Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= D12-04-02g
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class D:XII-4.2g (D12-04-02g)
(4 records)

Display songs in class at higher level (D12-04-02)
Display complete classification scheme (3615 classes)

D:XII-4.2g (D12-04-02g) - Son, a man in society / Son’s marriage / Articles, requirements / Articles demanded from artisan castes:blanket, slipper

[1] id = 23507
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
दाजी निरोप माझा सांगा पुण्याच्या धनगराला
काळी घोंगडी रवाड बांधी माझ्या नवर्या बाळाला
dājī nirōpa mājhā sāṅgā puṇyācyā dhanagarālā
kāḷī ghōṅgaḍī ravāḍa bāndhī mājhyā navaryā bāḷālā
Brother-in-law (sister’s husband), give my message to the shepherd at Pune
Ask him to weave a soft black blanket for my son, the bridegroom
▷ (दाजी)(निरोप) my with (पुण्याच्या)(धनगराला)
▷  Kali (घोंगडी)(रवाड)(बांधी) my (नवर्या)(बाळाला)
pas de traduction en français
[2] id = 23508
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
सांगुनी धाडीते दीर धाकल्या रतनाला
निरोप माझा सांगा शिरकोल गाईच्या चांभारला
sāṅgunī dhāḍītē dīra dhākalyā ratanālā
nirōpa mājhā sāṅgā śirakōla gāīcyā cāmbhāralā
I send my younger brother-in-law Ratan with a message
To convey it to the cobbler at Shirkol village
▷ (सांगुनी)(धाडीते)(दीर)(धाकल्या)(रतनाला)
▷ (निरोप) my with (शिरकोल) of_cows (चांभारला)
pas de traduction en français
[3] id = 23509
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
नवरा निघाला लगनाला बस जांभळ्या घोड्यावरी
आग चांभाराच्या सई चांदी हाळकुन दे जोड्यावरी
navarā nighālā laganālā basa jāmbhaḷyā ghōḍyāvarī
āga cāmbhārācyā saī cāndī hāḷakuna dē jōḍyāvarī
The bridegroom is leaving for his marriage, he sits on a purple horse
Cobbler woman, decorate the slippers with silver foil
▷ (नवरा)(निघाला)(लगनाला)(बस)(जांभळ्या) horse_back
▷  O (चांभाराच्या)(सई)(चांदी)(हाळकुन)(दे)(जोड्यावरी)
pas de traduction en français
[4] id = 23512
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
आग चांभाराचे सई जोड्या पितळ भर लई
मोठ्याचा नवइरा जायाचा परगावी
āga cāmbhārācē saī jōḍyā pitaḷa bhara laī
mōṭhyācā navirā jāyācā paragāvī
Cobbler woman, make a lot of brass design on the slippers
Bridegroom is from a rich, reputed family, he will be going to another village (to get married)
▷  O (चांभाराचे)(सई)(जोड्या)(पितळ)(भर)(लई)
▷ (मोठ्याचा)(नवइरा)(जायाचा)(परगावी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Articles demanded from artisan castes:blanket, slipper