Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 49312
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #49312 by Siddha Ganesh Bhim Lakshman

Village: सोलापूर - Solapur
Hamlet: आंबेडकर नगर - Ambedkar Nagar


H:XXI-5.4b (H21-05-04b) - Ambedkar / The opponents of Ambedkar / Mahatma Gandhi

[10] id = 49312
सिध्दगणेश भीमबाई लक्ष्मण - Siddha Ganesh Bhim Lakshman
बाबासाहेबाची म्हण सभा गांधी बघतो वाकूनी
बाबासाहेबानी बूट मारीला फेकून
bābāsāhēbācī mhaṇa sabhā gāndhī baghatō vākūnī
bābāsāhēbānī būṭa mārīlā phēkūna
Babasaheb*’s meeting, they say Gandhi peeps in it
Babasaheb* hits him by throwing his shoe
▷ (बाबासाहेबाची)(म्हण)(सभा)(गांधी)(बघतो)(वाकूनी)
▷ (बाबासाहेबानी)(बूट)(मारीला)(फेकून)
Assemblée de Bābāsāheb, Gandhi regarde en épiant
Bābāsāheb le frappe en jetant sur lui sa chaussure.
Babasaheb

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Mahatma Gandhi