Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 9507
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #9507 by Ughade Rama

Village: गडले - Gadale
Hamlet: दुधवण - Dudhawan


B:V-1.1 (B05-01-01) - Village deities / Wāghjāī / Bringing her to her place

[6] id = 9507
उघडे रमा - Ughade Rama
वाघजाबयाच्या हिरीवर कोण परीट धुण धुतो
वाघजाबयाची साडीचोळी मुठाई गेली निळी
vāghajābayācyā hirīvara kōṇa parīṭa dhuṇa dhutō
vāghajābayācī sāḍīcōḷī muṭhāī gēlī niḷī
no translation in English
▷ (वाघजाबयाच्या)(हिरीवर) who (परीट)(धुण)(धुतो)
▷ (वाघजाबयाची)(साडीचोळी)(मुठाई) went (निळी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Bringing her to her place