Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 51394
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #51394 by Kamble Shanta Dattu

Village: तुरूरी - Tururi


H:XXI-5.1o (H21-05-01o) - Ambedkar / Struggles for the dalits / Birth anniversary, Jayanti

Cross-references:H:XXI-5.1i (H21-05-01i) - Ambedkar / Struggles for the dalits / Warfare images: tank, bomb
H:XXI-5.5 (H21-05-05) - Ambedkar / Comes to meet me
[22] id = 51394
कांबळे शांताबाई दत्तु - Kamble Shanta Dattu
माता माऊल्यांनो तुम्ही ध्यान द्या ग जरा
जलमले ग ज्या दिवशी भीमराया
mātā māūlyānnō tumhī dhyāna dyā ga jarā
jalamalē ga jyā divaśī bhīmarāyā
You, all mothers, pay a little attention
To this day when Bhim* was born
▷ (माता)(माऊल्यांनो)(तुम्ही) remembered (द्या) * (जरा)
▷ (जलमले) * (ज्या)(दिवशी) king_Bhim
Vous, mères māvlī! faîtes donc un peu attention
En ce jour où Bhīmrāyā est né.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar
Cross references for this song:H:XXI-5.13a (H21-05-13a) - Ambedkar / Birth, childhood & youth / Bhīm’s birth

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Birth anniversary, Jayanti