Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= D10-03-02c01
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class D:X-3.2ci (D10-03-02c01)
(33 records)

Display songs in class at higher level (D10-03-02c)
Display complete classification scheme (3615 classes)

D:X-3.2ci (D10-03-02c01) - Mother attached to son / Taking pride in son / When son keeps cows / Playing flute

[1] id = 20543
भरेकर कासाबाई - Bharekar Kasabai
Village वरघड - Vargad
मवारी वाजवी पवा चवदा चाळ्याचा
सांगते बाई तुला वाडा खेतर्या गवळ्याचा
mavārī vājavī pavā cavadā cāḷyācā
sāṅgatē bāī tulā vāḍā khētaryā gavaḷyācā
The cowherd is playing a Mavari flute which can play in fourteen different tunes
I tell you, woman, this house is a house of enterprising cowherds
▷ (मवारी)(वाजवी)(पवा)(चवदा)(चाळ्याचा)
▷  I_tell woman to_you (वाडा)(खेतर्या)(गवळ्याचा)
pas de traduction en français
Notes =>See Note under 30861
[2] id = 20544
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
माझ्या गवळ्या रामाचा डोंगरात वाजं पावा
राजस माझ्या चुड्या झोपत तुम्ही काम दयावा
mājhyā gavaḷyā rāmācā ḍōṅgarāta vājaṁ pāvā
rājasa mājhyā cuḍyā jhōpata tumhī kāma dayāvā
My cowherd Ram’s flute is playing in the mountain
Even if you give some work to my husband in his sleep, he would do it willingly
▷  My (गवळ्या) of_Ram (डोंगरात)(वाजं)(पावा)
▷ (राजस) my (चुड्या)(झोपत)(तुम्ही)(काम)(दयावा)
pas de traduction en français
[3] id = 20545
मोरे मथा - More Matha
Village आंबेगाव - Ambegaon
येवढ्या वनामधी कोण पिंपाळ वाजवितो
हवशा माझा बाळ गाई गोदामी बोलावितो
yēvaḍhyā vanāmadhī kōṇa pimpāḷa vājavitō
havaśā mājhā bāḷa gāī gōdāmī bōlāvitō
Who is playing Pimpal in this forest
My enthusiastic son is calling his cows back to the cowshed
▷ (येवढ्या)(वनामधी) who (पिंपाळ)(वाजवितो)
▷ (हवशा) my son (गाई)(गोदामी)(बोलावितो)
pas de traduction en français
Notes =>Pimpal - A Pimpal leaf is turned in a particular way like a funnel and played like a whistle.
[4] id = 20546
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
गाय न म्हशी आल्या माझा गवार्या कां ग नाही
माझा ना गवारी बाई पवा कुठ विसरला सई
gāya na mhaśī ālyā mājhā gavāryā kāṁ ga nāhī
mājhā nā gavārī bāī pavā kuṭha visaralā saī
Cows and buffaloes have come, why has my cowherd not come
My cowherd has forgotten his flute somewhere
▷ (गाय) * (म्हशी)(आल्या) my (गवार्या)(कां) * not
▷  My * (गवारी) woman (पवा)(कुठ)(विसरला)(सई)
pas de traduction en français
[5] id = 20547
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
राम माझ्या चंदराचा पवा नव्ह किंकयळी(किकरी)
पव्याच्या चाळ्यामधी गाय बोलव पुतळी
rāma mājhyā candarācā pavā navha kiṅkayaḷī (kikarī)
pavyācyā cāḷyāmadhī gāya bōlava putaḷī
My son Ramchandra is not playing the flute, but he is playing Kikari (a type of stringed musical instrument)
In the same note lie the flute, he is calling Putali cow
▷  Ram my (चंदराचा)(पवा)(नव्ह)(किंकयळी) ( (किकरी) )
▷ (पव्याच्या)(चाळ्यामधी)(गाय)(बोलव)(पुतळी)
