Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 9503
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #9503 by Ughade Rama

Village: गडले - Gadale
Hamlet: दुधवण - Dudhawan


B:V-1.1 (B05-01-01) - Village deities / Wāghjāī / Bringing her to her place

[2] id = 9503
उघडे रमा - Ughade Rama
जड पडल त्याला थळ आणीला गावामधी
काशी माझ्या वाघजाची तिची राहुटी रानामंधी
jaḍa paḍala tyālā thaḷa āṇīlā gāvāmadhī
kāśī mājhyā vāghajācī ticī rāhuṭī rānāmandhī
no translation in English
▷ (जड)(पडल)(त्याला)(थळ)(आणीला)(गावामधी)
▷  How my (वाघजाची)(तिची)(राहुटी)(रानामंधी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Bringing her to her place