Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= B07-09-08
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class B:VII-9.8 (B07-09-08)
(23 records)

Display songs in class at higher level (B07-09)
Display complete classification scheme (3615 classes)

B:VII-9.8 (B07-09-08) - Religious institutions / Guru / Nārāyaṇgirībābā

[1] id = 85454
पवार काशी - Pawar Kashi
Village हासाळा - Hasala
नवस बोलले ऋद्रपुरी दाराला सभा मंडप
वाड्याला आवडीचे बाबा माझे
navasa bōlalē ṛdrapurī dārālā sabhā maṇḍapa
vāḍyālā āvaḍīcē bābā mājhē
no translation in English
▷ (नवस) says (ऋद्रपुरी)(दाराला)(सभा)(मंडप)
▷ (वाड्याला)(आवडीचे) Baba (माझे)
pas de traduction en français
[2] id = 46501
जेजुरकर मारुती मुरलीधर - Jejurkar Maruti Murlidhar
Village पुणतांबा - Puntamba
येशीच्या बाहेर दिंडी कोणाची थोपली
या नारायणगीरीबाबाची तार विण्याची तुटली
yēśīcyā bāhēra diṇḍī kōṇācī thōpalī
yā nārāyaṇagīrībābācī tāra viṇyācī tuṭalī
no translation in English
▷ (येशीच्या)(बाहेर)(दिंडी)(कोणाची)(थोपली)
▷ (या)(नारायणगीरीबाबाची) wire (विण्याची)(तुटली)
pas de traduction en français
[3] id = 48647
दहीतळे जनाबाई - Dahitale Janabai Arjun
Village महींदा - Mahinda
टाळ वाजी टाळकरी आला मृदंग्या घाईला
साधु नारायण गिरी बाबानी अभंग चढाचा लावीला
ṭāḷa vājī ṭāḷakarī ālā mṛdaṅgyā ghāīlā
sādhu nārāyaṇa girī bābānī abhaṅga caḍhācā lāvīlā
no translation in English
▷ (टाळ)(वाजी)(टाळकरी) here_comes (मृदंग्या)(घाईला)
▷ (साधु)(नारायण)(गिरी)(बाबानी)(अभंग)(चढाचा)(लावीला)
pas de traduction en français
[4] id = 48648
दहीतळे जनाबाई - Dahitale Janabai Arjun
Village महींदा - Mahinda
टाळ वाजवी टाळकरी मृदंग्याचा हात हाल
साधु नारायण गिरी बाबा मधी चंद्र डुल
ṭāḷa vājavī ṭāḷakarī mṛdaṅgyācā hāta hāla
sādhu nārāyaṇa girī bābā madhī candra ḍula
no translation in English
▷ (टाळ)(वाजवी)(टाळकरी)(मृदंग्याचा) hand (हाल)
▷ (साधु)(नारायण)(गिरी) Baba (मधी)(चंद्र)(डुल)
pas de traduction en français
[5] id = 48649
दहीतळे जनाबाई - Dahitale Janabai Arjun
Village महींदा - Mahinda
तारीख गडावरी दिवा जळतो तुपाचा
असा उजेड पडला साधुच्या रुपाचा
tārīkha gaḍāvarī divā jaḷatō tupācā
asā ujēḍa paḍalā sādhucyā rupācā
no translation in English
▷ (तारीख)(गडावरी) lamp (जळतो)(तुपाचा)
▷ (असा)(उजेड)(पडला)(साधुच्या)(रुपाचा)
pas de traduction en français
[6] id = 48650
दहीतळे जनाबाई - Dahitale Janabai Arjun
Village महींदा - Mahinda
तारीख गडावरी पाखराला नव्हतं पाणी
साधु नारायणगिरी बाबानी हौदा बनविल्या दोन्ही
tārīkha gaḍāvarī pākharālā navhataṁ pāṇī
sādhu nārāyaṇagirī bābānī haudā banavilyā dōnhī
no translation in English
▷ (तारीख)(गडावरी)(पाखराला)(नव्हतं) water,
▷ (साधु)(नारायणगिरी)(बाबानी)(हौदा)(बनविल्या) both
pas de traduction en français
[7] id = 48741
खेडकर तानाबाई - Khedkar Tanabai
Village पाडळी - Padali
नारायण गडावरी विना वाजे लफुलफा
नारायण गिरी बाबा ते गंधावरी बुक्का
nārāyaṇa gaḍāvarī vinā vājē laphulaphā
nārāyaṇa girī bābā tē gandhāvarī bukkā
no translation in English
▷ (नारायण)(गडावरी)(विना)(वाजे)(लफुलफा)
▷ (नारायण)(गिरी) Baba (ते)(गंधावरी)(बुक्का)
pas de traduction en français
[8] id = 48742
