Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= D10-02-03e
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class D:X-2.3e (D10-02-03e)
(3 records)

Display songs in class at higher level (D10-02-03)
Display complete classification scheme (3615 classes)

D:X-2.3e (D10-02-03e) - Mother worries for son / Dangers of exposure to sun / At midday

[1] id = 19269
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
बाराच्या ठोक्यामधी बाळ हिंडत उन्हामधी
गवळणी माझी बाई ठेव चितुंग पानामधी
bārācyā ṭhōkyāmadhī bāḷa hiṇḍata unhāmadhī
gavaḷaṇī mājhī bāī ṭhēva cituṅga pānāmadhī
no translation in English
▷ (बाराच्या)(ठोक्यामधी) son (हिंडत)(उन्हामधी)
▷ (गवळणी) my daughter (ठेव)(चितुंग)(पानामधी)
pas de traduction en français
[2] id = 19270
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
बाराच्या ठोक्यामधी नको जाऊस उन्हाच
तुझ्या संग या जायाला नाव घेऊ कुणाच
bārācyā ṭhōkyāmadhī nakō jāūsa unhāca
tujhyā saṅga yā jāyālā nāva ghēū kuṇāca
no translation in English
▷ (बाराच्या)(ठोक्यामधी) not (जाऊस)(उन्हाच)
▷  Your with (या)(जायाला)(नाव)(घेऊ)(कुणाच)
pas de traduction en français
[3] id = 19271
शेडगे सखूबाई - Shedge Sakhu bai
Village धामणवळ - DhamanOhol
बाराच्या ठोक्यामधे बाळ उन्हाच एकल
वाणीच माझा राघू झेंडू उन्हानी सुकल
bārācyā ṭhōkyāmadhē bāḷa unhāca ēkala
vāṇīca mājhā rāghū jhēṇḍū unhānī sukala
no translation in English
▷ (बाराच्या)(ठोक्यामधे) son (उन्हाच)(एकल)
▷ (वाणीच) my (राघू)(झेंडू)(उन्हानी)(सुकल)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. At midday