरडी)(बेलाची)(पाठवा)(देवा) my (महादेवाला)
pas de traduction en français
[6] id = 60430
सुरवसे केशरबाई तुकाराम - Survase Kesharbai Tukaram
Village कोरंगळी - Korangali
सरील दळण पिठा माझ्या बरकता
भोळ्या संभूने गिरजा धाडील्या मधीवर्ता
sarīla daḷaṇa piṭhā mājhyā barakatā
bhōḷyā sambhūnē girajā dhāḍīlyā madhīvartā
no translation in English
▷  Grinding (दळण)(पिठा) my (बरकता)
▷ (भोळ्या)(संभूने)(गिरजा)(धाडील्या)(मधीवर्ता)
pas de traduction en français
[7] id = 63072
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
दळायण घातीयल कोन नार उभी होती
शंभु देवाची पारबती
daḷāyaṇa ghātīyala kōna nāra ubhī hōtī
śambhu dēvācī pārabatī
no translation in English
▷ (दळायण)(घातीयल) who (नार) standing (होती)
▷ (शंभु) God Parvati
pas de traduction en français
[8] id = 66685
कांबळे कस्तुराबाई - Kamle Kastur
Village हासाळा - Hasala
सरल ग दळण पदर घेर डोईला
ओवि गाईले गिरजाला
sarala ga daḷaṇa padara ghēra ḍōīlā
ōvi gāīlē girajālā
no translation in English
▷ (सरल) * (दळण)(पदर)(घेर)(डोईला)
▷  Verse (गाईले)(गिरजाला)
pas de traduction en français
[9] id = 68569
बवले भामा - Bawale Bhama
Village वडगाव - Wadgaon
सरील दळयान संबुदेवाला सुपारी
पीठ भरायाला गिरजा यावा लवकरी
sarīla daḷayāna sambudēvālā supārī
pīṭha bharāyālā girajā yāvā lavakarī
no translation in English
▷  Grinding (दळयान)(संबुदेवाला)(सुपारी)
▷ (पीठ)(भरायाला)(गिरजा)(यावा)(लवकरी)
pas de traduction en français
[10] id = 77704
सदाफळे सीताबाई परशुराम - Sadaphale Sita Parshuram
Village आरवडे - Arvade
सरील दळण सरती आरती सिदाजीला
दुरडी बेलाची महादेवाला
sarīla daḷaṇa saratī āratī sidājīlā
duraḍī bēlācī mahādēvālā
no translation in English
▷  Grinding (दळण)(सरती) Arati (सिदाजीला)
▷ (दुरडी)(बेलाची)(महादेवाला)
pas de traduction en français
[11] id = 77752
लोंढे गांधारबाई भानुदास - Londhe Gandhar Bhanudas
Village नळदुर्ग - Naldurga
सरील दळण उरील आठवा
शंभो या देवाला दुरडी बेलाची पाठवा
sarīla daḷaṇa urīla āṭhavā
śambhō yā dēvālā duraḍī bēlācī pāṭhavā
no translation in English
▷  Grinding (दळण)(उरील)(आठवा)
▷ (शंभो)(या)(देवाला)(दुरडी)(बेलाची)(पाठवा)
pas de traduction en français
[12] id = 83802
इंदलकर सावित्री - Indalkar Savitra
Village पेडगाव - Pedgaon
सरल दळायण सरती आरती कापराची
हाळदी कुंकवासाठी सेवा केली मी शंकराची
sarala daḷāyaṇa saratī āratī kāparācī
hāḷadī kuṅkavāsāṭhī sēvā kēlī mī śaṅkarācī
no translation in English
▷ (सरल)(दळायण)(सरती) Arati (कापराची)
▷  Turmeric (कुंकवासाठी)(सेवा) shouted I (शंकराची)
pas de traduction en français
[13] id = 83803
गायकवाड शशा - Gaykwad Shasha
Village तडखेल - Tadkhel
दळण सरल सरल सभदात
गिरजा आली मदनात या पिठाला बरकात
daḷaṇa sarala sarala sabhadāta
girajā ālī madanāta yā piṭhālā barakāta
no translation in English
▷ (दळण)(सरल)(सरल)(सभदात)
▷ (गिरजा) has_come (मदनात)(या)(पिठाला)(बरकात)
pas de traduction en français
[14] id = 108556
चव्हाण गिरिजा - Chavan Girija
Village बांगर्डे - Bangarde
माझ सरील दळाण सरत्या आरती कोणी केली
संभु देवाची गिरजा नार दळु लागुन मला गेली
mājha sarīla daḷāṇa saratyā āratī kōṇī kēlī
sambhu dēvācī girajā nāra daḷu lāguna malā gēlī
no translation in English
▷  My grinding (दळाण)(सरत्या) Arati (कोणी) shouted
▷ (संभु) God (गिरजा)(नार)(दळु)(लागुन)(मला) went
pas de traduction en français
[15] id = 108557
गोरे कांता - Gore Kanta
Village धामणगाव - Dhamangaon
सरल दळण गेली शंभु देवाला तार
शंभुनी पाठविली पिठ भरायला गिरजा नार
sarala daḷaṇa gēlī śambhu dēvālā tāra
śambhunī pāṭhavilī piṭha bharāyalā girajā nāra
no translation in English
▷ (सरल)(दळण) went (शंभु)(देवाला) wire
▷ (शंभुनी)(पाठविली)(पिठ)(भरायला)(गिरजा)(नार)
pas de traduction en français
[16] id = 6346
मोरे लक्ष्मी - More Lakshmi
Village शिंदगाव - Shindgaon
सरील दळाण संभू देवाला सुपारी
आरती म्हणायाला गिरजा याव तू लवकरी
sarīla daḷāṇa sambhū dēvālā supārī
āratī mhaṇāyālā girajā yāva tū lavakarī
no translation in English
▷  Grinding (दळाण)(संभू)(देवाला)(सुपारी)
▷  Arati (म्हणायाला)(गिरजा)(याव) you (लवकरी)
pas de traduction en français
[17] id = 111965
गायकवाड इठा - Gaykwad Eitha
Village तडखेल - Tadkhel
दळण दळिते सरल सभदात
गिरजा आली मदनात पिठाला भरकात
daḷaṇa daḷitē sarala sabhadāta
girajā ālī madanāta piṭhālā bharakāta
no translation in English
▷ (दळण)(दळिते)(सरल)(सभदात)
▷ (गिरजा) has_come (मदनात)(पिठाला)(भरकात)
pas de traduction en français
[18] id = 111966
यादव पार्वती - Yadav Parvati
Village लातूर - Latur
सरल दळण उरल पाच गहु
देव शंकरा पुरवठ्याची जागा दावु
sarala daḷaṇa urala pāca gahu
dēva śaṅkarā puravaṭhyācī jāgā dāvu
no translation in English
▷ (सरल)(दळण)(उरल)(पाच)(गहु)
▷ (देव)(शंकरा)(पुरवठ्याची)(जागा)(दावु)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Śambhū-Gīrījā
⇑ Top of page ⇑