खेडकर तानाबाई - Khedkar Tanabai
Village पाडळी - Padali
तारख्या सुरापरी आहेत दगडाचे टाळ
नारायणगिरी बाबा साधू बांजव्याचे बाळ
tārakhyā surāparī āhēta dagaḍācē ṭāḷa
nārāyaṇagirī bābā sādhū bāñjavyācē bāḷa
no translation in English
▷ (तारख्या)(सुरापरी)(आहेत)(दगडाचे)(टाळ)
▷ (नारायणगिरी) Baba (साधू)(बांजव्याचे) son
pas de traduction en français
[9] id = 48881
क्षीरसागर अनसा - Kshirasagar Anasabai
Village वाजाठाण - Vajathan
आडव्या रानात दिंडी कोणाची थोपली
नारायण गीर बाबा यांची तार विणेची तुटली
āḍavyā rānāta diṇḍī kōṇācī thōpalī
nārāyaṇa gīra bābā yāñcī tāra viṇēcī tuṭalī
no translation in English
▷ (आडव्या)(रानात)(दिंडी)(कोणाची)(थोपली)
▷ (नारायण)(गीर) Baba (यांची) wire (विणेची)(तुटली)
pas de traduction en français
[10] id = 48882
क्षीरसागर अनसा - Kshirasagar Anasabai
Village वाजाठाण - Vajathan
माझ्या अंगणात वाळू कोणी तुडवली
नारायीणबाबाची आग दिंडी मिरवली
mājhyā aṅgaṇāta vāḷū kōṇī tuḍavalī
nārāyīṇabābācī āga diṇḍī miravalī
no translation in English
▷  My (अंगणात)(वाळू)(कोणी)(तुडवली)
▷ (नारायीणबाबाची) O (दिंडी)(मिरवली)
pas de traduction en français
[11] id = 49680
दहीतळे साखरबाई महादेव - Dahitale Sakharbai Mahadev
Village महींदा - Mahinda
टाळ वाज टाळकरी मृदूंगाची बोटे हाल
साद नारायणबाबा विन्या वाल्याची बोट हाल
ṭāḷa vāja ṭāḷakarī mṛdūṅgācī bōṭē hāla
sāda nārāyaṇabābā vinyā vālyācī bōṭa hāla
no translation in English
▷ (टाळ)(वाज)(टाळकरी)(मृदूंगाची)(बोटे)(हाल)
▷ (साद)(नारायणबाबा)(विन्या)(वाल्याची)(बोट)(हाल)
pas de traduction en français
[12] id = 50667
दहीतळे साखरबाई महादेव - Dahitale Sakharbai Mahadev
Village महींदा - Mahinda
तारखी गडावरी पाखरु रंगाच
गुरु बाबाच्या शिखरावरुन पाणी दिसात गंगच
tārakhī gaḍāvarī pākharu raṅgāca
guru bābācyā śikharāvaruna pāṇī disāta gaṅgaca
no translation in English
▷ (तारखी)(गडावरी)(पाखरु)(रंगाच)
▷ (गुरु)(बाबाच्या)(शिखरावरुन) water, (दिसात)(गंगच)
pas de traduction en français
[13] id = 50669
दहीतळे साखरबाई महादेव - Dahitale Sakharbai Mahadev
Village महींदा - Mahinda
तारखी गडावरी हिरवी लाईट लावीली
गुरु महाराजानी किर्त करुनी दाविली
tārakhī gaḍāvarī hiravī lāīṭa lāvīlī
guru mahārājānī kirta karunī dāvilī
no translation in English
▷ (तारखी)(गडावरी) green (लाईट)(लावीली)
▷ (गुरु)(महाराजानी)(किर्त)(करुनी)(दाविली)
pas de traduction en français
[14] id = 50673
दहीतळे साखरबाई महादेव - Dahitale Sakharbai Mahadev
Village महींदा - Mahinda
तारख्या सुरावरी सव्वा खंडीच पुराण
नारायण बाबाच्या जेवल्यात दिंड्या लक्ष पडल दुराण
tārakhyā surāvarī savvā khaṇḍīca purāṇa
nārāyaṇa bābācyā jēvalyāta diṇḍyā lakṣa paḍala durāṇa
no translation in English
▷ (तारख्या)(सुरावरी)(सव्वा)(खंडीच)(पुराण)
▷ (नारायण)(बाबाच्या)(जेवल्यात)(दिंड्या)(लक्ष)(पडल)(दुराण)
pas de traduction en français
[15] id = 50674
खेडकर तानाबाई - Khedkar Tanabai
Village पाडळी - Padali
तारखे सुरावरी वारी कोणात दिसतो
नारायण बाबाला भर दिंड्याचा दिसतो
tārakhē surāvarī vārī kōṇāta disatō
nārāyaṇa bābālā bhara diṇḍyācā disatō
no translation in English
▷ (तारखे)(सुरावरी)(वारी)(कोणात)(दिसतो)
▷ (नारायण)(बाबाला)(भर)(दिंड्याचा)(दिसतो)
pas de traduction en français
