Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= A01-01-23r05
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class A:I-1.23rv (A01-01-23r05)
(20 records)

Display songs in class at higher level (A01-01-23r)
Display complete classification scheme (3615 classes)

A:I-1.23rv (A01-01-23r05) - Sītā / Sītā and god Tātobā / Birth of Lav / Tātobā frightened shapes Lav from grass

[1] id = 1905
घारे पार्वती - Ghare Parvati
Village जअूळ - Jawal
सीताच्या शेरपाला तातोबा देव भ्याला
सांगते बाई तुलात्यानी लहूचा बाळ केला
sītācyā śērapālā tātōbā dēva bhyālā
sāṅgatē bāī tulātyānī lahūcā bāḷa kēlā
no translation in English
▷  Of_Sita (शेरपाला)(तातोबा)(देव)(भ्याला)
▷  I_tell woman (तुलात्यानी)(लहूचा) son did
pas de traduction en français
[2] id = 1906
साबळे सिंधू - Sable Sindhu
Village धामणवळ - DhamanOhol
धावत पळत देव नही वळाला गेला
लव्ह्याचा लहुबाळ त्यानी हातानी बनवला
dhāvata paḷata dēva nahī vaḷālā gēlā
lavhyācā lahubāḷa tyānī hātānī banavalā
no translation in English
▷ (धावत)(पळत)(देव) not (वळाला) has_gone
▷ (लव्ह्याचा)(लहुबाळ)(त्यानी)(हातानी)(बनवला)
pas de traduction en français
[3] id = 1907
मोरे मथा - More Matha
Village आंबेगाव - Ambegaon
देव जातो धावत लवाळ घेऊनी
त्याचा करी लवू घाली पाळण्यात झोपी
dēva jātō dhāvata lavāḷa ghēūnī
tyācā karī lavū ghālī pāḷaṇyāta jhōpī
no translation in English
▷ (देव) goes (धावत)(लवाळ)(घेऊनी)
▷ (त्याचा)(करी) apply (घाली)(पाळण्यात)(झोपी)
pas de traduction en français
[4] id = 1908
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
Village धामणवळ - DhamanOhol
गेला वनात सरपणा यानी लहूच केल बाळ
लहुच केल बाळ रामाचा अंकुश त्यात खेळ
gēlā vanāta sarapaṇā yānī lahūca kēla bāḷa
lahuca kēla bāḷa rāmācā aṅkuśa tyāta khēḷa
no translation in English
▷  Has_gone (वनात)(सरपणा)(यानी)(लहूच) did son
▷ (लहुच) did son of_Ram (अंकुश)(त्यात)(खेळ)
pas de traduction en français
[5] id = 1909
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
असा तातोबा बोल काय सांगू मी सीताईला
देव जीवाला घाबरला भ्याला सीताच्या सतवाला
asā tātōbā bōla kāya sāṅgū mī sītāīlā
dēva jīvālā ghābaralā bhyālā sītācyā satavālā
no translation in English
▷ (असा)(तातोबा) says why (सांगू) I Sita
▷ (देव)(जीवाला)(घाबरला)(भ्याला) of_Sita (सतवाला)
pas de traduction en français
[6] id = 1910
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
देव ना तातोबा गुतला सीतच्या सतवाला
गुतला सीताच्या सतवाला लवा कापीतो दारातला
dēva nā tātōbā gutalā sītacyā satavālā
gutalā sītācyā satavālā lavā kāpītō dārātalā
no translation in English
▷ (देव) * (तातोबा)(गुतला) of_Sita (सतवाला)
▷ (गुतला) of_Sita (सतवाला) put (कापीतो)(दारातला)
