Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= F17-01-27
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class F:XVII-1.27 (F17-01-27)
(4 records)

Display songs in class at higher level (F17-01)
Display complete classification scheme (3615 classes)

F:XVII-1.27 (F17-01-27) - Brother as father-in-law of one’s son, vyāhī / Sister demands honour from brother

Cross-references:F:XVII-1.6 (F17-01-06) - Brother as father-in-law of one’s son, vyāhī / Sister demands presents from brother
[1] id = 29312
दिंडले चिमा - Dindle Chima
Village वडवली - Wadavali
जाईच्या झाडाखाली फुल पडती चंदनाची
वाणीची माझी बाई मान मागती बंधवाशी
jāīcyā jhāḍākhālī fula paḍatī candanācī
vāṇīcī mājhī bāī māna māgatī bandhavāśī
Fragrant flowers fall under the jasmine tree
My dear daughter demands privileged treatment from brother
▷ (जाईच्या)(झाडाखाली) flowers (पडती)(चंदनाची)
▷ (वाणीची) my daughter (मान)(मागती)(बंधवाशी)
pas de traduction en français
[2] id = 45944
पठाण छोटीबाई शहाबुद्दीन - Chotibai Pathan
Village वडाळ महादेव - Wadal Mahadeo
याही माझ्या दादा संभळ माझा तोल
लागल्या जावू चोळ्या एक गाडी एक हेल
yāhī mājhyā dādā sambhaḷa mājhā tōla
lāgalyā jāvū cōḷyā ēka gāḍī ēka hēla
My Vyahi* brother, give me my your support, help me keep my balance
If I give a blouse, you give a sari, if I give a bullock, you give a cart (you fill in wherever I fall short)
▷ (याही) my (दादा)(संभळ) my (तोल)
▷ (लागल्या)(जावू)(चोळ्या)(एक)(गाडी)(एक)(हेल)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[3] id = 45943
पठाण छोटीबाई शहाबुद्दीन - Chotibai Pathan
Village वडाळ महादेव - Wadal Mahadeo
याही माझ्या दादा याहीन माझ्यासारखी द्वारका
आशी तोडू लागे उच्या झाडाची खारका
yāhī mājhyā dādā yāhīna mājhyāsārakhī dvārakā
āśī tōḍū lāgē ucyā jhāḍācī khārakā
My Vyahi* brother, we are both similar
She talks very big, it’s like plucking dry dates from a tall tree
▷ (याही) my (दादा)(याहीन)(माझ्यासारखी)(द्वारका)
▷ (आशी)(तोडू)(लागे)(उच्या)(झाडाची)(खारका)
pas de traduction en français
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law
[4] id = 47213
उदमळे जानका - Udamale Janka
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
मांडवाच्या दारी इहिण याह्याशी बोलते
चौरंगावाचून नाही झाल घ्यायाची
māṇḍavācyā dārī ihiṇa yāhyāśī bōlatē
cauraṅgāvācūna nāhī jhāla ghyāyācī
At the entrance of the open shed for marriage, Vihin* tells Vyahi*
I will not accept the present given in a basket (one of the marriage ceremonies), without a low stool (to sit)
▷ (मांडवाच्या)(दारी)(इहिण)(याह्याशी)(बोलते)
▷ (चौरंगावाचून) not (झाल)(घ्यायाची)
pas de traduction en français
VihinMother-in-law of one’s son or daughter. The two mothers are each other’s Vihin reciprocally and also to their child’s father-in-law
Vyahi ➡ VyahisFather-in-law of one’s son or daughter. The two fathers are each other’s Vyahi reciprocally and also to their child’s mother-in-law

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Sister demands honour from brother