Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= H21-07-03
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class H:XXI-7.3 (H21-07-03)
(34 records)

Display songs in class at higher level (H21-07)
Display complete classification scheme (3615 classes)

H:XXI-7.3 (H21-07-03) - Jesus Christ / Support

[1] id = 46171
नायर पुष्पा पीटर - Nayar Puspha Piter
Village पुणतांबा - Puntamba
देव प्रभू राया चाल त्याच बर कर
त्याहीच्या मागूनी बंधवला हाती धर
dēva prabhū rāyā cāla tyāca bara kara
tyāhīcyā māgūnī bandhavalā hātī dhara
God Prabhuraya, do something for him
After him, give your support to my brother
▷ (देव)(प्रभू)(राया) let_us_go (त्याच)(बर) doing
▷ (त्याहीच्या)(मागूनी)(बंधवला)(हाती)(धर)
pas de traduction en français
[2] id = 46173
नायर पुष्पा पीटर - Nayar Puspha Piter
Village पुणतांबा - Puntamba
आकाश आकाश वस्ती हजार लोकाची
दयाऴू प्रभूची मला गरज एकाची
ākāśa ākāśa vastī hajāra lōkācī
dayāzhū prabhūcī malā garaja ēkācī
Thousand people live in the sky
I need only one kind Prabhu
▷ (आकाश)(आकाश)(वस्ती)(हजार)(लोकाची)
▷ (दयाऴू)(प्रभूची)(मला)(गरज)(एकाची)
pas de traduction en français
[3] id = 46174
दहिभाते लीला - Dahibhate Lila
Village आडगाव - Adgaon
सकाळी उठूनी प्रभू तुझ नाव घेते
संकट समयी पाऊल तुझे घरा येते
sakāḷī uṭhūnī prabhū tujha nāva ghētē
saṅkaṭa samayī pāūla tujhē gharā yētē
Getting up in the morning, Prabhu, I take your name
When I have any difficulty, I come to your abode
▷  Morning (उठूनी)(प्रभू) your (नाव)(घेते)
▷ (संकट)(समयी)(पाऊल)(तुझे) house (येते)
pas de traduction en français
[4] id = 46175
नायर पुष्पा पीटर - Nayar Puspha Piter
Village पुणतांबा - Puntamba
देवा प्रभू राया म्याच तुझी धाव केली
माझीया भाऊला वनामध्ये बाजू दिली
dēvā prabhū rāyā myāca tujhī dhāva kēlī
mājhīyā bhāūlā vanāmadhyē bājū dilī
God Prabhuraya, I only urged you for help
You showed my brother the way in the forest
▷ (देवा)(प्रभू)(राया)(म्याच)(तुझी)(धाव) shouted
▷ (माझीया)(भाऊला)(वनामध्ये)(बाजू)(दिली)
pas de traduction en français
[5] id = 46176
नायर पुष्पा पीटर - Nayar Puspha Piter
Village पुणतांबा - Puntamba
दुपारच्या भरी भयान वाटत माझ्या काळजाला
वझ दयाळू प्रभू माझ्या हातत लावी
dupāracyā bharī bhayāna vāṭata mājhyā kāḷajālā
vajha dayāḷū prabhū mājhyā hātata lāvī
In mid-afternoon, I feel very gloomy
Prabhu is kind, holds my hand to give me courage
▷ (दुपारच्या)(भरी)(भयान)(वाटत) my (काळजाला)
▷ (वझ)(दयाळू)(प्रभू) my (हातत)(लावी)
pas de traduction en français
[6] id = 46177
नायर पुष्पा पीटर - Nayar Puspha Piter
Village पुणतांबा - Puntamba
तुझी माझी प्रिती जशी साबनाची वडी
माझीया स्वप्नामध्ये आली तुझ्या रुमालाची घडी
tujhī mājhī pritī jaśī sābanācī vaḍī
