Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= B07-09-09
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class B:VII-9.9 (B07-09-09)
(33 records)

Display songs in class at higher level (B07-09)
Display complete classification scheme (3615 classes)

B:VII-9.9 (B07-09-09) - Religious institutions / Guru / Dayāḷ

[1] id = 48912
मैंड लीला - Maind Lila
Village नित्रुड - Nitrud
आतमधी हीच कुलूप उघडीते उघडना
गुरु माझ्या दयाळाला किल्ली कुठ सापडना
ātamadhī hīca kulūpa ughaḍītē ughaḍanā
guru mājhyā dayāḷālā killī kuṭha sāpaḍanā
no translation in English
▷ (आतमधी)(हीच)(कुलूप)(उघडीते)(उघडना)
▷ (गुरु) my (दयाळाला)(किल्ली)(कुठ)(सापडना)
pas de traduction en français
[2] id = 57237
वाघमारे लक्ष्मी - Waghmare Lakshmi
Village हासरणी - Hasarni
ध्येयाचे ध्येय पाठ शक्तीची केली न्हाणी
गुरु माझ्या दयाळाला देते मी पाणी
dhyēyācē dhyēya pāṭha śaktīcī kēlī nhāṇī
guru mājhyā dayāḷālā dētē mī pāṇī
no translation in English
▷ (ध्येयाचे)(ध्येय)(पाठ)(शक्तीची) shouted (न्हाणी)
▷ (गुरु) my (दयाळाला) give I water,
pas de traduction en français
[3] id = 57238
बारबोले लिंबाबाई - Barbole Limbabai
Village अकरवाई - Akarvai
गुरु माज्या दयाळाचे अगुटे मोती घोष
तीर्थ घ्यावे सावकाश गुरु माझ्या दयाळाचे
guru mājyā dayāḷācē aguṭē mōtī ghōṣa
tīrtha ghyāvē sāvakāśa guru mājhyā dayāḷācē
no translation in English
▷ (गुरु)(माज्या)(दयाळाचे)(अगुटे)(मोती)(घोष)
▷ (तीर्थ)(घ्यावे)(सावकाश)(गुरु) my (दयाळाचे)
pas de traduction en français
[4] id = 57239
निकम लक्ष्मी - Nikam Lakshmi
Village गेवराई - Gevrai
इळचा कामधंदा रातर झोपीची
ध्यास लागले भेटीची गुरु दयाळाची
iḷacā kāmadhandā rātara jhōpīcī
dhyāsa lāgalē bhēṭīcī guru dayāḷācī
no translation in English
▷ (इळचा)(कामधंदा)(रातर)(झोपीची)
▷ (ध्यास)(लागले)(भेटीची)(गुरु)(दयाळाची)
pas de traduction en français
[5] id = 62083
कटारे देवू - Katare Dewu
Village परभणी - Parbhani
गुरु माझ्या दयाळाची शिव पुजा अवघड
शिष्य बेलावर चढ
guru mājhyā dayāḷācī śiva pujā avaghaḍa
śiṣya bēlāvara caḍha
no translation in English
▷ (गुरु) my (दयाळाची)(शिव) worship (अवघड)
▷ (शिष्य)(बेलावर)(चढ)
pas de traduction en français
[6] id = 66545
हिवरे गंगु - Hivre Gangu
Village रांजणा - Ranjana
सरगीची वाट यमाची पासापुसी
गुरु दयाळ बोलले किती केल्या एकादशी
saragīcī vāṭa yamācī pāsāpusī
guru dayāḷa bōlalē kitī kēlyā ēkādaśī
no translation in English
▷ (सरगीची)(वाट)(यमाची)(पासापुसी)
▷ (गुरु)(दयाळ) says (किती)(केल्या)(एकादशी)
pas de traduction en français
[7] id = 66546
हिवरे गंगु - Hivre Gangu
Village रांजणा - Ranjana
माझ्या गुरुचे मंतर मया जीभवरी ठसा
गुरु मया दयाळान सोडविला यम फासा
