Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 38298
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #38298 by Nivekar Tai

Village: निवे - Nive


B:VI-3.6exi (B06-03-06e11) - Āḷaṅdī and Dehu / Tukārām / Vaikunṭh - heaven -, Tukā and Jijā / Tukārām says “You will suffer after me”

Cross-references:B:VI-3.6evii (B06-03-06e07) - Āḷaṅdī and Dehu / Tukārām / Vaikunṭh - heaven -, Tukā and Jijā / She refuses to be in Prapaca
B:VI-3.6c (B06-03-06c) - Āḷaṅdī and Dehu / Tukārām / Tukārām and Jijabai
[15] id = 38298
निवेकर ताई - Nivekar Tai
UVS-35-18 start 07:24 ➡ listen to section
आस माग राहील्याने कळ सर्व सूख
तूकाच्याग संग नाही जायच ग जिजाच्या मनामधी
āsa māga rāhīlyānē kaḷa sarva sūkha
tūkācyāga saṅga nāhī jāyaca ga jijācyā manāmadhī
If she stays behind, she will know happiness
Jija has no desire to go with Tuka
▷ (आस)(माग)(राहील्याने)(कळ)(सर्व)(सूख)
▷ (तूकाच्याग) with not (जायच) * (जिजाच्या)(मनामधी)
pas de traduction en français
Cross references for this song:B:VI-3.6c (B06-03-06c) - Āḷaṅdī and Dehu / Tukārām / Tukārām and Jijabai

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Tukārām says “You will suffer after me”