Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= A02-02-05j01
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class A:II-2.5ji (A02-02-05j01)
(3 records)

Display songs in class at higher level (A02-02-05j)
Display complete classification scheme (3615 classes)

A:II-2.5ji (A02-02-05j01) - Woman’s social identity / Boasting a prosperous house / Riches at home / Grains

[1] id = 2933
पडळघरे हिरा - Padalghare Hira
Village रिहे - Rihe
थोरल माझ घर कणगी भरल्या हारोहार
सांगते बाई तुला कष्ट करतो माझा दिर
thōrala mājha ghara kaṇagī bharalyā hārōhāra
sāṅgatē bāī tulā kaṣṭa karatō mājhā dira
My house is big and prosperous, bins are full to the brim with grains
I tell you, woman, my brother-in-law works very hard
▷ (थोरल) my house (कणगी)(भरल्या)(हारोहार)
▷  I_tell woman to_you (कष्ट)(करतो) my (दिर)
pas de traduction en français
[2] id = 2935
सोनावणे कुसुम - Sonawane Kusum
Village नांदगाव - Nandgaon
थोरल माझ घर कणगी भरल दाण
घरात वागती बाई माझी ती मालण
thōrala mājha ghara kaṇagī bharala dāṇa
gharāta vāgatī bāī mājhī tī mālaṇa
My house is big and prosperous, bins are full to the brim with grains
My sister-in-law looks after the house
▷ (थोरल) my house (कणगी)(भरल)(दाण)
▷ (घरात)(वागती) woman my (ती)(मालण)
pas de traduction en français
[3] id = 111028
नगरे फुला - Nagare Phula
Village शिराळा - Shirala
भुकेला बामण हात लावितो पोटाला
वाडा धरमाचा वाटला
bhukēlā bāmaṇa hāta lāvitō pōṭālā
vāḍā dharamācā vāṭalā
Hungry Brahman touches his stomach
He thinks he will get food as charity
▷ (भुकेला) Brahmin hand (लावितो)(पोटाला)
▷ (वाडा)(धरमाचा)(वाटला)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Grains