Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= F17-01-08
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class F:XVII-1.8 (F17-01-08)
(7 records)

Display songs in class at higher level (F17-01)
Display complete classification scheme (3615 classes)

F:XVII-1.8 (F17-01-08) - Brother as father-in-law of one’s son, vyāhī / Any other girl better than the niece

Cross-references:F:XVII-1.1m (F17-01-01m) - Brother as father-in-law of one’s son, vyāhī / “I make my brother my vyāhī” / Any girl but the niece to be taken as daughter-in-law
[1] id = 29218
मरगळे ताना - Margale Tana
Village गोंडेखल - Gondekhal
बंधुईची लेक काम सांगयाची चोरी
सांगते बाई तुला आपली परायाची बरी
bandhuīcī lēka kāma sāṅgayācī cōrī
sāṅgatē bāī tulā āpalī parāyācī barī
Brother’s daughter, it is very difficult to tell her work
I tell you, woman, any other girl from another family is better than niece
▷ (बंधुईची)(लेक)(काम)(सांगयाची)(चोरी)
▷  I_tell woman to_you (आपली)(परायाची)(बरी)
pas de traduction en français
[2] id = 29219
मरगळे ताना - Margale Tana
Village गोंडेखल - Gondekhal
बंधुईची लेक भाच सून नाही बरी
सांगते लेकायाला काम सांगायाची चोरी
bandhuīcī lēka bhāca sūna nāhī barī
sāṅgatē lēkāyālā kāma sāṅgāyācī cōrī
Brother’s daughter, it is not good to have niece as daughter-in-law
It is difficult to ask her to do work, I tell my son
▷ (बंधुईची)(लेक)(भाच)(सून) not (बरी)
▷  I_tell (लेकायाला)(काम)(सांगायाची)(चोरी)
pas de traduction en français
[3] id = 29220
मरगळे ताना - Margale Tana
Village गोंडेखल - Gondekhal
जिवाला वाटत बंधु हाताशी धरा
बाईला सांगते आपली परायाची करा
jivālā vāṭata bandhu hātāśī dharā
bāīlā sāṅgatē āpalī parāyācī karā
I feel like having brother as Vyahi*
I tell my mother, it is better to a have a girl from another family
▷ (जिवाला)(वाटत) brother (हाताशी)(धरा)
▷ (बाईला) I_tell (आपली)(परायाची) doing
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[4] id = 45664
आदमाने जना - Admane Jana
Village पुणतांबा - Puntamba
भाशी करते सून मला भाशेसून साज
ईच्या वाळ्या पैजणांना माझ तळघर वाज
bhāśī karatē sūna malā bhāśēsūna sāja
īcyā vāḷyā paijaṇānnā mājha taḷaghara vāja
I make my niece my daughter-in-law, she is suitable for my household
The tinkling of her anklets and armlets resound in my basement
▷ (भाशी)(करते)(सून)(मला)(भाशेसून)(साज)
▷ (ईच्या)(वाळ्या)(पैजणांना) my (तळघर)(वाज)
pas de traduction en français
[5] id = 45665
बोधक गंगु - Bodhak Gangu
Village उंदीरगाव - Undirgaon
अशी करिते सून भाशी सून नको मला
जगाच्या बोलण्याला तुटन माझा परनसखा
aśī karitē sūna bhāśī sūna nakō malā
jagācyā bōlaṇyālā tuṭana mājhā paranasakhā
I want a daughter-in-law, but I don’t want my niece as one
With other people’s comments, my relation with my brother might break
▷ (अशी) I_prepare (सून)(भाशी)(सून) not (मला)
▷ (जगाच्या)(बोलण्याला)(तुटन) my (परनसखा)
pas de traduction en français
[6] id = 75134
बुधवत चंद्रभागा - Budhvat Chandrabhaga
Village सोयगाव - Soyagaon
घरा संसाराला परींदा मैना केला
विहीनी सवंदरी नको लागु माह्या ख्याली
gharā sansārālā parīndā mainā kēlā
vihīnī savandarī nakō lāgu māhyā khyālī
(Sister-in-law), you made me feel as an outsider in the family, broke my relations with brother
My beautiful Vihin*, leave me alone
▷  House (संसाराला)(परींदा) Mina did
▷ (विहीनी)(सवंदरी) not (लागु)(माह्या)(ख्याली)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
[7] id = 75570
बुधवत चंद्रभागा - Budhvat Chandrabhaga
Village सोयगाव - Soyagaon
आपली आशा तशी परायाची जाणा
तुमच्या बहिणीला आणा
āpalī āśā taśī parāyācī jāṇā
tumacyā bahiṇīlā āṇā
Others also feel the same way as we do
Go, bring your sister
▷ (आपली)(आशा)(तशी)(परायाची)(जाणा)
▷ (तुमच्या) to_sister (आणा)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Any other girl better than the niece