mājhīyā svapnāmadhyē ālī tujhyā rumālācī ghaḍī
Our love for each other is like a soap cake
Your folded handkerchief came in my dream
▷ (तुझी) my (प्रिती)(जशी)(साबनाची)(वडी)
▷ (माझीया)(स्वप्नामध्ये) has_come your (रुमालाची)(घडी)
Pli de mouchoir
[7] id = 46178
नायर पुष्पा पीटर - Nayar Puspha Piter
Village पुणतांबा - Puntamba
तुझी माझी प्रिती जाऊ दे दूरवरी
मी बोलते टोचूनी घेऊ नको मनावरी
tujhī mājhī pritī jāū dē dūravarī
mī bōlatē ṭōcūnī ghēū nakō manāvarī
Our love for each other, let it go far
I taunt you, but don’t take it seriously
▷ (तुझी) my (प्रिती)(जाऊ)(दे)(दूरवरी)
▷  I (बोलते)(टोचूनी)(घेऊ) not (मनावरी)
pas de traduction en français
[8] id = 46179
नायर पुष्पा पीटर - Nayar Puspha Piter
Village पुणतांबा - Puntamba
प्रभू तो पाहुणा माझ्या दुबळीच्या घरी
साळीचे तांदूळ दोन्ही रुप्या बरोबरी
prabhū tō pāhuṇā mājhyā dubaḷīcyā gharī
sāḷīcē tāndūḷa dōnhī rupyā barōbarī
Prabhu is a guest in my poor household
I buy sali* variety of rice for two rupees
▷ (प्रभू)(तो)(पाहुणा) my (दुबळीच्या)(घरी)
▷ (साळीचे)(तांदूळ) both (रुप्या)(बरोबरी)
pas de traduction en français
[9] id = 46726
आव्हाड बबन - Awhad Baban
Village उंदीरगाव - Undirgaon
सरप डसला धोतर धुता धुता
दयाळू प्रभू ख्रिस्त उतार्या जवळ होता
sarapa ḍasalā dhōtara dhutā dhutā
dayāḷū prabhū khrista utāryā javaḷa hōtā
A snake bit me while I was washing dhotar*
Kind Prabhu, the giver of antidote, was near
▷ (सरप)(डसला)(धोतर)(धुता)(धुता)
▷ (दयाळू)(प्रभू)(ख्रिस्त)(उतार्या)(जवळ)(होता)
pas de traduction en français
dhotar ➡ dhotarsWhen the singer says that she goes to her village with dhotar, it means that she is just carrying a cloth to bring things from maher (a married woman’s parental home). Similarly, she sometimes means that she is carrying a stole.
[10] id = 52042
सरोदे पद्माबाई - Sarode Padma
Village अहमदनगर - Ahmednagar
पहीली माझी ओवी नाही गाण्याचा आळस
तारक प्रभू येसू माझ्या जिण्याचा कळस
pahīlī mājhī ōvī nāhī gāṇyācā āḷasa
tāraka prabhū yēsū mājhyā jiṇyācā kaḷasa
My first song, I don’t feel lazy to sing
The saviour Prabhu, is the pinnacle of my life
▷ (पहीली) my verse not (गाण्याचा)(आळस)
▷ (तारक)(प्रभू)(येसू) my (जिण्याचा)(कळस)
pas de traduction en français
[11] id = 52047
सरोदे पद्माबाई - Sarode Padma
Village अहमदनगर - Ahmednagar
जेवन जेवताना नाही प्रार्थना मी केली
तरी ग पंगतीला येशुमायबाई आली
jēvana jēvatānā nāhī prārthanā mī kēlī
tarī ga paṅgatīlā yēśumāyabāī ālī
While having my meal, I did not pray
Even then Jesus’s mother came to eat with me
▷ (जेवन)(जेवताना) not (प्रार्थना) I shouted
▷ (तरी) * (पंगतीला)(येशुमायबाई) has_come
pas de traduction en français
[12] id = 52054
