Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 1247
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Kulkarni Indumati
(3 records)

Village: पानगाव - Pangaon

3 semantic classes ➡ list at the bottom of this page

A:I-1.15g (A01-01-15g) - Sītā / Sītā, Jambu and Mārutī / Māruti attending Rām, Sītā and Lakṣmaṇ

[119] id = 60537
रामा ग लक्ष्मण दोहीचे दोघेजण
मारुती ब्रम्हचारी अंजनीचा ग पहिलवान
rāmā ga lakṣmaṇa dōhīcē dōghējaṇa
mārutī bramhacārī añjanīcā ga pahilavāna
no translation in English
▷  Ram * Laksman (दोहीचे)(दोघेजण)
▷ (मारुती)(ब्रम्हचारी)(अंजनीचा) * (पहिलवान)
pas de traduction en français


B:IV-1.1a (B04-01-01a) - Ambābāī / Place / Tūljāpūr

[15] id = 46829
आधी मुळ चिठ्ठी तुळजापुरच्या लाडीला
आई माझ्या आबिकेच्या वाघ जुपले गाडीला
ādhī muḷa ciṭhṭhī tuḷajāpuracyā lāḍīlā
āī mājhyā ābikēcyā vāgha jupalē gāḍīlā
no translation in English
▷  Before children (चिठ्ठी)(तुळजापुरच्या)(लाडीला)
▷ (आई) my (आबिकेच्या)(वाघ)(जुपले)(गाडीला)
pas de traduction en français


F:XV-2.11 (F15-02-11) - Sister worries for brother / Brother struck by bad eye

Cross-references:F:XVI-2.14d (F16-02-14d) - Sister expects brother’s moral support / Brother visits sister at her house / Brother comes as a guest
[38] id = 67596
दृष्ट मी काढीते ग ओसरी येऊनी
भाऊ माझा नेणंता आला परीक्षा देऊनी
dṛaṣṭa mī kāḍhītē ga ōsarī yēūnī
bhāū mājhā nēṇantā ālā parīkṣā dēūnī
I wave mustard seeds and salt, coming out on the verandah
My little brother has come back after giving an examination
▷ (दृष्ट) I (काढीते) * (ओसरी)(येऊनी)
▷  Brother my younger here_comes (परीक्षा)(देऊनी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Māruti attending Rām, Sītā and Lakṣmaṇ
  2. Tūljāpūr
  3. Brother struck by bad eye