Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?performer_id
= 2574
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Songs by Bhongale Sona
(1 records)

Village: रासाई शिंडूर - Rasai Shendur


B:V-82 (B05-82) - Village deities / Bhairobā / Bhairobā

[25] id = 57150
देवाला मी जातो जातो म्हणून राहवेना
देवा त्या भैरीबाला वाट पाहाया लावू नाही
dēvālā mī jātō jātō mhaṇūna rāhavēnā
dēvā tyā bhairībālā vāṭa pāhāyā lāvū nāhī
no translation in English
▷ (देवाला) I goes goes (म्हणून)(राहवेना)
▷ (देवा)(त्या)(भैरीबाला)(वाट)(पाहाया) apply not
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Bhairobā