mājhyā gurucē mantara mayā jībhavarī ṭhasā
guru mayā dayāḷāna sōḍavilā yama phāsā
no translation in English
▷  My (गुरुचे)(मंतर)(मया)(जीभवरी)(ठसा)
▷ (गुरु)(मया)(दयाळान)(सोडविला)(यम)(फासा)
pas de traduction en français
[8] id = 66547
हिवरे गंगु - Hivre Gangu
Village रांजणा - Ranjana
सरगीच्या वाट यम मला वाटतय भेव
गुरु माझ्या दयाळ संग याव वाट मार्गाची दाव
saragīcyā vāṭa yama malā vāṭataya bhēva
guru mājhyā dayāḷa saṅga yāva vāṭa mārgācī dāva
no translation in English
▷ (सरगीच्या)(वाट)(यम)(मला)(वाटतय)(भेव)
▷ (गुरु) my (दयाळ) with (याव)(वाट)(मार्गाची)(दाव)
pas de traduction en français
[9] id = 66548
हिवरे गंगु - Hivre Gangu
Village रांजणा - Ranjana
हात मी जोडीते मठाच्या चिर्याला
गुरु माझा दयाळाला गादीवरल्या हिर्याला
hāta mī jōḍītē maṭhācyā ciryālā
guru mājhā dayāḷālā gādīvaralyā hiryālā
no translation in English
▷  Hand I (जोडीते)(मठाच्या)(चिर्याला)
▷ (गुरु) my (दयाळाला)(गादीवरल्या)(हिर्याला)
pas de traduction en français
[10] id = 57245
कांबळे तुळसा - Kamble Tulasa
Village टाकळी - Takali
देह्याचा देह पाठ करते देह्यच्या आशानी
गुरु माझ्या दयाळाच करुच भावण
dēhyācā dēha pāṭha karatē dēhyacyā āśānī
guru mājhyā dayāḷāca karuca bhāvaṇa
no translation in English
▷ (देह्याचा)(देह)(पाठ)(करते)(देह्यच्या)(आशानी)
▷ (गुरु) my (दयाळाच)(करुच)(भावण)
pas de traduction en français
[11] id = 68599
शेटे मालती - Shete Malti
Village पानगाव - Pangaon
सांगुन पाठविते माझा सांगावा अगत्याचा
हरी माझ्या दयाळा रे झाला खोळांबा पंगतीचा
sāṅguna pāṭhavitē mājhā sāṅgāvā agatyācā
harī mājhyā dayāḷā rē jhālā khōḷāmbā paṅgatīcā
no translation in English
▷ (सांगुन)(पाठविते) my (सांगावा)(अगत्याचा)
▷ (हरी) my (दयाळा)(रे)(झाला)(खोळांबा)(पंगतीचा)
pas de traduction en français
[12] id = 69591
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
मारोती उमाटाला महादेव लवनात
चऊकुणी देतो हात हरि दयाळ माझा
mārōtī umāṭālā mahādēva lavanāta
cūkuṇī dētō hāta hari dayāḷa mājhā
no translation in English
▷ (मारोती)(उमाटाला)(महादेव)(लवनात)
▷ (चऊकुणी)(देतो) hand (हरि)(दयाळ) my
pas de traduction en français
[13] id = 11659
चिट्टे छाया - Chhite Chaya
Village हासरणी - Hasarni
पाटच्या पार्यामधी सज गेले मी भायेरी
गुरु माझ्या दयाळाची नदरं पडली पायरी
pāṭacyā pāryāmadhī saja gēlē mī bhāyērī
guru mājhyā dayāḷācī nadaraṁ paḍalī pāyarī
no translation in English
▷ (पाटच्या)(पार्यामधी)(सज) has_gone I (भायेरी)
▷ (गुरु) my (दयाळाची)(नदरं)(पडली)(पायरी)
pas de traduction en français
[14] id = 69455
सुदेवाड लक्ष्मीबाई हरी पा. - Sudewad Lakshmi Hari
Village पांगरी - Pangari
बाई माज्या अंगणात फुलात आतरली
रात्ती झाल किरत गुरु दयाळाची
bāī mājyā aṅgaṇāta phulāta ātaralī
