Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= B06-01-04f
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class B:VI-1.4f (B06-01-04f)
(2 records)

Display songs in class at higher level (B06-01-04)
Display complete classification scheme (3615 classes)

B:VI-1.4f (B06-01-04f) - Dasarā, Diwāḷī / Āratī / Sister-in-laws to each other

[1] id = 12510
ढाकूळ इंदू - Dhakul Indu
Village जांबगाव - Jamgaon
दसर्याच्या दिशी काय आपट्या तुला भाव
गावात ओवाळाया आली धाकली माझी जाव
dasaryācyā diśī kāya āpaṭyā tulā bhāva
gāvāta ōvāḷāyā ālī dhākalī mājhī jāva
On Dassera* day, you, Apata tree, you are so valuable
My younger sister-in-law has come to the village to wave the lamps
▷ (दसर्याच्या)(दिशी) why (आपट्या) to_you brother
▷ (गावात)(ओवाळाया) has_come (धाकली) my (जाव)
pas de traduction en français
Dassera
[2] id = 12485
उभे सीता - Ubhe Sita
Village कोळवडे - Kolavade
दसर्याच्या दिशी माझ्या ताटामंधी पेरु
सावित्री भाऊजयी ववाळीते मी तुझा दिरु
dasaryācyā diśī mājhyā tāṭāmandhī pēru
sāvitrī bhāūjayī vavāḷītē mī tujhā diru
On Dassera* day, I have a guava in my platter
Savitri, my sister-in-law, I wave the lamps in front of your brother-in-law
▷ (दसर्याच्या)(दिशी) my (ताटामंधी)(पेरु)
▷ (सावित्री)(भाऊजयी)(ववाळीते) I your (दिरु)
pas de traduction en français
Dassera

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Sister-in-laws to each other