सरोदे पद्माबाई - Sarode Padma
Village अहमदनगर - Ahmednagar
निरभ्री आकाशी शोभे पोर्णीमेचा चंद्र
पवित्र प्रभू माझ्या जीवनाच केंद्र
nirabhrī ākāśī śōbhē pōrṇīmēcā candra
pavitra prabhū mājhyā jīvanāca kēndra
The full moon looks beautiful in the clear sky
Sacred Prabhu is the focus of my life
▷ (निरभ्री)(आकाशी)(शोभे)(पोर्णीमेचा)(चंद्र)
▷ (पवित्र)(प्रभू) my (जीवनाच)(केंद्र)
pas de traduction en français
[13] id = 73368
जाधव अगनीस - Jadhav Agnis
Village लाडेगाव - Ladegaon
पवीत्र मारीयाला मीत वाहीन कमळ
तुझ्या वाड्यामध्ये माझ्या बाळाला संभाळ
pavītra mārīyālā mīta vāhīna kamaḷa
tujhyā vāḍyāmadhyē mājhyā bāḷālā sambhāḷa
I will offer a lotus to sacred Mother Mary
You take care of my son in your house
▷ (पवीत्र)(मारीयाला)(मीत)(वाहीन)(कमळ)
▷  Your (वाड्यामध्ये) my (बाळाला)(संभाळ)
pas de traduction en français
[14] id = 80678
भोसले येलेसाबीत याव्हानरा - Bhosale Yelsabit
Village खंडाळा - Khandala
सांगुन धाडीते आल्या गेल्याच्या जवळी
माझ्या बंधुची बैठक येसु खि्रस्ताच्या देवळी
sāṅguna dhāḍītē ālyā gēlyācyā javaḷī
mājhyā bandhucī baiṭhaka yēsu ikhrastācyā dēvaḷī
I send a message with those who come and go
My brother sits in the temple of Jesus Christ
▷ (सांगुन)(धाडीते)(आल्या)(गेल्याच्या)(जवळी)
▷  My (बंधुची)(बैठक)(येसु)(खि्रस्ताच्या)(देवळी)
pas de traduction en français
[15] id = 82884
पंडीत सारजा - Pandit Saraja
Village उंदीरगाव - Undirgaon
वडाच्या पारंब्या कशाचं झाकण
माझ्या बाळकाला वर प्रभुचे राखण
vaḍācyā pārambyā kaśācaṁ jhākaṇa
mājhyā bāḷakālā vara prabhucē rākhaṇa
What are the aerial roots of the Banyan* tree covering
It is Prabhu’s protection for my son
▷ (वडाच्या)(पारंब्या)(कशाचं)(झाकण)
▷  My (बाळकाला)(वर)(प्रभुचे)(राखण)
pas de traduction en français
BanyanFicus benghalensis (the “Indian banyan“), the national tree of the Republic of India
[16] id = 95936
जाधव साकरबाई सोनाजी - Jadhav Sakarbai Sonaji
Village पुणतांबा - Puntamba
देव प्रभु राया तुला येते मी शरण
माझ्या बाळाला आयुष्य मला मागते मरण
dēva prabhu rāyā tulā yētē mī śaraṇa
mājhyā bāḷālā āyuṣya malā māgatē maraṇa
God Prabhuraya, I surrender to you
Give long life to my son, I ask death for myself
▷ (देव)(प्रभु)(राया) to_you (येते) I (शरण)
▷  My (बाळाला)(आयुष्य)(मला)(मागते)(मरण)
pas de traduction en français
[17] id = 95937
थोरात ऋतू - Thorat Rutui
Village पुणतांबा - Puntamba
देवळाला जाया माझं आवंदा नव्हते मन
प्रभु खि्रस्तीने मला चिठ्ठया पाठविल्या दोन
dēvaḷālā jāyā mājhaṁ āvandā navhatē mana
prabhu ikhrastīnē malā ciṭhṭhayā pāṭhavilyā dōna
I did not not feel like going to the temple this year
Prabhu Christ sent me two letters
▷ (देवळाला)(जाया)(माझं)(आवंदा)(नव्हते)(मन)
