Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= B04-04-04
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class B:IV-4.4 (B04-04-04)
(16 records)

Display songs in class at higher level (B04-04)
Display complete classification scheme (3615 classes)

B:IV-4.4 (B04-04-04) - God Śaṅkar / Bhīmāshaṅkar

[1] id = 34518
वायकर सरस्वती - Waykar Saraswati
Village भांबर्डे - Bhambarde
बारा महिन्याची हाये चोवीस एकादशी
पारण सोडाईला जाऊ भिमाई शंकराशी
bārā mahinyācī hāyē cōvīsa ēkādaśī
pāraṇa sōḍāīlā jāū bhimāī śaṅkarāśī
no translation in English
▷ (बारा)(महिन्याची)(हाये)(चोवीस)(एकादशी)
▷ (पारण)(सोडाईला)(जाऊ)(भिमाई)(शंकराशी)
pas de traduction en français
[2] id = 34519
पारखी सत्यभामा - Parkhi Satyabhama
Village माण - Man
देवामधी देव भीमाशंकर ठेंगणा
राजे परधान सुरु गेलेत गंगणा
dēvāmadhī dēva bhīmāśaṅkara ṭhēṅgaṇā
rājē paradhāna suru gēlēta gaṅgaṇā
no translation in English
▷ (देवामधी)(देव)(भीमाशंकर)(ठेंगणा)
▷ (राजे)(परधान)(सुरु)(गेलेत)(गंगणा)
pas de traduction en français
[3] id = 41323
खराडे लक्ष्मी - Kharade Lakshmi
Village कोल्हापूर शहर - Kolhapur City
शेंडीचा नारळ भिमाशंकर वाहीयला
रामलक्ष्मण पंचवटीला राहीला
śēṇḍīcā nāraḷa bhimāśaṅkara vāhīyalā
rāmalakṣmaṇa pañcavaṭīlā rāhīlā
no translation in English
▷ (शेंडीचा)(नारळ)(भिमाशंकर)(वाहीयला)
▷ (रामलक्ष्मण)(पंचवटीला)(राहीला)
pas de traduction en français
[4] id = 48070
दहीफळे द्रौपदा - Dahiphale Draupada
Village महींदा - Mahinda
काशी खंडामधी वड गयामधी आली फांदी
भिमाशंकर तिथ घोड बांधी
kāśī khaṇḍāmadhī vaḍa gayāmadhī ālī phāndī
bhimāśaṅkara titha ghōḍa bāndhī
no translation in English
▷  How (खंडामधी)(वड)(गयामधी) has_come (फांदी)
▷ (भिमाशंकर)(तिथ)(घोड)(बांधी)
pas de traduction en français
[5] id = 52909
काळे वत्सलाबाई धोंडीरामजी - Kale Vatsala Dhondiram
Village शिरसगाव - Shirasgaon
दुसरी ग माझी ओवी हरहरे महादेवा
हर हर ग महादेवा ब्रम्हा शंकर सदाशिवा
dusarī ga mājhī ōvī haraharē mahādēvā
hara hara ga mahādēvā bramhā śaṅkara sadāśivā
no translation in English
▷ (दुसरी) * my verse (हरहरे)(महादेवा)
▷ (हर)(हर) * (महादेवा)(ब्रम्हा)(शंकर)(सदाशिवा)
pas de traduction en français
[6] id = 57523
साळुंखे सरु - Salunkhe Saru
Village धामारी - Dhamari
जलमली भीमाबाई भीमाशंकरापासूनी
शिदोबा हाका मारी ढवळ्या नंदीवर बसुनी
jalamalī bhīmābāī bhīmāśaṅkarāpāsūnī
śidōbā hākā mārī ḍhavaḷyā nandīvara basunī
no translation in English
▷ (जलमली)(भीमाबाई)(भीमाशंकरापासूनी)
▷ (शिदोबा)(हाका)(मारी)(ढवळ्या)(नंदीवर)(बसुनी)
pas de traduction en français
[7] id = 60403
हानमंते रुक्मीणीबाई - Hanmante Rukhamini
Village पानचिंचोली - Panchincholi
आठ रोजच्या आईतवारी सारवते उंबरटा
मला राजाचा पुरवठा जोतीलींगाचा
āṭha rōjacyā āītavārī sāravatē umbaraṭā
malā rājācā puravaṭhā jōtīlīṅgācā
no translation in English
▷  Eight (रोजच्या)(आईतवारी)(सारवते)(उंबरटा)
▷ (मला)(राजाचा)(पुरवठा)(जोतीलींगाचा)
pas de traduction en français
[8] id = 61090
शेळके पार्वती - Shelke Parvati
Village धामारी - Dhamari
निघाली भीमाबाई भीमा शंकरापासुन
लागना ठिकाण गाव पंढरी वाचुन
nighālī bhīmābāī bhīmā śaṅkarāpāsuna
lāganā ṭhikāṇa gāva paṇḍharī vācuna