pas de traduction en français
[6] id = 20548
ढेबे ठमा - Dhebe Thama
Village पाथरशेत - Pathershet
माझ्या न बाळायाचा पावा वाजवी किंकयळी ( किकरी)
सांगते बाळा तुला गाई बोलवू पुतयळी
mājhyā na bāḷāyācā pāvā vājavī kiṅkayaḷī (kikarī)
sāṅgatē bāḷā tulā gāī bōlavū putayaḷī
My son’s flute is not playing the flute, but he is playing Kikari (a type of stringed musical instrument)
I tell you, my son, call Putala cow
▷  My * (बाळायाचा)(पावा)(वाजवी)(किंकयळी) ( (किकरी) )
▷  I_tell child to_you (गाई)(बोलवू) of_Ram
pas de traduction en français
[7] id = 20549
ढेबे ठमा - Dhebe Thama
Village पाथरशेत - Pathershet
आता माझ्या बाळाची पावा नव किनारी(किकरी)
आता सांगते बाळा तुला गाई बोलव वनारी
ātā mājhyā bāḷācī pāvā nava kinārī (kikarī)
ātā sāṅgatē bāḷā tulā gāī bōlava vanārī
Now, my son is not playing the flute, but he is playing Kikari (a type of stringed musical instrument) my son has is not a flute, it is Kinari
I tell you, son, call the cows who have gone to the forest
▷ (आता) my (बाळाची)(पावा)(नव)(किनारी) ( (किकरी) )
▷ (आता) I_tell child to_you (गाई)(बोलव)(वनारी)
pas de traduction en français
[8] id = 20550
दबडे हौसा - Dabde Hausa
Village साकरी - Sakari
चंदर माझा राम पवा वाजवी पागंदी
सांगते बाई तुला गाया म्हशीच्या आनंदी
candara mājhā rāma pavā vājavī pāgandī
sāṅgatē bāī tulā gāyā mhaśīcyā ānandī
My son Ramchandra when he is with is cattle
I tell you, woman, he plays his flute for the hapiness of the cows and buffaloes
▷ (चंदर) my Ram (पवा)(वाजवी)(पागंदी)
▷  I_tell woman to_you (गाया)(म्हशीच्या)(आनंदी)
pas de traduction en français
[9] id = 20551
ढेबे ठमा - Dhebe Thama
Village पाथरशेत - Pathershet
बाळ नं माझ पावा वाजंवी पानंदी
वानीच माझ बाळ गाई बोलवी आनंदी
bāḷa naṁ mājha pāvā vājamvī pānandī
vānīca mājha bāḷa gāī bōlavī ānandī
My son is playing the flute near the water source
My dear son is calling his Anandi cow
▷  Son (नं) my (पावा)(वाजंवी)(पानंदी)
▷ (वानीच) my son (गाई)(बोलवी)(आनंदी)
pas de traduction en français
[10] id = 20552
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
माझ्या नेणंत्या गवार्याचा पवा पाणंदी विसरला
याच्या म्होरच्या गययीनी कसा गवारी ठाव केला
mājhyā nēṇantyā gavāryācā pavā pāṇandī visaralā
yācyā mhōracyā gayayīnī kasā gavārī ṭhāva kēlā
On the path through the fields, cowherd forgot his flute
The cows ahead of him, how did they find the cowherd
▷  My (नेणंत्या)(गवार्याचा)(पवा)(पाणंदी)(विसरला)
▷  Of_his_place (म्होरच्या)(गययीनी) how (गवारी)(ठाव) did
pas de traduction en français
[11] id = 20553
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
राम माझ्या चंदराच्या पवा चवदा चाळ्याचा
सांगते बाई तुला बाळ खेतरी गवळ्याचा
rāma mājhyā candarācyā pavā cavadā cāḷyācā
sāṅgatē bāī tulā bāḷa khētarī gavaḷyācā
The cowherd is playing a flute which can play in fourteen different tunes
I tell you, woman, he is from a family of enterprising cowherds
▷  Ram my (चंदराच्या)(पवा)(चवदा)(चाळ्याचा)
