Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= H21-03
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class H:XXI-3 (H21-03)
(6 records)

Display songs in class at higher level (H21)
Display complete classification scheme (3615 classes)

H:XXI-3 (H21-03) - Phule, S. Phule / Social initiative

[1] id = 33558
गायकवाड शाकू - Gaykwad Shaku
Village होतले - Hotale
सातवी माझी ओवी ग महात्मा फुल्यांना
पाणी खुले केले अस्पृश्य मुलांना
sātavī mājhī ōvī ga mahātmā phulyānnā
pāṇī khulē kēlē aspṛśya mulānnā
My seventh song is for Mahatma Phule
He made water accessible for untouchable children
▷ (सातवी) my verse * (महात्मा)(फुल्यांना)
▷  Water, (खुले)(केले)(अस्पृश्य)(मुलांना)
pas de traduction en français
[2] id = 33559
गायकवाड शाकू - Gaykwad Shaku
Village होतले - Hotale
अकरावी माझी ओवी ग सावित्राबाईला गाईली
शिक्षनाची ज्योत आम्हा महिलांना दाविली
akarāvī mājhī ōvī ga sāvitrābāīlā gāīlī
śikṣanācī jyōta āmhā mahilānnā dāvilī
My eleventh song, I sang for Savitribai
She showed us the light of education to us, women
▷ (अकरावी) my verse * (सावित्राबाईला)(गाईली)
▷ (शिक्षनाची)(ज्योत)(आम्हा)(महिलांना)(दाविली)
pas de traduction en français
[3] id = 37544
बोर्हाडे राधा - Borhade Radha
Village माजलगाव - Majalgaon
UVS-15-05 start 02:40 ➡ listen to section
सहावी माझी ओवी ग जोतीबाला वंदन
बहुजन हितासाठी कार्य केले नेमान
sahāvī mājhī ōvī ga jōtībālā vandana
bahujana hitāsāṭhī kārya kēlē nēmāna
My sixth song is for Jyotiba, I salute him
He always worked for the welfare of the underprivileged
▷ (सहावी) my verse * (जोतीबाला)(वंदन)
▷ (बहुजन)(हितासाठी)(कार्य)(केले)(नेमान)
pas de traduction en français
[4] id = 51415
कांबळे शांताबाई दत्तु - Kamble Shanta Dattu
Village तुरूरी - Tururi
तिसरी माझी ओवी ग ज्योतीबाला वंदन
गरीबाचे कैवारी गेले होऊन
tisarī mājhī ōvī ga jyōtībālā vandana
garībācē kaivārī gēlē hōūna
My third song is for Jyotiba, I salute him
He espoused the cause of the poor
▷ (तिसरी) my verse * (ज्योतीबाला)(वंदन)
▷ (गरीबाचे)(कैवारी) has_gone (होऊन)
pas de traduction en français
[5] id = 82031
जिरगे नंदा पुंडलीक - Jirage Nanda Pundalic
Village माणकापूर - Mankapur
सावित्रीबाई फुले तुझे गुण किती गाऊ
ज्योतीबाच्या चरणी फूल आम्ही वाहू
sāvitrībāī phulē tujhē guṇa kitī gāū
jyōtībācyā caraṇī phūla āmhī vāhū
Savitribai Pule, how much can I sing about your virtues and qualities
We shall offer flowers at the feet of Jyotiba
▷ (सावित्रीबाई)(फुले)(तुझे)(गुण)(किती)(गाऊ)
▷ (ज्योतीबाच्या)(चरणी) flowers (आम्ही)(वाहू)
pas de traduction en français
[6] id = 82478
जिरगे नंदा पुंडलीक - Jirage Nanda Pundalic
Village माणकापूर - Mankapur
कोटी कोटी प्रणाम आमुचे सावित्री नावाला
रूप जसे गुण थोडे देना आम्हाला
kōṭī kōṭī praṇāma āmucē sāvitrī nāvālā
rūpa jasē guṇa thōḍē dēnā āmhālā
We salute million times to the name of Savitri
Your looks matched your qualities, give us a little of it
▷ (कोटी)(कोटी)(प्रणाम)(आमुचे)(सावित्री)(नावाला)
▷  Form (जसे)(गुण)(थोडे)(देना)(आम्हाला)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Social initiative