Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= C08-03-04c
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class C:VIII-3.4c (C08-03-04c)
(6 records)

Display songs in class at higher level (C08-03-04)
Display complete classification scheme (3615 classes)

C:VIII-3.4c (C08-03-04c) - Mother / Wish to beget a child / Wish to have a daughter

[1] id = 17865
दबडे हौसा - Dabde Hausa
Village साकरी - Sakari
राघु ग मैनाची ही ग आवड माझ्या जीवा
राघु ग माझ्या घरी मैना तु तर दे देवा
rāghu ga mainācī hī ga āvaḍa mājhyā jīvā
rāghu ga mājhyā gharī mainā tu tara dē dēvā
I feel very much like having a son and a daughter
I have a son at home, oh God, give me a daughter
▷ (राघु) * (मैनाची)(ही) * (आवड) my life
▷ (राघु) * my (घरी) Mina you wires (दे)(देवा)
pas de traduction en français
[2] id = 96304
भिसे विमल - Bhise Vimal
Village रुई - Rui
लेकाच्या माईला तिला लेकाचा गोड
माझ्या मयीनाला नवस केले चिंचला पान थोड
lēkācyā māīlā tilā lēkācā gōḍa
mājhyā mayīnālā navasa kēlē ciñcalā pāna thōḍa
Son’s mother feels admiration for her son
I made a vow for Maina*, my daughter, Tamarind tree has small leaves
▷ (लेकाच्या)(माईला)(तिला)(लेकाचा)(गोड)
▷  My (मयीनाला)(नवस)(केले)(चिंचला)(पान)(थोड)
pas de traduction en français
MainaThe name of a bird. Commonly used as a term of endearment for the dear daughter
[3] id = 106103
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
Village शिरसगाव - Shirasgaon
बारा वर्ष लेक मग झाली शेजारीन
कवडळु लागली बाई माझी वजारीन
bārā varṣa lēka maga jhālī śējārīna
kavaḍaḷu lāgalī bāī mājhī vajārīna
For twelve years, she was my daughter, then she became an outsider (she got married)
She embraced me, my Vanjarin who will now be meeting after some time (like a woman from the Vanjari, a nomad tribe)
▷ (बारा)(वर्ष)(लेक)(मग) has_come (शेजारीन)
▷ (कवडळु)(लागली) woman my (वजारीन)
pas de traduction en français
[4] id = 17868
पोळेकर जना - Polekar Jana
Village गडले - Gadale
राम ती लक्ष्मण दोन्ही नाव ती बाळाची
आवड मला मोठी लेकी तानी ती बाईची
rāma tī lakṣmaṇa dōnhī nāva tī bāḷācī
āvaḍa malā mōṭhī lēkī tānī tī bāīcī
Ram and Lakshman are the names of my two sons
I am very fond of Tanibai, my daughter
▷  Ram (ती) Laksman both (नाव)(ती)(बाळाची)
▷ (आवड)(मला)(मोठी)(लेकी)(तानी)(ती)(बाईची)
pas de traduction en français
[5] id = 17869
सातपुते यशोदा - Satpute Yashoda
Village चिखलगाव - Chikhalgaon
राम लक्ष्मण दोन नाव ती देवाची
आवड मला मोठी लेकी सकुच्या नावाची
rāma lakṣmaṇa dōna nāva tī dēvācī
āvaḍa malā mōṭhī lēkī sakucyā nāvācī
Ram and Lakshman are two names of God
I am very fond of my daughter Sakubai’s name
▷  Ram Laksman two (नाव)(ती) God
▷ (आवड)(मला)(मोठी)(लेकी)(सकुच्या)(नावाची)
pas de traduction en français
[6] id = 44718
पाडे सुदामनी - Pade Sudamani
Village पिंपरी - Pimpri
काळी चंद्रकळा ठेवू ठेवू नेसावी
जड भार्याला असावी पोटीची राधा
kāḷī candrakaḷā ṭhēvū ṭhēvū nēsāvī
jaḍa bhāryālā asāvī pōṭīcī rādhā
Black Chandrakala* sari, one wears it sparingly
One should have a daughter to share one’s joys and sorrows, to open one’s heart
▷  Kali (चंद्रकळा)(ठेवू)(ठेवू)(नेसावी)
▷ (जड)(भार्याला)(असावी)(पोटीची)(राधा)
pas de traduction en français
Chandrakala ➡ chandrakalasA black sari with stars woven or printed on it, resembling a starry sky at night, very popular with women

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Wish to have a daughter