Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= A02-05-03o04
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class A:II-5.3oiv (A02-05-03o04)
(35 records)

Display songs in class at higher level (A02-05-03o)
Display complete classification scheme (3615 classes)

A:II-5.3oiv (A02-05-03o04) - Labour / Grinding / Mother’s bond of love / Mother’s concern for daughter

[1] id = 6996
खैरे शैला - Khaire Shaila
Village मुळापूर - Mulapur
जात वढाईला माझ्या पोटाची होते घडी
गवळण माझी बाई माझी मायेची झाली येडी
jāta vaḍhāīlā mājhyā pōṭācī hōtē ghaḍī
gavaḷaṇa mājhī bāī mājhī māyēcī jhālī yēḍī
no translation in English
▷  Class (वढाईला) my (पोटाची)(होते)(घडी)
▷ (गवळण) my daughter my (मायेची) has_come (येडी)
Pli du ventre
[2] id = 6997
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
रामायाचा रथ रथ हालला माडीती
गवळण माझी बाई गेली सासरी गाडीत
rāmāyācā ratha ratha hālalā māḍītī
gavaḷaṇa mājhī bāī gēlī sāsarī gāḍīta
no translation in English
▷ (रामायाचा)(रथ)(रथ)(हालला)(माडीती)
▷ (गवळण) my daughter went (सासरी)(गाडीत)
pas de traduction en français
[3] id = 6998
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
दळाण दळीते एक मणावर पायली
पाठच्या दळणाची आठव मैनाला राहिली
daḷāṇa daḷītē ēka maṇāvara pāyalī
pāṭhacyā daḷaṇācī āṭhava mainālā rāhilī
no translation in English
▷ (दळाण)(दळीते)(एक)(मणावर)(पायली)
▷ (पाठच्या)(दळणाची)(आठव) for_Mina (राहिली)
pas de traduction en français
[4] id = 6999
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
दळाण दळीते एकदम बारीक बारीक
सासरी मैना जाती दळून व्हती ना खारीक
daḷāṇa daḷītē ēkadama bārīka bārīka
sāsarī mainā jātī daḷūna vhatī nā khārīka
no translation in English
▷ (दळाण)(दळीते)(एकदम)(बारीक)(बारीक)
▷ (सासरी) Mina caste (दळून)(व्हती) * (खारीक)
pas de traduction en français
[5] id = 7000
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
गवळण माझी बाई सासुरवासामंधी साळी कांडी दणदण
कोमल तिच तोंड मैना जाणीईल कोण
gavaḷaṇa mājhī bāī sāsuravāsāmandhī sāḷī kāṇḍī daṇadaṇa
kōmala tica tōṇḍa mainā jāṇīīla kōṇa
no translation in English
▷ (गवळण) my daughter (सासुरवासामंधी)(साळी)(कांडी)(दणदण)
▷ (कोमल)(तिच)(तोंड) Mina (जाणीईल) who
pas de traduction en français
[6] id = 7001
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
गवळण माझी बाई काम करीती सासर्या
तिच्या जिवाला आधार हाये बयाचा आसरा
gavaḷaṇa mājhī bāī kāma karītī sāsaryā
ticyā jivālā ādhāra hāyē bayācā āsarā
no translation in English
▷ (गवळण) my daughter (काम) asks_for (सासर्या)
▷ (तिच्या)(जिवाला)(आधार)(हाये)(बयाचा)(आसरा)
pas de traduction en français
[7] id = 7002
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
दळता कांडणाची तुझी मजला येती किव
मैना माझी सासर्याला तिच्यापाशी माझा जिव
daḷatā kāṇḍaṇācī tujhī majalā yētī kiva
mainā mājhī sāsaryālā ticyāpāśī mājhā jiva
no translation in English
▷ (दळता)(कांडणाची)(तुझी)(मजला)(येती)(किव)
▷  Mina my (सासर्याला)(तिच्यापाशी) my life
pas de traduction en français
[8] id = 7003
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
दळता कांडताना बस माझ्या वसरी
गवळण माझी बाई मैना माझी सासरी
daḷatā kāṇḍatānā basa mājhyā vasarī
gavaḷaṇa mājhī bāī mainā mājhī sāsarī
no translation in English
▷ (दळता)(कांडताना)(बस) my (वसरी)
▷ (गवळण) my daughter Mina my (सासरी)
