Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 9513
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #9513 by Ughade Rama

Village: गडले - Gadale
Hamlet: दुधवण - Dudhawan


B:V-1.1 (B05-01-01) - Village deities / Wāghjāī / Bringing her to her place

[12] id = 9513
उघडे रमा - Ughade Rama
काशी माझ्या वाघजाच तोंड उन्हानी झाल लाल
मोर पंख्याच्या कुंच्यायानी रामचंदर वार घाल
kāśī mājhyā vāghajāca tōṇḍa unhānī jhāla lāla
mōra paṅkhyācyā kuñcyāyānī rāmacandara vāra ghāla
no translation in English
▷  How my (वाघजाच)(तोंड)(उन्हानी)(झाल)(लाल)
▷ (मोर)(पंख्याच्या)(कुंच्यायानी)(रामचंदर)(वार)(घाल)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Bringing her to her place