Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= B06-05-05c
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class B:VI-5.5c (B06-05-05c)
(3 records)

Display songs in class at higher level (B06-05-05)
Display complete classification scheme (3615 classes)

B:VI-5.5c (B06-05-05c) - From Hoḷī to Pāḍvā / Daughter during Hoḷī / She has to go back to in-law’s house

[1] id = 15462
उघडे रमा - Ughade Rama
Village गडले - Gadale
शिमग्याचा सण तू करावा घाई घाई
गवळण माझी बाई बाळ माधुईरी जाई
śimagyācā saṇa tū karāvā ghāī ghāī
gavaḷaṇa mājhī bāī bāḷa mādhuīrī jāī
no translation in English
▷ (शिमग्याचा)(सण) you (करावा)(घाई)(घाई)
▷ (गवळण) my daughter child (माधुईरी)(जाई)
pas de traduction en français
[2] id = 15463
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
सणामधी सण शिमग्या दादाची आरास
गवळण माझी बाई सासुरवाशीण घरात
saṇāmadhī saṇa śimagyā dādācī ārāsa
gavaḷaṇa mājhī bāī sāsuravāśīṇa gharāta
no translation in English
▷ (सणामधी)(सण)(शिमग्या)(दादाची)(आरास)
▷ (गवळण) my daughter (सासुरवाशीण)(घरात)
pas de traduction en français
[3] id = 15464
सावंत हिरा - Sawant Hira
Village माणगाव - Mangaon
शिमग्याच्या दिशी आले शेवया करुनी
गवळण माझी राधा गेली माघारी फिरुनी
śimagyācyā diśī ālē śēvayā karunī
gavaḷaṇa mājhī rādhā gēlī māghārī phirunī
no translation in English
▷ (शिमग्याच्या)(दिशी) here_comes (शेवया)(करुनी)
▷ (गवळण) my (राधा) went (माघारी) turning_round
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. She has to go back to in-law’s house