▷  I_tell woman to_you son (खेतरी)(गवळ्याचा)
pas de traduction en français
[12] id = 20554
ढेबे सगु - Dhebe Sagu
Village पोवाळे - Powale
बाळा बारीक तुझी बोट पवा नीट नीट
सांगते बाळा तुला गाया आखारी लाव नीट
bāḷā bārīka tujhī bōṭa pavā nīṭa nīṭa
sāṅgatē bāḷā tulā gāyā ākhārī lāva nīṭa
Son, your fingers are delicate, you play the flute properly
I tell you, son, take the cows straight to the grazing land on the outskirts of the village
▷  Child (बारीक)(तुझी)(बोट)(पवा)(नीट)(नीट)
▷  I_tell child to_you (गाया)(आखारी) put (नीट)
pas de traduction en français
[13] id = 20555
पोळेकर जना - Polekar Jana
Village मोसे - Mose
शिवच्या माळावरी कोण गव्हारी पवारी वाजवतो
वाणीच माझ बाळ गाय कपीला बोलवीतो
śivacyā māḷāvarī kōṇa gavhārī pavārī vājavatō
vāṇīca mājha bāḷa gāya kapīlā bōlavītō
On the open land near the village boundary, who is this cowherd playing the flute
My dear son is calling his cow Kapila
▷ (शिवच्या)(माळावरी) who (गव्हारी)(पवारी)(वाजवतो)
▷ (वाणीच) my son (गाय)(कपीला)(बोलवीतो)
pas de traduction en français
[14] id = 20556
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
गाया म्हशींचा तांडा लागला गवंडाला
गोव्हारी पाव्याचा छंद माझ्या गोविंदाला
gāyā mhaśīñcā tāṇḍā lāgalā gavaṇḍālā
gōvhārī pāvyācā chanda mājhyā gōvindālā
The flock of cows and buffaloes cattle is returning from the hills after grazing
My cowherd son Govind is very fond of playing the flute
▷ (गाया)(म्हशींचा)(तांडा)(लागला)(गवंडाला)
▷ (गोव्हारी)(पाव्याचा)(छंद) my (गोविंदाला)
pas de traduction en français
[15] id = 20557
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
गाया ग म्हशी आल्या माझा गवारी का ग नाही
गवारी पवा कुठ बाई इसरला हा ग सई
gāyā ga mhaśī ālyā mājhā gavārī kā ga nāhī
gavārī pavā kuṭha bāī isaralā hā ga saī
Cows and buffaloes have come, but why has my cowherd son not come
Friend, where has the cowherd forgotten his flute
▷ (गाया) * (म्हशी)(आल्या) my (गवारी)(का) * not
▷ (गवारी)(पवा)(कुठ) woman (इसरला)(हा) * (सई)
pas de traduction en français
[16] id = 20558
मरगळे ठमा - Margale Thama
Village कुरतवाडी - Kuratawadi
बाळ ना वाजवत पवा नव्ह ती किकाळी(किकरी)
लक्ष्मण माझा बाळ गायी बोलवावी पुतळी
bāḷa nā vājavata pavā navha tī kikāḷī (kikarī)
lakṣmaṇa mājhā bāḷa gāyī bōlavāvī putaḷī
My son Lakshman is not playing the flute, but he is playing Kikari (a type of stringed musical instrument)
He is calling Putali cow
▷  Child * (वाजवत)(पवा)(नव्ह)(ती)(किकाळी) ( (किकरी) )
▷  Laksman my son cows (बोलवावी)(पुतळी)
pas de traduction en français
[17] id = 20559
सांगळे सुमन - Sangle Suman
Village निवंगुणी - Nivanguni
सांगते बाळा तुला पवा वाजव वाजव न्यार न्यार
सांगते बाळा तुला पांगल्या जाण्या गोळा कर
sāṅgatē bāḷā tulā pavā vājava vājava nyāra nyāra
sāṅgatē bāḷā tulā pāṅgalyā jāṇyā gōḷā kara
I tell you, son, play the flute softly and sweetly
I tell you, son, cows have scattered, bring them together
▷  I_tell child to_you (पवा)(वाजव)(वाजव)(न्यार)(न्यार)