pas de traduction en français
[9] id = 7004
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सासू ना बाई बोल नको शिकवूस मला
लेक ना बाई तुझी नाही ऐकायची पुन्हा
sāsū nā bāī bōla nakō śikavūsa malā
lēka nā bāī tujhī nāhī aikāyacī punhā
no translation in English
▷ (सासू) * woman says not (शिकवूस)(मला)
▷ (लेक) * woman (तुझी) not (ऐकायची)(पुन्हा)
pas de traduction en français
[10] id = 7005
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
सांगते बाई तुला मला सासरी कठना
गवळण माझी बाई जात्याशी उठना
sāṅgatē bāī tulā malā sāsarī kaṭhanā
gavaḷaṇa mājhī bāī jātyāśī uṭhanā
no translation in English
▷  I_tell woman to_you (मला)(सासरी)(कठना)
▷ (गवळण) my daughter (जात्याशी)(उठना)
pas de traduction en français
[11] id = 7006
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
दळता कांडताना माझ्या हुरदी लाग रोग
गवळणीचा माझ्या मैतराणी संग सोक
daḷatā kāṇḍatānā mājhyā huradī lāga rōga
gavaḷaṇīcā mājhyā maitarāṇī saṅga sōka
no translation in English
▷ (दळता)(कांडताना) my (हुरदी)(लाग)(रोग)
▷ (गवळणीचा) my (मैतराणी) with (सोक)
pas de traduction en français
[12] id = 7007
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
दळण कांडणाला सव लावावी थोडी थोडी
सासरी गेल्यावर टाकशीन जात्यावर उडी
daḷaṇa kāṇḍaṇālā sava lāvāvī thōḍī thōḍī
sāsarī gēlyāvara ṭākaśīna jātyāvara uḍī
no translation in English
▷ (दळण)(कांडणाला)(सव)(लावावी)(थोडी)(थोडी)
▷ (सासरी)(गेल्यावर)(टाकशीन)(जात्यावर)(उडी)
pas de traduction en français
[13] id = 7008
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
दळता कांडता जिव माझा भागतो
गवळणीचा माझ्या शेती डोंगरी लढतो
daḷatā kāṇḍatā jiva mājhā bhāgatō
gavaḷaṇīcā mājhyā śētī ḍōṅgarī laḍhatō
no translation in English
▷ (दळता)(कांडता) life my (भागतो)
▷ (गवळणीचा) my furrow (डोंगरी)(लढतो)
pas de traduction en français
[14] id = 7009
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
दळाण दळीते मी तर दळीते माती पोती
शेतीन्या लढत्यात माझ्या गवळीणच पाती
daḷāṇa daḷītē mī tara daḷītē mātī pōtī
śētīnyā laḍhatyāta mājhyā gavaḷīṇaca pātī
no translation in English
▷ (दळाण)(दळीते) I wires (दळीते)(माती)(पोती)
▷ (शेतीन्या)(लढत्यात) my (गवळीणच)(पाती)
pas de traduction en français
[15] id = 7010
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
दळण कांडताना हाताला आल फोड
सांगते बाई तुला मैनासंग बोल गोड
daḷaṇa kāṇḍatānā hātālā āla phōḍa
sāṅgatē bāī tulā maināsaṅga bōla gōḍa
no translation in English
▷ (दळण)(कांडताना)(हाताला) here_comes (फोड)
▷  I_tell woman to_you (मैनासंग) says (गोड)
pas de traduction en français
[16] id = 7011
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जात ना वढताना माझ्या हाताला आली कळ
जावना भावना नको दाखवू तपल बळ
jāta nā vaḍhatānā mājhyā hātālā ālī kaḷa
jāvanā bhāvanā nakō dākhavū tapala baḷa
no translation in English
▷  Class * (वढताना) my (हाताला) has_come (कळ)
▷ (जावना)(भावना) not (दाखवू)(तपल) child
pas de traduction en français
[17] id = 7012
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
गवळण माझी बाई ही तर परया घरी जाई
सांगते बाई तुला मांडी मोडूनी दळाण दळी
gavaḷaṇa mājhī bāī hī tara parayā gharī jāī
sāṅgatē bāī tulā māṇḍī mōḍūnī daḷāṇa daḷī
no translation in English
▷ (गवळण) my daughter (ही) wires (परया)(घरी)(जाई)
▷  I_tell woman to_you (मांडी)(मोडूनी)(दळाण)(दळी)