rāttī jhāla kirata guru dayāḷācī
no translation in English
▷  Woman (माज्या)(अंगणात)(फुलात)(आतरली)
▷ (रात्ती)(झाल)(किरत)(गुरु)(दयाळाची)
pas de traduction en français
[15] id = 73967
गोरे चंद्रभागा - Gore Chandrabhaga
Village श्रीगोंदा - Shrigonda
मांडवाच्या दारी दुरडी पिकल्या पानाची
दयाळ त्या अंबीकेला बोलवा मानाची
māṇḍavācyā dārī duraḍī pikalyā pānācī
dayāḷa tyā ambīkēlā bōlavā mānācī
no translation in English
▷ (मांडवाच्या)(दारी)(दुरडी)(पिकल्या)(पानाची)
▷ (दयाळ)(त्या)(अंबीकेला)(बोलवा)(मानाची)
pas de traduction en français
[16] id = 80528
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
गावाला गेले त्याची चिंता नाही केली
त्याच्या संगात स्वारी गेली हरिदयाळ माझा
gāvālā gēlē tyācī cintā nāhī kēlī
tyācyā saṅgāta svārī gēlī haridayāḷa mājhā
no translation in English
▷ (गावाला) has_gone (त्याची)(चिंता) not shouted
▷ (त्याच्या) tells (स्वारी) went (हरिदयाळ) my
pas de traduction en français
[17] id = 83901
शिंदे महानंदा - Shinde Mahananda
Village घरणी - Gharani
घरात करीते काम बाहेरी माझे चीत्त
गुरु दयाळा सारख कुणी केले दत्त दत्त
gharāta karītē kāma bāhērī mājhē cītta
guru dayāḷā sārakha kuṇī kēlē datta datta
no translation in English
▷ (घरात) I_prepare (काम)(बाहेरी)(माझे)(चीत्त)
▷ (गुरु)(दयाळा)(सारख)(कुणी)(केले)(दत्त)(दत्त)
pas de traduction en français
[18] id = 87662
चिनगुंदे इंदुमती माणीकराव - Chingunde Indumati Manikrao
Village नांदगाव - Nandgaon
गुरु दर्शनाला जाता जीव माझा थरकाप
पंच अग्नी तुमचे तप गुरु माझे दयाळ
guru darśanālā jātā jīva mājhā tharakāpa
pañca agnī tumacē tapa guru mājhē dayāḷa
no translation in English
▷ (गुरु)(दर्शनाला) class life my (थरकाप)
▷ (पंच)(अग्नी)(तुमचे)(तप)(गुरु)(माझे)(दयाळ)
pas de traduction en français
[19] id = 89091
शिंदे मंडोदरी - Shinde Mandodari
Village बाभळगाव - Babhalgaon
दोषी नाही मला शरण येते तुला
दिनदयाळा भक्ती सारंग मला भेटीनी जा पांडुरंगा
dōṣī nāhī malā śaraṇa yētē tulā
dinadayāḷā bhaktī sāraṅga malā bhēṭīnī jā pāṇḍuraṅgā
no translation in English
▷ (दोषी) not (मला)(शरण)(येते) to_you
▷ (दिनदयाळा)(भक्ती)(सारंग)(मला)(भेटीनी)(जा)(पांडुरंगा)
pas de traduction en français
[20] id = 89092
भाकरे शांताबाई चंद्रभान - Bhakare Shantabai Chandrabhan
Village खैरी निमगाव - Khiri Nimgaon
सकाळी उठुनी मला येशीकडं जाणं
राजा मारवतीची भेट दयाळाची घेणं
sakāḷī uṭhunī malā yēśīkaḍaṁ jāṇaṁ
rājā māravatīcī bhēṭa dayāḷācī ghēṇaṁ
no translation in English
▷  Morning (उठुनी)(मला)(येशीकडं)(जाणं)
▷  King (मारवतीची)(भेट)(दयाळाची)(घेणं)
pas de traduction en français
[21] id = 89093
कुलकर्णी सुलोचना - Kulkarni Sulochana
Village मुगाव - Mugaon