▷  I_tell child to_you (पांगल्या)(जाण्या)(गोळा) doing
pas de traduction en français
[18] id = 20560
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
असा ताईत बाळ माझा बाळ खेळतो डोंगर
त्याच्या ना बाई पव्याला लावतो घुंगर
asā tāīta bāḷa mājhā bāḷa khēḷatō ḍōṅgara
tyācyā nā bāī pavyālā lāvatō ghuṅgara
My small son plays on the mountain
He attaches bells to his stick
▷ (असा)(ताईत) son my son (खेळतो)(डोंगर)
▷ (त्याच्या) * woman (पव्याला)(लावतो)(घुंगर)
pas de traduction en français
[19] id = 20561
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
ताईत माझा राघु पवा वाजवी पणयंदी
त्याचा सवसारी छंदा गाया म्हशीच्या आनंदी
tāīta mājhā rāghu pavā vājavī paṇayandī
tyācā savasārī chandā gāyā mhaśīcyā ānandī
My young son Raghu* plays the flute on the path through the field
With this hobby of his, makes cows and buffaloes happy
▷ (ताईत) my (राघु)(पवा)(वाजवी)(पणयंदी)
▷ (त्याचा)(सवसारी)(छंदा)(गाया)(म्हशीच्या)(आनंदी)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[20] id = 20562
ढेबे नकु - Dhebe Naku
Village साकरी - Sakari
बाळ माझा वाजवितो पवा चौदा चाळाचा
सांगते बाई तुला बाळ नकली गवळ्याचा
bāḷa mājhā vājavitō pavā caudā cāḷācā
sāṅgatē bāī tulā bāḷa nakalī gavaḷyācā
My son plays the flute which can play fourteen different tunes
I tell you, woman, this cowherd boy is a mimic
▷  Son my (वाजवितो)(पवा)(चौदा)(चाळाचा)
▷  I_tell woman to_you son (नकली)(गवळ्याचा)
pas de traduction en français
[21] id = 20563
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
पवामधी पवा पवा बत्तिस चाळ्याचा
सयाला सया पुस पुत्र कोण्या गवळ्याचा
pavāmadhī pavā pavā battisa cāḷyācā
sayālā sayā pusa putra kōṇyā gavaḷyācā
Among the flutes, this flute can play thirty-two different tunes
Friends ask each other, which cowderd’s son is he
▷ (पवामधी)(पवा)(पवा)(बत्तिस)(चाळ्याचा)
▷ (सयाला)(सया) enquire (पुत्र)(कोण्या)(गवळ्याचा)
pas de traduction en français
[22] id = 20564
जाधव सरु - Jadhav Saru
Village आकवले - Akole
पव्यायाचा नाद माझ्या बाळायाचा ऐका
गाया लागल्या पांदणी उभ्या राहिल्या बायका
pavyāyācā nāda mājhyā bāḷāyācā aikā
gāyā lāgalyā pāndaṇī ubhyā rāhilyā bāyakā
Listen to my son playing the flute
Cows are going on the path through the field, women have stopped to listen
▷ (पव्यायाचा)(नाद) my (बाळायाचा)(ऐका)
▷ (गाया)(लागल्या)(पांदणी)(उभ्या)(राहिल्या)(बायका)
pas de traduction en français
[23] id = 20565
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
गाया का म्हशी आल्या माझा गवारी का ग नाही
मवयरी पवा कुठ इसरलास सई
gāyā kā mhaśī ālyā mājhā gavārī kā ga nāhī
mavayarī pavā kuṭha isaralāsa saī
Cows and buffaloes have come, but why has my cowherd son not come
Where has the cowherd forgotten his flute
▷ (गाया)(का)(म्हशी)(आल्या) my (गवारी)(का) * not
▷ (मवयरी)(पवा)(कुठ)(इसरलास)(सई)
pas de traduction en français
[24] id = 20566
मरगळे ठमा - Margale Thama
Village कुरतवाडी - Kuratawadi
बाळ खेतरी आहे ग तो बाई गवळ्याचा
बाळ आहे गवळ्याचा पवा चवदा चाळ्याचा