pas de traduction en français
[18] id = 7013
कोंडे सुला - Konde Sula
Village भालगुडी - Bhalgudi
जात नव्ह हाये जातीनी तुझा तळ
आता माझी बाई इडा उचल तुझ्या बळ
jāta navha hāyē jātīnī tujhā taḷa
ātā mājhī bāī iḍā ucala tujhyā baḷa
no translation in English
▷  Class (नव्ह)(हाये)(जातीनी) your (तळ)
▷ (आता) my daughter (इडा)(उचल) your child
pas de traduction en français
[19] id = 7014
केळदकर धुरपदा - Keladkar Dhurpada
Village दापसर - Dapsar
पिठ मी भरताना जात्याच्या पाया पड
माझ्या का गवळणीला रात गेली जड
piṭha mī bharatānā jātyācyā pāyā paḍa
mājhyā kā gavaḷaṇīlā rāta gēlī jaḍa
no translation in English
▷ (पिठ) I (भरताना)(जात्याच्या)(पाया)(पड)
▷  My (का)(गवळणीला)(रात) went (जड)
pas de traduction en français
[20] id = 7015
केळदकर धुरपदा - Keladkar Dhurpada
Village दापसर - Dapsar
दळाण दळीते मी एक मणावर एकशेर
गवळीच माझ्या हाये कुटंुबाच घर
daḷāṇa daḷītē mī ēka maṇāvara ēkaśēra
gavaḷīca mājhyā hāyē kuṭaṁubāca ghara
no translation in English
▷ (दळाण)(दळीते) I (एक)(मणावर)(एकशेर)
▷ (गवळीच) my (हाये)(कुटंुबाच) house
pas de traduction en français
[21] id = 7016
केळदकर धुरपदा - Keladkar Dhurpada
Village दापसर - Dapsar
दळाण दळीते मी एक मणावर पायली
मैना दळाया इसरली याद नाही राहिली
daḷāṇa daḷītē mī ēka maṇāvara pāyalī
mainā daḷāyā isaralī yāda nāhī rāhilī
no translation in English
▷ (दळाण)(दळीते) I (एक)(मणावर)(पायली)
▷  Mina (दळाया)(इसरली)(याद) not (राहिली)
pas de traduction en français
[22] id = 109851
दराडे हौसा - Darade Hausa
Village कर्हे - Karhe
जात्याची ओढन गोर्या बाईला येईना
तापेला पाक्षान (दगड) हात वारुन देईना
jātyācī ōḍhana gōryā bāīlā yēīnā
tāpēlā pākṣāna (dagaḍa) hāta vāruna dēīnā
no translation in English
▷ (जात्याची)(ओढन)(गोर्या)(बाईला)(येईना)
▷ (तापेला)(पाक्षान) ( (दगड) ) hand (वारुन)(देईना)
pas de traduction en français
[23] id = 7018
केळदकर धुरपदा - Keladkar Dhurpada
Village दापसर - Dapsar
दळण कांडणाचा मैना माझ्या घरी साठा
गवळणीनी माझ्या वाटा उचलीला मोठा
daḷaṇa kāṇḍaṇācā mainā mājhyā gharī sāṭhā
gavaḷaṇīnī mājhyā vāṭā ucalīlā mōṭhā
no translation in English
▷ (दळण)(कांडणाचा) Mina my (घरी) with
▷ (गवळणीनी) my (वाटा)(उचलीला)(मोठा)
pas de traduction en français
[24] id = 7019
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
Village चांदर - Chandar
जात का वढीताना याला वढत लागली
गवळण माझी बाई सवंगड शिणची भागली
jāta kā vaḍhītānā yālā vaḍhata lāgalī
gavaḷaṇa mājhī bāī savaṅgaḍa śiṇacī bhāgalī
no translation in English
▷  Class (का)(वढीताना)(याला)(वढत)(लागली)
▷ (गवळण) my daughter (सवंगड)(शिणची)(भागली)
pas de traduction en français
[25] id = 7020
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
Village चांदर - Chandar
जात ना वढाईला माझी गवळण सुकली
वाणीची माझी बाई हाये संसारी एकली
jāta nā vaḍhāīlā mājhī gavaḷaṇa sukalī
vāṇīcī mājhī bāī hāyē saṇsārī ēkalī
no translation in English
▷  Class * (वढाईला) my (गवळण)(सुकली)
▷ (वाणीची) my daughter (हाये)(संसारी) alone
pas de traduction en français
[26] id = 7021
केळदकर धुरपदा - Keladkar Dhurpada
Village दापसर - Dapsar
दळाण दळीते दळाण दळीते बारीक
गवळणीची माझ्या सासरी जार्याची तारीख
daḷāṇa daḷītē daḷāṇa daḷītē bārīka
gavaḷaṇīcī mājhyā sāsarī jāryācī tārīkha
no translation in English
▷ (दळाण)(दळीते)(दळाण)(दळीते)(बारीक)
▷ (गवळणीची) my (सासरी)(जार्याची)(तारीख)