[16] id = 50675
खेडकर तानाबाई - Khedkar Tanabai
Village पाडळी - Padali
नारायण गडावरि खेरे जांभुळ तोडीले
नारायणाबाबाचे खांब किर्तीला जोडीले
nārāyaṇa gaḍāvari khērē jāmbhuḷa tōḍīlē
nārāyaṇābābācē khāmba kirtīlā jōḍīlē
no translation in English
▷ (नारायण)(गडावरि)(खेरे)(जांभुळ)(तोडीले)
▷ (नारायणाबाबाचे)(खांब)(किर्तीला)(जोडीले)
pas de traduction en français
[17] id = 50676
गायकवाड आसरा - Gaykwad Asrabai
Village महांकाळवडगाव - Mahakalwadgaon
साखरेचा शिरा लई करायाला सोपा
नारंगीर बाबाचा तांगा गोसायाचा तोफा
sākharēcā śirā laī karāyālā sōpā
nāraṅgīra bābācā tāṅgā gōsāyācā tōphā
no translation in English
▷ (साखरेचा)(शिरा)(लई)(करायाला)(सोपा)
▷ (नारंगीर) of_Baba_(Ambedkar) (तांगा)(गोसायाचा)(तोफा)
pas de traduction en français
[18] id = 57243
दहीतळे जनाबाई - Dahitale Janabai Arjun
Village महींदा - Mahinda
तारीख गडावरी एक पाखरु रंगाच
यांच्या शिखरावरुनी पाणी दिस गंगाच
tārīkha gaḍāvarī ēka pākharu raṅgāca
yāñcyā śikharāvarunī pāṇī disa gaṅgāca
no translation in English
▷ (तारीख)(गडावरी)(एक)(पाखरु)(रंगाच)
▷ (यांच्या)(शिखरावरुनी) water, (दिस)(गंगाच)
pas de traduction en français
[19] id = 57244
दहीतळे जनाबाई - Dahitale Janabai Arjun
Village महींदा - Mahinda
तारखेश्वर गडावरी शिंगाड वाजत फडीला
साधूच्या दर्शनाला ऋषी निघाले फेरीला
tārakhēśvara gaḍāvarī śiṅgāḍa vājata phaḍīlā
sādhūcyā darśanālā ṛṣī nighālē phērīlā
no translation in English
▷ (तारखेश्वर)(गडावरी)(शिंगाड)(वाजत)(फडीला)
▷ (साधूच्या)(दर्शनाला)(ऋषी)(निघाले)(फेरीला)
pas de traduction en français
[20] id = 85453
नगरे फुला - Nagare Phula
Village शिराळा - Shirala
नारायणाबाबा आहे आगाशी तुझी कोप
माझ्या नेनंत्या बाळाला चंद्रहाराला नजर राख
nārāyaṇābābā āhē āgāśī tujhī kōpa
mājhyā nēnantyā bāḷālā candrahārālā najara rākha
no translation in English
▷ (नारायणाबाबा)(आहे)(आगाशी)(तुझी)(कोप)
▷  My (नेनंत्या)(बाळाला)(चंद्रहाराला)(नजर) ash
pas de traduction en français
[21] id = 78154
भागवत सखूबाई - Bhagwat Sakhu
Village खानापुर - Khanapur
माझ्या अंगणात तांदळाच ढवळं पाणी
नारायणगीरी बाबाला एवढी माझी मेजवानी
mājhyā aṅgaṇāta tāndaḷāca ḍhavaḷaṁ pāṇī
nārāyaṇagīrī bābālā ēvaḍhī mājhī mējavānī
no translation in English
▷  My (अंगणात)(तांदळाच)(ढवळं) water,
▷ (नारायणगीरी)(बाबाला)(एवढी) my (मेजवानी)
pas de traduction en français
[22] id = 78156
भागवत सखूबाई - Bhagwat Sakhu
Village खानापुर - Khanapur
गावाची वरती दिंडी कोणाची थोपली
नारायणगीरी बाबाची तार विनेची तुटली
gāvācī varatī diṇḍī kōṇācī thōpalī
nārāyaṇagīrī bābācī tāra vinēcī tuṭalī
no translation in English
▷ (गावाची)(वरती)(दिंडी)(कोणाची)(थोपली)
▷ (नारायणगीरी)(बाबाची) wire (विनेची)(तुटली)
pas de traduction en français
[23] id = 111383
टावरे सखुबाई रामचंद्र - tavare Sakhu Ramchandra
Village पळसे - Palase
गोर माझ अंग म्या तर लाविला कोळसा
नाना नारायण बाबा पारी एवढी मुंडासा
gōra mājha aṅga myā tara lāvilā kōḷasā
nānā nārāyaṇa bābā pārī ēvaḍhī muṇḍāsā
no translation in English
▷ (गोर) my (अंग)(म्या) wires (लाविला)(कोळसा)
▷ (नाना)(नारायण) Baba (पारी)(एवढी)(मुंडासा)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Nārāyaṇgirībābā
⇑ Top of page ⇑