bāḷa khētarī āhē ga tō bāī gavaḷyācā
bāḷa āhē gavaḷyācā pavā cavadā cāḷyācā
He is from a family of enterprising cowherds
My cowherd son is playing a flute which can play in fourteen different tunes
▷  Son (खेतरी)(आहे) * (तो) woman (गवळ्याचा)
▷  Son (आहे)(गवळ्याचा)(पवा)(चवदा)(चाळ्याचा)
pas de traduction en français
[25] id = 30858
पोळेकर सरु - Polekar Saru
Village घोल - Ghol
गाया म्हशी आल्या माझा गव्हारी का ग नाही
गवारी हा माझा गव्हरी पवा कुठ इसरला सई
gāyā mhaśī ālyā mājhā gavhārī kā ga nāhī
gavārī hā mājhā gavharī pavā kuṭha isaralā saī
Cows and buffaloes have come, why has my cowherd not come
My cowherd, where has he forgotten his flute
▷ (गाया)(म्हशी)(आल्या) my (गव्हारी)(का) * not
▷ (गवारी)(हा) my (गव्हरी)(पवा)(कुठ)(इसरला)(सई)
pas de traduction en français
[26] id = 30861
पोळेकर सरु - Polekar Saru
Village घोल - Ghol
मव्हरी पव्याच येड माझ्या गोविंदाला पवा बत्तास चाळ्याचा
पावा बत्तास चाळ्याचा त्याला वाजवाया पूत्र कोण्या गवळ्याचा
mavharī pavyāca yēḍa mājhyā gōvindālā pavā battāsa cāḷyācā
pāvā battāsa cāḷyācā tyālā vājavāyā pūtra kōṇyā gavaḷyācā
My son Govinda is extremely fond of Mavhari flute, his flute can play in thirty-two different tunes
Which cowherd’s son is he
▷ (मव्हरी)(पव्याच)(येड) my (गोविंदाला)(पवा)(बत्तास)(चाळ्याचा)
▷ (पावा)(बत्तास)(चाळ्याचा)(त्याला)(वाजवाया)(पूत्र)(कोण्या)(गवळ्याचा)
pas de traduction en français
Notes =>महुरी- सोमदेवांने आपल्या ग्रंथामध्ये एक पत्रिकायुक्त वाद्याचे विवरण दिले आहे ज्यांस मुहुरी असे संबोधले असून त्याची निर्मिती काष्टपासून केलेली असून लांबी २८ अंगुल दिली आहे. मधुकरी वाद्य काष्ट निर्मित असल्याने त्याचा ध्वनी अत्यंत मंजुळ व मधुर सांगितला गेला आहे. याची आकृती काहला वाद्या प्रमाणे होती. मतंगमुनिंनी आपल्या ग्रंथ बृहदेशीमध्ये यास मद्वरी व मुहरी या नावाने संबोधले आहे.
(लेखक/भाषांतरकारः शाम्ईदेव/- प्रा. ग. ह. तारळेकर. पुस्तकाचे नावः- संगीत रत्नाकर, भाग २, अध्या ५ ते ६. अध्याय ६ वा. प्रकाशक- सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ मंत्रालय, मुंबई
पावा- बांबुपासून निर्मिती. बांबूच्या पानांनी लपेटलेला असून तो लोकरीतीप्रमाणे वाजवला जातो. शार्भ्डदेवांच्या मते पाविका बांबूची असून ती १२ अंगुळे लांबीची करावी. तिची जाडी अंगठ्याएवढी असून मध्ये आपल्या करंगळीच्या टोकाएवढे भोक ती धारण करते. लोकांनुसार हिचे एक फुंकण्याचे भोक असते व पाच भोके स्वरसिध्दीसाठी असतात.
Mahuri (Mavhari, Mavari) - A brief description) -An instrument which is called Mahuri, about which Somdev has given an explanation in his book. It is created from wood and is twenty-eight Anguli (the measure of a finger’s breadth) long.
(Source - Given in details in the Marathi note)
Pava (Flute) - (A brief description) - It is made from bamboo, wrapped with bamboo leaves. It is played according to the popular tradition. According to Shabhrddev its length should be twelve Anguli (the measure of a finger’s breadth) long and its thickness as big as the thumb. It has a hole for blowing and five holes for playing the notes.
