Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 817
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Sawant Kashi
(6 records)

Village: घळाटवाडी - Ghalatwadi

6 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

D:XI-2.3aii (D11-02-03a02) - Son’s prosperous farm / Munificent Lakṣmī / Lakṣmī enters the house / Lakṣmī is Fortune

[35] id = 97046
आली आली सकशमी धर माझ्या बोटाला
बाळ हरीच्या माझ्या कणगी पांरुबी वाटला
ālī ālī sakaśamī dhara mājhyā bōṭālā
bāḷa harīcyā mājhyā kaṇagī pāṇrubī vāṭalā
Here comes Goddess Lakshmi, hold my finger
My son Hari*’s grain cellars are on the way to Parambi village
▷  Has_come has_come (सकशमी)(धर) my (बोटाला)
▷  Son (हरीच्या) my (कणगी)(पांरुबी)(वाटला)
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu
Notes =>लक्ष्मी संपत्ती, दैव आणि समृद्धीची हिंदू देवी आहेLakshmi is the Hindu goddess of wealth, fortune and prosperity.
Visit of Lakshmi is auspicious.


D:XI-2.3d (D11-02-03d) - Son’s prosperous farm / Munificent Lakṣmī / Lakṣmī goes into my son’s fields

[62] id = 71902
आली आली लकशीमी शेताच्या बांधावरी
बाळ हारीच्या माझ्या हिरीमंदी पाणी पिती
ālī ālī lakaśīmī śētācyā bāndhāvarī
bāḷa hārīcyā mājhyā hirīmandī pāṇī pitī
Goddess Lakshmi has come, climbing the field bund
In my son Hari*’s field, she is drinking water from the well
▷  Has_come has_come Lakshmi (शेताच्या)(बांधावरी)
▷  Son (हारीच्या) my (हिरीमंदी) water, (पिती)
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu
Notes =>लक्ष्मी संपत्ती, दैव आणि समृद्धीची हिंदू देवी आहेLakshmi is the Hindu goddess of wealth, fortune and prosperity.


E:XIV-2.8 (E14-02-08) - Daughter’s marriage / Other relatives

[33] id = 110539
लगनाची लगन चिठ्ठी बामन वाचतो पेठला
नवरी मामाच्या कडाला
laganācī lagana ciṭhṭhī bāmana vācatō pēṭhalā
navarī māmācyā kaḍālā
Invitation for the marriage, Brahman is reading it in the locality
Maternal uncle is carrying the bride
▷ (लगनाची)(लगन)(चिठ्ठी) Brahmin (वाचतो)(पेठला)
▷ (नवरी) of_maternal_uncle (कडाला)
pas de traduction en français


F:XV-3.2a (F15-03-02a) - Sister’s attachment to brother / Mutual Intimacy / Brother amidst sisters

[61] id = 42038
आपूण बहिण भावंड येका येलाची वाळकं
रुप सरजाच ठळक
āpūṇa bahiṇa bhāvaṇḍa yēkā yēlācī vāḷakaṁ
rupa sarajāca ṭhaḷaka
Brother and sister are branches of the same tree
My dear brother has an impressive personality
▷ (आपूण) sister brother (येका)(येलाची)(वाळकं)
▷  Form (सरजाच)(ठळक)
pas de traduction en français
Cross references for this song:F:XV-3.2a (F15-03-02a) - Sister’s attachment to brother / Mutual Intimacy / Brother amidst sisters


F:XVII-1.4f (F17-01-04f) - Brother as father-in-law of one’s son, vyāhī / Paternal aunt and niece / Brother at sister’s son-in-law at mother-in-law’s place

[8] id = 74263
आपण आत्या भाचा एका खणाच्या चोळ्या लेवु
चल माहेराला जावु तुझा बाप माझा भावु
āpaṇa ātyā bhācā ēkā khaṇācyā cōḷyā lēvu
cala māhērālā jāvu tujhā bāpa mājhā bhāvu
Paternal aunt and niece, we shall wear blouses of the same material
Come, let’s go to maher*, your father is my brother
▷ (आपण)(आत्या)(भाचा)(एका)(खणाच्या)(चोळ्या)(लेवु)
▷  Let_us_go (माहेराला)(जावु) your father my (भावु)
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home


G:XX-5.2 (G20-05-02) - With husband’s sister / Inviting her at home

[40] id = 92572
घराला पाव्हणी सई म्हणती कुठली
चुड्या मागली पाटली नणंद वाणीण माझी
gharālā pāvhaṇī saī mhaṇatī kuṭhalī
cuḍyā māgalī pāṭalī naṇanda vāṇīṇa mājhī
A guest has come to my house, my friend asks, who is she
She is my dear nanand*, Patali (type of flat bangle) (nanand*) behind my husband
▷ (घराला)(पाव्हणी)(सई)(म्हणती)(कुठली)
▷ (चुड्या)(मागली)(पाटली)(नणंद)(वाणीण) my
pas de traduction en français
nanandHusband’s sister

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Lakṣmī is Fortune
  2. Lakṣmī goes into my son’s fields
  3. Other relatives
  4. Brother amidst sisters
  5. Brother at sister’s son-in-law at mother-in-law’s place
  6. Inviting her at home