pas de traduction en français
[7] id = 1911
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
देवा ना तातोबानी कापली हाताची किरंगळ
सीता ना बाईसाठी लव्याच केल बाळ
dēvā nā tātōbānī kāpalī hātācī kiraṅgaḷa
sītā nā bāīsāṭhī lavyāca kēla bāḷa
no translation in English
▷ (देवा) * (तातोबानी)(कापली)(हाताची)(किरंगळ)
▷  Sita * (बाईसाठी)(लव्याच) did son
pas de traduction en français
[8] id = 38738
तेलतुंबडे आशा - Teltumbade Asha
Village मुठेवडगाव - Muthewadgaon
सिताबाई धुया गेली अंकूश गं संग नेला
तात्याबा मनी भ्याला लहू धर्माजा केला
sitābāī dhuyā gēlī aṅkūśa gaṁ saṅga nēlā
tātyābā manī bhyālā lahū dharmājā kēlā
no translation in English
▷  Goddess_Sita (धुया) went (अंकूश)(गं) with (नेला)
▷ (तात्याबा)(मनी)(भ्याला)(लहू)(धर्माजा) did
pas de traduction en français
[9] id = 48053
वानखेडे अन्नपूर्णा नागनाथ - Vankhede Annapurna Nagnath
Village मुंडगाव - Mundgaon
सीता नेली धुया अंकुश संग नेला
तात बमणी भेला लव्हाचा लहू केला
sītā nēlī dhuyā aṅkuśa saṅga nēlā
tāta bamaṇī bhēlā lavhācā lahū kēlā
no translation in English
▷  Sita (नेली)(धुया)(अंकुश) with (नेला)
▷ (तात)(बमणी)(भेला)(लव्हाचा)(लहू) did
pas de traduction en français
[10] id = 52750
मुठे मणकणी - Muthe Mankani
Village कोपरगाव - Kopargaon
सिताबाई बोल तात्याबा ऋषी
माझ बाळ माझ्या पायी पाळणा कोणाचा हालवी
sitābāī bōla tātyābā ṛṣī
mājha bāḷa mājhyā pāyī pāḷaṇā kōṇācā hālavī
no translation in English
▷  Goddess_Sita says (तात्याबा)(ऋषी)
▷  My son my (पायी) cradle (कोणाचा)(हालवी)
pas de traduction en français
[11] id = 56128
जाधव धोंडा - Jadhav Dhondha
Village होनवडज - Honvadaj
तातोबा म्हणतो सितामाय तुला भिलो
लव्हाळ्याचा लहु केला हालवून झोका दिला
tātōbā mhaṇatō sitāmāya tulā bhilō
lavhāḷyācā lahu kēlā hālavūna jhōkā dilā
no translation in English
▷ (तातोबा)(म्हणतो)(सितामाय) to_you (भिलो)
▷ (लव्हाळ्याचा)(लहु) did (हालवून)(झोका)(दिला)
pas de traduction en français
[12] id = 56129
बवले हौसा - Bawale Hausa
Village वडगाव - Wadgaon
सीताच्या सतवाला तातोबा देव भेला
अंकुश रामाचा लहु लव्हाळ्याचा केला
sītācyā satavālā tātōbā dēva bhēlā
aṅkuśa rāmācā lahu lavhāḷyācā kēlā
no translation in English
▷  Of_Sita (सतवाला)(तातोबा)(देव)(भेला)
▷ (अंकुश) of_Ram (लहु)(लव्हाळ्याचा) did
pas de traduction en français
[13] id = 56130
ननावरे गंगू पुंजा - Nanawre Gangu Punja
Village कुंभारी - Kumbhari
तातूबा बोले गऊताचा केला लहू
तुला बाळे काय देऊ
tātūbā bōlē gūtācā kēlā lahū
tulā bāḷē kāya dēū
no translation in English
▷ (तातूबा)(बोले)(गऊताचा) did (लहू)
▷  To_you (बाळे) why (देऊ)
pas de traduction en français
[14] id = 72017
गोर्डे सीताबाई गोरखबाबा - Gorde Sitabai Gorkhbaba
