Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= B05-03-11b
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class B:V-3.11b (B05-03-11b)
(6 records)

Display songs in class at higher level (B05-03-11)
Display complete classification scheme (3615 classes)

B:V-3.11b (B05-03-11b) - Village deities / Bahīrī / Attributes / Simplicity

[1] id = 10461
सोनावणे कुसुम - Sonawane Kusum
Village नांदगाव - Nandgaon
नको नारी म्हणू देवाला काळा काळा
गावयांचा देव भैरवनाथ भोळा
nakō nārī mhaṇū dēvālā kāḷā kāḷā
gāvayāñcā dēva bhairavanātha bhōḷā
no translation in English
▷  Not (नारी) say (देवाला)(काळा)(काळा)
▷ (गावयांचा)(देव)(भैरवनाथ)(भोळा)
pas de traduction en français
[2] id = 10462
सोंडकर मंदा - Sondkar Manda
Village वळणे - Walane
देवामधी देव बहिरी लई भोळा
इसरुनी आला वल्या धोतराचा पिळा
dēvāmadhī dēva bahirī laī bhōḷā
isarunī ālā valyā dhōtarācā piḷā
no translation in English
▷ (देवामधी)(देव)(बहिरी)(लई)(भोळा)
▷ (इसरुनी) here_comes (वल्या)(धोतराचा)(पिळा)
pas de traduction en français
[3] id = 10463
जोरी ताना - Jori Tana
Village डोंगरगाव - Dongargaon
देवामंधी देवू बाबा बहिरी भोळा
विसरुनी आला वल्या धोतराचा पिळा
dēvāmandhī dēvū bābā bahirī bhōḷā
visarunī ālā valyā dhōtarācā piḷā
no translation in English
▷ (देवामंधी)(देवू) Baba (बहिरी)(भोळा)
▷ (विसरुनी) here_comes (वल्या)(धोतराचा)(पिळा)
pas de traduction en français
[4] id = 10464
तावरे पिरता - Tawre Pirta
Village खांबोली - Khamboli
घोड्याच्या बसणवाला माझ्या वाड्याला आला पायी
बहिरी माझा बाबा भोळ्या राजाला गर्व नाही
ghōḍyācyā basaṇavālā mājhyā vāḍyālā ālā pāyī
bahirī mājhā bābā bhōḷyā rājālā garva nāhī
no translation in English
▷ (घोड्याच्या)(बसणवाला) my (वाड्याला) here_comes (पायी)
▷ (बहिरी) my Baba (भोळ्या)(राजाला)(गर्व) not
pas de traduction en français
[5] id = 10465
जोरी सुभद्रा - Jori Subhadra
Village भादस - Bhadas
गादीचा बसणार वाड्याला आला पायी
बहिरी बाबाला शाहूराजाला गर्व नाही
gādīcā basaṇāra vāḍyālā ālā pāyī
bahirī bābālā śāhūrājālā garva nāhī
no translation in English
▷ (गादीचा)(बसणार)(वाड्याला) here_comes (पायी)
▷ (बहिरी)(बाबाला)(शाहूराजाला)(गर्व) not
pas de traduction en français
[6] id = 35935
आवारी मुक्ता - Awari Mukta
Village देव तोरणे - Dev Torane
UVS-03-35 start 02:01 ➡ listen to section
आडाच पाणी लाग कोण लावीला साखळदोर
देवू बहिरीबाबा ग पाणी शिंदी सोग्या म्होर
āḍāca pāṇī lāga kōṇa lāvīlā sākhaḷadōra
dēvū bahirībābā ga pāṇī śindī sōgyā mhōra
Who put an iron chain for drawing water from the well
God Bahiribaba draws water with the skirt of his dhotar*
▷ (आडाच) water, (लाग) who (लावीला)(साखळदोर)
▷ (देवू)(बहिरीबाबा) * water, (शिंदी)(सोग्या)(म्होर)
pas de traduction en français
dhotar ➡ dhotarsWhen the singer says that she goes to her village with dhotar, it means that she is just carrying a cloth to bring things from maher (a married woman’s parental home). Similarly, she sometimes means that she is carrying a stole.

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Simplicity