no translation in English
▷ (निघाली)(भीमाबाई) Bhim (शंकरापासुन)
▷ (लागना)(ठिकाण)(गाव)(पंढरी)(वाचुन)
pas de traduction en français
[9] id = 84419
जाधव तारा - Jadhav Tara
Village शिंगवे - Shingawe
महादेवाच्या देवळात नंदी घागर माळाला
संपत्तीचा राजा याला निंतत बाळाला
mahādēvācyā dēvaḷāta nandī ghāgara māḷālā
sampattīcā rājā yālā nintata bāḷālā
no translation in English
▷ (महादेवाच्या)(देवळात)(नंदी)(घागर)(माळाला)
▷ (संपत्तीचा) king (याला)(निंतत)(बाळाला)
pas de traduction en français
[10] id = 91027
पवार हिरा दामु - Pawar Hira Damu
Village परीटवाडी - Paritwadi
शंकरापासुन भिमा आली घाई घाई
पुंडलीक बोल देवा माझ्या मांडीवर मायबापाचं पाई
śaṅkarāpāsuna bhimā ālī ghāī ghāī
puṇḍalīka bōla dēvā mājhyā māṇḍīvara māyabāpācaṁ pāī
no translation in English
▷ (शंकरापासुन) Bhim has_come (घाई)(घाई)
▷ (पुंडलीक) says (देवा) my (मांडीवर)(मायबापाचं)(पाई)
pas de traduction en français
[11] id = 80873
डफळ कमल - Daphal Kamal
Village धामारी - Dhamari
भिमा शंकरीच्या देवा तुझ दुर वरी नाव
वाजविला पवा यानी भवरी गिरीवरी
bhimā śaṅkarīcyā dēvā tujha dura varī nāva
vājavilā pavā yānī bhavarī girīvarī
no translation in English
▷  Bhim (शंकरीच्या)(देवा) your far_away (वरी)(नाव)
▷ (वाजविला)(पवा)(यानी)(भवरी)(गिरीवरी)
pas de traduction en français
[12] id = 61843
बवले हौसा - Bawale Hausa
Village वडगाव - Wadgaon
निघाला भिमाआई भिमाशंकराच्या जटा
नाही धीर झाला पंढरपुर गेला नीट
nighālā bhimāāī bhimāśaṅkarācyā jaṭā
nāhī dhīra jhālā paṇḍharapura gēlā nīṭa
no translation in English
▷ (निघाला)(भिमाआई)(भिमाशंकराच्या) class
▷  Not (धीर)(झाला)(पंढरपुर) has_gone (नीट)
pas de traduction en français
[13] id = 61844
दरेकर गजरा - Darekar Gajara
Village धामारी - Dhamari
भिमाशंकराच्या लई उठाठ्या लोंबती
आता बंधू माझा कावड्या झोंबती
bhimāśaṅkarācyā laī uṭhāṭhyā lōmbatī
ātā bandhū mājhā kāvaḍyā jhōmbatī
no translation in English
▷ (भिमाशंकराच्या)(लई)(उठाठ्या)(लोंबती)
▷ (आता) brother my (कावड्या)(झोंबती)
pas de traduction en français
[14] id = 73970
मोरे रखमा - More Rakhama
Village सावर्डे - Savarde
देवा बिजीला जाते वाट लागली अडचणीला
भीमा शंकर डोंगराला
dēvā bijīlā jātē vāṭa lāgalī aḍacaṇīlā
bhīmā śaṅkara ḍōṅgarālā
no translation in English
▷ (देवा)(बिजीला) am_going (वाट)(लागली)(अडचणीला)
▷  Bhim (शंकर)(डोंगराला)
pas de traduction en français
[15] id = 81110
भास्कर शैलजा माधव - Bhaskar Shailaja Madhav
Village जुन्नर - Junnar
निघाली भिमाबाई भिमा शंकरापासुनी
टाकीना पाऊल बहिण आराला वाचुनी
nighālī bhimābāī bhimā śaṅkarāpāsunī
ṭākīnā pāūla bahiṇa ārālā vāṭunī
no translation in English
▷ (निघाली)(भिमाबाई) Bhim (शंकरापासुनी)
▷ (टाकीना)(पाऊल) sister (आराला)(वाचुनी)
pas de traduction en français
[16] id = 107969
बवले भामा - Bawale Bhama
Village वडगाव - Wadgaon
निघाली भिमाबाई भिमा शंकरापासुनी
वळण घेवुनी गाव पंढरी वाचुनी
nighālī bhimābāī bhimā śaṅkarāpāsunī
vaḷaṇa ghēvunī gāva paṇḍharī vāṭunī
no translation in English
▷ (निघाली)(भिमाबाई) Bhim (शंकरापासुनी)
▷ (वळण)(घेवुनी)(गाव)(पंढरी)(वाचुनी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Bhīmāshaṅkar
⇑ Top of page ⇑