Village शिरसगाव - Shirasgaon
सिताच्या शापाला देव तातुबा भ्याला
लवुच केल बाळ देव हालवु लागला
sitācyā śāpālā dēva tātubā bhyālā
lavuca kēla bāḷa dēva hālavu lāgalā
no translation in English
▷  Of_Sita (शापाला)(देव)(तातुबा)(भ्याला)
▷ (लवुच) did son (देव)(हालवु)(लागला)
pas de traduction en français
[15] id = 88182
मोरे हौसाबाई हनुमंत - More Hausabai Hanumant
Village वाकला - Wakala
अरे माझ्या बाप तुन झोळी ती दाबवली
झोळी ती हालविली लहु बाळ मधी झोपे गेली
arē mājhyā bāpa tuna jhōḷī tī dābavalī
jhōḷī tī hālavilī lahu bāḷa madhī jhōpē gēlī
no translation in English
▷ (अरे) my father (तुन)(झोळी)(ती)(दाबवली)
▷ (झोळी)(ती)(हालविली)(लहु) son (मधी)(झोपे) went
pas de traduction en français
[16] id = 93465
इंगळे कौशल्या - Ingale Kaushalya
Village पुणतांबा - Puntamba
सिताबाई बोले तातुबा तु ऋषी
माझ बाळ माझ्यापाशी तु झोका कोणा देशी
sitābāī bōlē tātubā tu ṛṣī
mājha bāḷa mājhyāpāśī tu jhōkā kōṇā dēśī
no translation in English
▷  Goddess_Sita (बोले)(तातुबा) you (ऋषी)
▷  My son (माझ्यापाशी) you (झोका) who (देशी)
pas de traduction en français
[17] id = 93466
इंगळे कौशल्या - Ingale Kaushalya
Village पुणतांबा - Puntamba
सिताबाई बोले तातुबा तु आंधळा
माझ बाळ माझ्यापाशी देशी कोणा हिंदळा
sitābāī bōlē tātubā tu āndhaḷā
mājha bāḷa mājhyāpāśī dēśī kōṇā hindaḷā
no translation in English
▷  Goddess_Sita (बोले)(तातुबा) you (आंधळा)
▷  My son (माझ्यापाशी)(देशी) who (हिंदळा)
pas de traduction en français
[18] id = 94602
चव्हाण रुक्मीणी - Chavan Rukhamini
Village वाटवडा - Watwada
सिताचा वनवास असा कितींदा होईल
अंकुश जन्मा येईल सुड रामाचा घेईल
sitācā vanavāsa asā kitīndā hōīla
aṅkuśa janmā yēīla suḍa rāmācā ghēīla
no translation in English
▷ (सिताचा) vanavas (असा)(कितींदा)(होईल)
▷ (अंकुश)(जन्मा)(येईल)(सुड) of_Ram (घेईल)
pas de traduction en français
[19] id = 94604
गायकवाड सावित्री किशन - Gaykwad Savitri Kisan
Village टाकळी - Takali
सिता माईला असा वनवास कितीही होईल
लहु पोटाला येईल सुड रामाचा घेईल
sitā māīlā asā vanavāsa kitīhī hōīla
lahu pōṭālā yēīla suḍa rāmācā ghēīla
no translation in English
▷  Sita (माईला)(असा) vanavas (कितीही)(होईल)
▷ (लहु)(पोटाला)(येईल)(सुड) of_Ram (घेईल)
pas de traduction en français
[20] id = 94606
बवले हौसा - Bawale Hausa
Village वडगाव - Wadgaon
सीताबाई बोल तातोबा माझा बापा
माझ्या बाळ माझ्या पाशी कोणाला देता झोका
sītābāī bōla tātōbā mājhā bāpā
mājhyā bāḷa mājhyā pāśī kōṇālā dētā jhōkā
no translation in English
▷  Goddess_Sita says (तातोबा) my father
▷  My son my (पाशी)(कोणाला)(देता)(झोका)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Tātobā frightened shapes Lav from grass
⇑ Top of page ⇑