पंढरीच्या देव नाही कुणाला लागत
माळ बुक्कयाची अगत हरिदयाळाला माझ्या
paṇḍharīcyā dēva nāhī kuṇālā lāgata
māḷa bukkayācī agata haridayāḷālā mājhyā
no translation in English
▷ (पंढरीच्या)(देव) not (कुणाला)(लागत)
▷ (माळ)(बुक्कयाची)(अगत)(हरिदयाळाला) my
pas de traduction en français
[22] id = 98091
भारती सरशा - Bharati Sarsha
Village सोरगा - Sorga
रामाच नाव घेता माझ्या जीभीवरी ठसा
चुकविला यम फासा गुरु माझ्या दयाळाला
rāmāca nāva ghētā mājhyā jībhīvarī ṭhasā
cukavilā yama phāsā guru mājhyā dayāḷālā
no translation in English
▷  Of_Ram (नाव)(घेता) my (जीभीवरी)(ठसा)
▷ (चुकविला)(यम)(फासा)(गुरु) my (दयाळाला)
pas de traduction en français
[23] id = 98268
चिट्टे छाया - Chhite Chaya
Village हासरणी - Hasarni
गुरुच्या ह्या चरणावरती डोई ठेवती भीत भीत
शिरी ठेवीले हात गुरु माझ्या दयाळान
gurucyā hyā caraṇāvaratī ḍōī ṭhēvatī bhīta bhīta
śirī ṭhēvīlē hāta guru mājhyā dayāḷāna
no translation in English
▷ (गुरुच्या)(ह्या)(चरणावरती)(डोई)(ठेवती)(भीत)(भीत)
▷ (शिरी)(ठेवीले) hand (गुरु) my (दयाळान)
pas de traduction en français
[24] id = 98269
इंगळे तारामती - Ingale Taramati
Village बोरगाव - Borgaon
दिनाचा दयाळु तुझे नाव हरी
काय पाप झाले माझे भारी
dinācā dayāḷu tujhē nāva harī
kāya pāpa jhālē mājhē bhārī
no translation in English
▷ (दिनाचा)(दयाळु)(तुझे)(नाव)(हरी)
▷  Why (पाप) become (माझे)(भारी)
pas de traduction en français
[25] id = 98594
बारंगुळे सोना ज्ञानदेव - Barangule Sona D.
Village शेलगाव - Shelgaon
दाणे गल्ली परास हळदगल्लीला आनंद
सौदा करीतो दयानंद
dāṇē gallī parāsa haḷadagallīlā ānanda
saudā karītō dayānanda
no translation in English
▷ (दाणे)(गल्ली)(परास)(हळदगल्लीला)(आनंद)
▷ (सौदा)(करीतो)(दयानंद)
pas de traduction en français
[26] id = 111389
माळी सोना - Mali Sona
Village रोहीतळे - Rohitale
नारायण गडावर चित्र काढले काऊचे
गवंडी लावले देहुचे
nārāyaṇa gaḍāvara citra kāḍhalē kāūcē
gavaṇḍī lāvalē dēhucē
no translation in English
▷ (नारायण)(गडावर)(चित्र)(काढले)(काऊचे)
▷ (गवंडी)(लावले)(देहुचे)
pas de traduction en français
[27] id = 111390
माळी सोना - Mali Sona
Village रोहीतळे - Rohitale
नारायण गडावर चित्र काढले चुण्याचे
गवंडी लावले पुण्याचे
nārāyaṇa gaḍāvara citra kāḍhalē cuṇyācē
gavaṇḍī lāvalē puṇyācē
no translation in English
▷ (नारायण)(गडावर)(चित्र)(काढले)(चुण्याचे)
▷ (गवंडी)(लावले)(पुण्याचे)
pas de traduction en français
[28] id = 111391
माळी सोना - Mali Sona
Village रोहीतळे - Rohitale
नारायण गडावर चिमण्या करी पाणी पाणी
भगवान बाबानी हौद बांधीले दोन्ही
nārāyaṇa gaḍāvara cimaṇyā karī pāṇī pāṇī
bhagavāna bābānī hauda bāndhīlē dōnhī
no translation in English
▷ (नारायण)(गडावर)(चिमण्या)(करी) water, water!
