Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 85581
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #85581 by Shekokar Shashikala Nandu

Village: काकडा - Kakada


B:VI-2.1a (B06-02-01a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Halts on the way

Cross-references:B:VI-2.1c (B06-02-01c) - Paṅḍharpur pilgrimage / Along the road / Dindi
B:VI-2.7a (B06-02-07a) - Paṅḍharpur pilgrimage / Ceremonies / Palanquin, chariot
B:VI-2.12n (B06-02-12n) - Paṅḍharpur pilgrimage / Vīṭṭhal and Jani / Vīṭṭhal - Jani darśan
[246] id = 85581
शेकोकर शशीकला नंद - Shekokar Shashikala Nandu
पंढरीच्या वाट धामणगाव गेली
फार शेवा केली बोदल्यान
paṇḍharīcyā vāṭa dhāmaṇagāva gēlī
phāra śēvā kēlī bōdalyāna
Dhamangaon is on the way to Pandhari
Bodlababa took great care of us
▷ (पंढरीच्या)(वाट)(धामणगाव) went
▷ (फार)(शेवा) shouted (बोदल्यान)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Halts on the way