Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 14881
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #14881 by Dabhade Anu

Village: माजगाव - Majgaon


B:VI-3.6exii (B06-03-06e12) - Āḷaṅdī and Dehu / Tukārām / Vaikunṭh - heaven -, Tukā and Jijā / Tukārām invites Jijā to acccompany him

Cross-references:B:VI-3.6c (B06-03-06c) - Āḷaṅdī and Dehu / Tukārām / Tukārām and Jijabai
B:VI-3.6exi (B06-03-06e11) - Āḷaṅdī and Dehu / Tukārām / Vaikunṭh - heaven -, Tukā and Jijā / Tukārām says “You will suffer after me”
[4] id = 14881
दाभाडे अनु - Dabhade Anu
वैकुंठी जाया जिजा घे ग वीणा टाळ
आताच्या राज्यामधी नाही कुणाच लेकबाळ
vaikuṇṭhī jāyā jijā ghē ga vīṇā ṭāḷa
ātācyā rājyāmadhī nāhī kuṇāca lēkabāḷa
Jija, take the lute and cymbals to go to Vaikunth*
In today’s world, no guarantee that children will take care of us
▷ (वैकुंठी)(जाया)(जिजा)(घे) * (वीणा)(टाळ)
▷  Of_today regime not (कुणाच)(लेकबाळ)
pas de traduction en français
VaikunthParadise of Vishnu

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Tukārām invites Jijā to acccompany him