▷ (भगवान)(बाबानी)(हौद)(बांधीले) both
pas de traduction en français
[29] id = 111392
माळी सोना - Mali Sona
Village रोहीतळे - Rohitale
नारायण गडावर दोन्ही शिखर बराबरी
गवंड्या तोही कारागिरी
nārāyaṇa gaḍāvara dōnhī śikhara barābarī
gavaṇḍyā tōhī kārāgirī
no translation in English
▷ (नारायण)(गडावर) both (शिखर)(बराबरी)
▷ (गवंड्या)(तोही)(कारागिरी)
pas de traduction en français
[30] id = 111393
माळी सोना - Mali Sona
Village रोहीतळे - Rohitale
नारायण गडावर चिमण्या करी चाराचारा
भगवान बाबानी हौद बांधीले बारा
nārāyaṇa gaḍāvara cimaṇyā karī cārācārā
bhagavāna bābānī hauda bāndhīlē bārā
no translation in English
▷ (नारायण)(गडावर)(चिमण्या)(करी)(चाराचारा)
▷ (भगवान)(बाबानी)(हौद)(बांधीले)(बारा)
pas de traduction en français
[31] id = 111394
वाघमारे सुंदरा - Waghmare Sundera
Village बाचोटी - Bachoti
मावर गडावरी हारला गली शिशाची
गुरु माझा दयाळाची ढवळी घोडी गोपाळाची
māvara gaḍāvarī hāralā galī śiśācī
guru mājhā dayāḷācī ḍhavaḷī ghōḍī gōpāḷācī
no translation in English
▷ (मावर)(गडावरी)(हारला)(गली)(शिशाची)
▷ (गुरु) my (दयाळाची)(ढवळी)(घोडी)(गोपाळाची)
pas de traduction en français
[32] id = 111395
वाघमारे जिजा - Waghmare Jija
Village बाचोटी - Bachoti
बाई महाराजाची घोडी पाणी पेईना नदीच
दुध मागती गाईच
bāī mahārājācī ghōḍī pāṇī pēīnā nadīca
dudha māgatī gāīca
no translation in English
▷  Woman (महाराजाची)(घोडी) water, (पेईना)(नदीच)
▷  Milk (मागती)(गाईच)
pas de traduction en français
[33] id = 111399
चिनगुंदे इंदुमती माणीकराव - Chingunde Indumati Manikrao
Village नांदगाव - Nandgaon
जीव राहिला लक्षस्थानी शिव राहिला त्रिकोटी
यावो दोन्हीच्या केल्या भेटी गुरु माझे दयाळ
jīva rāhilā lakṣasthānī śiva rāhilā trikōṭī
yāvō dōnhīcyā kēlyā bhēṭī guru mājhē dayāḷa
no translation in English
▷  Life (राहिला)(लक्षस्थानी)(शिव)(राहिला)(त्रिकोटी)
▷ (यावो)(दोन्हीच्या)(केल्या)(भेटी)(गुरु)(माझे)(दयाळ)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Dayāḷ
⇑ Top of page ⇑