pas de traduction en français
[27] id = 7022
केळदकर धुरपदा - Keladkar Dhurpada
Village दापसर - Dapsar
दळाण दळीते दळीते मी नाचण्या
गवळणीला माझ्या हाये सासरी काचण्या
daḷāṇa daḷītē daḷītē mī nācaṇyā
gavaḷaṇīlā mājhyā hāyē sāsarī kācaṇyā
no translation in English
▷ (दळाण)(दळीते)(दळीते) I (नाचण्या)
▷ (गवळणीला) my (हाये)(सासरी)(काचण्या)
pas de traduction en français
[28] id = 7023
केळदकर धुरपदा - Keladkar Dhurpada
Village दापसर - Dapsar
दळाण दळीते दळीते मी जोंधळ
गवळणीचा माझ्या हाये सासरी गोंधळ
daḷāṇa daḷītē daḷītē mī jōndhaḷa
gavaḷaṇīcā mājhyā hāyē sāsarī gōndhaḷa
no translation in English
▷ (दळाण)(दळीते)(दळीते) I (जोंधळ)
▷ (गवळणीचा) my (हाये)(सासरी)(गोंधळ)
pas de traduction en français
[29] id = 7024
केळदकर धुरपदा - Keladkar Dhurpada
Village दापसर - Dapsar
दळाण दळीते खाली टाकते पदर
सव नाही बाईला घाम येतो जबर
daḷāṇa daḷītē khālī ṭākatē padara
sava nāhī bāīlā ghāma yētō jabara
no translation in English
▷ (दळाण)(दळीते)(खाली)(टाकते)(पदर)
▷ (सव) not (बाईला)(घाम)(येतो)(जबर)
pas de traduction en français
[30] id = 7025
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
जात उखळ धरमाची ववी
मावली माझी बाई पडसाळेला जात रवी
jāta ukhaḷa dharamācī vavī
māvalī mājhī bāī paḍasāḷēlā jāta ravī
no translation in English
▷  Class turn (धरमाची)(ववी)
▷ (मावली) my daughter (पडसाळेला) class (रवी)
pas de traduction en français
[31] id = 7026
गोर्हे जना - Gorhe Jana
Village भोडे - Bhode
बाळाचा नवस मी तर बोलते जात्याला
सांगते बाई तुला दुःख सांगते मातेला
bāḷācā navasa mī tara bōlatē jātyālā
sāṅgatē bāī tulā duḥkha sāṅgatē mātēlā
no translation in English
▷ (बाळाचा)(नवस) I wires (बोलते)(जात्याला)
▷  I_tell woman to_you (दुःख) I_tell (मातेला)
pas de traduction en français
[32] id = 7027
गोर्हे जना - Gorhe Jana
Village भोडे - Bhode
पुतराच उदारण मी तर गाते जात्यावरी
मपयला दुख बया माझीच्या जोत्यावरी
putarāca udāraṇa mī tara gātē jātyāvarī
mapayalā dukha bayā mājhīcyā jōtyāvarī
no translation in English
▷ (पुतराच)(उदारण) I wires (गाते)(जात्यावरी)
▷ (मपयला)(दुख)(बया)(माझीच्या)(जोत्यावरी)
pas de traduction en français
[33] id = 7028
गोर्हे जना - Gorhe Jana
Village भोडे - Bhode
पुतराच उदारण मी तर गाते जात्यावरी
मपयल दुःख बया माझीच्या ओटीवरी
putarāca udāraṇa mī tara gātē jātyāvarī
mapayala duḥkha bayā mājhīcyā ōṭīvarī
no translation in English
▷ (पुतराच)(उदारण) I wires (गाते)(जात्यावरी)
▷ (मपयल)(दुःख)(बया)(माझीच्या)(ओटीवरी)
pas de traduction en français
[34] id = 83511
पवार सुंदर - Pawar Sundar
Village बार्हाळी - Barhali
दळण ग दळयीना हाताला आले फोड
बोळाण्याला बेगी धाड मायबाई तुझा लाड
daḷaṇa ga daḷayīnā hātālā ālē phōḍa
bōḷāṇyālā bēgī dhāḍa māyabāī tujhā lāḍa
no translation in English
▷ (दळण) * (दळयीना)(हाताला) here_comes (फोड)
▷ (बोळाण्याला)(बेगी)(धाड)(मायबाई) your (लाड)
pas de traduction en français
[35] id = 109850
भाकरे साकरबाई भिकाजी - Bhakare Sakarbai Bhikaji
Village खैरी - Khiri
दळण दळु दळु हाता माझ्या आली लाली
माताच्या बिगर कोण म्हणना शिनली
daḷaṇa daḷu daḷu hātā mājhyā ālī lālī
mātācyā bigara kōṇa mhaṇanā śinalī
no translation in English
▷ (दळण)(दळु)(दळु) hand my has_come (लाली)
▷ (माताच्या)(बिगर) who (म्हणना)(शिनली)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Mother’s concern for daughter
⇑ Top of page ⇑