▷ (प्रभु)(खि्रस्तीने)(मला)(चिठ्ठया)(पाठविल्या) two
pas de traduction en français
[18] id = 95945
जाधव साकरबाई सोनाजी - Jadhav Sakarbai Sonaji
Village पुणतांबा - Puntamba
देव प्रभु राया मागत नाही काय
बालकाला माझ्या आयुष्य घाल लय
dēva prabhu rāyā māgata nāhī kāya
bālakālā mājhyā āyuṣya ghāla laya
God Prabhuraya, I am not asking anything (for myself)
Give my son a long life
▷ (देव)(प्रभु)(राया)(मागत) not why
▷ (बालकाला) my (आयुष्य)(घाल)(लय)
pas de traduction en français
[19] id = 95946
खरात इंदु - Kharat Indu
Village पुणतांबा - Puntamba
चल माझे बाई चल प्रभुच्या भेटीला
फुल घेते ओटीला
cala mājhē bāī cala prabhucyā bhēṭīlā
fula ghētē ōṭīlā
Come, daughter, let’s go to visit Prabhu (in his temple)
I take flowers in the fold of my sari*
▷  Let_us_go (माझे) woman let_us_go (प्रभुच्या)(भेटीला)
▷  Flowers (घेते)(ओटीला)
pas de traduction en français
[20] id = 95947
भोसले आनंदी काशीनाथ - Bhosale Anandi Kashinath
Village खंडाळा - Khandala
आकाशाची वाट आहे दगड धोंड्याची द्यावु
ख्रिस्ताची मला संगत मोठ्याची
ākāśācī vāṭa āhē dagaḍa dhōṇḍyācī dyāvu
khristācī malā saṅgata mōṭhyācī
The way to the sky is strewn with stones
I have the company of the great Christ
▷ (आकाशाची)(वाट)(आहे)(दगड)(धोंड्याची)(द्यावु)
▷ (ख्रिस्ताची)(मला) tells (मोठ्याची)
pas de traduction en français
[21] id = 95949
भोसले आनंदी काशीनाथ - Bhosale Anandi Kashinath
Village खंडाळा - Khandala
देवळाच्या काठी चिमणी करीती चिऊ चिऊ
आम्हा पापासाठी येशु बाळ दिला जीऊ
dēvaḷācyā kāṭhī cimaṇī karītī ciū ciū
āmhā pāpāsāṭhī yēśu bāḷa dilā jīū
On the edge of the temple, sparrows are chirping
For us sinners, the little Christ gave his life
▷ (देवळाच्या)(काठी)(चिमणी) asks_for (चिऊ)(चिऊ)
▷ (आम्हा)(पापासाठी)(येशु) son (दिला)(जीऊ)
pas de traduction en français
[22] id = 95978
बार्से अलकाबाई दानीयल - Barse Alkabai Daniyal
Village कारेगाव - Karegaon
सोरगाची वाट टाळ्या लावुन फोडली
दयाळु प्रभुची मला संगत घडली
sōragācī vāṭa ṭāḷyā lāvuna phōḍalī
dayāḷu prabhucī malā saṅgata ghaḍalī
The way to heaven was freed, clapping hands
I got the privilege of the kind Prabhu’s company
▷ (सोरगाची)(वाट)(टाळ्या)(लावुन)(फोडली)
▷ (दयाळु)(प्रभुची)(मला) tells (घडली)
pas de traduction en français
[23] id = 96006
त्रिभुवन देअू - Tribhuvan Deu
Village खंडाळा - Khandala
देवाच्या देवळी गुडघे टेकीते भारावुन
पवित्र मारीयाबाई हाका मारीते जोरान
dēvācyā dēvaḷī guḍaghē ṭēkītē bhārāvuna
pavitra mārīyābāī hākā mārītē jōrāna
In God’s temple, I am overwhelmed with devotion, I kneel
Sacred Mother Mary is calling out loudly
▷ (देवाच्या)(देवळी)(गुडघे)(टेकीते)(भारावुन)
▷ (पवित्र)(मारीयाबाई)(हाका)(मारीते)(जोरान)
pas de traduction en français
[24] id = 96012
