Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 84108
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #84108 by Jirage Nanda Pundalic

Village: माणकापूर - Mankapur


H:XXI-5.10ai (H21-05-10a01) - Ambedkar / Entry into Buddhism / Dikṣābhumi & Caityabhūmī / The historical ceremony

Cross-references:H:XXI-5.2c (H21-05-02c) - Ambedkar / Ramabai, the first wife / Ramā’s dress
H:XXI-5.7b (H21-05-07b) - Ambedkar / Bhīm’s name spells happiness / Bhīm’s name in the heart
H:XXI-5.11a (H21-05-11a) - Ambedkar / Community & worship / Aratī, worship, other rituals - Ambedkar and Buddha
[34] id = 84108
जिरगे नंदा पुंडलीक - Jirage Nanda Pundalic
नागपुरा जाऊनिया दिक्षा यानी घेतली
बौध्द धर्माची बाई वाट त्यानी दावीली
nāgapurā jāūniyā dikṣā yānī ghētalī
baudhda dharmācī bāī vāṭa tyānī dāvīlī
He went to Nagpur to take the Diksha*
Woman, he showed us the way to Buddha’s religion
▷ (नागपुरा)(जाऊनिया)(दिक्षा)(यानी)(घेतली)
▷  Buddha (धर्माची) woman (वाट)(त्यानी)(दावीली)
Il alla à Nagpur pour y prendre la dikśā
Femme, il a montré le chemin du dhamma de Bouddha.
DikshaInitiation (to Buddhism)

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. The historical ceremony