[27] id = 80892
घुले साळूबाई - Ghule Salu
Village एकतूनी - Aktuni
गाई आल्या म्हशी आल्या गुरखी नाही आला
मुरलीच्या नाद पवा कुठं इसरला
gāī ālyā mhaśī ālyā gurakhī nāhī ālā
muralīcyā nāda pavā kuṭhaṁ isaralā
Cows and buffaloes have come, but my cowherd has not come
Absorbed in playing Murali (a kind of flute), where did he forget his flute
▷ (गाई)(आल्या)(म्हशी)(आल्या)(गुरखी) not here_comes
▷ (मुरलीच्या)(नाद)(पवा)(कुठं)(इसरला)
pas de traduction en français
[28] id = 100340
पठारे साळू धर्माजी - Pathare Salu
Village चित्तरखेड - Chittarkhed
गाई गेल्या संभुराल्या वसरीचा
ऐकू येईना नाद याचा बासरीचा
gāī gēlyā sambhurālyā vasarīcā
aikū yēīnā nāda yācā bāsarīcā
Cows have gone for grazing
I can’t hear the sound of his flute in the veranda anymore
▷ (गाई)(गेल्या)(संभुराल्या)(वसरीचा)
▷ (ऐकू)(येईना)(नाद)(याचा)(बासरीचा)
pas de traduction en français
[29] id = 100557
पडळघरे नका - Padalghare Naka
Village रिहे - Rihe
गवळी माझ्या बाळा गवळी पण साज
म्होर गाया म्हशीची खिल्लार माग मवारी पावा वाज
gavaḷī mājhyā bāḷā gavaḷī paṇa sāja
mhōra gāyā mhaśīcī khillāra māga mavārī pāvā vāja
His being a cowherd suits my son
Calves of cows ad buffaloes ahead, my cowherd plays Mavari flute behind
▷ (गवळी) my child (गवळी)(पण)(साज)
▷ (म्होर)(गाया)(म्हशीची)(खिल्लार)(माग)(मवारी)(पावा)(वाज)
pas de traduction en français
Notes =>See Note under 30861
[30] id = 100558
कुमावत केशर - Kumawat Keshar
Village श्रीरामपूर - Shrirampur
पवा वाजवितो पाणंदी
रामा गवळ्याचा आनंदी
pavā vājavitō pāṇandī
rāmā gavaḷyācā ānandī
He plays the flute on the path through the field
Cowherd’s son Rama feels happy
▷ (पवा)(वाजवितो)(पाणंदी)
▷  Ram (गवळ्याचा)(आनंदी)
pas de traduction en français
[31] id = 100559
काये तेजा - Kaye Teja
Village भादा - Bhada
म्हसीच्या म्हशी राखी गाईचा खुट गेला
माझ्या नेनतया राघु पवा पाणंदी वाजविल्या
mhasīcyā mhaśī rākhī gāīcā khuṭa gēlā
mājhyā nēnatayā rāghu pavā pāṇandī vājavilyā
The keeper of buffaloes can be seen, but where has the keeper of cows gone
My young Raghu* is playing the flute at the water source (cows have gone there)
▷ (म्हसीच्या)(म्हशी)(राखी)(गाईचा)(खुट) has_gone
▷  My (नेनतया)(राघु)(पवा)(पाणंदी)(वाजविल्या)
pas de traduction en français
RaghuLiteral meaning is Parrot. But in the songs, they fondly call their son or brother Raghu
[32] id = 100560
अहिरे हौसा - Ahire Hausa
Village पानेवाडी - Panewadi
एवढा ग बोलला गवार काय मनात आणावा
येड्या रे गवारा सोन कशाला म्हणावा
ēvaḍhā ga bōlalā gavāra kāya manāta āṇāvā
yēḍyā rē gavārā sōna kaśālā mhaṇāvā
These words uttered by my cowherd hurt me deeply
How can I call you my gold
▷ (एवढा) * (बोलला)(गवार) why (मनात)(आणावा)
▷ (येड्या)(रे)(गवारा) gold (कशाला)(म्हणावा)
pas de traduction en français
[33] id = 106459
पवार जिजा - Pawar Jija
Village कारेगाव - Karegaon
गाई आल्या बाई माझा गुराखी नई आला
सोपडीचा डाऊ कुठ पवा विसरला
gāī ālyā bāī mājhā gurākhī naī ālā
sōpaḍīcā ḍāū kuṭha pavā visaralā
Woman. cows have come, My cowherd has not come
Playing a game of dice, where has he forgotten his flute
▷ (गाई)(आल्या) woman my (गुराखी)(नई) here_comes
▷ (सोपडीचा)(डाऊ)(कुठ)(पवा)(विसरला)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Playing flute
⇑ Top of page ⇑