काते मीना रघुनाथ - Kate Meena Raghunath
Village वडुस्ते - Vaduste
आग धनीचा म्हणुनी नाही झाकीला मी पदर
पोटीच्या बाळावरी प्रभुची नजर
āga dhanīcā mhaṇunī nāhī jhākīlā mī padara
pōṭīcyā bāḷāvarī prabhucī najara
He is my own son, I did not cover my shoulder
Prabhu takes care of my son
▷  O (धनीचा)(म्हणुनी) not (झाकीला) I (पदर)
▷ (पोटीच्या)(बाळावरी)(प्रभुची)(नजर)
pas de traduction en français
[25] id = 96093
थोरात ऋतू - Thorat Rutui
Village पुणतांबा - Puntamba
प्रभुच्या देवळी पायरीला सोन
देवळाला येती बाळ माझे पहिलवान
prabhucyā dēvaḷī pāyarīlā sōna
dēvaḷālā yētī bāḷa mājhē pahilavāna
The steps of Prabbu’s temple are of gold
My wrestler son comes to the temple
▷ (प्रभुच्या)(देवळी)(पायरीला) gold
▷ (देवळाला)(येती) son (माझे)(पहिलवान)
pas de traduction en français
[26] id = 96104
भोसले येलेसाबीत याव्हानरा - Bhosale Yelsabit
Village खंडाळा - Khandala
पवित्र मारीयाबाई निकरट केली माया
पोटीचा पुत्र दिला जगातारायाला
pavitra mārīyābāī nikaraṭa kēlī māyā
pōṭīcā putra dilā jagātārāyālā
Sacred Mother Mary, why have you been so hard in your affection
She gave her own son to save the world
▷ (पवित्र)(मारीयाबाई)(निकरट) shouted (माया)
▷ (पोटीचा)(पुत्र)(दिला)(जगातारायाला)
pas de traduction en français
[27] id = 96118
भोसले आनंदी काशीनाथ - Bhosale Anandi Kashinath
Village खंडाळा - Khandala
चौथ्या स्थानाला माय लेकरांची भेट
यहुदी लोकांनी कशी केली ताटातुट
cauthyā sthānālā māya lēkarāñcī bhēṭa
yahudī lōkānnī kaśī kēlī tāṭātuṭa
Mother and son met on the fourth place
How did the Yehudis* separate them
▷ (चौथ्या)(स्थानाला)(माय)(लेकरांची)(भेट)
▷ (यहुदी)(लोकांनी) how shouted (ताटातुट)
pas de traduction en français
[28] id = 96119
भोसले आनंदी काशीनाथ - Bhosale Anandi Kashinath
Village खंडाळा - Khandala
बाई बोले पुरुषाला पुत्र कैसा होईल मजला
बोले परमात्मयाची छाया पुत्र होईल तुजला
bāī bōlē puruṣālā putra kaisā hōīla majalā
bōlē paramātmayācī chāyā putra hōīla tujalā
Woman says to man, how will I have a son
God’s shadow says, you will have a son
▷  Woman (बोले)(पुरुषाला)(पुत्र)(कैसा)(होईल)(मजला)
▷ (बोले)(परमात्मयाची)(छाया)(पुत्र)(होईल)(तुजला)
pas de traduction en français
[29] id = 96123
भोसले आनंदी काशीनाथ - Bhosale Anandi Kashinath
Village खंडाळा - Khandala
सकाळी उठुनी मला काय लाभ झाला
मारीयाचा पुत्र खि्रस्त माझ्या मुखी आला
sakāḷī uṭhunī malā kāya lābha jhālā
mārīyācā putra ikhrasta mājhyā mukhī ālā
On getting up in the morning, what did I gain
Mary’s son Christ, his name was on my tongue
▷  Morning (उठुनी)(मला) why (लाभ)(झाला)
▷ (मारीयाचा)(पुत्र)(खि्रस्त) my (मुखी) here_comes
pas de traduction en français
[30] id = 96124
भोसले येलेसाबीत याव्हानराव - Bhosale Yelesabit Y.
