Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 1348
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Patule Kamal
(11 records)

Village: शिराळा - Shirala

6 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

D:X-1.1h (D10-01-01h) - Mother’s concern for son / Mother feeding son / Son takes a fancy for eating

[16] id = 99534
साखराच लाडु करिते बारीक मोठ
ह्याची बदली होईल कुठ
sākharāca lāḍu karitē bārīka mōṭha
hyācī badalī hōīla kuṭha
I make big and small and big sweet balls with sugar
He (son) will get transferred somewhere
▷ (साखराच)(लाडु) I_prepare (बारीक)(मोठ)
▷ (ह्याची)(बदली)(होईल)(कुठ)
pas de traduction en français


E:XIII-1.4b (E13-01-04b) - Mother’s attachment to daughter / Wonders at her personality / Daughter’s fair complexion

[116] id = 99672
धन्याची कोथंबीर धन्याला उगवली
पोटीची चंद्रवळ गोर्या पनाच मिरवली
dhanyācī kōthambīra dhanyālā ugavalī
pōṭīcī candravaḷa gōryā panāca miravalī
Coriander leaves sprouted from coriander
My beautiful daughter was known for her fairness
▷ (धन्याची)(कोथंबीर)(धन्याला)(उगवली)
▷ (पोटीची)(चंद्रवळ)(गोर्या)(पनाच)(मिरवली)
pas de traduction en français


E:XIII-2.4 (E13-02-04) - Mother worries for daughter / She has been struck by bad eye

[68] id = 102968
काळ कंरद हीच दात नथीच्या गोसाखाली
मावशी मालनीला द्रिष्ट हसता झाली
kāḷa kaṇrada hīca dāta nathīcyā gōsākhālī
māvaśī mālanīlā driṣṭa hasatā jhālī
She has black teeth under the cluster of her nose-ring
Maternal aunt was smiling, she got affected by the influence of an evil eye
▷ (काळ)(कंरद)(हीच)(दात)(नथीच्या)(गोसाखाली)
▷  Maternal_aunt (मालनीला)(द्रिष्ट)(हसता) has_come
pas de traduction en français


F:XV-1.1p (F15-01-01p) - Sister worries for brother / Sister feeding her brother / With sweets prepared for Diwali festival

[95] id = 97428
साखराच लाडु ठेविते खुटीला
आला उन्हाळा सुट्टीला बंधु माझा
sākharāca lāḍu ṭhēvitē khuṭīlā
ālā unhāḷā suṭṭīlā bandhu mājhā
Sugar sweets, I tie them and keep them on the hook
My brother has come for summer holidays
▷ (साखराच)(लाडु)(ठेविते)(खुटीला)
▷  Here_comes (उन्हाळा)(सुट्टीला) brother my
pas de traduction en français
[96] id = 97429
साखराच लाडु करीते मोठ मोठ
ह्याची बदली झाली कुठ बंधु माझा
sākharāca lāḍu karītē mōṭha mōṭha
hyācī badalī jhālī kuṭha bandhu mājhā
I make sugar sweets, I make them big in size
Where has my brother got transferred
▷ (साखराच)(लाडु) I_prepare (मोठ)(मोठ)
▷ (ह्याची)(बदली) has_come (कुठ) brother my
pas de traduction en français


F:XV-3.1d (F15-03-01d) - Sister’s attachment to brother / Praising brother’s demeanour / Handsome looking

Cross-references:C:VIII-8.10 (C08-08-10) - Mother / Feelings and representations / Brothers and sisters:born from the same womb
[20] id = 64437
मोठे मोठे डोळे हायती कारल्याच्या फोडी
नेनंता बंधु माझा ह्याची इंगळ्या नागमोडी
mōṭhē mōṭhē ḍōḷē hāyatī kāralyācyā phōḍī
nēnantā bandhu mājhā hyācī iṅgaḷyā nāgamōḍī
He has big, big eyes like slices of bitter gourd
My younger brother, he has a zigzag parting for his hair
▷ (मोठे)(मोठे)(डोळे)(हायती)(कारल्याच्या)(फोडी)
▷  Younger brother my (ह्याची)(इंगळ्या)(नागमोडी)
pas de traduction en français


F:XVI-4.6 (F16-04-06) - Sister expects brother coming as murālī / Mūrāli as a young child

[33] id = 46081
नेनंता मुराळी येशीत झाला येडा
रंग दिलेला माझा वाडा
nēnantā murāḷī yēśīta jhālā yēḍā
raṅga dilēlā mājhā vāḍā
My little brother, my murali*, got confused at the village boundary
The house that was painted was my house
▷  Younger (मुराळी)(येशीत)(झाला)(येडा)
▷ (रंग)(दिलेला) my (वाडा)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[34] id = 46082
नेनंता मुराळी नको लावू मायबाई
नेनंत्या बंधवाला चढउतार ठाव नायी
nēnantā murāḷī nakō lāvū māyabāī
nēnantyā bandhavālā caḍhautāra ṭhāva nāyī
Dear mother, don’t send my little brother as murali*
My small brother does not know where the river is shallow to cross
▷  Younger (मुराळी) not apply (मायबाई)
▷ (नेनंत्या)(बंधवाला)(चढउतार)(ठाव)(नायी)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[35] id = 46083
नेनंता मुराळी नको लावू येकला
पेरु गुलाबी शिकला
nēnantā murāḷī nakō lāvū yēkalā
pēru gulābī śikalā
Don’t send my little brother, my murali* alone
A pink guava is in the sling
▷  Younger (मुराळी) not apply (येकला)
▷ (पेरु)(गुलाबी)(शिकला)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[36] id = 46084
नेनंता मुराळी वाटनी झोपी गेला
लाडू देऊनी जागा केला
nēnantā murāḷī vāṭanī jhōpī gēlā
lāḍū dēūnī jāgā kēlā
My little brother, my murali*, fell asleep on the way
I gave him a sweet and woke him up
▷  Younger (मुराळी)(वाटनी)(झोपी) has_gone
▷ (लाडू)(देऊनी)(जागा) did
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home
[37] id = 46085
नेनंता मुराळी येशीत झाला दंग
राजा वाड्याला देती रंग
nēnantā murāḷī yēśīta jhālā daṅga
rājā vāḍyālā dētī raṅga
My little brother, my murali*, got engrossed at the village boundary
The big mansion was being painted
▷  Younger (मुराळी)(येशीत)(झाला)(दंग)
▷  King (वाड्याला)(देती)(रंग)
pas de traduction en français
murali ➡ muralis1) Girls dedicated to Khandoba. They act as his courtesans. (Now the practice of marrying girls to Khandoba is illegal)
2) A person who is sent to fetch and accompany a newly married girl from the parental home or the in-laws’ home

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Son takes a fancy for eating
  2. Daughter’s fair complexion
  3. She has been struck by bad eye
  4. With sweets prepared for Diwali festival
  5. Handsome looking
  6. Mūrāli as a young child
⇑ Top of page ⇑