Village खंडाळा - Khandala
पवित्र मारीयाबाई तुझ्या अलतराला झोळ्या
देवळाला येती लेकी माझ्या लेकुरवाळ्या
pavitra mārīyābāī tujhyā alatarālā jhōḷyā
dēvaḷālā yētī lēkī mājhyā lēkuravāḷyā
Sacred Mother Mary, your dress has pockets
My daughters are coming to the temple with their children
▷ (पवित्र)(मारीयाबाई) your (अलतराला)(झोळ्या)
▷ (देवळाला)(येती)(लेकी) my (लेकुरवाळ्या)
pas de traduction en français
[31] id = 103378
त्रिभुवन देअू - Tribhuvan Deu
Village खंडाळा - Khandala
येऊ दे लोकांना येशु कचेरीला नेला
मार फटक्याचा दिला घाम रकत वाहीला
yēū dē lōkānnā yēśu kacērīlā nēlā
māra phaṭakyācā dilā ghāma rakata vāhīlā
Let people come, Jesus is taken to the assembly
He was beaten mercilessly, blood and sweat were flowing
▷ (येऊ)(दे)(लोकांना)(येशु) office (नेला)
▷ (मार)(फटक्याचा)(दिला)(घाम)(रकत)(वाहीला)
pas de traduction en français
[32] id = 109129
जाधव अगनीस - Jadhav Agnis
Village लाडेगाव - Ladegaon
पावित्र मारीया बाई आगोग्याचे नरेवाट
देवाच्या मागीन बालके तुझ्या हाती धर
pāvitra mārīyā bāī āgōgyācē narēvāṭa
dēvācyā māgīna bālakē tujhyā hātī dhara
no translation in English
▷ (पावित्र)(मारीया) woman (आगोग्याचे)(नरेवाट)
▷ (देवाच्या)(मागीन)(बालके) your (हाती)(धर)
pas de traduction en français
[33] id = 109170
कसोटे कमल अमर - Kasote Kamal Amar
Village चितळी - Chitali
प्रभु प्रभु करते प्रभु स्वर्गात गेला
हाती तारणाचा प्याला आशिर्वाद देई मला
prabhu prabhu karatē prabhu svargāta gēlā
hātī tāraṇācā pyālā āśirvāda dēī malā
I say Prabhu, Prabhu has gone to heaven
The cup of salvation in hand, he gives me blessings
▷ (प्रभु)(प्रभु)(करते)(प्रभु)(स्वर्गात) has_gone
▷ (हाती)(तारणाचा)(प्याला)(आशिर्वाद)(देई)(मला)
pas de traduction en français
[34] id = 109188
भास्कर शैलजा माधव - Bhaskar Shailaja Madhav
Village जुन्नर - Junnar
सकाळी उठुनी चिमणी करती चिव चिव
उजमाच्या पापासाठी येशुने दिला जीव
sakāḷī uṭhunī cimaṇī karatī civa civa
ujamācyā pāpāsāṭhī yēśunē dilā jīva
On getting up in the morning, sparrows are chirping
For us sinners, Jesus gave his life
▷  Morning (उठुनी)(चिमणी) asks_for (चिव)(चिव)
▷ (उजमाच्या)(पापासाठी)(येशुने)(दिला) life
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Support
⇑ Top of page ⇑